Anda di halaman 1dari 106

Taisir Mustolahul-Hadis

1. 0 PRAKATA

2. 0 PENDAHULUAN

2.1 SELAYANG PANDANG SEJARAH PERTUMBUHAN ILMU MUSTALAH DAN

PERINGKAT-PERINGKATNYA

2.2 KARANGAN-KARANGAN YANG TERKENAL DI DALAM ILMU MUSTALAH

2.3 DEFINISI-DEFINISI ASAS

3.0 BAB PERTAMA : AL-KHABAR

3.1 FASAL PERTAMA : Pembahagian Al-Khabar berdasarkan kepada jalan dan

cara sampainya kepada kita.

3.1.1 PERBAHASAN PERTAMA: AL-KHABAR AL-MUTAWATIR

3.1.2. PERBAHASAN KEDUA: KHABAR AL-AHAD

3.2 – FASAL KEDUA : Klasifikasi Khabar Ahad berdasarkan kepada kekuatan

dan kelemahannya

3.2.1 Al-Khabar al-Maqbul

3.3 - FASAL KETIGA: KHABAR MARDUD

3.3.1 PERBAHASAN PERTAMA : DHAIF


3.3.2 Perbahasan Kedua: Mardud Dengan Sebab Gugur Perawi Dari Sanad
3.3.3 PERBAHASAN KETIGA : Mardud dengan sebab kecaman pada perawi

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


1. PRAKATA

Segala pujian bagi Allah s.w.t. yang telah mengurniakan nikmat kepada orang-orang

Islam dengan menurunkan al-Qur’an, menjamin untuk menjaganya dalam dada dan

suratan hingga hari akhirat dan menjadikan penjagaan sunnah Penghulu sekalian rasul

antara penyempurnaan penjagaan al-Qur’an.

Selawat dan salam buat Penghulu dan Nabi kita yang Allah s.w.t. mewakilkan baginda

untuk menjelaskan perkara yang dikehendakiNya dari al-Qur’an dengan firmanNya:

‫وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون‬

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur`an agar kamu menerangkan kepada umat

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.”

Lalu Rasulullah s.a.w. bangun sebagai seorang yang menjelaskan al-Qur’an dengan

ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, pengakuan-pengakuannya dengan gaya

jelas lagi terang.

Keredhaan buat para sahabat yang menerima secara langsung daripada Rasulullah

s.a.w. lalu mereka menjaganya dan memindahkan kepada orang-orang Islam

sebagaimana mereka mendengarnya dalam keadaan suci dan murni dari kekeruhan

pengubahan dan penukaran.

Rahmat dan keampunan untuk salaf yang soleh yang menukilkan sunnah daripada

generasi demi generasi dan mereka telah meletakkan prinsip-prinsip dan neraca-neraca
yang halus untuk menjaga penukilannya dan periwayatannya demi memurnikannya dari

penyelewengan golongan yang batil.

Balasan yang mulia untuk mereka yang menjejaki salaf dari kalangan ulama Islam yang

menerima prinsip-prinsip periwayatan sunnah dan neraca-neracanya daripada salaf, lalu

mereka menyaringnya, menyusunkannya dan mengumpulkannya di dalam karangan-

karangan yang berasingan yang kemudiannya dinamakan dengan ilmu mustalah hadis.

Ketika penulis ditugaskan mengajar ilmu mustalah hadis sejak bertahun-tahun di

Kulliyyah Syariah di Universiti Islam Madinah, yang ketika itu teksnya “Ulum al-Hadith”

karangan Ibn al-Salah kemudian digantikan pula dengan kitab ringkasannya “al-Taqrib”

tulisan Imam al-Nawawi, penulis bersama dengan para mahasiswa mengalami

kesukaran dalam mempelajari kedua-dua kitab secara kulit ke kulit walaupun ianya

sangat hebat dan faedahnya melimpah. Antara kesukaran tersebut ialah perincian dan

penjelasan pada sesetengah perbahasan terutamanya pada kitab Ibn al-Salah. Di

samping terlalu ringkas di tempat yang lain terutamanya pada kitab Imam al-Nawawi.

Lain-lain kesukaran seperti frasa-frasa kitab yang sukar difahami, perbahasan-

perbahasan yang tidak lengkap seperti tidak mengemukakan definisi, mengabaikan

contoh, tidak menyatakan faedah perbahasan, tidak menyebut karangan-karangan yang

terkenal dan sebagainya. Demikian juga yang penulis temui dalam kitab-kitab ulama

terdahulu yang lain malah sesetengah kitab itu tidak meliputi semua ilmu-ilmu hadis.

Setengahnya pula tidak disaring dan tidak tersusun. Kemaafan bagi mereka sama ada

perkara-perkara yang mereka tinggal tersebut jelas kepada mereka atau kerana

keperluan zaman mereka untuk didetailkan sesetengah perbahasan atau sebab-sebab

lain yang kita ketahui dan tidak ketahui.


Oleh itu, penulis ingin menyediakan satu buku yang mudah tentang mustalah hadis dan

ulum hadis untuk para mahasiswa Kulliyyah Syariah yang akan memudahkan mereka

memahami kaedah-kaedah ilmu ini. Penulis membahagikan setiap perbahasan kepada

perenggan bernombor yang dimulakan dengan definisi diikuti dengan contohnya dan

kemudian pembahagiannya…. diakhiri dengan perenggan tentang karangan-karangan

yang terkenal dalamnya. Semua itu dengan frasa yang mudah, laras ilmiah jelas tanpa

kesukaran dan kerumitan. Penulis tidak menyentuh kebanyakan khilafiah, pendapat-

pendapat dan meluaskan perbahasan bagi menjaga masa yang ringkas yang

dikhususkan untuk subjek ini di Kuliyyah Syariah dan Kulliyyah Pengajian Islam.

Penulis menamakan buku ini dengan Taysir Mustalah al-Hadith. Penulis tidak

berpendapat dengan buku ini, kitab-kitab ulama terdahulu dalam ilmu ini tidak diperlukan

lagi. Penulis hanya bertujuan menjadikannya sebagai anak kunci, catatan tentangnya

dan pemudah untuk memahami maknanya. Kitab-kitab para imam dan ulama terdahulu

tetap terus menjadi rujukan ulama dan ahli ikhtisas ilmu ini dan merupakan mata air

melimpah yang mereka menceduk darinya.

Penulis tidak lupa untuk menyebutkan bahawa sejak akhir-akhir ini terbit beberapa

tulisan pengkaji yang sangat bermanfaat terutamanya sanggahan terhadap kekeliruan

orientalis dan golongan menyeleweng. Cuma sesetengahnya berjela, terlampau ringkas

dan ada yang tidak meliputi kesemua topik. Oleh itu, penulis mahu buku ini menjadi

pertengahan di antara yang terlalu mendalam dan yang terlalu ringkas dan meliputi

kesemua perbahasan.

Yang baru dalam buku ini ialah:


1. Pembahagian setiap perbahasan kepada perenggan bernombor yang

memudahkan pelajar memahaminya.

2. Kesempurnaan pada setiap perbincangan dari segi rangka umum seperti

mengemukakan definisi, contoh dan sebagainya.

3. Meliputi semua perbahasan mustalah hadis secara ringkas.

Dari segi penyusunan bab, penulis memanfaatkan kaedah Hafiz Ibn Hajar di dalam

kitabnya “Nukhbah al-Fikar” dan syarahnya “Nuzhah al-Nazar” kerana ia merupakan

susunan terbaik yang diusahakan oleh beliau. Kebanyakan perbahasan ilmiah penulis

bergantung kepada kitab “Ulum al-Hadith” oleh Ibn al-Salah, ringkasannya “al-Taqrib”

oleh al-Nawawi dan syarahnya “Tadrib al-Rawi” oleh al-Suyuti.

Penulis membahagikan buku ini kepada pendahuluan dan empat bab. Bab pertama

tentang khabar, bab kedua tentang al-jarh wa al-ta`dil, bab ketiga tentang riwayat dan

prinsip-prinsipnya dan bab keempat tentang sanad dan pengetahuan tentang para

perawi.

Dalam mempersembahkan usaha yang tidak seberapa ini kepada para mahasiswa,

penulis menginsafi akan kelemahan dan kekurangan dalam menunaikan hak ilmu ini

dan penulis tidak mendakwa diri ini bersih dari kegelinciran dan kesilapan. Adalah

diharapkan pembaca yang menemui kesilapan dalam buku ini mengingatkan penulis

agar dapat penulis membetulkannya. Penulis berharap kepada Allah s.w.t agar para
mahasiswa dan mereka yang terlibat dengan hadis mendapat manfaat daripadanya

serta Dia menjadikannya sebagai amal ikhlas keranaNya.

atas

2. PENDAHULUAN

· Selayang pandang sejarah pertumbuhan ilmu mustalah dan peringkat-

peringkatnya

· Tulisan-tulisan yang terkenal

· Definisi-definisi asas

2.1 SELAYANG PANDANG SEJARAH PERTUMBUHAN ILMU MUSTALAH DAN

PERINGKAT-PERINGKATNYA

Seorang penyelidik dapat mengamati asas-asas dan prinsip-prinsip periwayatan dan

nukilan cerita ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Al-Quran menyebutkan:

‫يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا‬

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa

berita, maka periksalah dengan teliti.”

Al-Sunnah pula mengatakan:

‫نضّر ال امرأ سمع منّا شيئا فبلّغه كما سمعه فربّ مبلّغ أوعى من سامع‬
“Semoga Allah menyinari seseorang yang mendengar sesuatu hadis daripada kami lalu

dia menyampaikannya mengikut apa yang didengari. Maka betapa ramai orang

disampaikan berita itu lebih menjaganya daripada orang yang mendengarnya”

(Riwayat al-Tirmizi, Tuhfah al-Ahwazi 7/453).

Di dalam riwayat yang lain pula disebutkan:

‫فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه وربّ حامل فقه ليس بفقيه‬

“Alangkah banyaknya orang yang membawa fiqh kepada orang yang lebih memahami

daripadanya. Dan betapa banyak orang yang membawa fiqh tetapi ia bukan seorang

faqih.” (Abu Daud, Aun al-Ma’bul 10/54).

Di dalam potongan al-Quran dan hadis ini, terdapat prinsip kepastian dalam menukilkan

cerita, cara-cara menjaganya dan berhalus serta teliti di dalam menyampaikannya,

terutamanya apabila ragu-ragu tentang kebenaran penyampaiannya. Daripada sinilah

jelas kepada kita tentang kepentingan dan nilai sanad dalam penerimaan dan penolakan

riwayat.

Di dalam muqaddimah “Sahih” nya, Imam Muslim menukilkan kata-kata Ibn Sirin, “ Tidak

pernah ulama bertanyakan tentang sanad. Tetapi apabila berlaku fitnah, mereka

berkata: Sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kamu. Lalu dilihat kepada ahli sunnah

maka diambil riwayat mereka kemudian dilihat pula kepada ahli bid’ah lalu tidak diambil

riwayat mereka”

Berdasarkan kepada prinsip ini, riwayat tidak boleh diterima kecuali setelah diketahui

sanadnya, maka muncullah ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil, perbincangan terhadap perawi,


pengetahuan tentang sanad muttasil (bersambung) dan munqati (terputus) dan

pengetahuan tentang kecacatan yang tersembunyi. Kemudian muncul pula

perbincangan tentang para perawi tetapi tidak banyak kerana tidak ramai perawi-perawi

yang ditajrihkan pada peringkat awal.

Kemudian ulama meluaskan perbincangan ilmu-ilmu tersebut sehingga muncul banyak

ilmu yang berkaitan dengan hadis dari sudut penjagaan, catatan, method (kaedah)

penerimaan dan penyampaian, pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, perkataan

yang sukar (gharib) dan sebagainya. Walaubagaimanapun semuanya itu disentuh oleh

para ulama secara lisan.

Perkembangan terus berlaku sehinggalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis ini

dicatit dan dibukukan tetapi masih lagi berselerak di dalam pelbagai kitab dan

bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu usul, fiqh dan hadis. Ini dapat dilihat

di dalam karya Imam Syafii di dalam al-Risalah dan Al-Umm.

Setelah ilmu-ilmu ini matang dan istilah-istilahnnya kemas serta dapat berdiri sendiri

iaitu pada abad ke empat Hijrah, ulama telah menyusun secara berasingan ilmu

mustalah hadis. Ulama pertama yang menulis secara terpisah penulisan mustalah hadis

dalam kitab yang khusus ialah Muhammad al-Hassan al Ramahurmuzi (meninggal

360H) dengan kitabnya “al-Muhaddith al-Fasil Baina al-Rawi wa al-Wa’iy”.

atas
2.2 KARANGAN-KARANGAN YANG TERKENAL DI DALAM ILMU

MUSTALAH

1. Al-Muhaddith al-Fasil Bayu al-Rawi wa al-Wa’iy

Kitab ini ditulis oleh al-Qadhi Muhammad al-Hassan bin Abdul Rahman bin

Khallad al-Ramahurmuzi (wafat 360H), tapi beliau tidak meliputi kesemua

perbahasan mustalah hadis. Senario begini biasanya berlaku kepada orang yang

mula-mula merintis dalam menulis mana-mana ilmu.

2. Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith

Penulisnya Abu Abdullah al Hakim al-Nisaburi (wafat 405H). Kitab ini meliputi 52

jenis ilmu hadis bagaimanapun ia tidak tersusun mengikut tertib ilmu mustalah.

3. Al-Mustakhraj ‘ala Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith

Ditulis oleh Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah al-Asfahani (wafat 430H). Beliau

menambah beberapa kaedah yang tidak disebutkan oleh al-Hakim. Dalam pada

itu masih ada beberapa fasal yang tertinggal yang mungkin dapat ditambah oleh

orang lain.

4. Al-Kifayah Fi ilm Al-Riwayah

Karangan Abu Bakar Ahmad Bin Ali Bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi (W463).

Sebuah kitab yang lengkap dengan permasalahan-permasalahan ilmu mustalah

yang telah disaring, menjelaskan kaedah-kaedah periwayatan dan diakui

sebagai sumber utama ilmu ini.


5. Al-Jami’ Li Akhlaq Al-Rawi Wa Adab Al-Sami’ juga ditulis oleh AL-Khatib Al

Baghdadi. Ia membincangkan etika periwayatan sebagaimana jelas tertera pada

tajuknya. Kitab ini merupakan rujukan yang unik dalam masalah ini dan sangat

bernilai dari segi kajian-kajian dan bahan-bahannya atau kandungannya. Sangat

sedikit sekali bidang-bidang ulum hadis yang tidak ditulis oleh beliau melainkan

ada karangan yang berasingan tentangnya. Benar sekali kata-kata Al-Hafiz Abu

Bakar Bin Nuktah: “Setiap orang yang adil pasti mengetahuii bahawa semua

muhaddithin selepas beliau adalah bergantung kepada kitab-kitabnya.”

6. Al-Ilma‘ ila Ma’ rifah usul Al-Riwayah Wa Taqyid Al-Sama’ ditulis oleh Qadhi Iyad

Bin Musa Al-Yahsub ( w 544 ) kitab ini tidak meliputi kesemua perbahasan ilmu

mustalah tetapi hanya berkaitan dengan kaedah penerimaan dan penyampaian

hadis serta cabang-cabangnya. Kitab ini sangat baik dalam bab ini dan

mempunyai susunan yang indah.

7. Ma La Yasa’ al-Muhaddith Jahluh

Ditulis oleh Abu Hats Umar bin Abdul Majid al-Mayanaji (W 580H). Ia merupakan

satu risalah yang ringkas.

8. ‘Ulum al-Hadith

Karangan Abu ‘Amr Uthman bin Abdul Rahman Shahrazuri yang lebih dikenali

dengan Ibn al-Salah (W643). Kitab ini sangat terkenal dan merupakan antara

kitab-kitab yang terbaik dalam ilmu mustalah. Pengarangnya menghimpunkan

perbahasan-perbahasan yang terselerak di dalam karangan-karangan al-Khatib

al Baghdadi dan ulama sebelumnya. Kitab ini penuh dengan fakta-fakta penting
cumanya ia tidak tersusun dengan rapi. Ini kerana pengarang mendiktekan satu

demi satu kepada pelajar-pelajar beliau. Ia telah diringkaskan, dinazamkan,

dikritik dan juga disokong.

9. Al-Taqrib wa al-Taysir Li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nazir

Ditulis oleh Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi (W676). Kitab ini

merupakan ringkasan kepada kitab “`Ulum Hadith Ibn Salah”. Kitab ini sangat

baik namun kadang-kadang terdapat frasa-frasa yang sukar difahami.

10. Tadrib al-Rawi Fi Syarh Taqrib Al-Nawawi

Ditulis oleh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti (W 911) merupakan

ulasan kepada karangan “Taqrib” al-Nawawi. Pengarangnya mengumpul

pelbagai fakta penting yang berguna.

11. Nazm al-Durar fi ilm al-Athar

Pengarang ialah Zainuddin Abdul Rahim bin Al-Husain al-Iraqi (W 806)

ungkapan-ungkapan syair ini terkenal dengan “Alfiyah al-Iraqi”. Beliau telah

menazamkan kitab “`Ulum Hadith Ibn Salah” dengan membuat beberapa

tambahan. Ia sangat baik dan banyak mempunyai fakta-fakta penting dan ditulis

beberapa ulasan. Antaranya dua ulasan yang disusun oleh pengarang sendiri

(Fath al-Mughith- al-Iraqi).

12. Fath al-Mughith Fi Syarh Alfiyah al-Hadith


Ditulis oleh Muhammad bin Abdul Rahman (W902) merupakan penjelasan

kepada “Alfiyah al-Iraqi”. Ia huraian yang paling lengkap dan baik bagi “Alfiyah”.

13. Nukhbah al-Fikar Fi Mustalah Ahl al-athar

Karangan al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani (W 852). Sebuah risalah yang terlalu

ringkas tetapi sangat baik dan bermutu. Pengarang telah mencipta dan

pembahagian yang baru yang tidak pernah ada sebelum ini . Beliau sendiri

menghuraikannya dengan diberi nama “Nuzhah al-Nazar” dan kitab ini juga telah

diberi penjelasan oleh ulama lain.

14. Al-Manzumah al-Bayquniyyah

Disusun oleh Umar bin Muhammad al-Bayquni (W 1030). Ia merupakan nazam

yang sangat ringkas tidak melebihi 34 bait dan baik. Ia telah dihuraikan dengan

banyaknya oleh ulama.

15. Qawa’id al-Tahdith

Disusun oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (W 1332) merupakan karya

yang sangat bermutu. Di samping itu terdapat banyak lagi kitab-kitab lain untuk

disebutkan dan penulis hanya menyebutkan yang masyhur sahaja. Semoga

Allah s.w.t memberi ganjaranNya kepada kita semua.

atas
2.3 DEFINISI-DEFINISI ASAS

1. Ilmu al-Mustalah:

Ilmu tentang prinsip-prinsip dan kaedah untuk mengetahui keadaan sanad

dan matan dari segi penerimaan dan penolakan.

2. Subjeknya:

Sanad dan matan dari segi penerimaan dan penolakan.

3. Faedahnya: membezakan di antara hadis yang sahih daripada hadis yang

bermasalah.

4. Al-Hadith

Dari sudut bahasa: yang baru, ahadith merupakan kata jama’nya yang dibuat

dengan tidak mengikut kaedah qias.

Dari segi istilah: Perkara yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. dalam

bentuk ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat.

5. Al-Khabar

Dari segi bahasa bermaksud berita, jama’nya akhbar. Dari segi istilah ada

tiga pendapat:

a) Ia adalah sinonim dengan al-Hadith dari segi istilah.

b) Antonim dengan al-hadith iaitu al-hadith ialah perkara yang datang

daripada Rasulullah s.a.w. manakala al-Khabar datang daripada orang

lain.

c) Lebih umum daripada al-Hadith iaitu al-Hadith sesuatu yang berpunca

daripada Rasulullah s.a.w. sedangkan al-Khabar berpunca daripada

Rasulullah s.a.w. dan juga orang lain.


6. Al-Athar

Dari sudut bahasa bererti baki sesuatu benda.

Manakala dari segi istilahnya ada dua pendapat:

a) Sinonim bagi al-Hadith

b) Antonim bagi al-hadith iaitu al-Khabar ialah sesuatu yang disandarkan

kepada sahabat dan tabi’in sama ada ucapan atau perbuatan.

7. Al-Isnad: Mempunyai dua pengertian iaitu,

a) Menyandarkan hadis kepada pengucapnya dengan secara bersanad.

b) Turutan perawi-perawi yang sampai kepada matan.

8. Al-Sanad

Dari segi bahasa bermaksud yang dipegang dinamakan begitu kerana hadis

itu disandarkan kepada al-Sanad dan berpegang kepadanya.

Dari segi istilah bermaksud turutan jaluran perawi-perawi sehingga sampai

kepada matan.

9. Al-Matn (Matan)

Dari segi bahasa ia bererti tanah yang keras dan tinggi.

Manakala dari segi istilah ia bermaksud ucapan yang menjadi tempat yang

berakhirnya sanad.

10. Al-Musnad

Dari segi bahasa ia bermaksud kata nama objek dari asnada `al-syai` ilayhi’

dengan erti menyandarkan dan menisbahkan.

Dari segi istilahnya ia mempunyai tiga makna:


a) Setiap kitab yang terkumpul padanya riwayat-riwayat semua sahabat

secara berasingan.

b) Al-Hadith al-marfu’ yang bersambung sanadnya atau yang sanadnya

bersambung.

c) Semakna dengan sanad atau dengan erti sanad dengan itu adalah al-

musnad masdar mimi( masdar yang dimulakan dengan huruf mim).

11. Al-Musnid

Seorang yang meriwayatkan hadis dengan bersanad sama ada dia

memahaminya atau semata-mata meriwayatkan.

12. Al-Muhaddith

Seorang yang melibatkan diri dalam ilmu hadis riwayah dan dirayah dan

mengetahui kebanyakan riwayat-riwayat hadis serta mengenali keadaan

perawi-perawinya.

13. Al-Hafiz

Ada dua pendapat

a) Semakna dengan Al-Muhadith. Ini mengikut kebanyakan ahli-ahli hadis.

b) Seorang yang lebih tinggi kedudukan daripada al-Muhadith iaitu

pengetahuannya terhadap riwayat dalam setiap tabaqat lebih banyak

daripada yang tidak diketahuinya.

14. Al-Hakim
Seorang yang ilmunya yang meliputi kesemua hadis sehingga tidak terlepas

daripadanya kecuali beberapa hadis sahaja. Ini mengikut sebahagian ulama.

atas

3.0 BAB PERTAMA : AL-KHABAR

Fasal pertama: Pembahagian al-Khabar berdasarkan sampainya kepada kita

Fasal kedua: al-Khabar al-Maqbul (yang diterima)

Fasal ketiga: Al-Khabar al-Mardud (yang ditolak)

Fasal keempat: Al-Khabar yang berkongsi sifat Maqbul dan Mardud.

3.1 FASAL PERTAMA : Pembahagian Al-Khabar berdasarkan kepada jalan

dan cara sampainya kepada kita.

Berdasarkan kepada sampainya kepada kita, al-Khabar terbahagi kepada dua iaitu:

a) Sekiranya ia mempunyai beberapa jalan yang tidak dapat dihitung

bilangannya ia adalah Al-Mutawatir

b) Sekiranya ia mempunyai beberapa jalan yang dapat ditentukan

bilangannya ia adalah Al-Ahad.

Setiap bahagian ini mempunyai beberapa bahagian dan perincian yang akan

disentuh nanti, Insya Allah.

3.1.1 PERBAHASAN PERTAMA: AL-KHABAR AL-MUTAWATIR

Definisi:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama pelaku daripada perkataan al-tawatur iaitu yang

berturut-turut seperti contoh tawatara al-matar iaitu hujun turun berturut-turut.

Dari segi istilah ia bererti khabar yang diriwayatkan oleh bilangan yang ramai dan pada

kebiasaannya mustahil mereka berpakat untuk berdusta.

Huraian definisi:

Al-khabar atau al-hadith yang diriwayatkan oleh setiap tabaqat sanad oleh ramai perawi

yang menurut hukum aqal atau secara logiknya mustahil mereka bersetuju untuk

mereka-reka al-khabar ini.

Syarat-syarat al-Mutawatir

Jelas daripada huraian istilah tadi bahawa al-tawatur tidak akan ada pada al-khabar

melainkan dengan adanya empat syarat iaitu:

1. Diriwayatkan oleh bilangan perawi yang ramai; terdapat perbezaan pendapat

dalam menentukan had minimum bagi bilangan yang ramai ini. Pendapat yang

terpilih ialah seramai sepuluh orang.

2. Bilangan yang ramai ini terdapat dalam setiap tabaqah sanad.

3. Pada kebiasaannya mustahil yang mereka berpakat untuk berdusta

4. Asas bagi khabar ini adalah indera seperti kami mendengar, kami melihat, kami

merasai dan sebagainya. Tetapi sekiranya sandaran khabar ini ialah aqal seperti

pendapat tentang alam ini baru, pada ketika itu al-khabar tidak boleh dinamakan

dengan Al-Mutawatir.

Hukumnya:
Al-Mutawatir menghasilkan ilmu yang pasti iaitu ilmu yang diyakini dan seseorang itu

mempercayai atau membenarkan dengan tegas dan putus seperti persis orang

menyaksikan sendiri sesuatu peristiwa dan dia tidak teragak-agak untuk

membenarkannya begitulah halnya dengan hadis mutawatir. Oleh kerana itu seluruh

hadis mutawatir diterima dan tidak perlu lagi mengkaji keadaan perawinya.

Bahagiannya:

Mutawatir terbahagi kepada dua:

1. Al-Mutawatir Al-Lafzi iaitu hadis yang mutawatir pada lafaz dan maknanya

seperti hadis:

‫ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‬


ّ ‫من كذّب عل‬

“Sesiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah dia

mempersiapkan tempatnya di dalam api neraka.”

Hadis ini telah diriwayatkan oleh lebih 70 orang sahabat.

2. Mutawatir Al-Ma’nawi iaitu hadis yang mutawatir pada makna tidak pada

lafaz seperti hadis mengangkat dua tangan ketika berdoa. Ianya telah

diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w. hampir atau lebih kurang seratus hadis.

Setiap hadis menyebutkan baginda mengangkat tangan ketika berdoa

cumanya dalam keadaan yang berbeza-beza. Dari segi keadaan ianya tidak

mutawatir tetapi masing-masing menyebut mengangkat tangan ketika

berdoa. Dengan itu ia menjadikan tawatur berdasarkan kepada keseluruhan

atau gabungan jalan-jalan sanad.


Kewujudannya

Terdapat bilangan yang cukup banyak hadis mutawatir antaranya hadis tentang

kolam,menyapu khauf, mengangkat dua tangan di dalam solat, hadis “semoga Allah

menyinari seseorang yang mendengar hadis” dan banyak lagi.

Bagaimana pun kalau dibandingkan dengan hadis ahad, bilangan hadis mutawatir

sangatlah sedikit.

Karya yang masyhur

Ulama memberi perhatian khusus dalam menghimpun hadis-hadis Mutawatir di dalam

karangan berasingan bagi memudahkan pelajar-pelajar membuat rujukan antaranya:

a) “Al-Azhar al-Mutanathirah Fi-al-akhbar al-Mutawatirah” karangan Imam al-

Suyuti. Kitab ini disusun mengikut bab-bab.

b) “Qatf al-Azhar juga karangan al-Suyuti” yang merupakan ringkasan kitab yang

pertama.

c) “Nazm al-Mutanathir Min al-Hadith al-Mutawatir” karangan Muhammad bin Ja’far

al-Kattani.

atas

3.2 PERBAHASAN KEDUA: KHABAR AL-AHAD

Takrifnya:

Dari segi bahasa: al-Ahad adalah jamak bagi ahad yang bermaksud tunggal, khabar al-

wahid pula ialah periwayatan seorang individu.


Manakala dari istilah ia memberi pengertian: Khabar yang tidak memenuhi syarat

mutawatir.

Hukum:

Khabar ahad menghasilkan ilmu nazari iaitu ilmu yang bergantung kepada pengamatan

dan pendalilan.

Bahagiannya berdasarkan kepada bilangan tariqnya:

a) Masyhur

b) Aziz

c) Gharib

3.2.1. Al-Masyhur

Takrif:

Dari segi bahasa: kata nama objek daripada syahartu al-amr iaitu saya menjadikan

perkara itu terkenal apabila saya telah mengumumkan dan menyatakannya. Dinamakan

hadis masyhur kerana penonjolannya.

Dari segi istilah: Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap

tabaqah tetapi tidak mencapai taraf mutawatir.

Contohnya:

‫إن ال ل يقبض العلم انتزاعا ينتزعه‬

“Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menarik ilmu dengan mencabutnya sekaligus.” (al-

Bukhari, Muslim, al-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad).

Hadith Mustafidh:
Dari segi bahasa: kata nama pelaku daripada perkataan istafadha yang berpunca

daripada kalimah fadha al-ma` air telah melimpah. Dinamakan demikian kerana

kemasyhurannya.

Dari segi istilah: terdapat perbezaan pendapat tentang takrifnya:

1. Mustafidh semakna dengan masyhur.

2. Mustafidh lebih khusus daripada masyhur kerana disyaratkan (bilangan perawi)

sama antara permulaan dan akhir sanad, tetapi tidak disyaratkan pula pada

hadis masyhur.

3. Mustafidh lebih umum daripada masyhur iaitu kebalikan bagi pendapat kedua.

Masyhur bukan istilah:

Iaitu hadis yang terkenal di kalangan orang ramai yang tidak mempunyai syarat-syarat

atau memenuhi syarat yang diakui dan ia meliputi :

1. Hadis yang mempunyai satu sanad

2. Hadis yang mempunyai lebih daripada satu sanad

3. Hadis yang tidak mempunyai sanad sama sekali

Bentuk-bentuk hadis masyhur bukan istilah:

Ianya mempunyai banyak bentuk, antaranya

1. Masyhur di kalangan Ahli Hadis sahaja seperti hadis Anas:

‫أن رسول ال صلى عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان‬

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w berqunut selama sebulan setelah ruku’ mendoakan

keburukan ke atas Ri’l dan Zakwan.”

(Bukhari dan Muslim)


2. Masyhur di kalangan Ahli Hadis, ulama dan orang awam, contohnya;

‫المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‬

“Orang Islam itu ialah orang-orang Islam terselamat daripada gangguan ucapan

dan perbuatannya.”

(Bukhari Muslim)

4. Masyhur di kalangan fuqaha seperti hadis:

‫أنغض الحلل إلى ال الطلق‬

“ Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah s.w.t. ialah perceraian.”

5. Masyhur di kalangan ulama usul seperti hadis:

‫رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‬

“Tersilap, lupa dan dipaksa telah diangkat dari ummatku, iaitu tidak dikira

berdosa.”

6. Masyhur dikalangan ahli-ahli Nahu: seperti hadis:

‫ لو لم يخف ال لم يعصه‬.‫نعم العبد صهيب‬

“Sebaik-baik hamba ialah Suhaib. Kalau dia tidak takutkan Allah dia tidak akan

berbuat maksiat terhadapNya.” (hadis tidak ada sumber)

7. Masyhur di kalangan masyarakat. Seperti hadis

‫العجلة من الشيطان‬

“Kegopohan itu daripada syaitan.” Dihukum oleh al-Tirmizi sebagai hasan.


Hukum Masyhur:

Hadis masyhur menurut istilah dan bukan istilah tidak dikatakan sebagai sahih

atau tidak sahih, kerana antaranya ada yang sahih, hasan, daif bahkan terdapat

juga maudu’. Bagaimanapun jika hadis masyhur menurut istilah itu sahih maka

ia mempunyai keistimewaan yang mengatasi hadis aziz dan gharib.

Karangan-karangan yang terkenal:

Yang dimaksudkan dengan karangan tentang hadis masyhur ialah hadis-hadis

masyhur di kalangan orang ramai bukan masyhur dari segi istilah. Antara

karangan-karangan tersebut ialah:

1. “al-Maqasid al-Hasanah fima Isytahara `ala al-ulsinah”

karangan Al-Sakhawi.

2. “Kasyt al-Khifa’ wa muzil al-Ilbas fima Isytahara `ala alsinah

al-Nas” karangan al’-ajluni.

3. “Tamyiz al-Tayyib min al-khabith fima yaduru `ala alsinah al-

Nas min al-hadith” hasil tulisan Ibn al-Dayban al-Syaibani.

atas

3.2.2 Al-Aziz

Definisi dari segi bahasa: sifat musyabbahah daripada ‘azza ya’izzu iaitu sedikit dan

jarang atau daripada ‘azzaya’azzu kuat dan bersangatan. Dinamakan demikian sama
ada kewujudannya yang sedikit dan jarang ataupun kerana kekuatannya kerana ia

datang dari tariq (sanad) yang lain.

Dari segi istilah: hadis yang bilangan perawi-perawinya tidak kurang daripada dua orang

di kesemua peringkat sanad

Huraian takrif:

Iaitu perawi-perawinya tidak kurang dari dua orang pada setiap tabaqat sanad.

Sekiranya didapati pada sesetengah sanad tiga orang atau lebih itu tidak menjadi hal

(tidak mengapa) dengan syarat ada dua orang perawi walaupun pada satu peringkat

kerana yang diambil kira ialah had minimum mana-mana peringkat sanad.

Definisi ini merupakan definisi yang terpilih sebagai mana yang diputuskan oleh Hafiz

Ibnu Hajar. Sebahagian ulama berpendapat Hadis al-‘aziz ialah periwayatan dua orang

atau tiga orang. Dengan itu mereka tidak mengasingkan hadis aziz daripada hadis

masyhur dalam beberapa bentuk.

Contohnya:

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Anas dan

Imam Bukhari daripada hadis Abi Hurairah bahawa Rasululah s.a.w bersabda:

‫ب إليه من والده والناس أجمعين‬


ّ ‫ليؤمن أحدكم حتى أكون أح‬

“Tidak sempurna iman seseorang dari kalangan kamu sehingga aku lebih dikasihinya

daripada bapanya, anaknya dan sekalian manusia.”

Hadis ini telah diriwayatkan daripada Anas oleh Qatadah, Abdul Aziz bin Suhaib dan

diriwayatkan daripada Qatadah oleh Syu’bah dan Said dan diriwayatkan pula daripada
Abdul Aziz oleh Ismail bin Ulaiyyah dan Abdul Warith. Dan diriwayatkan daripada setiap

mereka itu oleh sebilangan yang ramai.

Karangan yang terkenal:

Ulama tidak menulis karangan yang khusus berhubung dangan hadis aziz. Yang

jelasnya ialah kerana bilangannya yang sedikit dan kerana tidak didapati faedah yang

penting daripada penulisan itu.

3.2.3 Hadis Gharib

1) Definisi dari sudut bahasa: sifat musyabbahah dengan erti yang bertunggalan

atau yang berjauhan dari sanak saudara.

Dari segi Istilah : Hadis yang seorang perawi berseorangan dalam

meriwayatkannya

2) Huraian definisi:

Iaitu hadis yang seorang perawi berseorangan meriwayatkannya sama ada pada

setiap tabaqat sanad atau pada sebahagiannya walaupun pada satu tabaqat

sahaja. Takrif gharib tidak terjejas dengan adanya lebih daripada seorang perawi

pada tabaqat-tabaqat yang lain kerana yang diambil kira ialah had minimum.

3) Nama lain bagi hadis gharib:

Ramai dari kalangan ulama menyebut hadis gharib dengan nama lain iaitu al-

fard sebagai semakna.Tetapi sebahagian ulama membezakan antara kedua-

duanya. Dengan itu mereka menjadikan kedua-duanya sebagai bentuk yang

berasingan. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar menganggapnya semakna dari segi

bahasa dan istilah. Bagaimanapun beliau berkata: Ulama Mustalah hadis

membezakan antara keduanya dari sudut banyak dan kurang pengunaannya.


Mereka lebih banyak menyebut al-fard sebagai al-fard al-mutlaq dan al-gahrib

pula sebagai al-fard al-nisbi.

4) Bahagian–bahagiannya

Berdasarkan tempat berlaku berseorangan, gharib dibahagikan kepada dua iaitu

gharib mutlak dan gharib nisbi.

a. Al-gharib al-mutlak atau al-fard al-mutlaq takrifnya: hadis yang gharabah

berlaku pada asal sanad iaitu hadis yang seorang perawi berseorangan

meriwayatkan pada asal sanad. Contohnya Hadis:

‫إنما العمال بالنيات‬

“ Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat”

Sayyidina Umar bin Al-Khatab berseorangan meriwayatkannya (tafarrada)

dan ini kadang kala berterusan sehingga akhir sanad dan kadang-kadang

sebilangan perawi meriwayatkan daripada perawi-perawi yang berseorangan

itu (al-Mutafarrid)

b. Al-gharib al-nisbi

Takrifnya: hadis yang gharabah berlaku pada pertengahan sanad iaitu

lebih daripada seorang perawi yang meriwayatkan pada asal sanad

kemudiannya seorang perawi berseorangan meriwayatkannya daripada

perawi-perawi itu. Contohnya Hadis Malik daripada al-Zuhri daripada

Anas r.a bahawa:

‫أن النبي صلى ال عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر‬

Rasululah s.a.w memasuki Mekah dalam keadaan memakai mighfar

(tudung).
Malik telah berseorangan meriwayatkannya daripada al-Zuhri sebab itu

dinamakan gharib nisbi. Sebab dinamakan bahagian ini gharib nisbi ialah

kerana tafarrud berlaku dengan nisbah kepada individu tertentu.

Antara bentuk hadis gharib nisbi ialah: Terdapat beberapa bentuk

gharabah atau tafarrud yang boleh dikira sebagai gharaib nisbi kerana

gharabah padanya tidak mutlak. Gharabah padanya wujud secara nisbah

atau merujuk kepada sesuatu yang tertentu.

Bentuk-bentuk itu ialah :

I. Tafarrud thiqah dengan periwayatan hadis seperti kata-kata

ulama hadis: Tidak seorang pun thiqah yang meriwayatkannya

kecuali si fulan.

II. Tafarrud perawi tertentu daripada perawi tertentu: Seperti

kata ulama hadis : “Perawi itu berseorangan meriwayatkan

daripada si fulan. Walaupun diriwayatkan dengan sanad atau

dengan jalan yang lain melalui perawi yang lain.

III. Tafarrud penduduk negeri seperti kata ulama hadis iaitu

diriwayatkan oleh ahli Mekah atau ahli Syam.

IV. Tafarrud penduduk sebelah negeri daripada penduduk

negeri lain seperti kata mereka: Tafarrud penduduk Basrah

daripada penduduk Madinah atau tafarrud dalam meriwayatkan

hadis ini penduduk Syam daripada penduduk Hijaz.

Pembahagian lain:

Dari segi Gharabah sanad dan matan, Ulama hadis membahagikan gharib

kepada:

1. Gharib matan dan sanad.


Iaitu hadis yang seorang perawi berseorangan meriwayatkan matannya.

2. Gharib sanad tidak matan

Seperti hadis yang matannya diriwayatkan oleh sekumpulan perawi

daripada kalangan sahabat kemudian seorang perawi berseorangan

meriwayatkan daripada sahabat yang lain berkenaan dengan hadis ini

Imam al-Tirmizi menyebut “gharib min haza al-wajh” gahrib dari wajah ini

atau jalan ini,

Karya-karya yang terdapat banyak hadis gharib :

- Musnad al-Bazzar

- Al-Mu’jam al-Awsat - oleh al-Tabarani

Karya -karya yang terkenal:

1. “Gharaib Malik” karangan al-Daruqutni

2. “Al-Afrad” juga oleh al-Darulqutni

3. “Al-Sunan allati Tafarrada bikulli Sunnah minha ahlu baldah”

oleh Abu Daud al-Sajistani.

3.2 FASAL KEDUA : KLASIFIKASI KHABAR AHAD BERDASARKAN KEPADA

KEKUATAN DAN KELEMAHANNYA

Hadis ahad yang terdiri daripada masyhur, aziz dan gharib terbahagi kepada dua :

1. Maqbul iaitu hadis yang kebenaran penceritanya lebih kuat atau lebih

mengatasi. Hukumnya, wajib berhujah dan beramal dengannya.

2. Mardud – iaitu hadis yang kebenaran penceritanya tidak kuat.

Hukumnya ialah tidak boleh berhujah dengannya dan tidak wajib beramal

dengannya. Setiap hadis maqbul dan mardud itu mempunyai


pembahagian dan perincian yang akan disebutkan pada fasal yang

berasingan. Insya Allah Taala.

3.2.1 Al-Khabar al-Maqbul

Perbahasan pertama: Pembahagian al-maqbul

Perbahasan kedua: Pembahagian al-hadis al-maqbul kepada ma’mul bih (yang boleh

beramal) dan ghair ma’mul bih (yang tidak boleh beramal).

3.2.1.1 Perbahasan pertama

Pembahagian maqbul

Berdasarkan kepada tingkatan martabatnya, hadis maqbul terbahagi kepada dua

bahagian utama: sahih dan hasan. Setiap bahagian ini pula terbahagi kepada dua iaitu

lizatih dan lighairih. Ini menjadikan hadis maqbul empat bahagian.

1. Sahih Lizatih

2. Hasan Lizatih

3. Sahih Lighairih

4. Hasan Lighairih

atas

Al-Sahih

Definisi

Dari sudut bahasa sahih adalah lawan kepada saqim (sakit) iaitu penggunaan

sebenarnya pada perkara konkrit dan penggunaan secara majaz (pinjaman) kepada

hadis dan perkara abstrak.


Manakala dari segi istilah: Hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan perawi

yang adil, dhabit daripada perawi sepertinya hingga ke hujung sanad tanpa ada syaz

dan ``llah.

Huraian takrif:

Definisi di atas mempunyai beberapa perkara yang wajib ada bagi menjadikan hadis itu

sebagai sahih iaitu:

a) Bersambung sanad

Setiap perawi mengambil riwayat secara langsung dari orang sebelumnya

dari awal sanad sehingga ke penghujungnya.

b) Keadilan para perawi

Setiap perawi mestilah mempunyai sifat muslim, baligh, tidak fasiq dan tidak

cacat maruah.

c) Ketepatan para perawi

Setiap perawi mestilah sempurna ketepatan, sama ada dari segi ingatan atau

catatan.

d) Tidak syaz

Hadis tersebut tidak bersifat syaz. Maksud syaz ialah percanggahan perawi

thiqah terhadap perawi yang lebih thiqah daripadanya.

e) Tidak mempunyai `llah


Hadis itu mestilah tidak terdapat `llah. `llah adalah satu sebab yang rumit dan

tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada zahirnya

tidak kelihatan.

Syarat-syarat hadis sahih:

Jelas daripada huraian takrif tadi, terdapat lima syarat yang wajib dipenuhi supaya

sesebuah hadis dikira sebagai hadis sahih. Iaitu bersambung sanad, keadilan perawi,

ketepatan perawi, tidak ada `llah dan tidak ada syaz.

Apabila tidak cukup salah satu syarat ini, pada ketika itu hadis itu tidak dinamakan

sahih.

Contohnya ;

Hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya:

‫قال حدثنسا عبسد ال بسن يوسسف قال أخبرنسا مالك عسن ابسن شهاب عسن محمسد بسن جسبير بسن مطعسم عسن أبيسه قال سسمعت‬

‫رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور‬

Imam Al-Bukhari berkata : “Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami

bahawa Malik telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibn Shihab daripada

Muhammad Bin Jubir daripada Mu’tim daripada ayahnya katanya: saya telah

mendengar Rasulullah SAW telah membaca Surah Al-Tur di dalam solat

Maghrib.”

( Sahih al-Bukhari: Kitab al-Azan )

Hadis ini sahih kerana :

- Sanadnya bersambung (Muttasil) kerana setiap perawi mendengar daripada

gurunya, tentang periwayatan secara ‘an’anah[1] oleh Malik, Ibn Shihab dan Ibn
Jubair ditafsirkan sebagai bersambung-sambung kerana mereka bukanlah

perawi-perawi yang melakukan tadlis[2].

- Perawi-perawinya adil dan dhabit, berikut ini sifat-sifat mereka di sisi ulama al-

Jarh Wal Ta’dil:

1. Abdullah bin Yusuf: thiqah, mutqin.

2. Malik bin Anas: imam, hafiz

3. Ibn Syihab al-Zuhri: faqih, hafiz kehebatan dan keteguhannya disepakati

semua.

4. Muhammad bin Jubair: thiqah.

5. Jubair bin Mut`im: seorang sahabat.

- hadis ini tidak syaz kerana tidak bercanggah dengan yang lebih kuat

daripadanya.

- Kerana ia tidak mempunyai sebarang `llah.

Hukumnya

Wajib beramal dengan hadis sahih berdasarkan kepada ijma ahli hadis ulama yang

diakui pendapat mereka dari kalangan usuliyyin dan fuqaha. Ia merupakan salah satu

hujah syara` yang tidak ada ruang bagi seorang muslim untuk tidak beramal dengannya.

Maksud kata-kata: “Ini hadis sahih atau ini hadis tidak sahih”:

1. Maksud kata-kata ulama hadis: “hadis ini sahih” ialah lima syarat hadis sahih

ada padanya. Bukan diputuskan hadis itu benar-benar sahih kerana harus

berlaku kesilapan dan lupa kepada perawi yang thiqah.

2. Maksud kata-kata mereka: hadis ini tidak sahih ialah hadis ini tidak memenuhi

lima syarat hadis sahih, sama ada kesemuanya atau sebahagian daripadanya

bukan bermaksud pada kenyataannya ia adalah satu pendustaan kerana orang

yang biasa melakukan kesilapan boleh jadi betul pada ketika yang lain.
Adakah diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara

mutlak?

