Anda di halaman 1dari 16

KAEDAH TERUS &

KAEDAH A JUK
HAFA Z
KAEDAH TERUS
KAEDAH TERUS

• Michell West & Harald Palmer (1920-1935)


• Kaedah tentera yang digunakan untuk melatih tentera dan diplomat dalam Perang Dunia Kedua
• Penekanan terhadap kemahiran lisan bukan menulis
• Lebih moden dari kaedah terjemahan
• Diajarkan berdasarkan psikologi kanak-kanak
• Sesuai digunakan untuk mengajar bahasa kedua kerana pengajaran terus kepada bahasa sasaran
PRINSIP-PRINSIP/ASAS-ASAS
KAEDAH TERUS
• Hubungan langsung antara perkataan-benda, ayat-perkataan, perkataan-ayat
• Pengajaran dikaitkan dengan pengalaman sedia ada
• Menimbulkan perasaan ingin tahu murid
• Pengajaran berpandukan lunas kanak-kanak
CIRI-CIRI
• Penggunaan kosa kata dan struktur bahasa sehari-hari
• Tatabahasa diajarkan melalui keadaan
• Makna-makna yang konkrit diajarkan dengan perkaitan idea
• Tatabahasa disampaikan melalui visual
• Banyak latihan mendengar dan mengajuk sehingga mampu menggunakan bahasa secara
automatik.
• Aktiviti mendengar dan mengajuk dilaksanakan
• Minggu pertama dikhususkan untuk latihan sebutan
• Semua bahan disampaikan melalui lisan
KELEBIHAN/KEBAIKAN

• Penguasaan kemahiran bertutur dengan lebih cepat


• Sesuai untuk pengajaran bahasa kedua
• Penggunaan objek konkrit
KELEMAHAN

• Masa yang lama


• Memerlukan guru yang terlatih
• Kemahiran menulis tidak ditekankan
• Murid lemah akan ketinggalan
• Bahan-bahan telah ditetapkan
• Penerimaan murid terhadap setiap makna tidak sama
KAEDAH AJUK HAFAZ
PENGENALAN
• Diperkenalkan oleh Persatuan Cendekiawan Majlis Amerika
• Diberikan khusus kepada pegawai tentera secara intensif dalam
perang dunia
 Demonstrasi
• Tatabahasa diajar secara induktif
- bagi contoh ayat
• Tatabahasa diajar dengan menghafaz ayat asas melalui ajukan, manakala maksudnya
diberikan dalam ungkapan biasa dalam bahasa ibunda
• Selepas itu, aktivti seperti syarahan, drama dan perbincangan dilaksanakan.
• Murid tidak dikehendaki menterjemah setiap perkataan
• Ayat dipelajari secara terperinci, kemudian murid baca diskripsi bahasa sasaran dalam bahasa
ibunda
• Kemudian, murid akan mendengar lagi ayat-ayat daripada pertuturan yang menyambungkan ayat
asas tadi
• Murid melatih diri menggunakan ayat dasar dan gabungan melalui dialog
CONTOH AKTIVITI UNTUK
PENGUKUHAN
• Latihan pertuturan
• Karang lisan
• Latihan menyebut perkataan
• Menyebut betul-betul tiap-tiap bunyi dalam bahasa sasaran, kemudian tahu menggunakannya
• Dikenali juga sebagai kaedah audio-lingual
KAEDAH KOD
KOGNITIF
PENGENALAN
• Menekankan bentuk dan makna
• Kanak-kanak mesti mengetahui sistem bahasa terlebih dahulu
• Ilmu tatabahasa yang ada dapat membantu individu mempelajari
bahasa dengan lebih berkesan
• Dapat dikaitkan dengan teori yang dipelopori oleh Chomsky
CIRI-CIRI
1. Kemahiran
lisan kurang diberi penekanan
• Kemahiran bahasa yang ditekankan: membaca & menulis
• Aspek yang terlibat: sintaksis, morfologi, fonologi

2. Tatabahasa diterapkan secara langsung melalui pendekatan deduktif


• Ambil kira pengetahuan sedia ada murid

3. Proses PdP berupaya menggalakkan murid berfikiran kreatif

4. Mementingkan makna.

5. Huraian tatabasa menggunakan aplikasi transformasi generatif

6. Kaedah tradisional
SAMBUNGAN..

• Mengutamakan pemahaman murid-murid terhadap struktur bahasa daripada


kebolehan mereka menggunakan bahasa tersebut
• Apabila pelajar sudah sampai ke sesuatu tahap kognitif yang tinggi, pelajar dapat
menguasai bahasa secara automatik