Anda di halaman 1dari 14

FACULTY OF NURSING AND ALLIED HEALTH SCIENCES NBBS 1104 MANAGEMENT & MEDICO LEGAL STUDIES

LEADERSHIP STYLE IN THE EFFECTIVE PROVISION OF HEALTHCARE AND FACILITATING STAFF DEVELOMENT

NAMA:SHARIFAH SUHAIMI BT.SYED JAAFAR PUTRA MATRIX NO:810922086440001 NRIC:810922086440 TELEFON:0175492593 EMAIL:irbal0610@oum.my NAMA TUTOR: PUAN NOR AROMA BT. ABU BAKAR PUSAT PEMBELAJARAN:PUSAT PEMBELAJARAN GREENHILL , PERAK

JANUARY 2013 SEMESTER

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 PENDAHULUAN 2.0 DEFINISI KEPIMPINAN 3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 3.1) Kepimpinan Autokratik 3.2) Kepimpinan Demokratik 3.3) Kepimpinan Laissez-Faire 4.0 HASIL KAJIAN 4.1) Kepimpinan Autokratik 4.1.1) Ciri-ciri Kepimpinan Autokratik 4.1.2) Kesan Kepimpinan Autokratik 4.2) Kepimpinan Demokratik 4.2.1) Ciri-ciri Kepimpinan Demokratik 4.2.2) Kesan Kepimpinan Demokratik 4.3) Kepimpinan Laissez Faire 4.3.1) Ciri-ciri Kepimpinan Laissez-Faire 4.3.2) Kesan Kepimpinan Laissez Faire

3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

5. 0 PERANAN KETUA DALAM PENJAGAAN KESIHATAN YANG BERKESAN 6.0 PERANAN KETUA DALAM PEMBANGUNAN KAKITANGAN YANG POSITIF 7.0 KESIMPULAN 8.0 RUJUKAN

10

12 13

1.0 PENDAHULUAN

Peranan sebuah organisasi merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan. Ianya wujud sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Kebergantungan manusia terhadap organisasi jelas dapat dilihat apabila mereka saling memerlukan di antara satu sama lain dalam usaha untuk meneruskan hidup dan mencapai matlamat diri. Organisasi yang dibangunkan oleh mereka dengan tujuan, peraturan dan ketetapan tersendiri adalah untuk manusia yang merupakan satu usaha dalam memenuhi keperluan, keselamatan dan kesejahteraan individu mahupan kumpulan agar terus kekal di muka bumi ini. Organisasi adalah merupakan alat untuk memenuhi keperluan manusia. Ianya perlu dipastikan agar dapat berfungsi dan mencorak serta menentukan hala tuju kewujudan organisasi tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap individu dalam sesebuah organisasi adalah penting dan perlu memainkan peranan masing- masing sebagai jentera penggerak dalam memastikan kejayaan dan keberhasilan sistem yang telah dibentuk dan disusun secara teratur. Walau bagaimana pun, pemimpin adalah merupakan elemen yang terpenting dan menjadi mekanisma utama dalam merealisasikan agenda sesebuah organisasi dan seterusnya membawa kearah kecemerlangan. Sejarah telah menunjukkan dengan jelas pengaruh kepimpinan telah memberi impak yang besar kepada sesebuah organisasi dari segi ekonomi, politik, keselamatan dan kepercayaan. Kajian dan penyelidikan menyeluruh juga telah dimulakan sejak berabad yang lalu. Persoalan berkaitan pemimpin dan kepimpinan telah lama menjadi isu perbahasan dan membincangkan isu kecermelangan organisasi dan pengaruhnya terhadap kepimpinan. Ianya telah menunjukkan dengan jelas bahawa kepimpinan adalah merupakan aspek yang utama dan pemimpin atau ketua adalah merupakan aset yang paling penting dalam sesebuah organisasi dan akan memberi kesan terhadap pengurusannya. Kepimpinan adalah satu fungsi yang unik. Ianya boleh menjadi sebahagian daripada kedudukan rasmi pengurusan organisasi atau ianya boleh muncul secara spontan 3

dalam mana-mana kumpulan atau sesuatu organisasi. Ciri-ciri tertentu seperti yang didorong oleh cabaran, komitmen dan autonomi adalah antara ciri-ciri yang dianggap berkaitan dengan kepimpinan. Keberkesanan adalah merupakan kunci utama usaha kepimpinan dalam penjagaan kesihatan. Pemimpin penjagaan kesihatan yang berpontesi berkemungkinan akan memiliki semangat untuk membuat sesuatu perkara yang lebih baik, komitmen kepada nilai-nilai, fokus kepada kreativiti dan inovasi dan pengetahuan. Kemahiran yang diperlukan untuk mengenal pasti keperluan penjagaan kesihatan dan seterusnya untuk mengembeleng pelbagai sumber manusia serta lain-lain yang perlu untuk mencapai matlamat dan kesan hasilnya. Sistem pejagaan kesihatan dan jururawat , kedua-duanya memerlukan pemimpin untuk bangkit dan menangani persekitaran yang kompleks yang berlaku dalam penjagaan kesihatan.

