Anda di halaman 1dari 40

KAUNSELING KELOMPOK

TAHAP TAHAP KAUNSELING KELOMPOK

8/14/2013

TAHAP BEKERJA
MAKSUD TAHAP BEKERJA Corey dan Corey (2002) menyatakan tahap bekerja di dalam kaunseling kelompok dicirikan melalui komitmen ahli kelompok untuk berbincang mengenai masalah serta memberi perhatian terhadap dinamik yang berlaku dalam kelompok.

8/14/2013

TAHAP BEKERJA
FOKUS DAN KEPIMPINAN KETUA KELOMPOK Tudor, K. (1999) membandingkan fokus dan tugas-tugas atau sikap ketua kelompok di dalam tahap bekerja yang dibincangkan di dalam kaunseling kelompok seperti ditunjukkan dalam jadual 1

8/14/2013

TAHAP BEKERJA
Untuk mencapai ke tahap bekerja, ahli perlu bertanggungjawab menyatakan konflik, penolakan dan rasa tidak percaya di kalangan ahli. Perasaan-perasaan ini mesti dilahirkan ahli kelompok seterusnya mengatasi halangan-halangan yang mengganggu proses kaunseling kelompok.

8/14/2013

JADUAL 1
Tahap-tahap kelompok(Tuckman, 1965) Storming Norming Performing

8/14/2013

KAUNSELING KELOMPOK
imago kelompok(Berne,1963) Operative group imago Secondarily adjusted group imago Secondarily operative group imago

8/14/2013

ISU-ISU UTAMA
Konflik dalam kelompok dan cabaran kepada ketua kelompok, luahan perasaan secara aktif dan pasif Pendapat yang bertentangan, bersemangat atau enggan bekerjasama Membuat perubahan, bergantung harap dan membuat keputusan semula terhadap penarikan diri yang tidak matang

8/14/2013

Fokus ketua kelompok


Memberi fokus kepada perasaan ahli sama ada rasa bercanggah atau tidak kongruen Fokus kepada penyertaan ahli atau yang menarik diri Fokus kepada tugas dimana sesuai sama ada secara individu atau dalam kelompok

8/14/2013

Tugas/sikap ketua kelompok


Untuk mengesahkan dan menjelaskan perasaan ahli, menerima kritikan dan boleh berunding dengan konflik secara baik Untuk memudahcara perbincangan dan mencabar konstruk yang ketat Untuk menggalakan kuasa kelompok dan sokongan antara perseorangan

8/14/2013

MANFAAT KELOMPOK
Nordin,(1990)
1.

2. 3.
8/14/2013

memberi kesedaran fikiran dan tingkah laku klien hasil dari maklum balas dari ahli kelompok. Mewujudkan suasana saling menerima sesama klien sebagai ahli kelompok Memberi orientasi kepada realiti

MANFAAT KELOMPOK (samb..)


4. Mewujudkan suasana mempelajari erti percaya mempercayai 5. Belajar menikmati rasa mengambiltahu dan diambil tahu sesama manusia 6. Belajar memahami dan difahami sesama manusia 7. Mewujudkan sistem sokongan psikologi sesama ahli kelompok.
8/14/2013

Corey dan Corey (2002 )

Terdapat perbezaan di antara working group dengan nonworking group.

8/14/2013

WORKING GROUP

-nota

8/14/2013

NON WORKING GROUP

-nota

8/14/2013

KELOMPOK BERKESAN

Yalom , 1995 dalam Gladding 2000 menyatakan empat cirri kepimpinan yang mempengaruhi kelompok secara positif sebagai :

8/14/2013

KELOMPOK BERKESAN

sifat ambil berat (caring ) lebih banyak , lebih baik

8/14/2013

KELOMPOK BERKESAN

atribusi yang bermakna- termasuklah mengkelaskan, menjelaskan dan menyediakan rangka pemikiran untuk perubahan

8/14/2013

KELOMPOK BERKESAN

rangsangan emosi - merangkumi aktiviti, cabaran, berani mengambil risiko dan membuat pendedahan kendiri (selfdisclosure)

8/14/2013

KELOMPOK BERKESAN

fungsi eksekutif melibatkan perkembangan nilai, menstruktur dan megemukakan prosedur yang bersesuaian.