Mengikut pendapat terpilih, tidak boleh diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad
yang paling sahih secara mutlak kerana perbezaan tingkatan kesahihan berdasarkan
kepada kemampuan sanad untuk memenuhi syarat sahih. Hadis yang memenuhi
keperluan maksimun kesemua syarat sahih adalah sangat jarang. Sepatutnya tidak
dihukumkan kepada mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak.
Bagaimanapun, ada dinukilkan daripada beberapa orang imam tentang sanad yang
paling sahih. Yang nyata, setiap imam memilih sanad yang kuat menurut penilaian
mereka. Antara pendapat tentang sanad yang paling sahih ialah:
1. al-Zuhri daripada Salim daripada bapanya (Abdullah Ibn `Umar). Ini diriwayatkan
daripada Ishaq bin Rahawaih dan Ahmad.
2. ibn Sirin daripada `Abidah daripada Ali bin Abi Talib. Ini diriwayatkan daripada Ibn
al-Madini dan al-Fallas.
3. al-A`masy daripada Ibrahim daripada `Alqamah daripada Abdullah bin Mas`ud.
Ini diriwayatkan daripada Ibn Ma`in.
4. al-Zuhri daripada Ali bin al-Husain daripada bapanya daripada `Ali. Ini
diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah.
5. Malik daripada Nafi` daripada Ibn `Umar. Ini diriwayatkan daripada al-Bukhari.

atas

Karangan Pertama Yang Khusus Tentang Hadis Sahih


Karangan pertama tentang hadis sahih sahaja ialah Sahih al-Bukhari kemudian Sahih
Muslim. Kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih selepas al-Qur’an. Ummat Islam
telah berijmak dalam menerima kedua-duanya.
i. Kitab yang paling sahih di antara keduanya ialah Sahih al-Bukhari dan ia lebih
mengandungi banyak faedah. Ini kerana hadis-hadis al-Bukhari lebih kemas dari
segi bersambung-sambung sanadnya dan para perawinya lebih thiqah di samping
terdapat kesimpulan-kesimpulan fiqh dan masalah-masalah ilmiah yang tidak ada
dalam Sahih Muslim. Kedudukan Sahih al-Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim
dengan mengambil kira keseluruhan, kerana ada terdapat sebahagian hadis dalam
Sahih Muslim lebih kuat daripada beberapa hadis dalam Sahih al-Bukhari. Ada
juga pendapat yang mengatakan Sahih Muslim lebih sahih, tetapi yang lebih tepat
ialah pendapat yang pertama (Sahih al-Bukhari lebih sahih.)
ii. Adakah al-Bukhari dan Muslim beriltizam untuk memasukkan semua hadis sahih
dalam kitab-kitab mereka?
al-Bukhari dan Muslim tidak beriltizam untuk memasukkan semua hadis sahih
dalam kitab-kitab mereka. Al-Bukhari berkata: “Saya hanya memasukkan hadis
yang sahih sahaja dalam kitabku yang jami[3]` ini dan saya tinggalkan hadis-hadis
sahih yang lain kerana takut panjang.” Muslim berkata: “Bukan semua hadis yang
sahih menurut saya, saya masukkan di sini, sahih yang disepakati sahaja yang
saya masukkan.”
iii. Adakah banyak atau sedikit hadis yang sahih yang tidak dimasukkan oleh mereka
berdua?
1. Al-Hafiz Ibn al-Akhram berkata: “Hanya sebilangan yang kecil sahaja
yang tidak dimasukkan oleh mereka berdua.” Pendapat ini telah dibantah.
2. Mengikut pendapat yang sahih, banyak hadis yang sahih yang tidak
disebutkan oleh mereka berdua. Dinukilkan daripada al-Bukhari katanya:
“Hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan lebih banyak.” Beliau juga
berkata: “Saya menghafal seratus ribu hadis sahih dan dua ratus ribu
hadis yang tidak sahih.”
iv. Berapakah jumlah hadis di dalam kedua-dua sahih itu?
Sahih al-Bukhari mengandungi 7275 hadis termasuk hadis yang berulang dan
dengan yang tidak berulang sebanyak 4000 hadis.
Jumalah hadis dalam Sahih Muslim ialah 12000 termasuk yang berulang dan
tanpa berulang sebanyak 4000 hadis.
v. Di mana boleh didapati hadis-hadis sahih lain yang ditinggalkan oleh Bukhari dan
Muslim?
Kita boleh dapatinya di dalam kitab-kitab muktabar yang masyhur seperti Sahih Ibn
Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Mustadrak al-Hakim, kitab sunan yang empat,
Sunan al-Daruqutni, Sunan al-Baihaqi dan lain-lain. Perlu diingatkan bahawa
kewujudan sesebuah hadis di dalam kitab-kitab tidak bermakna ia pasti sahih
tetapi memerlukan kepada penjelasan tentang kesahihannya kecuali di dalam kitab
yang pengarangnya mensyaratkan hanya menyebutkan hadis sahih sahaja seperti
Sahih Ibn Khuzaimah.
vi. Perbincangan tentang:
Al-Mustadrak karangan al-Hakim, antara kitab hadis yang besar. Penulisnya
menyebutkan hadis-hadis sahih yang mengikut syarat al-Syaikhan (al-Bukhari dan
Muslim) atau syarat salah seorang mereka tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka
berdua. Begitu juga pengarangnya menyebutkan hadis-hadis sahih menurut
penilaiannya walaupun tidak menurut penilaian mereka berdua dengan
mengatakannya sebagai sahih sanadnya. Kadang-kadang beliau menyebutkan
beberapa hadis yang tidak sahih tetapi beliau mengingatkan tentang statusnya.
Beliau seorang yang longgar dalam mentashihkan hadis. Hadis-hadisnya perlu
disemak dan dinilai sesuai dengan keadaannya dan Al-Zahabi menilai semula
status kebanyakan hadis-hadis Mustadrak sesuai dengan kedudukannya.
Bagaimanapun, kitab ini masih memerlukan kepada penyemakkan, penilaian dan
pemerhatian lebih lanjut lagi.
Sahih Ibn HIbban: Susunan kitab ini agak kreatif kerana ia tidak disusun mengikut
susunan bab dan tidak juga mengikut tertib musnad. Oleh kerana itu,
pengarangnya menamakan al-Taqasim wa al-Anwa`. Disebabkan terdapat
kesukaran dalam mencari hadis dari kitab ini, sebahagian ulama kemudian
menyusunnya mengikut bab. Pengarangnya adalah seorang yang bermudah
dalam menghukumkan hadis dan sikap bermudah beliau adalah lebih rendah dari
al-Hakim.
Sahih Ibn Khuzaimah: Kedudukannya lebih tinggi dari Sahih Ibn Hibban kerana
beliau lebih teliti berbanding Ibn Hibban sehingga beliau menahan diri dari
menghukumkan hadis walaupun hanya terdapat sedikit kritikan pada sanad.
vii. Al-Mustakhrajat `ala al-Sahihain
1) Topik mustakhraj: iaitu seorang pengarang mendapatkan mana-mana
kitab hadis lalu mengeluarkan hadis-hadis tersebut melalui sanad-
sanadnya sendiri bukan tariq atau jalan pengarang kitab tersebut.
Dengan ini, beliau akan bertemu dengan pengarang pada peringkat
gurunya atau atas lagi.
2) Mustakhraj terhadap al-Sahihain yang paling masyhur:
o Al-Mustakhraj karangan Abu Bakar al-Isma`ili terhadap Sahih al-
Bukhari.
o Al-Mustakhraj karangan Abu `Awanah al-Isfiraini terhadap Sahih
Muslim.
o Al-Mustakhraj karangan Abu Nu`iam al-Asfahani terhadap Sahih
al-Bukhari dan Sahih Muslim.
3) Adakah pengarang-pengarang Mustakhraj beriltizam untuk sama
lafaz dengan al-Sahihain?
Pengarang-pengarang Mustakhraj tidak beriltizam untuk mengemukakan
lafaz yang sama dengan al-Sahihain kerana mereka hanya
meriwayatkan lafaz-lafaz yang sampai kepada mereka melalui jalan guru-
guru mereka. Oleh kerana itu terdapat sedikit perbezaan lafaz-lafaz hadis
dalam mustakhrajat. Begitu juga halnya dengan hadis-hadis yang
dikeluarkan oleh pengarang-pengarang terdahulu di dalam kitab mereka
yang berasingan seperti al-Baihaqi, al-Baghawi dan lain-lain seperti kata-
kata mereka: diriwayatkan oleh al-Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim.
Pada sebahagiannya terdapat perbezaan dari segi lafaz dan makna.
Maksud kata-kata mereka: “diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim”
ialah mereka berdua meriwayatkan hadis tersebut pada asalnya.
4) Adakah harus menukilkan satu hadis daripada kitab mustakhraj lalu
menyandarkan kepada al-Bukhari dan Muslim?
Berdasarkan kepada perbahasan lalu, tidak harus bagi seseorang untuk
menukilkan daripada kitab mustakhrajat atau mana-mana kitab yang
disebutkan sebelum ini lalu dia berkata diriwayatkan oleh al-Bukhari dan
Muslim kecuali dengan salah satu cara ini: pertama, dia mestilah
membandingkan hadis itu dengan riwayat al-Bukhari dan Muslim atau
pengarang mustakharaj berkata atau pengarang kitab berkata;
dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan lafaznya.
5) Faedah-faedah mustakhrajat terhadap al-Sahihain
Mustakhrajat terhadap al-Sahihain mempunyai beberapa faedah
sehingga menjangkau sepuluh, sebagaiman yang disebutkan oleh al-
Suyuti di dalam Tadrib al-Rawi. Di sini penulis bawakan untuk anda
beberapa faedah terpenting. Pertama, ketinggian sanad iaitu sanad
menjadi tinggi kerana jika pengarang mustakhraj meriwayatkan satu
hadis melalui jalan al-Bukhari pasti sanad akan menjadi lebih rendah
daripada hadis yang diriwayatkannya di dalam mustakhraj. Kedua,
menambah kadar kesahihan kerana berlaku pertambahan lafaz dan
kelengkapan pada sebahagian hadis. Ketiga, hadis menjadi lebih kuat
dengan sebab bertambah jalannya dan faedahnya ialah tarjih ketika
berlaku percanggahan.

Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Yang Manakah Dihukumkan Sebagai Sahih?

Kita telahpun mengetahui bahwa al-Bukhari dan Muslim tidak memasukkan di dalam
kitab sahih mereka kecuali apa yang sahih dan ummat Islam menerima dengan baik
kitab mereka berdua. Hadis-hadis manakah yang dihukumkan sahih dan diterima oleh
ummat?
Jawapannya ialah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung itulah yang
dihukumkan sebagai sahih. Tentang hadis yang digugurkan permulaan sanad seorang
perawi atau lebih-yang dinamakan dengan al-mu`allaq- yang banyak terdapat di dalam
Sahih al-Bukhari iaitu di dalam tajuk bab (tarjamtul bab), namun tidak ada sama sekali di
tengah-tengah bab. Di dalam Sahih Muslim hanya ada sebuah hadis dalam bab al-
Tayammum yang tidak diriwayatkan secara mausul (bersambung) di tempat yang lain.
Hukum hadis-hadis tersebut ialah:
1) Jika sesuatu hadis dengan lafaz yang pasti seperti ‘berkata’, ‘menyuruh’,
‘menyebut’ maka ia dihukumkan sebagai sahih daripada orang yang
disandarkan kepadanya hadis itu.
2) Jika hadis itu dengan lafaz yang tidak pasti seperti ‘diriwayatkan daripada’,
‘disebutkan’, ‘diceritakan’, ‘telah diriwayatkan’, ‘telah disebutkan’, maka ia tidak
hukumkan sebagai sahih. Bagaimanapun di dalamSahih al-Bukhari ini, tidak ada
satu hadis yang sangat daif untuk dimasukkan ke dalam kitab yang dinamakan
dengan kitab sahih.[4]

Tingkatan Hadis Sahih


Kita telah maklum bahawa [1]ulama menyebutkan beberapa sanad yang paling sahih
menurut pendapat mereka. Berdasarkan kepada ini dan juga kepada kemampuan
memenuhi syarat-syarat sahih yang lain, hadis sahih itu mempunyai beberapa tingkatan.
1. Tingkatan paling tinggi iaitu yang diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih
seperti Malik daripada Nafi` daripada Ibn Umar.
2. Sanad yang rendah sedikit iaitu yang diriwayatkan melalui jalan perawi-perawi
yang rendah daripada perawi-perawi sanad yang pertama seperti riwayat
Hammad bin Salamah daripada Thabit daripada Anas.
3. Sanad yang rendah sedikit iaitu riwayat perawi-perawi yang mempunyai sifat
thiqah yang paling kurang seperti riwayat Suhail bin Abi Salih daripada bapanya
daripada Abu Hurairah.
Boleh dimasukkan dengan perincian ini ialah pembahagian hadis sahih kepada tujuh
tingkatan iaitu:
1. Hadis yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim ( tingkatan tertinggi)
2. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sahaja.
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja.
4. Hadis yang mengikut syarat mereka berdua tetapi tidak dikeluarkan oleh
mereka berdua.
5. Hadis yang mengikut syarat al-Bukhari tetapi tidak dikeluarkannya.
6. Hadis yang mengikut syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkannya.
7. Hadis sahih yang tidak mengikut syarat mereka berdua tetapi sahih di sisi
imam-imam selain mereka berdua seperti Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban.

Syarat al-Syaikhain
Al-Bukhari dan Muslim tidak menjelaskan syarat yang mereka tentukan sebagai
tambahan kepada syarat-syarat yang disepakati pada hadis sahih. Tetapi ulama yang
mengkaji gaya dan metode penulisan al-Bukhari dan Muslim dapat mengesani apa yang
dikatakan sebagai syarat mereka berdua atau salah seorang mereka berdua.
Pandangan yang paling baik tentang syarat al-Bukhari dan Muslim atau salah seorang
mereka ialah hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab Sahih al-Bukhari dan
Muslim atau salah seorang dari mereka dengan mengambil kira cara periwayatan yang
mereka berdua beriltizam dengannya.

Maksud Muttafaq `alaih


Apabila ulama hadis menyebutkan hadis sebagai muttafaq `alaih maksudnya ialah
persepakatan al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya bukan persepakatan umat
Islam. Sebaliknya Ibn al-Salah berpendapat kesepakatan ulama adalah mesti dan ada
bersamanya kerana kesepakatan ummat menerima kesepakatan mereka berdua.
Adakah Hadis Sahih Disyaratkan Sebagai Aziz
Mengikut pendapat yang sahih, hadis sahih itu tidak disyaratkan menjadi aziz dengan
erti ia mestilah mempunyai dua sanad kerana ada didapati di dalam Sahih al-Bukhari,
Sahih Muslim dan kitab-kitab lain hadis-hadis yang sahih tetapi gharib. Beberapa ulama
seperti Abu Ali al-Jubba’i al-Mu`tazili dan al-Hakim mendakwa hadis sahih mestilah aziz.
Pendapat mereka ini bertentangan dengan apa yang telah dipersetujui oleh umat Islam.

[1]
Periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz ‫ عن‬yang boleh membawa dua andaian, sama ada perawi
itu mendengar secara langsung daripada gurunya atau melalui perantaraan perawi yang lain.

[2]
Menyembunyikan perawi atau kecatan yang ada pada sanad dengan cara yang mengelirukan.

[3]
Kumpulan hadis yang disusun merangkumi semua bab termasuk aqidah, fiqh, manaqib, perubatan dan
lain-lain.

[4]
Tetapi jika diteliti terdapat beberapa hadis yang daif kerana mempunyai `illah dan bercanggah dengan
hadis-hadis di dalam kitab Sahih al-Bukhari sendiri. (Penterjemah)

AL-HASAN

Definisi:
Dari segi bahasa ia adalah sifat musyabbahah daripada al-husn yang bererti keindahan.
Dari segi istilah pula ulama berbeza pendapat dalam memberikan definisi hadis hasan
memandangkan ia berada di tengah-tengah antara sahih dan dha`if. Sebahagian ulama
mendefinisikan salah satu bahagiannya sahaja. Bagaimanapun penulis akan
menyebutkan sebahagian daripada definisi-definisi tersebut dan akan memilih definisi
yang dirasakan paling tepat.

1. Definisi al-Khattabi: Hadis yang diketahui puncanya dan perawi-perawinya


masyhur lagi dikenali. Kebanyakan hadis tergolong dalam hadis hasan dan ia
diterima oleh kebanyakan ulama dan diamalkan oleh kesemua fuqaha’.[1]
2. Definisi al-Tirmizi: Setiap hadis yang diriwayatkan tanpa ada di dalam sanadnya
perawi yang dituduh berdusta, hadis tidak syazz, diriwayatkan dengan jalan yang
lain seperti itu juga, maka itu menurut kami adalah hadis hasan.[2]
3. Definisi Ibn Hajar: Khabar (hadis) ahad dengan nukilan perawi adil, sempurna
ketepatan, bersambung sanad tanpa ada ```llah dan syazz, maka itu adalah
sahih lizatih. Sekiranya ketepatannya kurang, maka ia adalah hasan lizatih.[3]

Penulis berpendapat, seolah-olah, hadis hasan menurut Ibn Hajar adalah hadis sahih
apabila ketepatan perawinya rendah dan ini adalah definisi hadis hasan yang paling
baik. Sementara definisi al-Khattabi, terlalu banyak kritikan kepadanya. Manakala
definisi al-Tirmizi, beliau hanya mendefinisikan salah satu bahagian hadis hasan sahaja
iaitu hasan lighairih. Sepatutnya beliau memberikan takrif hasan lizatihi kerana hasan
lighairih adalah hadis dha`if yang meningkat ke darjah hasan kerana ditampung oleh
banyak sanad.

Definisi terpilih
Berdasarkan kepada definisi Ibn Hajar, hadis hasan bolehlah didefinisikan sebagai:
“Hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan perawi yang adil tetapi rendah
ketepatannya daripada perawi sepertinya sehingga ke hujung sanad tanpa sebarang
syazz dan ```illah.”

Hukumnya

Ia seperti hadis sahih dari segi boleh untuk dijadiakan hujah walaupun dari segi
kekuatan ia lebih rendah. Oleh kerana itu, semua fuqaha beramal dengannya.
Kebanyakan ulama hadis dan ulama usul berhujah dengannya kecuali segelintir dari
kalangan yang berpandangan keras. Bagaimanapun sebahagian ulama hadis yang
bersikap mudah seperti al-Hakim, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah telah memasukkannya
ke dalam bahagian sahih walaupun mereka berpendapat hadis hasan lebih rendah
daripada hadis sahih seperti yang dijelaskan sebelum ini.[4]

Contohnya: Hadis yang dikeluarkan oleh al-Tirmizi:


ّ‫حَدّثَنَا قُتَيبةُ حَدَّثنَا جعفرُ ب ُن سليما َن الضّبعيّ عن أب عمرا َن الونّ عن أب بك ِر ب نِ أب موسى الشعري‬
:‫قال‬
.ِ‫ إ ّن أبوابَ النّ ِة تتَ ظلل‬:‫ سعتُ أب بضرةِ العدوّ يقول قال رَسُو ُل الّل ِه صَلّى الّل ُه عَلَيهِ و َسلّم‬-

Kata beliau: “Qutaibah telah menceritakan kepada kami bahawa Ja`far bin Sulaiman al-
Dhuba`i telah menceritakan daripada Abi `Imran al-Jauni daripada Abi Bakar bin Abi
Musa al-`Asy`ari berkata: “Saya mendengar ayah saya berkata ketika berhadapan
dengan musuh: “Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu syurga berada
di bawah naungan pedang-pedang.”[5]

Hadis ini dihukumkan oleh al-Tirmizi sebagai: “Ini adalah hadis hasan gharib”. Hadis ini
hasan kerana perawi-perawi yang empat bagi sanad ini kesemua adalah thiqah kecuali
Ja`far bin Sulaiman al-Dhuba`i. Beliau seorang hasanul hadis. Oleh kerana itu hadis ini
jatuh dari martabat sahih kepada hasan.

Martabatnya

Sebagaimana hadis sahih mempunyai martabat yang berbeza antara satu sama lain,
begitu juga dengan hadis hasan. Al-Zahabi telah membahagikan hadis hasan kepada
dua martabat:

1. Martabat hasan yang paling tinggi: Riwayat Bahz bin Hakim daripada bapanya
daripada datuknya, `Amr Ibn Syu`aib daripada bapanya daripada datuknya,
riwayat Ibn Ishaq daripada al-Taimi dan yang seumpamanya yang dikatakan
sebagai sahih. Martabat ini adalah martabat sahih yang paling rendah.

2. Martabat hasan yang rendah: Iaitu hasan yang dipertikaikan kedudukannya, ada
yang mentashihkan dan ada yang mendaifkan seperti hadis al-Harith bin
Abdullah, `Asim bin Dhamrah, Hajjaj bin Artah dan lain-lain.
Kedudukan hadis yang dihukumkan oleh ulama hadis sebagai “Hadis Sahih
al-Isnad”

Kata-kata ulama hadis: “Ini hadis Sahih al-Isnad” tidak sama dengan kata-kata mereka:
“Ini hadis sahih”. Begitu juga kata-kata mereka: “Ini hadis hasan al-Isnad” tidak sama
dengan “Ini hadis hasan”. Kadang-kadang sanad itu sahih atau hasan tetapi tidak pada
matan kerana ada syazz dan ``llah. Seolah-olah apabila ulama hadis mengatakan: “Ini
hadis sahih”, beliau telah menjamin kepada kita bahawa hadis ini memenuhi kelima-lima
syarat-syarat hadis sahih. Sekiranya beliau mengatakan: “Ini hadis sahih al-Isnad”,
beliau menjamin adanya 3 syarat sahih sahaja iaitu bersambung sanad, keadilan dan
ketepatan para perawi. Adapun penafian syazz dan ``llah, itu tidak diberi jaminan oleh
beliau kerana ketidakpastian kedua-duanya itu.

Bagaimanpun jika seorang Hafiz yang diakui hanya menyebutkan hadis ini sahih al-
Isnad tanpa menyebut ``llahnya, maka pada zahirnya, matan itu adalah sahih kerana
kaedah asal ialah tidak ada ``llah dan tidak ada syazz.

Maksud kata-kata al-Tirmizi dan lain-lain: “Hadis Hasan Sahih”

Zahirnya, ungkapan ini mengelirukan, kerana hasan lebih rendah daripada darjah sahih.
Bagaimana boleh dihimpunkan kedua-duanya sedangkan martabat kedua-duanya
berbeza? Para ulama telah memberikan pelbagai jawapan kepada maksud ungkapan al-
Tirmizi ini. Jawapan yang paling baik ialah yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar
dan dipersetujui oleh al-Suyuti, kesimpulannya seperti berikut:

1. Sekiranya hadis itu mempunyai dua sanad atau lebih, ungkapan itu bermaksud
hasan berdasarkan satu sanad dan sahih berdasarkan kepada satu satu lagi.
2. Sekiranya hadis itu hanya mempunyai satu sanad, maksudnya ialah hasan
menurut satu kumpulan ulama dan sahih menurut yang lain.

Seolah-olah beliau memberikan isyarat tentang perbezaan pendapat di kalangan ulama


tentang kedudukan hadis ini, atau baginya hadis ini tidak boleh ditentukan sama ada
sahih atau hasan.
Klasifikasi al-Baghawi hadis-hadis Masabih al-Sunnah[6]

Al-Imam al-Baghawi telah menggunakan istilahnya yang tersendiri di dalam kitabnya,


Masabih al-Sunnah. Beliau telah mengisyaratkan hadis-hadis yang terdapat di dalam
dua kitab sahih atau salah satunya dengan kata-katanya: “sahih”
dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab sunan yang empat dengan kata-katanya:
“hasan”. Ini adalah istilah yang tidak selari dengan istilah umum dipakai di kalangan
ulama hadis kerana di dalam kitab-kitab sunan yang empat itu terdapat hadis sahih,
hasan, dha`if dan munkar. Oleh kerana itu, Ibn al-Salah dan al-Nawawi memberi
peringatan tentang perkara ini. Dengan itu, sepatutnya pembaca kitab Masabih al-
Sunnah lebih peka dengan istilah al-Baghawi di dalam kitab ini apabila beliau menyebut
tentang hadis-hadis sebagai sahih atau hasan.

Kitab-kitab yang boleh didapati hadis hasan dengan banyaknya

Para ulama tidak menulis secara berasingan hadis-hadis hasan di dalam satu kitab
seperti mana mereka mengkhususkan hadis-hadis sahih sahaja dalam tulisan mereka.
Namun begitu terdapat beberapa kitab hadis yang terdapat di dalamnya banyak hadis
hasan, antara yang masyhur ialah:
1. Jami` al-Tirmizi atau yang lebih dikenali sebagai Sunan al-Tirmizi. Ia adalah
sumber utama untuk mengetahui hadis hasan. Al-Tirmizilah yang memasyhurkan
istilah hasan di dalam kitab ini dan orang yang paling banyak menyebutkannya.
Bagaimanapun kita harus berhati-hati tentang edisi yang berbeza-beza
berhubung dengan kata-kata beliau: “hasan sahih” dan sebagainya. Adalah
menjadi tanggungjawab pelajar hadis memberi perhatian dalam memilih edisi
yang telah dinilai dan membandingkan dengan manuskrip asal yang diakui.

2. Sunan Abi Daud: Beliau telah menyebutkan di dalam suratnya kepada penduduk
Mekah bahawa beliau menyebutkan di dalam sunannya hadis sahih, hadis yang
menyerupainya dan hadis yang hampir dengannya. Sekiranya hadis itu
mempunyai kedha`ifan yang kuat, beliau akan menjelaskannya dan hadis yang
tidak disebutkan apa-apa tentangnya maka itu adalah salih[7]. Berdasarkan
kepada kenyataan ini, apabila kita mendapati di dalam sunan ini hadis yang
beliau tidak menjelaskan kedha`ifannya dan tidak ditashihkan oleh mana-mana
imam yang diakui maka itu adalah hadis hasan di sisi Abu Daud.

3. Sunan al-Daruqutni: Beliau menyebutkan dengan jelas kebanyakan hadis hasan


di dalam kitab ini.

AL-SAHIH LIGHAIRIH

Definisi
Iaitu hadis hasan lizatih apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain sepertinya atau
lebih kuat darinya. Dinamakan sahih lighairih kerana kesahihan tidak datang dari sanad
itu sendiri, tetapi hanya sahih apabila digabungkan dengan sanad lain.

Martabatnya
Lebih tinggi martabatnya dari hasan lizatih dan lebih rendah daripada sahih lizatih.

Contohnya

َ‫ قَال‬:َ‫ عن أَب ُهرَْي َرةَ قَال‬،َ‫ عن أَب َسلَمَة‬،ٍ‫ عن مُحَمّ ِد ب ِن عَمْرو‬،َ‫ حَدّثَنَا عَبْ َدةُ ب ُن ُسلَيمان‬،ٍ‫حَدّثَنَا أَبُو ُكرَيب‬
."ٍ‫لة‬
َ َ‫سوَا ِك عِنْدَ كُ ّل ص‬
ّ ‫ "َلوْلَ أَنْ َأشُ ّق عَلَى ُأمّتِي َل َمرُْتهُ ْم بِال‬:َ‫ل صَلّى ال عََلْيهِ وَ َسلّم‬
ِ ‫رَسُو ُل ا‬

Hadis Muhammad bin `Amr daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah bahawa
Rasulullah s.a.w. bersabda: Kalaulah tidak kerana menyusahkan ummatku pasti aku
akan menyuruh mereka menggosok gigi setiap kali sembahyang.[8]

Ibn al-Salah berkata: “Muhammad bin `Amr bin `Alqamah adalah dari kalangan yang
masyhur dengan benar dan menjaga diri cumanya beliau bukan dari ahli itqan sehingga
sebahagian mereka mendhaifkannya kerana ingatannya buruk dan sebahagain mereka
pula menthiqahkannya kerana benarnya dan kedudukannya. Dengan itu, dari sudut ini,
hadith ini hasan. Apabila digabungkan dengan keadaannya diriwayatkan melalui tariq
yang lain, kebimbangan kita tentang buruk hafalannya tidak ada lagi dan kekurangan
yang sedikit itu tertampung dengan sebab tariq tersebut. Dengan sebab itu, sanad ini
menjadi sahih dan tergolong di dalam martabat sahih.”[9]

AL-HASAN LI GHAIRIH

Iaitu hadis dhaif apabila mempunyai banyak tariq dan sebab kedhaifannya bukan
kefasiqan dan pendustaan perawi.

Difahami daripada definisi ini, hadis dhaif boleh meningkat ke tahap hasan li ghairih
dengan dua perkara:
1. Diriwayatkan daripada satu tariq lain atau lebih dengan syarat tariq tersebut
sepertinya atau lebih kuat daripadanya.
2. Sebab kedhaifan hadis itu sama ada buruk hafalan, terputus pada sanad atau
tidak diketahui tentang perawi-perawinya.

Martabatnya
Hasan li ghairih lebih rendah kedudukannya daripada hasan li zatih. Berdasarkan
kepada kenyataan ini, sekiranya hadis hasan li zatihi bercanggah dengan hasan li
ghairih, maka hasan li zatih didahulukan.

Hukumnya
Ia termasuk dalam hadis maqbul yang boleh berhujah dengannya.

Contohnya
Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan beliau mengatakannya hasan melalui tariq
Syu`bah:

:ِ‫ سعتُ عب َد الِ بن عامرِ ب ِن ربيعةَ عن أبيه‬:‫ قال‬،ِ‫عن عاصمِ بنِ عبدِ ال‬
‫ "أرضي تِ من‬:‫ فقَا َل رَ سُولُ اللّ ِه صلّى اللّ ُه عَلي ِه وسلّم‬،ِ‫ أنّ امرأ ًة من بَن فزارةَ تزوّج تْ على نعلي‬-
."ُ‫ فأجازه‬:‫ قال‬.ْ‫ نعم‬:‫نفسكِ ومالكِ بنعليِ؟ قالت‬
.ّ‫شةَ وجابرٍ وأب حدردٍ السلمي‬ َ ِ‫س وعَائ‬
ٍ ‫ عن عمرَ وأب ُهرَي َرةَ وسه ِل بنِ سعدٍ وأب سعيدٍ وأن‬:ِ‫وف البَاب‬
Daripada `Asim bin `Ubaidillah bin Abdullah bin `Amir bin Rabi`ah daripada bapanya
bahawa ada seorang wanita daripada Bani Fazarah berkahwin dengan mahar sepasang
kasut. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Adakah anda setuju untuk dirimu dan harta dengan
sepasang kasut? Wanita itu menjawab: Ya. Lalu Rasulullah s.a.w. membenarkan.
Al-Tirmizi berkata: “Di dalam bab ini ada diriwayatkan juga daripada Umar, Abu
Hurairah, `Aisyah dan Abi Hadrad.”

`Asim adalah seorang dhaif kerana hafalannya buruk, sedangkan al-Tirmizi


menghukumkan hadis ini hasan kerana ia mempunyai lebih daripada satu jalan.

3.2.1.1.1 Khabar Ahad Maqbul Yang Mempunyai Sokongan

Pendahuluan

Di akhir perbahasan bahagian hadis maqbul, penulis akan menyentuh hadis maqbul
yang mempunyai sokongan. Maksudnya ialah hadis yang mempunyai perkara-perkara
tambahan selain daripada syarat-syarat yang diperlukan pada hadis maqbul.

Perkara-perkara tambahan yang ada pada sesuatu hadis maqbul akan menambahkan
kekuatannya dan menjadikannya lebih istimewa daripada hadis-hadis maqbul yang lain
yang tidak ada perkara-perkara tersebut di samping ia lebih diutamakan daripada yang
lain.

Bahagian-bahagiannya

Hadis yang mempunyai sokongan ada beberapa bahagian, yang paling masyhur ialah:
Hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka yang
tidak mencapai tahap mutawatir. Ianya disokong dengan:
1. Kedudukan mereka yang tinggi di dalam bidang ini.
2. Kedua-dua kitab ini terkedepan dalam membezakan hadis sahih berbanding
dengan yang lain.
3. Para ulama menerima baik kitab-kitab mereka. Penerimaan ini sahaja cukup kuat
dalam menghasilkan ilmu daripada semata-mata banyak tariq yang tidak
mencapai tahap mutawatir.
4. Hadis masyhur yang mempunya tariq yang berbeza semuanya tidak ada
kedhaifan perawi dan ``llah.
5. Hadis musalsal dengan para imam hafiz dan mempunyai sifat itqan yang tidak
menjadi gharib. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada
Imam al-Syafi`i daripada Imam Malik. Selain daripada Imam Ahmad, ramai lagi
meriwayat daripada Imam al-Syafi`i, begitu juga selain dari Imam al-Syafi`i, ramai
perawi lain yang meriwayatkan daripada Imam Malik.

Hukumnya
Ia lebih kuat daripada mana-mana hadis ahad maqbul. Sekiranya hadis ahad yang
memiliki sokongan, bercanggah dengan hadis-hadis maqbul lain, maka didahulukan
hadis yang mempunyai sokongan itu.

3.2.1.2 PERBAHASAN KEDUA : KLASIFIKASI KHABAR MAQBUL KEPADA


YANG DIAMALKAN DAN TIDAK BOLEH DIAMALKAN

Khabar maqbul terbahagi kepada dua: yang boleh diamalkan dan tidak boleh diamalkan.
Terbit daripada pembahagian ini dua ilmu hadit iaitu al-Muhkam wa Muktalaf al-hadith
dan al-Nasikh wa al-Mansukh.

AL-MUHKAM WA MUKTALIF AL-HADITH

Definisi al-Muhkam:
Dari segi bahasa ia adalah isim maf`ul daripada perkataan ahkama yang bererti atqana
iaitu mengemaskan; mengukuhkan.

Dari segi istilah pula ia adalah hadis maqbul yang selamat daripada percanggahan
dengan hadis sepertinya.
Kebanyakan hadis adalah hadis muhkam. Bagi nisbah kepada keseluruhan hadis, hadis
yang bercanggah dan berbeza (al-ahadith al-muta`aridhah wa al-mukhtalifah) adalah
sedikit.

Definisi Mukhtalif al-Hadith


Dari segi bahasa ia adalah isim fa`il daripada perkataan al-ikhtilaf lawan kepada
perkataan al-dhidd. Maksud mukhtalif al-hadith ialah hadis-hadis yang sampai kepada
kita dalam keadaan saling bercanggah dan bertentangan antara satu sama lain dari segi
makna.

Menurut istilah pula ia adalah hadis maqbul yang ditentang oleh hadis sepertinya dan
boleh dihimpunkan antara keduanya.

Iaitu hadis sahih atau hasan yang didatangi oleh hadis lain sepertinya dari segi martabat
dan kekuatan, dan secara zahir menyanggahinya pada makna serta dapat dihimpunkan
dan diselaraskan pengertian kedua-duanya oleh ahli ilmu dan ulama yang berfikiran
tajam dalam bentuk yang boleh diterima.

Contoh Hadis Mukhtalif


Hadis “Tidak ada jangkitan dan sial burung” yang dikeluarkan oleh Muslim dan hadis
“Larilah dari orang yang diserang kusta seperti anda lari dari singa” yang dikeluarkan
oleh al-Bukhari.

Kedua-dua hadis ini adalah sahih, namun pada zahirnya ada pertentangan kerana hadis
yang pertama menafikan jangkitan manakala hadis yang kedua mensabitkannya. Para
ulama telah mengkompromikan dan menyelaraskan antara kedua-dua maknanya
dengan pelbagai cara. Di sini penulis menyebutkan pandangan yang telah dipilih oleh al-
Hafiz Ibn Hajar yang keterangannya seperti berikut:

Metode penyelarasan
Cara menyelaraskan antara dua hadis ini boleh dikatakan, jangkitan itu dinafikan ada
dan ianya tidak sabit berdasarkan kepada sabda Rasulullah s.a.w.:
Sesuatu itu tidak boleh menjangkiti sesuatu yang lain.
Dan sabda baginda kepada orang yang mempersoalkan tentang unta yang berkurap
yang berada di tengah-tengah unta sihat lalu bercampur dengannya dan unta dijangkiti
kurap juga. Baginda menjawab: Kalau begitu siapa yang menyebabkan jangkitan pada
unta yang pertama?

Maksudnya ialah Allah s.w.t. yang menyebabkan penyakit itu pada yang kedua
sebagaimana Dia menyebabkan pada yang pertama. Perintah lari atau menjauhi dari
orang yang terkena kusta itu adalah sebagai menutup pintu-pintu kerosakan (Sadd al-
Zari`a`h) supaya seseorang yang bergaul dengan pesakit kusta itu tidak terkena
kepadanya penyakit kusta dengan takdir Allah bukan kerana jangkitan. Dengan itu, dia
akan menyangka itu kerana dia bergaul dengan pesakit itu, lalu menyebabkannya
mempercayai adanya jangkitan dan menjerumuskannya dalam dosa. Oleh kerana itu,
diperintahkan supaya menjauhi pesakit kusta sebagai mengelak diri daripada terjerumus
dalam kepercayaan yang membawanya kepada dosa.

Apakah yang wajib dilakukan bila menemui dua hadis maqbul yang saling
bertentangan?

Bila seseorang menemui dua hadis maqbul yang saling bertentangan, dia wajib
mengikuti peringkat-peringkat berikut:
1. Dia mesti menyelaraskan antara kedua hadis tersebut jika boleh dan wajib
beramal dengan kedua-duanya.
2. Jika tidak boleh diselaraskan dengan apa-apa sudut:
i) Sekiranya diketahui mana satu yang nasikh, maka itulah yang
diutamakan dan diamalkan dengannya serta yang mansukh
ditinggalkan.
ii) Sekiranya tidak diketahui nasikh dan mansukh, maka ditarjihkan
salah satunya dengan mana-mana bentuk tarjih yang berjumlah lebih
daripada lima puluh bentuk. Dengan itu, hadis yang rajah (kuat)
diamalkan.
iii) Sekiranya salah satu hadis tersebut tidak dapat ditarjihkan- ini jarang
berlaku- maka ditangguhkan beramal dengan hadis tersebut
sehinggalah alasan yang kuat diketahui .

Kepentingan

Disiplin ini merupakan antara ilmu-ilmu hadis yang terpenting kerana semua ulama
terpaksa mengetahuinya. Hanya yang memiliki kemahiran yang sempurna di dalam
disiplin ini ialah imam-imam yang menggabungkan antara ilmu hadis dan fiqh dan ulama
usul yang menyelami makna-makna yang halus. Bagi mereka, jarang sekali timbul
kemusykilan apabila berhadapan dengan hadis-hadis seperti ini.

Pertentangan dalil-dalil benar-benar telah merangsangkan fikiran ulama. Padanya


terserlah bakat dan kehalusan pemahaman serta pendapat mereka yang baik. Begitu
juga padanya juga ramai orang yang mengharungi kebanjirannya tergelincir iaitu dari
kalangan mereka yang masih lagi mentah dalam menghadapi perbahasan para ulama.

Kitab-kitab yang terkenal:


1. Ikhtilaf al-Hadith karangan Imam al-Syafi`e. beliau merupakan orang yang
pertama membincangkan dan mengarang ilmu ini.
2. Ta’wil Mukhtalif al-Hadith tulisan Ibn Qutaybah Abdullah bin Muslim
3. Musykil al-Athar hasil karangan al-Tahawi Abu Ja`far Ahmad bin Salamah.

Nasikh al-Hadith wa Mansukhuh

Definisi nasakh
Dari sudut bahasa ia mempunyai dua makna, pertama, menghilangkan. Daripadanya
terbit contoh nasakhat al-syams al-zill iaitu matahari menghilangkan bayangannya.
Kedua, memindahkan. Daripadanya terbit contoh nasakhtu al-kitab iaitu saya
memindahkan buku apabila saya menukilkan apa-apa yang ada padanya. Dengan ini,
seolah-olah al-nasikh telah menghilangkan al-mansukh atau memindahkannya kepada
hukum yang lain.
Manakala makna istilahnya ialah: Syari` (Allah dan Rasul-Nya) telah mengangkat suatu
hukum yang datang daripadanya dan menggantikan dengan hukum yang lain yang
datang kemudian.

Kepentingan dan kesukarannya

Mengetahui hadis yang memansukhkan dan hadis yang dimansukh merupakan satu
disiplin yang penting dan sukar. Al-Zuhri pernah berkata: “Pengetahuan tentang hadis
nasikh dan mansukh telah memenatkan dan melemahkan para fuqaha.”

Antara ulama terkenal yang menonjol dalam bidang ini ialah Imam al-Syafi`e dan beliau
mempunyai jasa dan sumbangan yang sungguh besar. Imam Ahmad bertanya kepada
Ibn Warah yang tiba dari Mesir: “Adakah anda mencatat buku-buku al-Syafi`e? Beliau
menjawab: “Tidak”. Beliau berkata: “Anda telah cuai. Kami tidak mengetahui mana yang
mujmal[10] dan mana yang mufassar[11], mana yang hadis nasikh dan mana hadis
mansukh sehinggalah kamu duduk di majlis al-Syafi`e.

Bagaimana hadis nasikh dan mansukh diketahui?


Hadis nasikh dan mansukh diketahui dengan salah satu daripada perkara-perkara
berikut:
1. Penjelasan Rasulullah s.a.w. seperti hadis Buraidah di dalam Sahih Muslim:

‫كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنا تذكّر الخرة‬


Dahulu aku melarang kamu dari menziarahi kubur, maka ziarahilah kubur kerana
ia mengingatkan kamu akan akhirat.
2. Kata-kata sahabat seperti Jabir bin Abdullah berkata:

‫كان آخر المرين من رسول ال صلى ال عليه وسام ترك الوضوء ما مست النار‬
Perkara terakhir daripada Rasulullah s.a.w. ialah tidak berwuduk kerana
memakan makanan yang dimasak dengan api.
Hadis ini telah dikeluarkan oleh pengarang-pengarang kitab sunan.

3. Mengetahui sejarah seperti hadis Syaddad bin Uwais yang diriwayatkan oleh
Abu Daud:

‫ رواه أبو داود‬.‫أفطر الاجم والحجوم‬


Puasa tukang bekam dan orang dibekam telah terbatal.

Hadis ini telah dinasakhkan oleh hadis Ibn Abbas:


‫ رواه مسلم‬. ‫أن النبي صلى ال عليه وسام احتجم وهو محرم صائم‬
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah berbekam di dalam keadaan baginda
berihram dan berpuasa. (hadis riwayat Muslim)
Dalam sesetengah tariq hadis Syaddad, itu berlaku pada zaman pembukaan
Mekah sedangkan Ibn Abbas mendampingi baginda ketika Hajjatul Wida`.

4. Petunjuk ijmak seperti hadis


‫ رواه أبو داود والترمذي‬.‫من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه‬
Sesiapa meminum arak maka rotanlahnya. Sekiranya dia mengulangi pada kali
keempat maka bunuhlahnya. (hadis riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi)
Imam al-Nawawi berkata: Ijmak menunjukkan tentang mansukhnya hukum itu.
Ijmak itu sendiri tidak memansukhkannya dan tidak juga dinasakhkan tetapi
menunjukkan kepada nasikh (hadis yang menasakhkan).

Kitab-kitab yang terkenal


1. al-I`tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Athar karangan Abu Bakar
Muhammad ibn Musa al-Hazimi.
2. al-Nasikh wa al-Mansukh karangan Imam Ahmad
3. Tajrid al-Ahadith al-Mansukhah tulisan Ibn al-Jawzi.

atas

3.3 FASAL KETIGA : KHABAR MARDUD (TERTOLAK)


PERBAHASAN PERTAMA: AL-DHA`IF
PERBAHASAN KEDUA: MARDUD DENGAN SEBAB GUGUR PERAWI DARIPADA
SANAD
PERBAHASAN KETIGA: MARDUD KERANA KECAMAN TERHADAP PERAWI

Khabar mardud dan sebab-sebab penolakannya

Definisi:
Hadis yang tidak terbukti kebenaran perawi kerana ketiadaan salah satu atau lebih
syarat penerimaan hadis yang kita telah bincangkan dalam perbahasan hadis sahih.

Pembahagian Mardud dan sebab-sebab penolakannya


Ulama telah membahagikan khabar mardud kepada beberapa bahagian. Bagi setiap
bahagian itu, ulama telah menyebutkan namanya masing-masing. Ada juga yang tidak
diberikan nama khusus tetapi mereka menamakannya dengan nama umum iaitu dha`if.

Terdapat banyak sebab-sebab penolakan sesuatu hadis namun secara ringkasnya ia


merujuk kepada dua sebab utama iaitu:
1. Keguguran perawi daripada sanad
2. Kecaman terhadap perawi

Di bawah setiap sebab ini terdapat pelbagai bentuk. Penulis akan membincangkan
dengan berasingan secara terperinci dengan didahului dengan perbahasan dha`if yang
dikira sebagai nama umum bagi hadis mardud.

3.3.1 PERBAHASAN PERTAMA : DHAIF

Definisi
Dari sudut bahasa ia lawan kepada al-qawiyy (yang kuat), kelemahan itu terbahagi
kepada konkrit dan abstrak. Yang dimaksudkan di sini ialah kelemahan abstrak.
Makna istilahnya pula ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hasan kerana ketiadaan
salah satu syaratnya.

Al-Bayquni mengungkapkan di dalam nazamnya:

‫فهو الضعيف وهو أقسام كثر‬ ‫كل ما عن رتبة السن قصر‬


Setiap apa daripada tingkat hasan, rendah maka itu dhai`f dan bahagiannya banyak

Kepelbagaiannya

Tahap kedha`ifan hadis berbeza mengikut tahap berat dan ringan kelemahan para
perawi sebagaimana hadis sahih berbeza-beza. Antaranya dha`if, dha`if jiddan, wahi,
munkar dan yang paling jelik ialah mawdhu`.

Sanad yang paling lemah


Berdasarkan kepada perbahasan dalam hadis sahih tentang sanad yang paling sahih,
ulama menyebut dalam perbahasan dha`if satu istilah yang dinamakan sanad yang
paling lemah. Al-Hakim al-Naisaburi menyebut beberapa buah sanad yang paling dha`if
dengan nisbah kepada sebahagian sahabat, sebahagian kawasan dan negeri. Penulis
akan menyebutkan beberapa contoh daripada kitab al-Hakim dan kitab-kitab lain.
1. Sanad yang paling lemah dengan nisbah kepada Abu Bakar al-Siddiq iaitu
Sadaqah bin Musa al-Daqiqi daripad Farqad al-Sabkhi daripada Murrah al-Tayyib
daripada Abu Bakar.
2. Sanad penduduk Syam yang paling lemah iaitu Muhammad bin Qays al-Maslub
daripada Ubaidullah bin Zahr daripada Ali bin Yazid daripada al-Qasim daripada
Abi Umamah
3. Sanad yang paling lemah dengan nisbah kepada Ibn Abbas iaitu al-Suddi al-
Saghir Muhammad bin Marwan daripada al-Kalbi daripada Abu Salih daripada
Ibn Abbas. Hafiz Ibn Hajr berkata: Ini adalah silsilah dusta bukan silsilah emas.

Contoh
Hadis yang dikeluarkan oleh al-Tirmizi dari tariq Hakim al-Athram daripada Abu Tamimah
al-Hujaimai daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

‫من أتى حائضا أو امرأة ف دبرها أو كاها فقد كفر با أنزل على ممد‬
Sesiapa yang mendatangi permpuan yang haid atau mendatangi isteri pada duburnya
atau menemui tukang tilik, sesungguhnya dia telah mengkufuri apa yang telah
diturunkan kepada Muhammad.

Setelah mengeluarkan hadis ini, al-Tirmizi mengulas: “Kita tidak mengetahui hadis ini
dari hadis Hakim al-Athram daripada Abu Tamimah al-Hujaimai daripada Abu Hurairah.”
Kemudian al-Tirmizi berkata lagi: “Muhammad al-Bukhari telah mendha`ifkan hadis ini
dari sudut sanadnya. Penulis berpendapat kerana pada sanadnya ada Hakim al-Athram.
Ulama telah mengatakannya dha`if. Di dalam Taqrib al-Tahzib, Hafiz Ibn Hajar berkata:
Padanya ada kelemahan.”

Hukum meriwayatkan hadis dha`if

Di sisi ulama hadis dan juga orang lain, harus meriwayatkan hadis dha`if dan bermudah
pada sanadnya tanpa menjelaskan kedha`ifannya berbeza dengan yang mawdhu
kerana tidak harus meriwayatkannya kecuali dengan menjelaskan tentangnya.
Keharusan meriwayatkan hadis dha`if dengan dua syarat:
1. Tidak berkait dengan aqidah
2. Periwayatan itu bukan tentang hukum syara` yang berkaitan dengan halal haram

Harus meriwayatkannya pada perkara seperti peringatan, galakan, ancaman, cerita-


cerita dan sebagainya. Antara mereka yang disebutkan bermudah-mudah dalam
meriwayatkannya ialah Sufyan al-Thauri, Abdul Rahman bin Mahdi dan Ahmad bin
Hanbal

Perlu diberi perhatian apabila anda meriwayatkan hadis dha`if tanpa sanad, jangan
katakan ‘Rasulullah s.a.w. bersabda’, tetapi katakan ‘diriwayatkan daripada Rasulullah
s.a.w….’ atau ‘sampai kepada kami’ dan sebagainya supaya anda tidak secara pasti
menisbahkan hadis tersebut kepada Rasulullah s.a.w. sedangkan anda mengetahui
kelemahannya.

