‫السلم عليكم ورحمة ال وبركاته‬

• • Para alim para kyai, ingakang pantes pinundhi sedaya sabda pangandikanipun Para anggung kautamen • Sumprambah para sanak kadang, mitra pitepangan, ingkang pantes sinudarsana Lumintuning pudyastawa saking gusti ingkang Moho Asih ambabar pangaribawa ingkang tumanduk dumateng kita sedaya, kacihna salebeting pawiwahan punika, panjenegan sedaya kapareng dening Allah tansah sinawung karaharjan, kabegjan serta kabagaswarasan. Sumonggo panjenengan, kulo dherekaken sesepuh, mastuti pinisepuh, ingkang dhumateng pepoyaning

panjenenganipun para priyagung miwah para sesepuh ingkang mahambeg berbudi dharma. Kanthi dawuhipun ingkang hamengku karso, kaparenga panjenengan pangandikan, puniko. Tumprap perluning gati, kulo marak mangarsa, awit awrat tinuding, tinapuk, tinatah saha tinanggenah hanglantaraken racikaning adicara pawiwahan pahargyan ing wekdal puniko dinten sabtu suryo kaping wolulikur warsa 2011, panjenenganipun Bopo Beli netepi dharmaning sepuh mahargyo suto miwoho siwi putro putrinipun ingkang asmo siti ................... samangke badhe kapanggihaken kaliyan kaki bagus .......................... Menggah tata rakiting adicara ing pawiwahan puniko. Nuwun inggih: Pambuko marak sami dalah mangarso eca hanggempil wawan anggen kamardikaning penggalih, munggel anggen sakeca henyeruwe

Panggih manten Pasrah manten kakung 6. Tinampining pasrah ngiras pantes atur pambagyo Gelar photo pinilih Panutup Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan… Mekaten menggah tata rakiting adicara pewiwahan punika. Sumangga, kaparengan ngenur lampahing pawiwahan punika kanthi sekeca saha merdikaning penggalih. Minangka pambuko, sumonggo, sasarengan kito waosaken ummul kitab. ‘ala hadzihin niyah… alfatihah. Menggah adicara ingkang ongko 2, waosan kalam ilahi. Ingkang badhe dipun kumandangaken dening……….………………. Sasono dalah suwasono kulo aturaken.

panjenengan apilenggah ing wisma pawiwahan

manungku puja pujiastuti dumateng gusti ingkang amurba amisesa, mugi salwiring gati..purwa, madya, saha wasana tansah kasembadan kanthi tata tentrem kerta raharj kalis ing sambikolo. Para rawuh kakung sumawono putri ingkang satuhu dhahat kinurmatan, langkung-langkung

Waosan Kalam Ilahi Ijab Qobuling penganten

saperlu nderekaken kunduripun poro tamu. Poro piniji ingkang badhe kapendet gambaripun. ibu …………………… njengakaraken sriatmojo penganten sarimbit jumeneng wiwaraning jajar sumanding wonten ing sasono pahargyan. ………………. ‫والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته‬ badhe nyuwun pamit. Nuwun….. sedoyo adicoro sampun paripurno.gelar photo pinilih.. badhe kundur. Sagunging poro rawuh kakung sumawono putri ingkang satuhu kinurmatan. 2. ngiras pantes nampi penganten kakung ingkang badhe dipun aturaken ……………… Adicoro ingkang kaping…. Kulo minongko pranoto adicoro hanamung titah sawantah. Kawistoro sriatmojo panganten sarimbit badhe lukar busono. sumonggo ibu pujonggo busono. Saking keluargo penganten kakung 1. awit adicara gelar potho pinilih badhe dipun lajengaken purnaning adaicoro.. nglenggono taksih kathah cicir kuciwaning atur. Adicara ingkang ongko 4. Konjuk pinongko ngarsanipun panyerat priyagung nikah. Kawistoro pangaraking panganten kakung miwah toto kromo. Saking keluargo penganten putri. Kunjuk nganrsanipun ibu pujoggo busono. subosito . sangking dalah KAntor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa sasono suwasono kulo aturaken. kulo derekaken tumuju wonten ing singgasono rinenggo. sasono dalah suwasono kulo aturaken Ndungkap adicara ingkang ongko 5 tanggap wacono saking kaluwargo panganten kakung ingkang badhe dipun aturaken…………… Sasono dalah suwasono kulo aturaken Atur pambagyo. Konjuk ibu pujangganing panggih. kulo suwun ampon keseso kundur. kulo aturaken..Menggah adicara sak lejengipun nuwun inggih ijab qobuling penganten. ………………. panggih manten. Paramilo kulo mawantu wantu nyuwun gunging pangaksomo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful