Anda di halaman 1dari 21

Bab 1 Pengurusan dan Cabaran

Pengurusan
Objektif Bab
1. Menerangkan konsep organisasi dan
pengurusan
2. Menjelaskan kepentingan pengurusan
3. Menghuraikan jenis dan kemahiran pengurus
4. Mengenal pasti aktiviti dan proses
pengurusan
5. Membincangkan kepentingan sumber
organisasi dan hubungan dengan aktiviti
pengurusan
Pengurusan ?
• Management in all business and human
organization activity is simply the act of getting
people together to accomplish desired goals.
Management comprises planning, organizing,
staffing, leading or directing, and controlling an
organization (a group of one or more people or
entities) or effort for the purpose of
accomplishing a goal. Resourcing encompasses
the deployment and manipulation of human
resources, financial resources, technological
resources, and natural resources. (Wikipedia,
2009)
Fungsi Asas Pengurusan
• Planning: Deciding what needs to happen in the future (today, next
week, next month, next year, over the next 5 years, etc.) and
generating plans for action.
• Organizing: (Implementation) making optimum use of the
resources required to enable the successful carrying out of plans.
• Staffing: Job Analyzing, recruitment, and hiring individuals for
appropriate jobs.
• Leading: Determining what needs to be done in a situation and
getting people to do it.
• Controlling: Monitoring, checking progress against plans, which
may need modification based on feedback.
• Motivating: the process of stimulating an individual to take action
that will accomplish a desired goal.
Fungsi Asas Pengurusan
• Frenchman Henri Fayol[3] considers
management to consist of seven functions:
1. planning
2. organizing
3. leading
4. co-ordinating
5. controlling
6. staffing
7. motivating
Pengurusan
• Pengurusan dan organisasi
– Amalan berbeza antara organisasi
• Tentera, polis dan awam
• Kerajaan dan swasta
• Organisasi kecil dan besar
– Dua (2) faktor utama mempengaruhi pengurusan
sesebuah organisasi
• Faktor persekitaran dalaman
• Faktor persekitaran luaran
Persekitaran
• Persekitaran dalaman
– Faktor input (sumber manusia, kewangan, bahan
mentah, modal) iklim dan politik dalaman
organisasi, gaya kepimpinan, komunikasi dalam
organisasi
• Persekitaran luaran
– Keadaan ekonomi, politik dan undang-undang,
sosial dan budaya, dan pembangunan teknologi
• Tekanan/Pengaruh ini memerlukan
pengurusan organisasi yang baik
Pengurusan dan Organisasi
• Tidak semua aktiviti dapat dilakukan dengan
efisyen dan berkesan oleh individu
– Organisasi bertambah besar memerlukan orang
yang berkemahiran
• Aktiviti pengurusan melibatkan masa, tenaga
dan kebolehan serta memerlukan kemahiran
pengurusan
• Pengurusan lemah → organisasi lemah
• Pengurusan antara satu organisasi berbeza
Organisasi
• Definisi
– Sebagai (1)satu entiti sosial atau struktur
pentadbiran dan fungsional yang dikoordinasikan
secara sedar dan (2)mempunyai sempadan yang
dikenalpasti
– Organisasi terdiri daripada sekurang-kurangnya
(3)seorang individu atau kumpulan manusia yang
mencebur diri dalam satu usaha yang sistematik
dan berterusan bagi mencapai (4) objektif dan
matlamat yang ditetapkan
Organisasi
• Objektif Organisasi
– Sasaran yang dikenal pasti untuk dicapai melalui
rancangan dan tindakan
– Keuntungan; perkhidmatan
• Ahli organisasi
– Mereka yang mempunyai kepentingan di dalam
sesebuah organisasi
• Pemegang saham, pemilik, pengasas, pengurus,
kakitangan
Kepentingan Pengurusan
• Pengurusan yang baik dan berkesan dapat
mencapai objektif dan matlamat yang telah
ditetapkan
• Hierarki pengurusan dalam organisasi
• Pengurus/pengurusan bertanggungjawab
kepada pemilik, pemegang saham, pengasas
organisasi
– Ganjaran kepada pengurusan
• Koordinasi antara pengurus/jabatan
Pengurusan
• Definisi Pengurusan
– Pengurusan sebagai proses yang dijalankan oleh seorang atau lebih
bagi menyelaras aktiviti kerja orang lain, modal, bahan mentah dan
teknologi bagi mencapai hasil berkualiti tinggi yang tidak mampu
dicapai oleh seseorang yang bertindak secara bersendirian.
– Pengurusan sebagai suatu proses, suatu disiplin, manusia dan suatu
kerjaya (Ivancevich, et. al., 1997)
1. Proses - Proses yang melibatkan beberapa fungsi dan aktiviti kerja
yang mesti diikuti dan disempurnakan oleh pengurus
– Disiplin
• Bidang ilmu pengetahuan
– Manusia
• Individu yang memimpin dan yang dipimpin
– Kerjaya
• Jawatan khusus dalam hierarki pengurusan
Pengurus
• Definisi
– Pengurus sebagai individu yang menjadi pemilik,
pengasas atau kakitangan di dalam sesebuah
organisasi
– Mereka mempunyai kuasa, autoriti dan berupaya
membuat keputusan ke atas sumber organisasi
bagi mencapai matlamat dan objektif organisasi
Pengurus
• Aktiviti Pengurus
1. Pengurus membantu merancang, mengorganisasi,
mempengaruhi dan mengawal organisasi untuk
mencapai objektif dan matlamat yang ditentukan
2. Mempengaruhi dan meneliti hasil kerja dan prestasi
individu lain di bawah pengawasannya
3. Penghubung antara kakitangan
4. Penjana dan pemangkain menggerakkan organisasi
5. Mempunyai kuasa untuk mengubah bagi menyesuaikan
dengan perubahan persekitaran
6. Menyelaras semua aktiviti kakitangan dan sumber
organisasi dengan cekap dan berkesan untuk mendapat
hasil berkualiti tinggi
Kualiti Pengurus yang berjaya
1. Mengadakan hala tuju yang jelas
2. Menggalakkan komunikasi terbuka
3. Memberi tunjuk ajar dan sokongan kepada pekerja
4. Mengadakan pengiktirafan objektif
5. Membentuk kawalan berterusan
6. Memilih pekerja yang betul sebagai staf organisasi
7. Memahami implikasi kewangan terhadap keputusan
8. Menggalakkan inovasi dan ide baru
9. Memberikan kepada subordinat keputusan yang jelas
apabila mereka memerlukannya
10. Menunjukkan integriti yang tinggi secara konsisten
Jenis Pekerjaan Pengurus
• Dimensi menegak