Hukum beramal

Ulama berbeza pendapat tentang hukum beramal dengan hadis dha`if. Pendapat yang
dipegang oleh majoriti ulama ialah dianggap sunnat beramal dengan hadis dha`if
berkenaan dengan keutamaan-keutamaan amalan namun dengan tiga syarat yang telah
dihuraikan oleh Hafiz Ibn Hajar:

1. Kedha`ifan yang tidak bersangatan


2. Ia termasuk di bawah prinsip atau dalil yang diamalkan
3. Tidak boleh yakin tentang sabitnya ketika beramal dengannya bahkan mesti
berhati-hati.

Kitab-kitab terkenal yang didapatimengandungi banyak hadis dha`if:


1. Kitab-kitab yang disusun berkenaan perawi-perawi dha`if seperti Kitab al-
Dhu`afa’ tulisan Ibn Hibban, Mizan al-I`tidal karangan al-Zahabi. Mereka telah
menyebutkan contoh-contoh hadis dha`if yang menjadi dha`if kerana
periwayatan orang-orang dha`if tersebut.
2. Kitab-kitab yang disusun tentang bentuk-bentuk dha`if secara khusus seperti
kitab-kitab al-Marasil, al-`Ilal, al-Mudraj dan sebagainya. Contohnya Kitab al-
Marasil tulisan Abu Daud, Kitab al-`Ilal susunan al-Daruqutni.

atas

[1]
Ma`alim al-sunan, jil. 2 hal. 11

[2]
Jami` al-Tirmizi ma` syarh Tuhfah al-Ahwazi-Kitab al-`Ilal fi Akhirihi jil .10 hal. 519

[3]
Nuzhah al-Nazar syarh Nukhbah al-Fikar, hal. 29

[4]
lihat Tadrib al-Rawi, hal. 87
[5]
Jami` al-Tirmizi, Abwab Fadhail al-Jihad,

[6]
Pengarangnya menghimpunkan hadis-hadis yang disaring daripada Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim,
kitab-kitab Sunan yang empat dan Sunan al-Darimi. Kitab inilah yang dibuat tambahan dan diedit oleh al-
Khatib al-Tibrizi dan menamakannya sebagai Misykah al-Masabih.

[7]
(iaitu boleh dijadikan hujjah-Pent. Lihat, Tadrib al-Rawi, hal. 131)

[8]
Hadis ini dikeluarkan oleh al-Tirmizi di dalam Kitab al-Taharah, juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan
Muslim melalui Abi al-Zinad daripada Abi Hurairah.

[9]
`Ulum al-Hadith, hal.31-32

[10]
Mujmal iaitu lafaz yang ringkas dan tidak dijelaskan maksudnya.

[11]
Mufassar iaitu lafaz yang telah dijelaskan maksudnya oleh nas yang lain.

3.3.2 Perbahasan Kedua: Mardud Dengan Sebab Gugur Perawi Dari Sanad

Maksud gugur dari sanad ialah terputus rantaian perawi dengan sebab gugur seorang
perawi dari sanad, secara sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh sebahagian
perawi, sama ada dari awal sanad, pertengahan ataupun akhir, sama ada secara jelas
atau tersembunyi.

Bahagian-Bahagian Gugur

Berdasarkan kepada jelasnya atau tidak gugur perawi dari sanad itu terbahagi kepada
dua:

Pertama: Gugur yang jelas


Gugur ini diketahui oleh para imam dan mereka yang terlibat dengan ilmu-ilmu hadis.
Bentuk gugur ini dapati dikesan berdasarkan kepada seorang perawi itu tidak bertemu
dengan gurunya. Sama ada dia tidak sezaman dengannya atau sezaman tetapi tidak
sempat bertemu dengannya (dan tidak mempunyai ijazah dan juga wijadah). Oleh itu,
pengkaji sanad-sanad hadis perlu mengetahui sejarah perawi-perawi kerana ia
mengandungi keterangan tentang tarikh lahir dan wafat, zaman pengajian,
pengembaraan mereka dan sebagainya.

Ulama hadis telah memperkenalkan empat nama bagi hadis yang mengalami gugur
jelas berdasarkan kepada tempat atau bilangan perawi yang gugur.
1. al-Mu`allaq
2. al-Mursal
3. al-Mu`dhal
4. al-Munqati`

Kedua: Gugur tersembunyi

Bahagian ini hanya diketahui oleh para imam yang mahir dan mengetahui jalan-jalan
hadis dan kecacatan-kecacatan sanad.
Ia mempunyai dua nama iaitu:
1. al-Mudallas
2. al-Mursal al-Khafiy

AL-MU`ALLAQ
Definisi:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek bagi kata kerja `allaqa al-syai’ iaitu
menggantungkan dan mengikatnya supaya ia menjadi tergantung. Sanad ini dinamakan
dengan mu`allaq kerana ia bersambung dengan bahagian atas sanad sahaja dan
terputus pada bahagian paling bawah seperti sesuatu yang tergantung pada bumbung.
Dari segi istilah ia adalah hadis yang dibuang seorang perawi atau lebih pada awal
sanad secara berturut.

Bentuknya:
1. Keseluruhan sanad dibuang kemudian dikatakan Rasulullah s.a.w. bersabda…
2. Keseluruhan sanad dibuang kecuali sahabat atau sahabat dan tabi`in.

Contoh
Hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di awal Bab Ma Yuzkar fi al-Fakhz:
‫ غطى النبي صلى ال عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان‬:‫وقال أبو موسى‬.

“Abu Musa berkata: Rasulullah s.a.w. menutup kedua-dua lututnya ketika Uthman
masuk.”

Hadis ini adalah hadis mu`allaq kerana Imam al-Bukhari membuang keseluruhan
sanadnya kecuali sahabat sahaja iaitu Abu Musa al-Asy`ari.

Hukum Hadis Mu`allaq

Hadis mu`allaq adalah mardud (tertolak) kerana ia tidak mempunyai salah satu syarat
penerimaan hadis iaitu bersambung-sambung sanad. Tertolaknya hadis itu dengan
sebab gugur seorang atau lebih perawi dari sanad dalam keadaan tidak diketahui
keadaan perawi yang gugur itu.

Hukum Hadis-Hadis Mu`allaq Dalam Sahih al-Bukhari Dan Muslim

Hukum ini iaitu hadis mu`allaq tertolak hanya kepada hadis mu`allaq secara mutlak.
Tetapi jika hadis mu`allaq itu didapati di dalam kitab yang pengarangnya beriltizam
hanya mengeluarkan hadis sahih sahaja seperti Sahih al-Bukhari dan Muslim, maka ia
mempunyai hukum yang tersendiri. Penulis sudahpun menyentuhnya dalam perbahasan
hadis sahih. Namun tidak mengapa untuk disebutkan juga di sini.

1. Hadis yang disebutkan dengan lafaz yang pasti seperti ‘berkata’, ‘menyuruh’ dan
‘menyebut’ maka ia dihukumkan sebagai sahih daripada orang yang disandarkan
kepadanya hadis itu.
2. Hadis yang dikemukakan dengan lafaz yang tidak pasti seperti ‘diriwayatkan
daripada’, ‘disebutkan’, ‘diceritakan’, ‘telah diriwayatkan’, ‘telah disebutkan’,
maka ia tidak hukumkan sebagai sahih. Bagaimanapun di dalam Sahih al-
Bukhari ini, tidak ada satupun hadis wahin (sangat dhaif) untuk dimasukkan
dalam kitab yang dinamakan dengan kitab sahih. Untuk mengetahui kesahihan
dan kedhaifan hadis ini, perlu mengkaji sanad hadis ini dan menghukumnya
sesuai dengan kedudukannya.
AL-MURSAL

Definisi:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek bagi kata kerja arsal iaitu melepaskan.
Seolah-olah orang yang meriwayatkan hadis secara mursal melepaskan sanadnya
tanpa mengikatnya dengan perawi yang dikenali.
Dari segi istilah ia adalah hadis yang gugur dari penghujung sanad perawi selepas
tabi`in.

Bentuknya:

Bentuknya ialah seorang tabi`in – besar atau kecil- berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda,
melakukan sesuatu atau sesuatu perkara dilakukan di hadapan baginda. Ini adalah
bentuk mursal di sisi ulama hadis.

Contoh
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahih dalam kitab al-Buyu` (1539).

‫ عن‬،‫ عن ابن شهاب‬،‫ حدثنا الليث عن عقيل‬.‫ حدثنا حجي بن الثن‬.‫وحدثن ممد بن رافع‬
‫سعيد بن السيب؛‬
‫أن رسول ال صلى ال عليه وسلم نى عن بيع الزابنة‬
Kata Imam Muslim: Muhammad bin Rafi` menceritakan kepadaku bahawa Hujain
menceritakan kepadaku bahawa al-Laith menceritakan daripada `Uqail daripada Ibn
Syihab daripada Sa`id bin al-Musayyab bahawa Rasulullah s.a.w. melarang dari al-
Muzabanah.

Sa`id bin al-Musayyab adalah tabi`in besar telah meriwayatkan hadis ini daripada
Rasulullah s.a.w. tanpa menyebut perantaraan di antaranya dengan Rasulullah s.a.w.
Beliau telah menggugurkan daripada sanad ini seorang perawi selepas dari tabi`in.
paling kurang seorang sahabat yang gugur dan berkemungkinan gugur bersama
sahabat itu perawi lain seperti seorang tabi`in.

Mursal Menurut Fuqaha’ Dan Ulama Usul


Bentuk mursal yang penulis sebutkan itu adalah mursal di sisi Ulama Hadis. Sementara
itu, mursal menurut Fuqaha dan Ulama Usul lebih luas lagi. Bagi mereka, setiap hadis
munqati` tanpa mengira bagaimana bentuk terputus sanadnya adalah mursal. Ini juga
pendapat al-Khatib.

Hukumnya

Mursal pada asalnya dha`if dan tertolak kerana tidak memiliki salah satu syarat hadis
maqbul iaitu tidak bersambung-sambung sanadnya dan tidak diketahui kedudukan
perawi yang digugurkan. Ada kemungkinan perawi yang gugur itu bukan sahabat. Dalam
hal ini, boleh jadi pearwi yang gugur itu daif.
Walaupun begitu, ulama hadis dan lain-lain tidak sepakat tentang hukum hadis mursal
dan berhujah dengannya kerana bentuk inqita` (terputus sanad) berbeza dengan yang
lain. Juga kerana perawi yang gugur itu biasanya sahabat dan kesemua sahabat adalah
adil dan tidak menjejaskan jika mereka tidak diketahui.

Ringkasnya ada tiga pendapat ulama tentang hadis mursal:


1. Dha`if dan mardud, iaitu di sisi kebanyakan ulama hadis, ulama usul dan fuqaha.
Hujah mereka ialah kerana tidak diketahui kedudukan perawi yang digugurkan
kerana ada kemungkinan dia bukan sahabat.
2. Sahih dan dijadikan hujah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad
dalam satu riwayat yang masyhur daripadanya serta sekumpulan ulama dengan
syarat perawi yang memursalkan itu seorang thiqah dan hanya memursalkan
daripada perawi thiqah sahaja. Hujah mereka ialah tabi`in yang thiqah tidak
menganggap harus untuk berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda kecuali beliau
mendengar daripada perawi yang thiqah.
3. Menerima dengan syarat. Iaitu mursal menjadi sahih dengan beberapa syarat. Ini
merupakan pendapat al-Syafi`e dan sebahagian ahli ilmu. Ada empat syarat, tiga
berkenaan dengan perawi yang memursalkan dan satu berkenaan hadis mursal
itu.
Syarat-syarat tersebut ialah:
i. Perawi yang memursalkan itu adalah tabi`i yang besar.
ii. Apabila beliau menyebutkan perawi yang digugurkan itu, beliau akan
menamakan perawi yang thiqah.
iii. Beliau tidak bercanggah dengan perawi-perawi yang hafiz dan
dipercayai jika mereka meriwayatkan hadis yang sama.
iv. Tiga syarat di atas hendaklah disertakan dengan salah satu syarat yang
berikut:
a) Hadis itu diriwayat melalui jalan yang lain secara musnad (bersambung).
b) Hadis itu diriwayatkan secara mursal melalui tariq yang lain bukan dari
perawi hadis mursal yang pertama itu.
c) Hadis itu bertepatan dengan qaul al-Sahabi (pendapat sahabat)
d) Kebanyakan ulama menfatwakan mengikut makna hadis itu.
Apabila syarat-syarat ini dipe
dipenuhi, kesahihan punca hadis mursal itu akan terbukti begitu juga riwayat-riwayat lain
yang menyokongnya. Kedua-duanya adalah sahih. Sekiranya terdapat suatu hadis sahih
yang mempunyai satu jalan (sanad) bercanggah dengannya dan tidak dapat
diselaraskan antara kedua-duanya maka hadis itu akan ditarjihkan dengan sebab
mempunyai banyak jalan.

atas

Mursal al-Sahabi
Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tentang ucapan atau perbuatan Rasulullah
s.a.w. yang tidak pernah didengari dan disaksikannya. Sama ada kerana usianya yang
muda atau lewat memeluk Islam atau tidak ada di samping baginda. Hadis-hadis
sahabat-sahabat yang kecil termasuk di dalam bahagian ini seperti Ibn Abbas, Ibn al-
Zubair dan lain-lain.

Hukum Mursal al-Sahabi


Mengikut pendapat yang masyhur yang diputuskan oleh majoriti ulama ialah sahih dan
dijadikan hujah kerana jarang berlaku periwayatan sahabat daripada tabi`in. Apabila
sahabat meriwayatkan daripada tabi`in mereka akan menyatakan dan mereka berkata:
Rasulullah s.a.w. bersabda hukum asal ialah mereka mendengar daripada sahabat lain.
Sebagaimana ditegaskan sebelum ini, menggugurkan sahabat di dalam periwayatan
tidak menjejaskan.
Dikatakan, hukum Mursal al-Sahabi seperti mursal lain, tetapi pendapat ini dha`if dan
tertolak.

Kitab-kitab yang masyhur


1. al-Marasil karangan Abu Daud.
2. al-Marasil karangan Ibn Abi Hatim.
3. Jami` al-Tahsil Li Ahkam al-Marasil karangan al-`Ala’i.

AL-MU`DHAL
Definisi:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek bagi kata kerja a`dhala iaitu memenatkan.
Dari segi istilah ia adalah hadis yang gugur dari sanad dua orang perawi berturut-turut.

Contohnya

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam Ma`rifah `ulum al-Hadith dengan
sanadnya kepada al-Qa`nabi

‫عن مالك إنه قد بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم للمملوك طعامه‬

‫وكسوته بالعروف ول يكلف من العمل إل ما يطيق هذا معضل أعضله عن مالك هكذا ف‬

‫الوطأ‬

“Daripada Malik bahawa sampai kepadanya bahawa Abu Hurairah berkata: Rasulullah
s.a.w. bersabda: Hamba yang dimiliki itu berhak mendapat makanannya, pakaiannya
secara yang baik. Dia tidak boleh dibebankan dengan kerja melainkan yang mampu
dilaksanakannya. Al-Hakim berkata: Hadis ini mu`dhal daripada Malik demikianlah yang
diriwayatkannya secara mu`dhal di dalam al-Muwatta’”

Hadis ini mu`dhal kerana dua orang perawi berturut-turut gugur antara Malik dan Abu
Hurairah. Kita telahpun mengetahui bahawa keguguran ini berlaku berdasarkan kepada
hadis lain yang diriwayatkan di luar kitab al-Muwatta’. Sanad itu ialah daripada Malik
daripada Muhammad bin `Ajlan daripada bapanya daripada Abu Hurairah.

Hukumnya
Mu`dhal adalah hadis yang dha`if dan keadaan lebih buruk daripada hadis mursal dan
munqati` kerana ramainya perawi yang gugur daripada sanad. Hukum ini sepakat di
kalangan ulama.

Persamaan Antara Mu`dhal Dan Mu`allaq

Di antara mu`dhal dan mu`allaq terdapat hubungan keumuman dan kekhususan dari
satu sudut.
1. Menyerupai mu`alaq dari sudut, apabila dua orang perawi berturut-turut dibuang
dari permulaan sanadnya. Pada ketika itu, hadis ini dalam masa yang sama
mu`dhal dan mu`allaq.
2. Berbeza dalam dua bentuk:
i. Apabila dua orang perawi berturut-turut dibuang dari pertengahan sanad maka
itu adalah mu`dhal tidak mu`allaq.
ii. Apabila seorang perawi sahaja yang dibuang dari permulaan sanad, maka ia
adalah mu`allaq tidak mu`dhal.

Antara Sumber Hadis Mu`dhal


Al-Suyuti menulis: Di antara sumber hadis mu`dhal ialah:
1. Kitab al-Sunan karangan Sa`id bin Mansur.
2. Kitab-kitab Ibn Abi al-Dunya.

Al-Munqati`

Definisi:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama pelaku bagi kata kerja inqata`a iaitu terputus. Dari
segi istilah ia adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dari mana sudut sekalipun.

Contohnya
Iaitu setiap sanad yang terputus di mana-mana tempat sanad sama ada di awal sanad
atau akhirnya atau pertengahannya. Dengan itu, termasuk di dalam takrif ini, mursal,
Mua`allaq dan Mu`dhal. Bagaimanapun, ulama mustalih hadis mutakhirin
mengkhususkan munqati` dengan hadis yang tidak mempunyai bentuk hadis mursal,
mu`allaq atau mu`dhal. Begitu juga kebiasaan penggunaan ulama mutaqaddimin. Oleh
kerana itu, Imam al-Nawawi menyatakan: “Munqati` itu lebih banyak digunakan kepada
riwayat perawi yang berada pada tingkatan selepas tabi`i daripada sahabat seperti Malik
daripada Ibn Umar.

Munqati` Mengikut Ulama Hadis Yang Mutakhir

Iaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya yang tidak termasuk di dalam nama
mursal, mu`allaq atau mu`dhal. Seolah-olah munqati` lebih umum bagi setiap sanad
yang terputus selain dari tiga bentuk iaitu gugur di awal sanad, gugur di akhir sanad atau
gugur dua perawi berturut di mana-mana tempat. Inilah yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar
di dalam al-Nukhbah dan syarahnya al-Nuzhah.

Kadang-kadang terputus sanad berlaku di satu bahagian pada sanad kadang-kadang


berlaku lebih daripada satu seperti dua atau tiga bahagian,

Contohnya
Hadis yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq
‫ثنا عبد الرازق قال ذكر الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول ال‬
‫صلى ال عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين‬
“Abd al-Razzaq telah menceritakan kepada kami katanya al-Thauri telah menyebutkan
daripada Abu Ishaq daripada Zaid bin Yuthai` daripada Huzaifah secara marfu`: Jika
kamu melantik Abu Bakar akan jawatan itu maka beliau adalah seorang yang kuat dan
amanah.”

Di pertengahan sanad ini, seorang perawi telah gugur iaitu Syarik antara al-Thauri dan
Abu Ishaq kerana al-Thauri tidak pernah mendengar hadis daripada Abu Ishaq secara
langsung. Sebenarnya beliau mendengar daripada Syarik dan Syarik mendengar
daripada Abu Ishaq.
Terputus sanad ini tidak sesuai untuk dikatakan sebagai mursal, mu`allaq atau mu`dhal.
Justeru kita mengatakan ia adalah munqati`.

Hukumnya:
Munqati` adalah dhaif dengan sepakat ulama kerana tidak mengetahui kedudukan
perawi yang gugur.

AL-MUDALLAS

Definisi al-Tadlis:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek bagi kata dasar tadlis iaitu
menyembunyikan kecacatan barang daripada pembeli. Kata akar tadlis ialah al-dalas
iaitu kegelapan atau pencampuranan dengan kegelapan sebagaimana yang disebutkan
oleh kitab al-Qamus al-Muhit. Seolah-olah, kerana perawi mudallis menyembunyikan
kepada orang yang mahu mengetahui sesebuah hadis bermakna dia telah mengelapkan
perkara itu dan jadilah hadis itu mudallas (digelapkan).

Dari segi istilah ia adalah menyembunyikan keaiban di dalam sanad dan


memperelokkan zahirnya.

Pembahagian Tadlis
Tadlis mempunyai dua bahagian utama iaitu Tadlis al-Isnad dan Tadlis al-Syuyukh.

Tadlis al-Isnad
Ulama telah memberi pelbagai definisi bagi tadlis al-Isnad. Penulis akan memilih yang
paling sahih dan paling halus mengikut pandangan penulis iaitu takrif Imam Abu Ahmad
bin Amar al-Bazzar dan Abu al-Hasan bin al-Qattan. Takrif tersebut ialah:
“Seorang perawi meriwayatkan hadis –hadis yang tidak pernah didengari daripada
perawi yang dia ada mendengar daripadanya tanpa menyebut dengan jelas bahawa dia
mendengar daripadanya”

Huraian takrif:
Maksud takrif ini ialah Tadlis al-Isnad ialah seorang perawi telah meriwayatkan beberapa
hadis daripada seorang syaikh yang dia pernah mendengar daripadanya tetapi hadis
yang ditadliskannya itu dia tidak mendengar sendiri daripada syaikh tersebut.
Sebenarnya dia meriwayatkannya daripada syaikh yang lain daripada syaikh yang
pertama tadi. Jadi dia telah mengugurkan syaikh tersebut lalu meriwayatkan dengan
lafaz yang diandaikan dia mendengar sendiri seperti ‘dia telah berkata’ atau ‘daripada’.
Bagaimanapun dia tidak menyatakan dengan jelas bahawa dia mendengar hadis
tersebut daripada syaikh itu. Dengan sebab itu dia tidak berkata, ‘Saya mendengar’,
‘telah menceritakan kepada saya’, supaya dia tidak menjadi seorang pendusta besar
dengan sebab perbuatan itu. Kadang-kadang perawi yang digugurkannya itu lebih
daripada seorang.

Perbezaan Antara Tadlis al-Isnad Dan al-Irsal al-Khafiy


Setelah mengemukakan takrifnya, Abu al-Hasan al-Qattani menyatakan: perbezaan di
antara Tadlis al-Isnad dan al-Irsal al-Khafi iaitu al-Irsal ialah perawinya adalah daripada
orang yang dia tidak pernah mendengar hadis daripadanya. Ringkasnya ialah al-Mursil
al-Khafi (perawi yang melakukan al-Irsal al-Khafi) dan al-Mudallis meriwayatkan
daripada syaikh hadis yang tidak pernah didengari daripada syaikh itu dengan lafaz
yang memberi kemungkinan dia mendengar. Tetapi al-Mudallis ada mendengar juga
beberapa hadis lain selain daripada hadis yang ditadliskannnya sedangkan al-Mursil al-
Khafi langsung tidak pernah mendengar hadis daripada syaikh tersebut, baik hadis yang
dimursalkannya atau hadis-hadis lain. Cumanya dia hanya hidup sezaman atau pernah
bertemu sahaja.

Contohnya:
Hadis yang dikeluarkan oleh al-Hakim dengan sanadnya melalui Ali bin Khasyram,
‫علي بن خشرم قال قال لنا بن عيينة عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال ل ول ممن‬
‫سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري‬
“Ali bin Khasyram berkata, Ibn Uyainah berkata kepada kami daripada al-Zuhri lalu
beliau ditanya adakah anda mendengar daripada al-Zuhri katanya tidak, tidak dari orang
yang mendengarnya daripada al-Zuhri. Abd al-Razzaq telah menceritakan kepadaku
daripada Ma`mar daripada al-Zuhri.”
Di dalam contoh ini, Ibn Uyainah telah menggugurkan dua orang perawi di antara beliau
dan al-Zuhri.

Tadlis al-Taswiyah

Sebenarnya bentuk tadlis ini salah satu bentuk Tadlis al-Isnad. Takrifnya ialah
periwayatan seorang perawi daripada syeikhnya kemudian menggugurkan seorang
perawi dhaif di antara dua perawi thiqah yang masing-masing saling bertemu.
Gambarannya ialah seorang perawi meriwayatkan satu hadis daripada seorang syeikh
yang thiqah. Syeikh yang thiqah itu meriwayatkan daripada perawi dhaif daripada perawi
thiqah. Dua perawi yang thiqah ini pernah bertemu. Lalu perawi yang mendengar hadis
daripada thiqah yang pertama datang dengan menggugurkan perawi dhaif yang terdapat
di dalam sanad. Dia menjadikan sanad itu daripada syeikh yang thiqah dari syeikh
thiqah yang kedua dengan lafaz yang tidak jelas lalu dia telah menyamakan keseluruhan
sanad itu daripada perawi-perawi thiqah.

