Anda di halaman 1dari 14

Locke (1981)

Locke, Shaw, Saari McClements


dan Latham (1981) (1982)
Mencapai tahap
dan kecekapan
Matlamat sebagai Meliputi standard
spesifik dalam satu
satu tujuan sedar yang khusus dalam
tugasan atau
atau penentuan sesuatu
aktiviti yang dapat
sesuatu untuk pertandingan atau
disukat dalam unit
dilaksanakan. sesuatu tugas.
jarak, masa dan
tingkat pencapaian
matlamat.

Penetapan matlamat merupakan


salah satu strategi psikologi yang
berkesan untuk meningkatkan
motivasi dan prestasi atlit.
JENIS Matlamat destinasi / hasil Hasil akhir yang
MATLAMAT (Outcome Goals) diinginkan.

Hasil ini terdiri dari


perkara yang dalam
kawalan atau luar
kawalan.

Matlamat prestasi / Tahap tindakan atau


proses usaha yang perlu untuk
(Performance Goals) mencapai matlamat
destinasi.

Mempunyai kawalan
penuh dalam matlamat
prestasi kerana ia
melibatkan kadar usaha
individu tanpa pengaruh
luaran.
Utamakan matlamat
pencapaian prestasi bukan
sekadar matlamat
pencapaian hasil

5 prinsip asas penetapan


Penetapan matlamat yang
mencabar
Cox (1994 )

matlamat
menggariskan
beberapa prinsip Penetapan matlamat
Penetapan spesifik
Matlamat yang
perlu ada dalam Menggunakan matlamat
diri individu atau jangka pendek untuk
pasukan untuk mencapai matlamat jangka
panjang.
mencapai
matlamat yang
lebih berkesan. Penetapan matlamat yang
realistik - boleh dinilai / ukur
a. Utamakan
matlamat • Matlamat difokuskan kepada
pencapaian prestasi individu terlebih
pencapaian dahulu supaya dapat membuat
prestasi bukan persembahan terbaik semasa
sekadar matlamat pertandingan.
pencapaian hasil
• Atlet akan membuat latihan yang
lebih gigih untuk mencapai matlamat
yang lebih mencabar.
b. Penetapan • Matlamat yang mencabar akan lebih
matlamat yang memotivasi atlet dari matlamat yang
mencabar mudah dicapai.
• Matlamat yang tidak dicapai
hendaklah diterima dan dijadikan
panduan

• Bagi atlet adalah sukar untuk


c. Penetapan mengenalpasti samada matlamat yang
matlamat spesifik ditetapkan itu dapat dicapai atau
tidak.
d. Menggunakan • Matlamat Jangka pendek untuk
matlamat jangka menyedarkan matlamat jangka
panjang
pendek untuk
• “Kejayaan bukan satu destinasi tetapi
mencapai merupakan satu perjalanan;
matlamat jangka kejayaan akan dikecapi sepanjang
panjang. perjalanan”

• Kenalpasti tercapai atau tidak


• Matlamat yang khusus perlu
ditetapkan untuk menilai
5. Penetapan
sejauhmana keberkesanan dan
matlamat yang pencapaian matlamat.
realistik - boleh
• Penetapan matlamat harus
dinilai / ukur. mengikut tahap pencapaian atlet.
• Pencapaian prestasi perlu
didokumentasikan
6. 1. Membuat
matlamat 2. Matlamat
Menggalakkan
jangka jangka pendek
keyakinan
panjang menuju ke
kumpulan dan
dahulu. matlamat
keberkesanan
jangka
terhadap
panjang.
matlamat
kumpulan. Widmeyer
&
Ducharme
(1997)
3. Melibatkan
semua peserta
5. Memberi 4. dalam kumpulan
penghargaan Memerhati untuk mencapai
terhadap kemajuan matlamat
matlamat. terhadap kumpulan.
matlamat
kumpulan.
MEREKA BENTUK SISTEM
PENETAPAN MATLAMAT

Persediaan dan Pendidikan dan Tindakan Susulan


Perancangan Persoalan
o Menilai kebolehan altet o Kenalpasti o Kenalpasti prosedur menilai
o Menilai keperluaan contoh matlamat yang sesuai.
latihan kemahiran matlamat yang o Perancangan sesi latihan
o Menetapkan matlamat berkesan perlulah dirancang awal
dari aspek kemahiran o Rancang strategi o Penetapan matlamat sesuai
individu , kemahiran serta program dengan program latihan
kumpulan dan tahap latihan ikut o Sediakan sokongan untuk
kecergasan. prestasi kemajuan atlet.
o Pelaksanaan latihan kebolehan atlet. o Perancangan penilaian
dengan menetapkan semula matlamat.
matlamat. o Perlu mengenalpasti
o Rancangan cara kelemahan yang ditemui
mencapai matlamat. pada matlamat.
Tekanan
akademik
Gagal Hubungan
tetapkan sosial
matlamat antara ahli
spesifik pasukan
Masalah
Penetapan
Matlamat

Kekangan Lesu
masa

Stress
◦ Penetapan matlamat merupakan satu cara psikologi yang
digunakan secara meluas tanpa mengira peringkat umur dalam
kebanyakan jenis sukan.
◦ Penetapan matlamat yang baik akan menjadikan seseorang
individu / atlet lebih berdisiplin.
◦ Program yang teratur adalah perlu untuk mendapatkan penetapan
matlamat yang benar-benar berkesan.
◦ Bantuan daripada jurulatih perlu dalam merancang, meneliti dan
menggubal latihan serta menentukan matlamat pertandingan.
◦ Setiap penetapan matlamat mestilah praktikal, realistik dan kreatif.
◦ Penetapan matlamat yang terlalu banyak akan
menyebabkan kehilangan minat pada atlet yang
terlibat, terutamanya apabila mereka gagal untuk
mencapai prestasi atau sasaran yang ditetapkan.
Rujukan
Malaysia, K. P. (2004). Sains Sukan Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Affluent
Master Sdn. Bhd.
Wee Eng Hof. (2011). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.
(2nd ed). Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd
Azamri. (2014, September 23). Penetapan Matlamat. Diakses pada
Disember 10, 2017, daripada
http://azamri.tripod.com/zt2313/prins5q.htm
Izza. (2013, Ogos 26). Tajuk 6 : Penetapan Matlamat. Diakses pada
Disember 10, 2017, daripada
https://www.scribd.com/presentation/163056147/TAJUK-6-
Penetapan-Matlamat-YA-IZZA
Zulfikri. (2010, Julai 25). Penetapan Matlamat. Diakses pada
Disember 10, 2017, daripada http://zulfikri.com/self
development/penetapan-matlamat-2010/
KUIZ INDIVIDU

Selamat
Menjawab
1. Apakah definsi penetapan matlamat ?
2. Tuliskan 2 perbezaan antara matlamat
hasil dan matlamat proses ?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan
matlamat berpasukan ?
4. Perincikan 3 proses yang diperlukan
dalam konteks mereka bentuk sistem
penetapan matlamat.
5. Menurut pandangan anda, apakah
masalah penetapan matlamat yang
sering dialami oleh para atlet sukan ?