Pengurus Atasan

Pengurus Pertengahan

Pengurus Lini Pertama


Jenis Pekerjaan Pengurus
• Dimensi mendatar
1. Pengurus Fungsian
I. Bertanggungjawab terhadap bidang pengkhususan dan aktiviti tertentu
dalam organisasi
II. Jabatan Pemasaran; Jabatan Kewangan; Jabatan Sumber Manusia, dll
2. Pengurus Besar
I. Pengurus yang bertanggungjawab ke atas keseluruhan organisasi atau
operasi subunit yang besar
II. Pengurus Cawangan; Pengurus Bahagian
3. Pengurus Projek
I. Pengurus yang bertanggungjawab untuk menyelaras usaha yang
melibatkan penyertaan individu dari beberapa unit dalam organisasi untuk
suatu projek yang tertentu sehingga projek tamat
II. Individu/pekerja melapor diri kepada dua ketua, iaitu Pengurus Fungsian
dan Pengurus Projek
Kemahiran Pengurusan
1. Kemahiran Teknikal
2. Kemahiran Analitikal
3. Kemahiran Konseptual
4. Kemahiran Membuat Keputusan
5. Kemahiran Manusia
6. Kemahiran Komputer
Peranan Pengurusan
• Mintzberg
– Tiga (3) peranan Utama
– Sepuluh peranan Khusus
1. Peranan antara perorangan
I. Peranan tunggak
II. Peranan pemimpin
III. Peranan pegawai perhubungan
2. Peranan maklumat
I. Peranan pemantau
II. Peranan penyebar
III. Peranan jurucakap
3. Peranan membuat keputusan
I. Peranan Usahawan
II. Peranan Pengaman Kekacauan
III. Peranan Pengagih Sumber
IV. Peranan Perunding
Proses Pengurusan
1. Aktiviti berkaitan dengan persekitaran
2. Proses membuat keputusan
3. Perancangan
4. Pengorganisasian
5. Pengaruh dan hubungan antara perorangan
6. Pengawalan
7. Penstafan dan pengurusan sumber manusia
Pengurusan dan Sumber Organisasi
• Sumber Organisasi
– ialah semua aset yang ada untuk digunakan semasa
proses pengeluaran
1. Sumber manusia
I. Kakitangan yang bekerja dalam organisasi
2. Sumber kewangan
I. Wang yang digunakan untuk membeli bahan
mentah/perkhidmatan dan membayar gaji
3. Sumber bahan mentah
I. Barang yang diperlukan dalam mengeluarkan
barangan/perkhidmatan
4. Sumber modal
– Peralatan (mesin & aset-aset lain) yang digunakan oleh organisasi
dalam proses pengeluaran

Anda mungkin juga menyukai