Ini adalah bentuk tadlis yang paling jelik kerana perawi thiqah yang pertama
kemungkinan tidak pernah dikenali sebagai mudallis. Orang yang datang kemudian dan
melihat sanad ini setelah berlaku tadlis taswiyah akan mendapati ianya telah
diriwayatkan daripada perawi thiqah lalu dia menghukumkan sahih. Maka ini adalah satu
tipu daya yang dahsyat.

Orang yang terkenal melakukan tadlis

Baqiyyah bin al-Walid. Abu Mushir berkata: hadis-hadis Baqiyah tidaklah bersih maka
hendaklah anda berwaspada.
Al-Walid bin Muslim. Contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim di
dalam kitabnya al-`Ilal, katanya: Saya mendengar bapa saya berkata- lalu dia
menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih daripada Baqiyah, Abu
Wahb al-Asadi telah menceritakan kepada saya daripada Nafi` daripada Ibn Umar hadis:
Jangan kamu memuji keislaman seseorang sehinggalah kamu mengetahui
pegangannya. Bapa saya berkata: Hadis ini mempunyai satu perkara yang jarang
diketahui. Hadis ini diriwayatkan daripada Ubaidillah bin Amar daripada Ishaq bin Abu
Farwah daripada Nafi` daripada Ibn Umar daripada Rasulullah s.a.w.. Ubaidullah adalah
seorang yang thiqah. Ibn Amar, kunyahnya ialah Abu Wahb dan dia dinisbahkan dengan
al-Asadi. Baqiyyah telah menyebutkan Ubaidullah dengan kunyahnya dan
menisbahkannya kepada Bani Asad supaya kedudukannya tidak diketahui sehingga
orang lain tidak menyedari bahawa dia menggugurkan Ishaq bin Abi Farwah.

Tadlis al-Syuyukh

Definisi: Seorang perawi meriwayatkan satu hadis yang didengarnya daripada syaikh
lalu dia menamakannya, memberikan kunyah, menisbahkannya atau menyifatkannya
dengan sesuatu yang syaikh itu tidak dikenali dengannya supaya tidak dikenali.

Contohnya: Abu Bakar bin Mujahid, salah seorang imam qiraat berkata: Abdullah bin Abi
Abdullah menceritakan kepada saya. Yang dimaksudkannya ialah Abu Bakar bin Abu
Daud al-Sajistani.

atas

Hukum Tadlis

Tadlis al-Isnad hukumnya adalah sangat makruh dan dicela oleh kebanyakan ulama.
Syu`bah adalah seorang ulama yang keras dalam mencela tadlis sehingga ada
beberapa celaan daripada beliau. Antaranya ialah, tadlis adalah saudara berdusta.

Manakala hukum tadlis al-Taswiyah lebih makruh lagi sehingga al-Iraqi berkata: Ia
mencacatkan orang yang sengaja melakukannya.

Tadlis al-Syuyukh pula, hukum makruhnya lebih ringan daripada tadlis al-Isnad kerana
mudallis tidak menggugurkan sesiapa. Ia dihukumkan makruh kerana mengabaikan
perawi yang diriwayatkan daripadanya dan menyukarkan kepada pendengar untuk
mengetahuinya. Keadaan makruh berbeza mengikut tujuan tadlis itu.

Sebab-Sebab Yang Menyebabkan Tadlis


Sebab-sebab berlakunya tadlis al-Syuyukh:
1. Syaikh itu seorang daif atau tidak thiqah.
2. Syaikh itu berusia lanjut sehingga sekumpulan perawi yang lain juga mendengar
hadis daripadanya selain dari perawi yang melakukan tadlis.
3. Syaikh itu muda sehingga muridnya itu lebih tua daripadanya.
4. Telalu banyak periwayatan daripada beliau. Oleh itu perawi yang melakukan
tadlis ini tidak mahu menyebutkan nama gurunya ini dengan satu cara.

Tujuan-tujuan tadlis al-Isnad:


1. Untuk mewahamkan bahawa sanad itu tinggi.
2. Terlepas satu bahagaian hadis daripada syaikh yang dia mendengar
daripadanya.
3. Syaikh itu seorang daif atau tidak thiqah.
4. Syaikh itu berusia lanjut sehingga sekumpulan perawi yang lain juga mendengar
hadis daripadanya selain dari perawi yang melakukan tadlis.
5. Syaikh itu muda sehingga muridnya itu lebih tua daripadanya.

Tiga sebab mengapa tercelanya perawi tadlis.


1. Dia telah mewahamkan bahawa dia mendengar hadis daripada perawi yang
tidak didengarinya.
2. Dia meninggalkan cara periwayatan yang nyata kepada cara yang menimbulkan
pelbagai kemungkinan.
3. Dia menyedari sekiranya dia menyebutkan perawi yang ditadliskannya tentu dia
tidak akan disenangi.

Hukum Periwayatan Perawi Tadlis

Ulama berbeza pendapat tentang penerimaan riwayat perawi tadlis. Dua pendapat yang
masyhur ialah:
1. Riwayatnya ditolak sama sekali walaupun dia menyatakan bahawa dia
mendengar kerana tadlis itu sendiri merupakan tajrih. Pendapat ini tidak
dipegang oleh ulama.
2. Pendapat yang sahih mengemukakan perincian iaitu:
• Jika dia menyatakan ‘saya mendengar’ maka riwayatnya diterima iaitu
beliau mengatakan saya mendengar atau sebagainya maka hadisnya
diterima.
• Jika dia tidak menjelaskan bahawa dia mendengar maka riwayatnya tidak
diterima. Iaitu jika dia mengatakan ‘daripada’ dan sebagainya maka
hadisnya tidak diterima.

Bagaimana Tadlis Dapat Dikenalpasti?

Tadlis dapat dikesan melalui dua perkara:


1. Pengakuan perawi mudallis sendiri apabila ditanya sebagaimana yang berlaku
kepada Ibn `Uyainah.
2. Keterangan oleh mana-mana imam dalam bidang ini berdasarkan kepada
pengetahuannya yang diperolehi melalui kajian dan penyelidikan.

Kitab-kitab yang terkenal tentang tadlis dan perawi-perawi mudallis


Antara kitab yang paling masyhur ialah:
1. Tiga buah kitab yang ditulis oleh al-Khatib al-Baghdadi, satu kitab tentang
senarai mudallis iaitu al-Tabyin Li Asma’ al-Mudallisin dan dua buah lagi tentang
bentuk-bentuk tadlis.
2. Al-Tabyin Li Asma’ al-Mudallisin oleh Burhan al-Din bin al-Halabi.
3. Ta`rif Ahl al-Taqdis Bi Maratib al-Mausufin bi al-Tadlis oleh Hafiz Ibn Hajar.

Al-Mursal al-Khafiy

Definisi
Dari segi bahasa mursal adalah kata nama objek daripada perkataan irsal iaitu
melepaskan. Seolah-olah perawi hadis mursal melepaskan sanad tanpa
menyambungkannya. Al-Khafi (yang tersembunyi) pula lawan kepada al-Jali (yang
terang) kerana bentuk Irsal ini tidak jelas dan hanya diketahui melalui kajian.
Menurut istilah ulama pula iaitu hadis yang diriwayatkan daripada perawi yang
ditemuinya atau sezaman dengannya dengan menggunakan lafaz seolah-olah ia
mendengar daripadanya seperti ‘telah berkata’.

Contohnya:
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah melalui tariq Umar bin Abd al-Azizi daripada
`Uqbah Ibn `Amir.

ْ‫ عَن‬،ِ‫ عَ ْن عُمَرَ بْنِ عِبْ ِد اْلعَزِيز‬،َ‫حمّ ٍد ابْنِ زِائِ َدة‬


َ ُ‫ َأنَْبَأنَا ِعبْ ُد اْلعَزِي ِز بْ ُن م‬.ِ‫صبّاح‬
ّ ‫حدّثنا ُمحَمّ ُد بْ ُن ال‬
:‫ج ْهِنيّ؛ قَالَ َرسُولُ الِ صلى ال عليه وسلم‬ ُ ْ‫ُع ْقَبةَ بْ ِن عَامِ ٍر ال‬
.))ِ‫حرَس‬ َ ْ‫س ال‬
َ ِ‫(( َرحِمَ الُ حَار‬
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Semoga Allah merahmati ketua sekalian pengawal.”
Umar tidak pernah bertemu dengan `Uqbah sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Mizzi
di dalam kitabnya, al-Atraf.

Bagaimana Mursal Khafiy Diketahui?

Mursal khafiy dapat dikenali dengan salah satu daripada tiga perkara berikut:
1) Kenyataan oleh sebahagian imam bahawa perawi ini tidak bertemu dengan orang
yang dia meriwayatkan daripadanya atau orang yang tidak pernah mendengar sama
sekali.
2) Perawi memberitahu bahawa dia tidak pernah bertemu dengan perawi yang dia
meriwayatkan daripadanya atau tidak pernah mendengar daripadanya satu hadis pun.
3) Hadis itu datang melalui tariq lain yang mempunyai tambahan perawi di antara perawi
tersebut dan orang yang meriwayatkan daripadanya. Cara yang ketiga ini terdapat
perbezaan di kalangan ulama kerana kadang-kadang ia termasuk dalam al-Mazid Fi
Muttasil al-Asanid.

Hukumnya
Ia adalah hadis daif kerana ia salah satu bentuk munqati`. Apabila jelas terbukti
terputusnya sanad itu maka hukumnya adalah munqati`.

Karangan Yang Terkenal


Kitab al-Tafsil Li Mubham al-Marasil karangan al-Khatib al-Baghdadi.

AL-MU`AN`AN DAN AL-MU’ANNAN

Pengantar
Selesai sudah perbincangan hadis-hadis yang ditolak kerana keguguran yang berlaku
pada sanad. Oleh kerana kedudukan hadis Al-Mu`an`an dan al-Mu’annan tidak
disepakati oleh ulama adakah ianya termasuk dalam muttasil atau munqati`, maka
penulis merasakan perlu meletakkannya bersama hadis-hadis yang ditolak kerana
keguguran pada sanad.

Takrif Al-Mu`an`an
Dari segi bahasa Al-Mu`an`an adalah kata nama objek daripada `an`an yang bermaksud
mengucapkan `an `an (daripada, daripada). Menurut istilah pula, kata-kata perawi
daripada fulan daripada fulan.

Contohnya

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah (1005) katanya:

، ‫ عَن أسامة بْن زيد‬،‫ حَ ّدَثنَا ُسفْيَان‬.‫ حَ ّدَثنَا معاوية بْن هشام‬.‫ َح ّدَثنَا عثمان بْ نُ أَبِي َشيْبَة‬-
:‫ عَن عائشة؛ قالت‬،‫ عَن عروة‬،‫عَن عثمان بْن عروة‬
.))‫ قال َرسُول اللّهِ صَلَى اللّ ُه عََليْ ِه وَسلّمْ ((إن اللّه وملئكته يصلون على ميامي الصفوف‬-

`Uthman bin Ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami katanya Mu`awiyah bin
Hisyam menceritakan kepada kami katanya Sufyan menceritakan kepada kami daripada
Usamah bin Zaid daripada `Uthman bin `Amr daripada `Urwah daripada `Aishah
katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah s.w.t dan para mailakat-Nya
berdoa untuk orang-orang berada di bahagaian kanan saf-saf.”

Adakah al-Mu`an`an Hadis Muttasil Atau Munqati?


Ulama berbeza pendapat tentang hadis Al-Mu`an`an.
Ada pendapat mengatakan ianya adalah munqati` sehinggalah terbukti bahawa ia
adalah muttasil.
Pendapat yang sahih dan diterima pakai ialah pendapat majoriti ulama dari kalangan
ulama hadis, fiqh dan usul. Mereka mengatakan bahawa ia adalah mutassil tetapi
dengan beberapa syarat.

Di antara syarat tersebut, dua syarat yang persetujui dan yang lainnya diperselisihkan
adakah menjadi syarat atau tidak. Dua syarat yang dipersetujui itu adalah syarat yang
mesti iaitu:
1. Perawi yang meriwayatkan secara `an`anah bukan seorang mudallis.
2. Ada kemungkinan pertemuan antara perawi yang meriwayatkan secara
`an`anah dengan perawi yang dia mengambil riwayat.
Bagi Imam Muslim, dua syarat ini sudah memadai. Sementara syarat-syarat lain yang
diperselisihkan sebagai syarat atau tidak iaitu:
1. Terbukti bertemu. Ini merupakan pendapat Imam al-Bukhari, Ibn al-Madini dan
ulama yang tahqiq.
2. Lama bersahabat dan mendampingi guru. Ini adalah pendapat Abu al-Muzaffar
al-Sam`ani.
3. Perawi yang diambil riwayat daripadanya secara `an`an mengetahui bahawa
perawi yang meriwayatkan secara `an`anah daripadanya telah meriwayatkan
daripadanya.

Al-Mu’annan

Dari segi bahasa al-Mu’annan adalah kata nama objek daripada annana yang
bermaksud mengucapkan anna anna (bahawa, bahawa). Menurut istilah pula, kata-kata
perawi ‘si fulan menceritakan kepada saya bahawa si fulan berkata’.
Hukum al-Mu’annan
1. Imam Ahmad dan sekumpulan ulama mengatakan ia adalah hadis munqati`
sehinggalah dapat dibukti bahawa ia bersambung-sambung.
2. Majoriti ulama mengatakan hukum anna sama seperti `an. Secara umumnya
dihukumkan sebagai sama` (mendengar secara langsung) mengikut syarat-
syarat yang telah disebutkan dahulu.

atas

3.3.3 PERBAHASAN KETIGA : MARDUD DENGAN SEBAB KECAMAN PADA


PERAWI

Yang dimaksudkan dengan kecaman perawi ialah mentajrihkannya dengan kata-kata


dan mempertikaikannya dari sudut keadilan dan agamanya serta dari sudut ketepatan,
hafalan dan kepekaannya.

Sebab-sebab kecaman pada perawi


Sebab kecaman pada perawi ada sepuluh. Lima daripadanya berkait dengan keadilan
manakala lima lagi berkait dengan ketepatan.

Sebab-sebab yang berkait dengan keadilan ialah:


1. Berdusta.
2. Dituduh berdusta
3. Fasiq.
4. Bid`ah.
5. Tidak diketahui (jahalah).

Sebab-sebab yang berkait dengan ketepatan ialah:


1. Kesilapan yang jelek.
2. Buruk hafalan.
3. Kelalaian.
4. Banyak kekeliruan.
5. Percanggahan dengan perawi thiqah.

Penulis akan menyebut satu persatu hadis mardud dengan sebab-sebab di atas
mengikut tertib sebab kecaman yang paling kuat.

3.3.3.1 MAUDHU’
Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah berdusta atas Rasulullah s.a.w. maka
hadisnya itu dinamakan hadis maudhu`.

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada wadha`a al-syai’ iaitu
merendahkannya. Dinamakan demikian kerana kedudukannya yang rendah.
Menurut istilah pula, pendustaan yang direka, dinisbahkan kepada Rasulullah s.a.w.

Kedudukannya
Ia adalah hadis dha`if yang paling jelek dan paling keji. Sesetengah ulama
menganggapnya sebagai satu bahagian yang tersendiri bukan daripada hadis-hadis
dha`if.

Hukum meriwayatkannya
Ulama telah sepakat bahawa tidak halal meriwayatkannya bagi sesiapa yang
mengetahui kedudukannya dalam apa bentuk sekalipun melainkan jika diterangkan
kepalsuannya berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

‫عن ر سول ال صلى ال عل يه و سلم " من حدث ع ن بد يث يري أ نه كذب ف هو أ حد‬

."‫الكاذبي‬

“Sesiapa yang menceritakan daripadaku sesuatu hadis yang kelihatan sebagai palsu
maka dia adalah salah seorang pendusta.”

Cara pereka-pereka hadis menyampaikan hadis


1. Sama ada pereka iaitu mencipta ucapannya sendiri kemudian meletakkan satu
sanad untuknya lalu dia meriwayatkannya.

2. Atau dia mengambil ucapan ahli hikmat atau orang lain lalu meletakkan sanad
untuknya.

Bagaimana hadis mudhu` dikenali


Ia dapat dikenali melalui:
1. Pengakuan oleh pereka itu sendiri seperti pengakuan Abu `Ismah Nuh bin Abi
Maryam bahawa dia telah mencipta hadis kelebihan setiap surah al-Quran
daripada Ibn Abbas.

2. Sesuatu seperti pengakuan seperti pereka itu menceritakan daripada seorang


syaikh. Lalu dia ditanya tentang tahun lahirnya lalu dia menyebutkan tahun
kewafatan syaikh tersebut terdahulu dari tahun kelahirannya sendiri dan hadis
hadis itu hanya diketahui melaluinya sahaja.

3. Bukti pada perawi. Contohnya ialah perawi itu seorang rafidhah dan hadis pula
tentang kelebihan ahli bait.

4. Bukti pada riwayat. Seperti hadis itu mempunyai lafaz yang rapuh atau
bercanggah dengan pancaindera atau nash al-Quran yang terang.

Faktor pendorong kepada pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat

1. Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. dengan mencipta hadis-hadis yang


menggalakkan manusia kepada kebajikan dan hadis-hadis yang menakutkan
dari melakukan kemungkaran. Pereka-pereka ini adalah kumpulan yang
menisbahkan diri mereka kepada zuhud dan kesolehan. Mereka adalah perawi
yang paling jahat kerana orang ramai menerima hadis-hadis rekaan mereka
kerana percayakan mereka. Di antara mereka ini ialah Maisarah bin Abd Rabbih.
Ibn Hibban telah meriwayatkan di dalam kitabnya al-Dhu`fa’ daripada Ibn Mahdi
katanya: “Saya bertanya kepada Maisarah bin Abd Rabbih: Dari mana anda
bawakan hadis-hadis ini, `siapa yang membaca ini maka pahalanya begini’? Dia
menjawab: Saya menciptakannya supaya orang ramai berminat”.

2. Untuk menyokong fahaman, terutamanya fahaman kumpulan-kumpulan politik


setelah berlaku fitnah dan kemunculan kumpulan politik seperti Khawarij dan
Syi`ah. Setiap kumpulan menciptakan hadis masing-masing bagi menyokong
fahaman mereka seperti hadis: Ali sebaik-baik manusia, sesiapa yang
meraguinya maka kafir.

3. Serangan terhadap Islam. Golongan ini ialah ahli zindiq yang tidak mampu
menghancurkan Islam secara terbuka lalu mereka memilih cara yang keji ini.
Mereka telah mencipta sejumlah hadis dengan tujuan memalsukan Islam dan
menyerangnya. Di antara mereka ini ialah Muhammad bin Sa`id al-Syami yang
telah disalib kerana kezindikannya. Dia telah meriwayatkan daripada Humaid
daripada Anas secara marfu`: “Saya adalah penutup sekelian nabi, tidak ada
nabi selepasku kecuali siapa yang Allah kehendaki.” Sesungguhnya para ulama
hadis telah bangkit menjelaskan kedudukan hadis-hadis maudhu`. Alhamdulillah,
syukur di atas nikmat-Nya.

4. Mendampingi pemerintah. Sebahagian mereka yang lemah iman mendekatkan


diri dengan para pemerintah dengan mencipta hadis sesuai dengan
penyelewengan yang ada pada pemerintah seperti kisah Ghiyath bin Ibrahim al-
Nakha`I al-Kufi dengan al-Mahdi ketika dia menemuinya sedang bermain-main
dengan burung merpati. Lalu secara langsung dia membawakan dengan
sanadnya kepada Rasulullah s.a.w. sebagai bersabda: “Tidak ada perlumbaan
kecuali pada pedang, kuda, unta atau burung. Dia telah menambahkan burung
kerana al-Mahdi. Mengetahui hal ini, beliau memerintah supaya disembelih
merpati itu dan berkata: “Sayalah yang menyebabkan dia berbuat demikian.”

5. Mencari rezeki. Seperti sesetengah tukang cerita yang mencari wang dengan
menyampaikan hadis kepada orang ramai. Mereka membawakan cerita-cerita
yang menghiburkan dan pelik sehingga orang ramai memberi perhatian dan
menghulurkan kepada mereka seperti Abu Sa`id al-Mada’ini.

6. Mencari kemasyhuran. Ini dengan cara mengemukakan hadis-hadis pelik yang


tidak ada pada syaikh-syaikh hadis. Mereka memalingkan sanad hadis supaya
kelihatan ganjil lalu menarik minat orang lain mendengarnya seperti Abu Dihyah
dan Hammad al-Nasibi.

Fahaman al-Karamiyyah dalam masalah mereka hadis

Sekumpulan ahli bid`ah yang dikenali sebagai al-Karamiyyah mendakwa harus mereka
hadis-hadis berhubung galakan dan ancaman. Mereka beralasan dengan lafaz
tambahan yang diriwayatkan dalam sesetengah jalan hadis: “Sesiapa yang berdusta di
atas namaku” iaitu tambahan “untuk menyesatkan manusia”. Tetapi tambahan ini tidak
sabit di sisi ulama hadis yang hafiz.

Setengah mereka berkata pula: “Kami berdusta untuk kepentingan baginda bukan untuk
kemudaratan baginda.” Dalil ini sangat lemah sekali kerana syariat yang dibawa oleh
Rasulullah s.a.w. tidak memerlukan para pendusta untuk melariskannya.

Dakwaan ini bercanggah dengan ijmak umat Islam sehingga Imam Muhammad al-
Juwaini menghukumkan kufurnya pereka hadis.

Kesilapan sesetengah ahli tafsir dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu`

Sesetengah ahli tafsir melakukan kesilapan dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu` di


dalam kitab-kitab tafsir mereka tanpa menjelaskan kepalsuannya terutama hadis yang
diriwayatkan daripada Ubay bin Ka`ab tentang kelebihan al-Quran surah demi surah.
Antara ahli tafsir itu ialah:
1. Al-Tha`labi.
2. Al-Wakidi.
3. Al-Zamakhsyari.
4. Al-Baidhawi.
5. Al-Syaukani.

Kitab-kitab yang masyhur tentang hadis-hadis maudhu`


Kitab al-Maudhu`at karangan Ibn al-Jauzi. Ini merupakan kitab paling awal dalam
masalah ini tetapi beliau seorang bermudah dalam menghukumkan sesuatu hadis
sebagai maudhu`. Oleh kerana itu, ulama mengkritik dan memberi komentar
terhadapnya.

1. Al-La’ali al-Masnu`ah Fi al-Ahadith al-Maudhu`ah karangan al-Suyuti. Ini


merupakan ringkasan kepada kitab Ibn al-Jauzi dan komentar terhadapnya dan
tambahan yang tidak disebutkan oleh Ibn al-Jauzi.

2. Tanzih al-Syari`ah al-Marfu`ah `an al-Ahadith al-Syani`ah al-Maudhu`ah


karangan Ibn `Arraq al-Kanani. Kitab ini adalah ringkasan kepada kedua kitab di
atas dan merupakan kitab yang padat, kemas dan berguna.

3.3.3.2 Al-MATRUK

Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah tuduhan berdusta maka hadisnya itu
dinamakan hadis matruk.

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-tark iaitu meninggalkan. Orang
Arab menamakan telur yang telah menetas dan keluar anak burung darinya sebagai al-
tarikah iaitu yang ditinggalkan kerana tidak mempunyai faedah.

Dari segi istilah pula hadis yang sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta.

Sebab dituduh berdusta


Hadis tersebut hanya diriwayatkan melaluinya sahaja dan bercanggah dengan kaedah-
kaedah umum.<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->
Perawi itu diketahui berdusta dalam percakapan biasa tetapi tidak jelas dia berdusta
dalam hadis.
Contohnya
Hadis `Amar bin Syamir al-Ju`fi al-Syi`i daripada Jabir daripada Abu al-Tufail daripada
`Ali dan `Ammar kata mereka berdua: “Rasulullah s.a.w. membaca qunut di dalam
sembahyang subuh, bertakbir pada hari Arafah pada sembahyang zuhur dan melakukan
perjalanan setelah sembahyang Asar pada hari tasyriq yang terakhir”.