8/14/2013

KEPIMPINAN YANG BERKESAN

George dan Dustin (1988), Kejujuran dan keterbukaan

8/14/2013

CIRI-CIRI PEMIMPIN ATAU KETUA KELOMPOK YANG BERKESAN


2.Kesedaran kendiri (self awareness) Kesedaran kendiri seorang ketua kelompok akan memberi kesan terhadap sifat terbuka berbanding mengawal atau menahannya. Ciri ini amat sukar untuk dibentuk disebabkan tekanan yang dialami berdasarkan pengalaman yang lepas, yang mengajar individu untuk menafikan perasaan sendiri.
8/14/2013

SAMB
3. Ketulenan (Genuineness) 4. Keupayaan untuk membentuk hubungan Yang mesra dan mengambil berat (Ability to form warm,caring relationships) 5. Peka dan memahami (Sensitivity and Understanding

8/14/2013

SAMB
6. Berkeyakinan (Self confidence) 7. Kelakar (Sense of humor)/Kecindan

8. Tingkah laku yang boleh lentur (Flexibility of behavior)


9. Berkemahuan untuk membuat penilaian diri (Willingness to self evaluate)

8/14/2013

Mohd. Mansur dan Siti Nordinar (1996)

menghuraikan sifat-sifat peribadi ketua kelompok yang berkesan adalah saling berkait seperti memberi galakan kepada ahli secara langsung atau tidak .

8/14/2013

Liberman, Yalom dan Miles, 1973 dalam Zuraidah ,1999

membincangkan fungsi ketua kelompok yang asas sebagai merangsang emosi, mengambil berat, memberi makna dan melaksanakan tugas.

8/14/2013

Fungsi ketua kelompok


Dilihat didalam keempat-empat fungsi seperti yang telah dibincangkan: a. fungsi sebagai pakar, b. pengembang interaksi, c. agen perubahan, d. menghalang atau campurtangan dan penyelesai perselisihan faham.

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Gladding (2000)

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Penekanan Penekanan utama adalah terhadap produktiviti, matlamat penubuhan kelompok, perbincangan mengenai kritikankritikan yang membina (konstruktif), pencapaian dan tindakan yang akan diambil oleh ahli kelompok.

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Ciri-ciri / dinamik kelompok

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Peranan ketua kelompok

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Ahli-ahli kelompok

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Lingkungan masalah

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Teknik-teknik yang digunakan (interventions)

8/14/2013

ISU-ISU LAIN YANG DIFOKUSKAN PADA TAHAP BEKERJA


Hasil akhir yang unggul (ideal outcome)

8/14/2013

CIRI-CIRI AHLI KELOMPOK BEKERJA

Corey, G (2004) menjelaskan terdapat sebelas ciri yang perlu ada pada peringkat bekerja, iaitu:

8/14/2013

SAMB
1.

2.
3. 4. 5. 6.

Kepercayaan dan penerimaan Empati dan mengambil berat Keintiman Harapan Bebas membuat eksperimen Catharsis

8/14/2013

SAMB
7. Penstrukturan semula kognitif 8. Tanggungjawab untuk membuat perubahan 9. Pendedahan kendiri 10. Konfrantasi 11. Mengambil manfaat daripada maklumbalas

8/14/2013

RUMUSAN

Corey,dan Corey (2000) telah memberikan beberapa pilihan yang perlu dibuat oleh ahli kelompok di dalam tahap bekerja iaitu pendedahan kendiri atau tidak memberitahu, kejujuran atau kepalsuan, spontan atau dikawal, penerimaan atau penolakan serta kejelikitan atau terasing.

8/14/2013

RUMUSAN

Jacobs, Masson, & Harvill (2002) menyatakan bahawa Peringkat bekerja merupakan peringkat di mana fokus terhadap matlamat Kaunseling Kelompok diberikan penekanan.

8/14/2013

PENUTUP

Ahli-ahli juga kelompok akan mempelajari banyak perkara yang baru antaranya membuat aktiviti secara bersama, berbincang dan berkongsi berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh mereka.

8/14/2013