2.0 DEFINISI
Pemimpin merupakan seseorang yang memberi tumpuan kepada tujuan dan melakukan perkara yang betul. Mereka adalah berorientasikan masa depan, yang dicabar oleh perubahan, mampu merancang strategi dan memudahkan potensi manusia. Pemimpin perlu menggunakan pengetahuan kuasa dan politik untuk mendorong orang lain bertindak dan menguruskan konflik. Menurut Marriner Tomey (2009) menyatakan pengetahuan teori kepimpinan membantu kepimpinan tahu bagaimana untuk menyesuaikan gaya kepimpinan mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berlainan. Kepimpinan adalah merupakan daripada perkataan pimpin yang membawa erti bimbing, pandu atau tunjuk. Menurut Kamus Dewan istilah KEPIMPINAN bererti keupayaan memimpin dan kepemimpinan pula membawa erti keupayaan sebagai pemimpin dan daya seorang pemimpin . Kepimpinan juga boleh didefinisikan sebagai satu proses mempengaruhi aktiviti atau kumpulan melalui struktur formal atau melalui hubungan tidak formal untuk mencapai objektif atau matlamat yang telah ditetapkan. 4

Oleh yang demikian, secara amnya, kepimpinan membawa maksud seni atau keupayaan seorang pemimpin dalam proses mempengaruhi kelakuan atau keupayaan seseorang individu supaya berusaha untuk melakukan sesuatu tugas secara rela hati untuk mencapai matlamat organisasi matlamat organisasi tersebut. Tugas pemimpin dalam kejururawatan sama ada dalam perkhidmatan atau pendidikan adalah untuk mendapatkan perkara-perkara yang dilakukan melalui kakitangan. Dalam erti kata lain, pemimpin itu perlulah dapat memotivasikan kepada pekerja atau kakitangan di bawah seliaanya.Mengapa kita perlu memberi motivasi kepada kakitangan. Jawanannya ialah : Pekerja yang bermotivasi adalah lebih produktif dan lebih kreatif . Untuk lebih berkesan, seseorang pemimpim perlu memahami apakah yang mendorong kakitangannya dalam konteks peranan mereka untuk melaksanakan sesuatu tugas. Sesungguhnya, ada pepatah lama inggeris menyatakan, Anda boleh mengambil kuda ke kolam air, melainkan sudah tentu ianya dahaga.Begitu dengan orang lain, mereka melakukan apa yang mereka mahu lakukan jika mereka sebenarnya didorong.

3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN


Seorang pemimpin merupakan seseorang yang mengetuai sekumpulan orang untuk mencapai objektif tertentu yang mungkin telah dipersetujui oleh staff dibawah selianya. Tetapi dalam organisasi demokratik, mereka telah memperolehi keputusan melalui perbincangan dan perundingan oleh semua ahli termasuklah pemimpin. Seorang pemimpin memainkan peranan yang utama dalam memastikan bahawa semua objektif kumpulan ini tercapai. Dalam setiap kumpulan walaupun pemimpin tidak dilantik, pemimpin akan muncul di antara mereka secara semulajadi. Misalnya, sebagai contoh: Di dalam pertempuran, jika pemimpin itu terbunuh, orang kedua akan memberi arahan secara automatik serta dan akan mengambil alih kepimpinan tersebut.