Al-Nasa’i, al-Daruqutni dan ulama lain berkata `Amar bin Syamir: Dia seorang matruk al-
hadith.

Kedudukannya
Kita telahpun mengetahui bahawa hadis dha`if yang paling jelek ialah maudhu`
kemudian matruk kemudian munkar kemudian mu`allal kemudian mudraj kemudian
maqlub dan mudhtarib. Begini tertib kedudukannya yang dikemukakan oleh Hafiz Ibn
Hajar.

3.3.3.3 AL-MUNKAR
Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah kesilapan yang jelek atau sering lalai maka
hadisnya itu dinamakan hadis munkar.

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-inkar iaitu mengingkari lawan
kepada mengakui.

Dari segi istilah pula ulama memberikan beberapa takrif yang paling masyhur ialah ialah:
Hadis yang terdapat di dalam sanadnya perawi jelek kesilapannya atau sering lalai atau
jelas kefasikannya.

Takrif ini disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan beliau menisbahkan kepada orang lain. Al-
Baiquni di dalam nazamnya menggunakan takrif ini:

“Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dha`if bercanggah dengan perawi thiqah”.
Inilah takrif yang disebutkan dan diterima oleh Ibn Hajar. Dalam takrif ini ada tambahan
kepada takrif pertama iaitu percanggahan perawi dha`if dengan riwayat perawi thiqah.

Perbezaan di antara munkar dan syazz

Hadis syazz diriwayatkan oleh perawi maqbul dalam keadaan bercanggah dengan
perawi yang lebih utama daripadanya.

Hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dha`if bercanggah dengan
perawi thiqah.

Dengan ini, kedua-dua takrif ini mempunyai persamaan dari sudut percanggahan dan
berbeza dari segi perawi syazz adalah maqbul manakala perawi munkar adalah dha`if.
Kata Ibn Hajar: “Orang yang telah menyamakan kedua-duanya sesungguhnya dia tidak
memerhati dengan baik”.

Contoh
1. Contoh munkar mengikut takrif pertama, hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i
dan Ibn Majah daripada riwayat Abu Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais
daripada Hisyam bin Urwah daripada bapanya daripada Aishah secara marfu`:
“Makanlah buah kurma mengkal (hampir masak) dengan yang kering kerana
apabila anak Adam memakannya maka syaitan akan marah.” Kata al-Nasai`i: “Ini
hadis munkar, Abu Zukair berseorangan meriwayatkannya. Dia seorang syaikh
yang soleh. Muslim mengeluarkan hadisnya pada mutaba`at, cumanya
keseorangannya dalam periwayatan tidak dapat diterima.

2. Contoh munkar mengikut takrif kedua: hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi
Hatim melalui jalan Hubayyib bin Habib al-Zayyat daripada Abu Ishaq daripada
al-`Aizar bin Huraith daripada Ibn Abbas daripada Rasulullah s.a.w. sabdanya:
“Sesiapa yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji,
berpuasa dan melayani tetamu maka dia akan memasuki syurga.” Kata Abu
Hatim: dia seorang munkar kerana perawi thiqah yang lain meriwayatkan
daripada Abu Ishaq secara mawquf dan inilah yang ma`ruf.
Kedudukannya

Daripada dua takrif di atas, dapat diketahui bahawa munkar termasuk dalam kategori
hadis dha`if jiddan (sangat dha`if) kerana berdasarkan takrif pertama adalah
periwayatan perawi dha`if yang melakukan kesilapan yang jelek atau sering lalai atau
fasiq. Manakala menurut takrif kedua periwayatan dha`if yang menyalahi riwayat perawi
lain yang thiqah. Kedua-duanya mempunyai kedha`ifan yang bersangatan. Oleh kerana
itu, kita telah sebutkan ia berada selepas hadis matruk dari sudut kedha`ifan yang
bersangatan.

3.3.3.4 AL-MA’RUF

Definisi:

Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada `arafa iaitu mengenali.
Dari segi istilah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang menyanggahi riwayat
perawi dha`if.

Dengan makna ini, hadis ma`ruf ialah lawan kepada hadis munkar atau dengan
ungkapan yang lebih tepat lawan kepada hadis munkar mengikut definisi Hafiz Ibn
Hajar.

Contohnya

Contoh bagi hadis ma`ruf ialah hadis disebutkan pada contoh yang kedua bahagian
munkar tetapi melalui jalan perawi-perawi thiqah iaitu secara mawquf setakat Ibn Abbas
kerana setelah mengemukakan hadis Hubayyib yang marfu`, Ibn Abi Hatim berkata: “Ia
adalah munkar, kerana perawi-perawi thiqah yang lain meriwayatkan daripada Abu
Ishaq secara mawquf dan itulah yang ma`ruf.

3.3.3.5 AL-MU’ALLAL
Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah kekeliruan maka hadisnya itu dinamakan
hadis mu`llal. Ini adalah sebab yang keenam..

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada a`alla iaitu mencacatkan atau
menimpakan penyakit. Kata nama mu`all iaitu yang cacat atau ditimpa penyakit. Binaan
perkataan ini mengikut kaedah saraf yang masyhur dan merupakan bahasa yang fasih.
Tetapi sebutan al-mu`allal oleh ulama hadis tidak mengikut bahasa yang masyhur. Ada
juga di kalangan ulama hadis yang menyebutkan sebagai al-ma`lul. Ini ungkapan yang
sangat lemah di sisi ulama bahasa Arab.

Dari segi istilah pula hadis yang kesan mempunyai `illat yang mencacatkan kesahihan
hadis walaupun pada zahirnya kelihatan tidak ada.

Definisi `Illah
Sebab yang sukar lagi tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis. Berdasarkan
kepada definisi ini, ulama menyimpulkan `illah tersebut mestilah memenuhi dua syarat
iaitu:
1. Sukar dan tersembunyi.
2. Mencacatkan kesahihan hadis.

Jika tidak ada salah satu seperti `illah itu zahir atau tidak mencacatkan maka ia bukan
`illah mengikut istilah ulama hadis.

Penggunaan `illah tidak dengan makna istilah

Takrif yang disebutkan dalam perenggan yang lalu adalah maksud `illah di sisi istilah
ulama hadis. Bagaimanapun, kadang-kadang mereka menggunakan lafaz `illah bagi
menunjukkan sebarang kecaman yang ditujukan kepada hadis walaupun kecaman itu
tidak tersembunyi atau mencacatkan.
Kecaman dengan alasan yang tidak tersembunyi atau nyata seperti menyatakan
pendustaan perawi, kelalaian, lemah hafalannya atau sebab-sebab lain. Sehinggakan
Imam al-Tirmizi menamakan nasakh sebagai `illah.

Kecaman dengan alasan yang tidak mencacatkan seperti alasan percanggahan yang
tidak menggugatkan kesahihan hadis seperti memursalkan hadis yang diriwayatkan
para perawi thiqah secara bersambung-sambung. Berdasarkan kepada ini sesetengah
ulama menyebutkan antara hadis yang sahih ada yang sahih mu`allal.

Keutamaan dan kehalusan ilmu ini dan siapakah yang menguasainya

Mengetahui `illal al-hadith atau kecacatan hadis termasuk dalam bahagian ilmu hadis
yang paling utama dan paling halus kerana memerlukan kepada kajian yang
mendedahkan `illah yang sukar dan tersembunyi yang hanya dikesan oleh tokoh-tokoh
besar dalam ilmu hadis. Bahagian ini hanya dikuasai oleh ahli hadis yang kuat hafalan,
pakar dan mempunyai kefahaman yang tajam. Oleh itu, lautan yang dalam ini hanya
diredahi oleh sebilangan kecil imam hadis seperti Ali Ibn al-Madini, Ahmad, al-Bukhari,
Abu Hatim dan al-Daruqutni.

Sanad manakah yang dimasuki oleh `illah?


`Illah memasuki sanad yang lengkap dengan syarat sahih secara zahir kerana hadis
yang daif tidak perlu untuk mencari `illahnya kerana ini tertolak dan tidak diamalkan.

Bagaimana mengetahui `illah


`Illah dapat dikesan dengan berpandukan kepada:
1. Berseorangan perawi dalam riwayat.
2. Percangahan dengan perawi lain.
3. Tanda-tanda lain di samping dua perkara di atas.

Perkara-pekara ini mengingatkan kepada orang yang mengetahui ilmu ini tentang
kekeliruan yang berlaku kepada perawi hadis sama ada terdedah kemursalan dalam
hadis yang diriwayatkan secara mausul atau mauqufnya hadis yang diriwayatkan secara
marfu`. Atau sebuah hadis dimasukkan dalam satu hadis lain atau kekeliruan lain yang
membuatkannya hampir yakin lalu menghukumkannya sebagai tidak sahih.

Jalan untuk mengetahui mu`allal


Jalan untuk mengetahuinya ialah dengan menghimpunkan semua jalan sanad hadis dan
mengkaji pada perbezaan para perawi dan membandingkan siapakan yang paling tepat
dan kemas kemudian memberi keputusan kepada riwayat yang terdapat `illah.

Di mana terletak `illah


1. `Illah terletak pada sanad inilah yang paling banyak seperti alasan illah dengan
sebab mauquf atau mursal.
2. `Illah terletak pada matan dan ini paling sedikit seperti hadis yang menafikan
bacaan basmalah di dalam sembahyang.

Adakah `illah pada sanad mencacatkan matan hadis


Kadang-kadang illah mencacatkan pada matan di samping mencacatkan pada sanad
seperti illah dengan alasan mursal.

Mencacatkan pada sanad sahaja manakala matan sahih seperti hadis Ya`la bin `Ubaid
daripada al-Thauri dariapda `Mara bin Dinar daripada Ibn `Umar secara marfu`: “Dua
orang yang melakukan jual beli berhak mendapat khiyar”. Ya`la telah waham dalam
meriwayatkan daripada al-Thauri dalam kata-katanya `Amar bin Dinar sedangkan yang
sebenarnya ialah Abdullah bin Dinar. Matan ini sahih walaupun pada sanad terdapat
illah kesilapan kerana masing-masing `Amar dan Abdullah bin Dinar ialah perawi yang
thiqah. Tersilap menyebutkan perawi thiqah dengan perawi lain tidak menjejaskan
kesahihan matan walaupun lafaz sanad silap.

Karangan yang masyhur tentang hadis mu`allal


1. Kitab al-Illah oleh Ibn al-Madini.
2. `Ilal al-Hadith oleh Ibn Abi Hatim.
3. Al-`Ilal Wa Ma`rifah al-Rijal oleh Ahmad bin Hanbal.
4. Al-`Ilal al-Kabir oleh al-Tirmizi.
5. Al-`Ilal al-Saghir oleh al-Tirmizi.
6. Al-`Ilal al-Waridah Fi Ahadith al-Nabawiyyah oleh al-Daruqutni. Kitab ini adalah
yang paling lengkap dan paling detail.

Percanggahan dengan perawi-perawi thiqah

Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah percanggahan dengan perawi-perawi thiqah
maka timbul lima kategori hadis yang lain iaitu mudraj, maqlub, mazid fi muttasil al-
asanid, mudhtarib dan musahhaf.

1. Jika percanggahan yang melibatkan perubahan siyaq sanad atau memasukkan


mawquf dalam marfu` maka ia dinamakan mudraj.

2. Jika percanggahan yang melibatkan mendahulukan atau mengkemudiankan


maka ia dinamakan maqlub.

3. Jika percanggahan yang berkait dengan penambahan perawi maka ia


dinamakan mazid fi muttasil al-asanid.

4. Jika percanggahan yang berkait dengan menukar perawi dengan perawi lain
atau wujud pertentangan yang saling menolak pada matan dan tidak dapat
ditarjihkan maka ia dinamakan mudhtarib.

5. Jika percanggahan yang melibatkan perubahan lafaz tetapi konteks ayat tetap
kekal maka ia dinamakan musahhaf.

3.3.3.6 MUDRAJ

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada adraja iaitu memasukkan sesuatu
ke dalam benda lain.
Dari segi istilah pula hadis yang diubah siyaq sanadnya atau dimasukkan ke dalam
matan sesuatu yang lain tanpa pemisah.

Bahagiannya
Mudraj terbahagi kepada dua iaitu mudraj al-Isnad dan mudraj al-Matn.

Mudraj al-Isnad

Definasi ialah hadis yang diubah siyaq sanadnya.


Bentuknya ialah perawi mengemukakan sanad tiba-tiba berlaku sesuatu lalu dia
mengucapkan perkataannya sendiri. Dalam keadaan demikian orang yang mendengar
ucapan tersebut menyangka itu termasuk dalam matan sanad itu lalu dia meriwayatkan
begitu.

Contoh: kisah Thabit bin Musa al-Zahid dalam riwayatnya: “Siapa yang banyak bersolat
malam wajahnya akan berseri-seri di siang hari. Asal ceritanya ialah Thabit bin Musa
datang menemui Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Pada ketika itu beliau, membacakan
hadis untuk dicatat. Beliau berkata al-A`masy telah menceritakan kepada kami daripada
Abu Sufyan daripada Jabir katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “…. Kemudian beliau
diam untuk memberi ruang kepada pencatat untuk menulis. Apabila beliau terpandang
Thabit lantas berkata: “Siapa yang banyak bersolat malam wajahnya akan berseri-seri di
siang hari. Beliau memaksudkan dengan kata-kata itu akan Thabit kerana kezuhudan
dan kewarakannya. Tetapi Thabit menyangka itu matan sanad tersebut lalu
menyampaikan riwayat tersebut sebagai hadis.

Mudraj al-Matn

Takrifnya ialah hadis yang dimasukkan ke dalam matannya sesuatu yang lain tanpa
pemisah.
Mudraj al-Matn terbahagi kepada tiga:
1. Tambahan berlaku pada permulaan hadis. Ini tidak banyak berlaku.
2. Tambahan berlaku pada pertengahan hadis. Ini jarang berlaku.
3. Tambahan berlaku pada akhir hadis. Ini yang biasa berlaku.
Contoh tambahan berlaku pada permulaan hadis:

Sebabnya perawi menyebutkan satu ucapan yang berdalilkan kepada hadis itu lalu dia
mengucapkannya tanpa pemisah. Lalu pendengar menyangka keseluruhan itu adalah
hadis. Contohnya ialah riwayat yang dinukilkan daripada al-Khatib daripada Abi Qatan
dan Syababah daripada Syu`bah daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah
katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sempurnakan wuduk, neraka Wail bagi tumit yang
tidak dibasahi.” Kata-kata “Sempurnakan wuduk” adalah tambahan daripda ucapan Abu
Hurairah seperti yang dinyatakan dalam riwayat al-Bukhari daripada Adam daripada
Syu`bah daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah katanya: “Sempurnakan
wuduk, kerana sesungguh Abu al-Qasim (Rasulullah s.a.w.) bersabda: “Neraka Wail
bagi tumit yang tidak dibasahi.”

Abi Qatan dan Syababah telah keliru dalam riwayatnya dariapda Syu`bah seperti yang
kami telah kemukakan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh sekumpulan yang ramai seperti
riwayat Adam.

Contoh tambahan berlaku pada pertengahan hadis.

Hadis `A’ishah berkenaan permulaan wahyu iaitu: “Rasulullah s.a.w. bertahannuth – iaitu
beribadat- beberapa malam di Gua Hira”. Kata-kata “iaitu beribadat” adalah tambahan
daripada al-Zuhri.

Contoh tambahan berlaku pada akhir hadis.


Hadis Abu Hurairah secara marfu`: “Hamba yang dimiliki mempunyai dua ganjaran
pahala, demi yang nyawaku di tangan-Nya kalaulah tidak kerana jihad di jalan Allah, haji
dan berbakti kepada ibuku maka saya suka sekali untuk mati sebagai seorang hamba.”
Kata-katanya: “demi yang nyawaku…hingga akhir” adalah ucapan Abu Hurairah kerana
mustahil itu terbit daripada Rasulullah s.a.w. kerana tidak mungkin baginda bercita-cita
untuk menjadi hamba dan ibunya pula tidak ada untuk baginda berbakti kepadanya.

Faktor-faktor Idraj
Faktor-faktor kepada berlakunya Idraj sangat banyak, yang paling masyhur ialah:
1. Menjelaskan hukum syara`.
2. Menyimpulkan hukum syara` daripada hadis sebelum selesai menyebutkan
hadis.
3. Menjelaskan lafaz yang sukar di dalam hadis.

Bagaimana diketahui Idraj


Idraj dapat diketahui melalui perakara-perkara berikut:
1. Hadis itu datang secara terperinci melalui riwayat yang lain.
2. Penjelasan bahawa berlakunya idraj oleh ulama yang mahir.
3. Pengakuan perawi sendiri bahawa dia telah memasukkan ucapannya.
4. Mustahil sesuatu ucapan itu datang daripada Rasulullah s.a.w.

Hukum Idraj
Ulama hadis dan fiqh serta lain-lain telah sepakat bahawa haram melakukan idraj
kecuali untuk menafsirkan lafaz yang sukar kerana itu tidak dilarang. Oleh kerana itu al-
Zuhri dan imam hadis yang lain ada melakukannya.

Karangan yang terkenal:


1. Al-Fasl Li al-Wasl al-Mudraj Fi al-Naql. Oleh al-Khatib al-Baghdadi.
2. Taqrib al-Manhaj bi Tartib al-Mudraj oleh Ibn Hajr. Kitab ini adalah ringkasan
kepada kitab al-Khatib dengan sedikit tambahan.

3.3.3.7 AL-MAQLUB
Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-qalb iaitu memusingkan
sesuatu dari mukanya.

Dari segi istilah pula menukarkan lafaz dengan yang lain pada sanad atau pada matan
dengan cara mendahulukan, mengemudiankan atau lain-lain.

Bahagian-bahagiannya
Hadis maqlub terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu Maqlub al-Sanad dan Maqlub
al-Matn.
Maqlub al-Sanad:
Penukaran yang berlaku pada sanad. Ia mempunyai dua bentuk:
1. Perawi mendahulukan dan mengemudiankan nama salah seorang perawi dan
nama ayahnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ka`b bin Murrah lalu
seorang meriwayatkan dengan Murrah bin Ka`b.
2. Perawi menukarkan seseorang dengan seorang yang lain dengan tujuan untuk
menjadikannya gharib seperti hadis yang terkenal daripada Salim lalu dijadikan
daripada Nafi`.

Antara perawi yang sering melakukannya ialah Hammad bin `Amr al-Nasibi. Contohnya
ialah: Hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin `Amr al-Nasibi daripada al-A`masy bin
Abu Salih daripada Abu Hurairah secara marfu`: “Apabila kamu bertemu dengan orang
musyrik di jalanan maka jangan dahulukan mereka dengan ucapan salam.” Hadis ini
maqlub kerana Hammad telah menukarkannya dengan menjadikannya daripada al-
A`masyh. Sebenarnya hadis ini ma`ruf daripada Suhail bin Abu Salih daripada bapanya
daripada Abu Hurairah. Beginilah yang ditakhrijkan oleh Muslim di dalam Sahihnya.
Bentuk penukaran ini menyebabkan perawinya dikenali sebagai pencuri hadis.

Maqlub al-Matn:
Penukaran yang berlaku pada matan. Ia mempunyai dua bentuk:
Perawi mendahulukan dan mengemudiankan sebahagian matan hadis. Contohnya:
Hadis Abu urairah di dalam Sahih Muslim tentang tujuh golongan yang mendapat
teduhan Allah pada hari tiada teduhan selain teduhan-Nya. Lafaz tersebut ialah: “dan
seorang lelaki bersedekah dengan menyembunyikannya sehingga tangan kanannya
tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kirinya.” Ini adalah penukaran yang
telah dilakukan oleh setengah perawi. Sebenarnya ialah: “Sehingga tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya.”

Perawi letakkan matan sebuah hadis pada sanad yang lain dan meletakkan sanad hadis
pada matan lain. Tujuannya antara lain ialah untuk menguji. Contohnya sekumpulan
ulama hadis Baghdad telah membalikkan seratus hadis untuk Imam al-Bukhari dan
bertanya kepada beliau sebagai menguji daya ingatannya. Lalu beliau mengembalikan
kesemua hadis yang telah dibalikkan kepada keadaan asalnya tanpa melakukan sedikit
kesalahan pun.

Sebab-sebab yang mendorong membalikkan hadis.

Bermacam-macam sebab yang mendorong berlaukannya pembalikan pada hadis antara


sebabnya ialah:
1. Bertujuan untuk menjadikan hadis itu gharib lalu orang ramai tertarik untuk
mengambil dan meriwayatkannya. Untuk menguji dan memastikan daya hafalan
seorang ulama hadis dan juga ketepatannya.
2. Berlaku kesilapan yang tidak disengajakan.

Hukum membalikkan hadis


1. Jika membalikkan itu dengan tujuan menjadikannya gharib, tidak syak lagi itu
tidak harus kerana mengubah hadis dan ini kerja pereka-pereka hadis.
2. Jika dengan tujuan untuk menguji maka harus bagi mendapatkan kepastian
ingatan ulama hadis dan sejauh mana keahliannya. Bagaimanapun sebelum
majlis itu berakhir hendaklah dijelaskan manakah sebenarnya yang sahih.
3. Jika berlaku secara tersilap atau lupa maka pelakunya dimaafkan tetapi apabila
sering kali berlaku itu mencacatkan ketepatannya dan menjadikannya perawi
yang dhaif.

Ringkasnya hadis maqlub termasuk dalam kategori hadis dhaif yang ditolak
sebagaimana yang jelas diketahui.

Karangan yang terkenal


Rafi al-irtiyab Fi al-Maqlub Min al-Asma’ Wa al-Alqab karangan al-Khatib al-Baghdadi.
Daripada namanya, yang jelas ialah kitab ini khusus dengan hadis maqlub sanad sahaja
Iaitu kaedah-kaedah yang disimpulkan ulama daripada keseluruhan nash-nash syara`
yang sahih seperti kaedah, ‘pada asalnya seseorang tidak menanggung sebarang
tanggungan.
3.3.3.8 AL-MAZID FI MUTTASIL AL-ASANID

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-ziyadah iaitu menambahkan.
Al-Muttasil antonim bagi al-Munqati` dan al-Asanid jamak bagi Isnad.

Dari segi istilah pula bermaksud penambahan perawi pada pertengahan sanad yang
zahirnya kelihatan bersambung-sambung.

Contohnya:

ُ‫ سَمِعت‬: ‫سرُ بن عَُبيْدِ الّلهِ قا َل‬


ْ ‫ حَدّثنَا ُسفْيَا ُن عَ ْن َعبْدِ الرّحنِ بنِ يزِيد حدّثَن ُب‬: ‫مَا َروَى ابنُ البَارِك قا َل‬

َ‫صلّى الّلهُ َعلَْي ِه وَسَلّم‬


َ ِ‫ت رَسُول الّله‬
ُ ‫ سَمِع‬: ُ‫ سِمِعتُ أَبَا مَرْث ٍد َيقُول‬: ‫ سَمِعتُ وَاثَلةَ يقُو ُل‬: ‫أَبا ِإ ْدرِيسَ قا َل‬

ِ‫ « ل َتجْلِسُوا عَلَى اْلقُبُور‬: ‫» يقُو َل‬

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak, katanya Sufyan telah menceritakan
kepada kami daripada Abdul Rahman bin Yazid katanya Busr bin `Ubaidullah telah
menceritakan kepada kami katanya saya mendengar Abu Idris berkata saya mendengar
Wathilah berkata saya mendengar Abu Marthed berkata saya mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda: “Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan bersembahyang dengan
menghadapnya.”(diriwayatkan oleh Muslim manakala al-Tirmizi meriwayatkan dengan
menambahkan lafaz Abu Idris dan dengan tidak menambahkannya)

Penambahan dalam contoh di atas


Penambahan dalam contoh di atas berlaku pada dua tempat. Tempat pertama pada
lafaz Sufyan dan tempat kedua pada lafaz Abu Idris. Sebab berlakunya penambahan
pada kedua-dua tempat ini adalah waham daripada perawi.

1. Lafaz Sufyan adalah waham daripada perawi sebelum Ibn al-Mubarak kerana
beberapa orang perawi thiqah meriwayatkan hadis ini daripada Ibn al-Mubarak
daripada Abdul Rahman bin Yazid malah sesetengah mereka jelas menyebutkan
secara jelas pengkhabaran Abdul Rahman bin Yazid kepada Ibn al-Mubarak.

2. Penambahan lafaz Abu Idris itu adalah waham yang berpunca daripada Ibn al-
Mubarak kerana beberapa orang perawi thiqah meriwayatkan hadis ini daripada
Abdul Rahman bin Yazid tanpa menyebutkan Abu Idris. Di antara mereka ada
yang menyebutkan dengan jelas Busr mendengar secara langsung daripada
Wathilah.

Syarat-syarat penolakan penambahan perawi


Dua syarat mesti dipenuhi bagi menolak tambahan itu dan dianggap itu sebagai waham
daripada perawi menambahkannya:
1. Perawi yang tidak menambahkan itu lebih kuat ingatan dan kemas daripada
perawi yang menambahkan.

2. Adanya penjelasan bahawa perawi mendengar sendiri pada tempat tambahan.


Sekiranya kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi tambahan dikira sebagai kuat dan
diterima. Sanad yang tidak mempunyai tambahan ini dianggap sebagai munqati`.
Cuma terputus sanad itu secara tersembunyi dan dinamakan sebagai al-Mursal
al-Khafiy.

Kritikan terhadap dakwaan wujudnya penambahan


Dakwaan wujudnya penambahan itu dikritik dengan dua perkara:
1. Jika sanad yang tidak mempunyai tambahan itu dengan lafaz ‫ ععن‬pada tempat
tambahan maka sepatutnya sanad itu dianggap munqati`.
2. Jika dinyatakan dengan jelas perawi itu mendengar sendiri, ada kemungkinan
dia mendengar hadis itu melalui perantaraan seorang perawi kemudian baru dia
mendengar secara langsung.

Kritikan ini boleh dijawab dengan berikut:


1. Kritikan pertama boleh diterima dan masuk akal.
2. Andaian pada kiritikan kedua itu mungkin terjadi. Bagaimanapun ulama tidak
memutuskan penambahan itu sebagai waham kecuali bila terdapat tanda dan
bukti.

Karangan yang terkenal


Tamyiz al-Mazid Fi Muttasil al-Asanid karangan al-Khatib al-Baghdadi.

3.3.3.9 AL-MUDHTARIB

Definisinya:
Dari segi bahasa ia adalah kata nama pelaku daripada al-Idhtirab iaitu keadaan tidak
tetap dan kucar-kacir. Asalnya daripada idhtarab al-Mauj iaitu laut bergelora apabila
banyak pergerakan dan saling memukul .

Dari segi istilah pula hadis yang diriwayatkan secara berlainan tetapi sama dari segi
kekuatan.

Huraian takrif
Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang saling bertentangan sehingga tidak dapat
diselaraskan antara satu sama lain. Kesemua riwayat itu sama kuat dari semua sudut
sehingga tidak dapat ditarjihkan dengan mana-mana sudut pentarjihan.

Syarat kewujudannya
Dengan memerhatikan kepada takrif dan huraiannya, jelas bahawa sesebuah hadis
tidak dinamakan dengan mudhtarib kecuali dengan memenuhi dua syarat berikut:
1. Perbezaan riwayat-riwayat hadis sehingga tidak dapat diselaraskan.
2. Riwayat-riwayat tersebut dari segi kekuatan sehingga tidak dapat ditarjihkan satu
riwayat daripada riwayat yang lain.

Namun apabila salah satu riwayat dapat ditarjihkan atau boleh dijamakkan dengan cara
yang diakui maka sifat tidak tetap atau kegoncangan itu hilang daripada hadis tersebut.
Dalam hal pentarjihan, riwayat yang ditarjihkan itu diamalkan manakala dalam hal
penyelarasan, maka kesemua riwayat yang diselaraskan dapat diamalkan.
Bahagian-bahagiannya:
Berdasarkan kepada tempat berlaku kegoncangan, mudhtarib terbahagi kepada dua,
mudhtarib al-Sanad dan mudhtarib al-Matn.

Mudhtarib al-Sanad
Contohnya,

‫ قال شيّبتن هود وأخواتا‬,‫حديث أب بكر رضي ال عنه أنه قال يا رسول ال أراك شبت‬.
Hadis Abu Bakar katanya: “Wahai Rasulullah, saya melihat tuan sudah beruban.
Baginda menjawab: “Surah Hud dan saudara-saudaranya telah menyebabkan saya
beruban.”
Al-Daruqutni berkata: Ini hadis mudhtarib kerana ia hanya diriwayatkan daripada jalan
Abu Ishaq. Lebih kurang terdapat sepuluh cara bagaimana hadis ini diriwayatkan
daripadanya. Ada dari kalangan perawi meriwayatkannya secara mursal, ada secara
mawsul (bersambung-sambung), ada yang menjadikannya musnad Abu Bakar, ada
yang menjadikannya musnad Sa`ad, ada yang menyebutkannya sebagai musnad
`Aishah dan sebagainya. Perawi-perawinya adalah thiqah dan tidak dapat tarjihkan
antara satu sama lain begitu juga tidak dapat diselaraskan.

Mudhtarib al-Matn
Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi

‫صلّى ال‬
َ ّ‫ سأَلتُ أَو ُسئِ َل النّب‬:ْ‫عن شريكٌ عن أَب ح َزةَ عن الشّعبّ عن فاطم َة ابنةِ قَيسٍ قَالَت‬
"ِ‫ "ِإنّ ف الالِ لقا سوى الزّكاة‬:َ‫عََليْ ِه َوسَلّمَ عن الزّكاةِ َفقَال‬
Daripada Syarik daripada Abu Hamzah daripada al-Sya`bi daripada Fatimah binti Qais
katanya: “Rasulullah s.a.w. telah ditanya tentang zakat. Lalu baginda bersabda:
Sesungguhnya dalam harta itu ada hak selain zakat.

Dan Ibn Majah meriwayatkan sanad ini dengan lafaz:

‫ليس ف الال حق سوى الزَكَاة‬


“Tidak ada hak dalam harta selain dari zakat.
Kata al-Iraqi: ini adalah kegoncangan yang tidak dapat ditakwilkan.
Siapakah punca berlakunya kegoncangan
Kadang-kadang kegoncangan berpunca daripada seorang perawi sahaja iaitu dengan
meriwayatkan hadis yang sama dengan pelbagai cara.
Kadang-kadang terjadi kerana kumpulan perawi yang ramai iaitu masing-masing
meriwayatkan dengan cara yang berbeza antara satu sama lain.

Sebab dha`ifnya hadis mudhtarib


Dha`ifnya hadis mudhtarib kerana kegoncangan itu menunjukkan kepada ketidaktepatan
para perawinya.

Kitab yang masyhur


Al-Muqtarib Fi Bayan al-Mudhtarib oleh Hafiz Ibn Hajar.

3.3.3. 10 AL-MUSAHHAF

Definisinya
Dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-Tashif iaitu kesilapan dalam
catatan. Al-Suhufi iaitu orang yang melakukan kesilapan dalam membaca catatan lalu
mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca.

Dari segi istilah pula mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan
oleh perawi-perawi thiqah secara lafaz atau makna.

Kepentingan tentang al-Musahhaf

Ia merupakan ilmu yang sangat utama dan halus. Kepentingannya dalam menjelaskan
kesilapan yang dilakukan oleh para perawi. Tugas yang begitu berat ini hanya dapat
dipikul oleh ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya seperti al-Daruqutni.

Pembahagian
Ulama telah membahagikan al-musahhaf kepada tiga pengelasan.
1) Berdasarkan kepada tempat berlaku.
Dilihat kepada tempat berlaku, al-Musahhaf terbahagi kepada dua iaitu:

1. Tashif pada sanad


Hadis Syu`bah daripada al-`Awwam bin Ibn Murajim. Ibn Main telah melakukan tashif
dengan mengatakan “daripada al-`Awwam bin Muzahim.

2. Tashif pada matan.


Contohnya hadis Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah s.a.w. berada di dalam masjid. Ibn
Lahi`ah telah melakukan tashif dengan mengatakan Rasulullah s.a.w. telah berbekam di
dalam masjid

2) Berdasarkan kepada punca.


Dilihat kepada puncanya, musahhaf terbahagi kepada dua:
1. Tashif penglihatan. Ini yang sering berlaku.
Tulisan mengelirukan penglihatan pembaca sama ada tulisan yang jelek atau tidak
bertitik.
Contohnya hadis:
Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutinya enam hari
dalam bulan Syawwal…
Abu Bakar al-Suli telah melakukan tashif dengan menyebutkan:
“Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan
sesuatu dalam bulan Syawwal”… beliau telah mentashifkan ‫ ستا‬kepada ‫شيئا‬
2. Tashif pendengaran
Tashif yang berpunca daripada pendengaran yang tidak jelas atau pendengar berada
jauh dan sebagainya lalu dia terkeliru dengan sesetengah perkataan kerana ia
mempunyai kesamaan timbangan soraf.
Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh `Asim al-Ahwal. Sebahagian perawi telah
mentashifkan dengan menyebutkan daripada Wasil al-Ahdab.

3) Berdasarkan kepada lafaz atau makna


Dilihat kepada lafaz dan makna, tashif terbahagi kepada tashif pada lafaz dan tashif
pada makna.

1. Tashif pada lafaz


2. Tashif ini banyak berlaku. Contohnya sama seperti contoh-contoh di atas.

Tashif pada makna


Iaitu perawi yang melakukan tashif itu mengekalkan lafaz dengan keadaanya tetapi dia
mentafsirkannya dengan cara dia memahami makna itu tidak mengikut makna yang
asal. Contohnya kata-kata Abu Musa al-`Anazi:”Kami adalah kaum yang mempunyai
kemuliaan. Rasulullah s.a.w. bersembahyang dengan menghadap ke arah kami.” Beliau
maksudkan dengan hadis: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersembahyang dengan
menghadap `anazah (tombak). Beliau telah waham bahawa baginda bersembahyang
menghadap ke kabilah mereka sedangkan `anazah itu ialah tombak yang dipacakkan di
hadapan orang yang bersembahyang.

Pembahagian al-Hafiz Ibn Hajar


al-Hafiz Ibn Hajar telah membahagikan Tashif kepada pembahagian lain denagn
menjadikannya dua bahagian iaitu:
Musahhaf dan Muharraf.
1. Musahhaf: Hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada titik huruf
dalam keadaan tulisan tetap kekal tidak berubah.
2. Muharraf: Hadis yang terdapat perubahan yang merujuk kepada baris dalam
keadaan tulisan tetap kekal tidak berubah.

Adakah tashif menjejaskan keadilan perawi?


Apabila tashif itu jarang-jarang terbit daripada seorang perawi maka itu tidak
menjejaskan ketepatannya kerana tidak ada orang yang terselamat daripada kesilapan
dan tashif yang sedikit.
Sebaliknya jika sering berlaku maka menjejaskan ketepatannya, menunjukkan kepada
kelemahannya dan dia bukanlah tokoh dalam bidang ini.

Sebab berlakunya tashif yang banyak pada perawi

Kebiasaannya tashif yang banyak berlaku pada perawi kerana dia mengambil hadis
melalui kitab dan catatan tanpa menerima daripada guru-guru. Ulama hadis berkata:
“Janganlah kamu mengambil hadis daripada suhufi” maksudnya jangan kamu
mengambil hadis daripada orang yang mengambilnya melalui catatan.
Kitab-kitab yang masyhur
1. Al-Tashif oleh al-Daruqutni.
2. Islah Khata’ al-Muhaddithin oleh al-Khattabi.
3. Tashifat al-Muhaddithin oleh Abu Hamid al-`Askari.

3.3.3.11 AL-SYAZZ

Definisi:
Dari segi bahasa Syazz ialah kata nama pelaku daripada syazza iaitu berseorangan.
Syazz bermakna seseorang yang bersendirian daripada orang lain.
Dari segi istilah pula: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul dalam keadaan
bercanggah perawi yang lebih utama daripadanya.

Huraian Takrif:
Perawi maqbul ialah perawi adil yang sempurna ketepatannya atau perawi adil yang
kurang ketepatannya. Perawi yang lebih utama daripadanya ialah perawi yang lebih kuat
dan utama kerana mempunyai kelebihan ketepatan atau lebih bilangan atau mempunyai
kelebihan sudut-sudut tarjih yang lain.

Bagaimanapun ulama berbeza pendapat dalam mengemukakan definisi hadis syazz


tetapi inilah takrif yang dipilih Hafiz Ibn Hajar dan beliau mengulas: Inilah yang diakui
berkenaan takrif syazz mengikut istilah.”1[1]

Di mana berlakunya syazz

Sebagaimana syazz berlaku pada sanad begitu juga terdapat pada matan.

Contoh syazz pada sanad ialah:

1[1]
Lihat Nukhbah dan syarahnya ms. 37.
Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, al-Nasa’i dan Ibn Majah melalui jalan Ibn
`Uyainah dari `Amar bin Dinar daripada `Ausajah daripada Ibn Abbas bahawa seorang
lelaki telah meninggal dunia pada zaman Rasulullah s.aw. dalam keadaan tidak
meninggalkan waris kecuali seorang hamba yang dibebaskannya. Ibn Juraih menjadi
mutabi` kepada Ibn `Uyainah dan perawi lain dengan mewasalkannya
(menyambungkannya) tetapi Hammad bin Zaid menyanggahinya dengan meriwayatkan
daripada `Amar bin Dinar daripada `Ausajah tanpa menyebut Ibn Abbas.

Oleh kerana itu, Abu Hatim mengatakan: “Hadis yang mahfuz (terpelihara) ialah hadis
Ibn `Uyainah. Hammad bin Zaid adalah dari kalangan perawi yang adil dan kemas
bagaimanapun Abu Hatim mentarjihkan riwayat perawi yang lebih ramai bilangan.

Contoh syazz pada matan:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmizi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad
daripada al-A`masy daripada Abi Soleh daripada Abu Hurairah secara marfu`: “Apabila
salah seorang dari kamu telah sembahyang sunat subuh hendaklah dia berbaring atas
lambung kanannya. Kata al-Baihaqi, Abdul Wahid telah menyanggahi perawi yang ramai
dalam perkara ini. Sebenarnya mereka meriwayatkan hadis itu sebagai perbuatan
Rasulullah bukan ucapannya. Dari kalangan murid al-A`masy, Abdul Wahid telah
berseorangan meriwayatkan dengan lafaz ini.

3.3.3.12 AL-MAHFUZ

Hadis yang berlawanan dengan Syazz ialah Mahfuz iaitu hadis yang diriwayatkan oleh
perawi yang lebih thiqah dalam keadaan bercanggah dengan perawi thiqah. Contohnya
adalah sama dengan contoh bahagian syazz.

Hukum hadis syazz dan mahfuz:


Sebagaimana diketahui syazz adalah hadis yang ditolak manakala hadis mahfuz adalah
hadis maqbul.

3.3.3.13 KETIDAKTAHUAN TENTANG PERAWI


Dari segi bahasa adalah kata dasar bagi jahila tidak tahu atau lawan kepada
mengetahui. Ketidaktahuan tentang perawi bermaksud tidak mengenalinya. Dari segi
istilah pula ialah tidak mengetahui diri perawi atau keadaannya.

Sebab-sebabnya
Ada tiga sebab mengapa perawi tidak dikenali:
1. Banyak pengenalan pada perawi: sama ada nama, kunyah, gelaran, sifat,
kemahiran atau nisbah dan dia dikenali yang satu daripadanya lalu disebut
bukan dengan sebutan yang dia dikenali dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini
menyebabkan dia dianggap perawi lain seterusnya menyebabkan ketidaktahuan
tentang keadaannya.

2. Sedikit riwayatnya: dengan itu tidak ramai perawi yang mengambil riwayat
daripadanya boleh jadi seorang sahaja yang meriwayatkan daripadanya.

3. Tidak dijelaskan namanya: disebabkan untuk meringkaskan atau sebagainya.


Perawi yang tidak dijelaskan namanya dipanggil sebagai perawi mubham.

Contoh-contohnya

Banyak sifat pada perawi: Muhammad bin al-Sa’ib bin Bisyr al-Kalbi. Sebahagian perawi
menisbahkannya kepada datuknya dengan mengatakan Muhammad bin Bisyr.
Sebahagiannya pula meletakkan kunyah Abu al-Nadhr, ada yang menyebutkan Abu
Sa`id, Abu Hisyam lalu menyebabkan dia disangka sebagai ramai sedangkan seorang
sahaja.

Sedikit riwayatnya dan sedikit pula perawi daripadanya: Abu al-`Usyara’ al-Darimi
seorang tabi`i, tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Hammad bin Salamah.

Tidak dijelaskan namanya: seperti kata perawi: Si fulan atau syaikh atau seorang lelaki
telah menkhabarkan kepadaku.

Takrif al-Majhul
Iaitu perawi yang tidak dikenali diri dan sifatnya. Maksudnya perawi yang tidak diketahui
siapa sebenarnya atau peribadinya atau peribadinya diketahui tidak diketahui
keperibadiannya iaitu keadilan dan ketepatannya.

Bahagian perawi majhul


Perawi majhul dapat dibahagikan kepada tiga:

Majhul al-`Ain.
Takrifnya: perawi yang disebutkan namanya tetapi tidak ada yang meriwayatkan
daripadanya kecuali seorang sahaja.

Hukum periwayatannya: tidak diterima kecuali bila dinyatakan tentang kethiqahannya.


Bagaimana kethiqahannya dinyatakan: Kethiqahannya dapat dibuktikan dengan salah
satu daripada dua cara ini: dia dinyatakan sebagai thiqah oleh perawi yang bukan
meriwayatkan daripadanya. Atau dinyatakan thiqah oleh perawi yang meriwayatkan
daripadanya dengan syarat dia dari kalangan ulama al-Jarh wa al-ta`dil.

Adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus?


Hadisnya itu tidak mempunyai nama khusus tetapi diletakkan di bawah hadis dha`if.

Majhul al-Hal (dinamakan juga al-Mastur)

Definisi: Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih tetapi tidak
ditawsiqkan.
Hukum periwayatannya: tidak diterima mengikut pendapat yang sahih di sisi majoriti
ulama.
Adakah hadisnya itu mempunyai nama khusus?
Hadisnya itu tidak mempunyai nama khusus tetapi diletakkan di bawah hadis dha`if.

3.3.3.14 AL-MUBHAM

Definisi:
Perawi yang tidak dinyatakan dengan jelas namanya di dalam hadis.
Hukum periwayatannya: tidak diterima sehinggalah perawi yang meriwayatkan
daripadanya menyatakan namanya atau namanya diketahui, melalui jalan yang lain
yang menyebutkan dengan jelas namanya.

Sebab hadisnya ditolak ialah tidak diketahui siapa dirinya kerana orang yang
disamarkan namanya tidak akan diketahui dirinya dan apatah lagi tentang keadilannya
tidak diketahui. Oleh itu periwayatannya tidak diterima.

Adakah diterima periwayatan perawi yang disamarkan dengan lafaz ta`dil? Contohnya
seperti kata seorang perawi yang meriwayatkan daripadanya: “perawi thiqah telah
menceritakan kepada saya”?
Jawapan: mengikut pendapat yang sahih riwayatnya juga tidak diterima kerana boleh
jadi thiqah padanya tetapi tidak di sisi orang lain.

Adakah Hadisnya Itu Mempunyai Nama Khusus?


Jawapan: Ya, hadisnya mempunyai nama khusus iaitu hadis Mubham. Ia adalah hadis
yang terdapat di dalamnya perawi yang tidak dinyatakan namanya. Kata al-Baiquni di
dalam bait-bait syairnya: dan mubham itu di dalamnya perawi yang tidak dinamakan.

Kitab-Kitab Terkenal Yang Membahaskan Sebab-Sebab Jahalah Al-Ruwah.


1. Banyak nama: al-Khatib al-Baghdadi menulis kitab Mudhih Awham al-Jam` Wa
al-Tafriq.
2. Sedikit riwayat perawi: Berkenaan sebab ini ditulis kitab-kitab al-Wuhdan iaitu
kitab yang mengandungi perawi yang seorang sahaja meriwayatkan
daripadanya. Antara kitab ini ialah al-Wuhdan karangan Imam Muslim.
3. Tidak dinayatakan nama perawi: Berkenaan sebab ini ditulis kitab-kitab al-
Mubhamat seperti kitab al-Asma’ al-Mubhamah Fi al-Anba’ al-Muhkamah oleh al-
Khatib al-Baghdadi dan kitab al-Mustafad min Mubhamat al-Matn Wa al-Isnad
oleh Waliyuddin al-Iraqi.

3.3.3.15 AL-BID`AH
Definisi:
Dari segi bahasa adalah kata dasar bagi bada`a iaitu mengadakan seperti juga ibtada`a.
sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab al-Qamus al-Muhit. Dari segi istilah pula
ialah perkara baru dalam agama setelah ianya disempurnakan atau perkara yang direka
sama ada dalam bentuk hawa nafsu atau amalan setelah Rasulullah s.a.w..

Bahagian-bahagiannya
Bid`ah mukaffirah iaitu bid`ah yang menyebabkan pengamalnya menjadi kafir seperti dia
beri`tiqad dengan sesuatu yang membawa kepada kekufuran. Mengikut pendapat yang
diakui, perawi yang ditolak periwayatannya ialah orang yang mengingkari perkara
mutawatir yang diketahui sebagai kemestian ajaran agama atau beri`tiqad dengan
sebaliknya.

Bid`ah mufassiqah iaitu pengamalnya difasiqkan dengan sebabnya dan ia tidak


membawa kepada kekufuran sama sekali.

Hukum periwayatan ahli bid`ah


Jika dia seorang pengamal bid`ah mukaffirah, periwayatannya ditolak.
Jika dia seorang pengamal bid`ah mufassiqah, menurut pendapat yang sahih riwayatnya
diterima dengan dua syarat:
1. Dia tidak menyeru kepada bid`ahnya.
2. Dia tidak menwarwarkan bid`ahnya.

Adakah hadis ahli bid`ah mempunyai nama khusus?


Hadis ahli bid`ah tidak mempunyai nama khusus kerana hadisnya sebagaimana anda
ketahui termasuk dalam jenis-jenis hadis mardud, tidak boleh diterima kecuali dengan
sebab-sebab yang telah disebutkan.

3.3.3.16 BURUK HAFAZAN


Takrif perawi yang buruk ingatan: Perawi yang aspek betulnya tidak kuat berbanding
dengan aspek kesilapannya.

Bentuk-bentuknya
Ada dua bentuk:
1. Sama buruk hafalan itu ada bersamanya sejak awal kehidupannya lalu
berterusan bersamanya dalam semua keadaannya. Hadisnya dinamakan
sebagai syazz mengikut setengah ulama hadis.
2. Sama ada buruk hafalan itu berlaku kemudian sama kerana tua, atau hilang
penglihatan atau kitab-kitabnya terbakar. Ini dinamakan al-mukhtalat.

Hukum periwayatannya
Perawi yang sejak dari mula lagi buruk hafalan maka riwayatnya tertolak. Perawi al-
mukhtalat pula, hukum tentang periwayatannya mengikut perincian berikut:
1. Hadis yang disampaikannya sebelum berlaku ikhtilat dan dapat dibezakan maka
hadisnya maqbul.
2. Hadis yang disampaikannya selepas berlaku ikhtilat maka hukumnya mardud.
3. Hadis yang tidak dapat ditentukan sama ada disampaikan sebelum atau selepas
berlaku ikhtilat maka hendaklah ditangguhkan sehingalah jelas kedudukannya.