Orang yang menyediakan beberapa idea dan cadangan untuk mereka terus hidup dan kesejahteraan, biasanya akan diterima oleh platun sebagai pemimpin semula jadi mereka. Kajian kepimpinan oleh Kurt Lewin (1930-an) menyatakan terdapat tiga jenis gaya kepimpinan yang masih diiktiraf dengan meluas sehingga kini. Tiga jenis gaya kepimpinan ialah seperti; 3.1) Kepimpinan Autokratik Gaya kepimpinan ini mempunyai misi dan visi yang jelas terhadap organisasi. Pemimpin jenis ini tahu dengan jelas apa yang perlu dilakukan dan bagaimana ia harus dilakukan. Kebiasaannya, ia akan membuat keputusan secara bersendirian dengan hanya mengambil input daripada subordinatlain ataupun tiada langsung. Tiada nilai kreatif dalam membuat sebarang keputusan. Jenis kepimpinan ini akan membuat keputusan dalam masa yang singkat yang mana pemimpin lebih berpengetahuan daripada subordinat dalam sesuatu perkara. 3.2) Kepimpinan Demokratik Jenis kepimpinan ini akan menunjuk ajar dan memberi panduan kepada staff di baah seliaanya. Mereka juga akan melibatkan diri dan memberi ruang kepada subordinat untuk menyatakan pendapat masing-masing. Walau bagaimanapun, berbanding dengan gaya kepimpinan autokratik, kumpulan yang berkerja di bawah kepimpinan demokratik kurang produktif tetapi sumbangan yang diberikanoleh staff bawahan adalah lebih baik , lebih kreatif dan lebih berkualiti. 3.3) Kepimpinan Laissez-Faire Pemimpin jenis ini jarang melibatkan diri dalam proses kerja dan membiarkan subordinat membuat keputusan. Kepakaran yang tinggi oleh subordinat dalam bidang masing-masing digunakan dalam kepimpinan ini. Walau bagaimanapun, ianya akan mengakibatkan subordinat mempunyai motivasi yang lemah.

4.0 HASIL KAJIAN 4.1 Kepimpinan Autokratik


4.1.1 Ciri-ciri Kepimpinan Autokratik Cenderung untuk memimpin dan menggunakan kuasa mereka secara paksaan. Mereka suka mendominasi. Ianya mengambarkan satu bentuk kuasa mutlak dimana setiap staff bawahan mesti menerima akibat daripada keputusan yang dibuatnya. Beliau lebih banyak memberi arahan dan sentiasa menentang segala bentuk pujian atau kritikan yang membina. Mereka juga suka memaksa staff bawahan untuk melakukan tanpa menghiraukan keperluan individu. Mereka juga tidak prihatin pada perasaan menyebabkan mereka tidak disukai oleh staff bawahan sendiri. Staff bawahan melakukan sesuatu arahan atas dasar takut pemimpin. 4.1.2 Kesan Kepimpinan Autokratik Gaya kepimpinan autokratik memberi kesan negatif terhadap pengurusan sesuatu Organisasi yang menawarkan mutu perkhidmatan. Ketidaktoleran, pemimpin Autokratik terhadap pelbagai pendapat menyebabkan berlakunya pertelingkahan Individu itu sendiri di dalam organisasi tersebut.Ianya timbul di mana mereka Tidak berkongsi pendapat sesama mereka. Banyak konflik timbul apabila Berlaku perbezaan pendapat atau idea. Tiada ruang bagi seseorang individu Memperolehi peningkatan bakat serta menguji keupayaan diri untuk maju. Individu juga tidak boleh berdikari serta kurang yakin atas kemampuan diri. Ianya juga memberi kesan yang positif, dan sesuai di dalam satu organisasi yang Telah lama wujud.

4.2 Kepimpinan Demokratik


4.2.1 Ciri-ciri Kepimpinan Demokratik Kepimpinan ini memjadikan staff bawahan lebih bermotivasi, berkomitmen tinggi Dan lebih bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat bersama. Mereka Lebih bertimbang rasa dan sering galakkan dan dorongan serta penerangan yang Jelas mengenai sesuatu tugasan yang dilakukan. 7

Pemimpin selalu mengalakkan subordinat dalam membuat sebarang keputusan. Penglibatan pemimpin dalam sesuatu kerja boleh dioptimumkan dengan Menyemaikan nilai-nilai murni dalam jiwa suborinat. 4.2.2 Kesan Kepimpinan Demokratik Suasana kerja yang kondusif dapat diwujudkan apabila segala permasalahan Dapat diselesaikan melalui rundingan. Individu berpeluang meningkatkan Kemahiran dan keupayaan diri yang membawa kecemerlangan. Ianya Boleh diguna pakai oleh organisasi yang baru ditubuhkan. Kepimpinan ini Akan memberi lebih kepuasaan kepada individu dan organisasi untuk melakukan Sesuatu untuk maju ke hadapan dengan cemerlang. 4.3 Kepimpinan Laissez-Faire 4.3.1 Ciri-ciri Kepimpinan Laissez Faire Pemimpin jarang melibatkan diri dalam orgaisasi. Memberi sepenuh kepercayaan Kepada subordinat untuk melaksanakan sebarang kerja yang diarahkan. Subordinat perlu mempunyai tolenrasi yang tinggi untuk melakukan sebarang Kerja yang diarahkan. Subordinat juga perlu mempunyai pengalaman untuk Berhadapan dengan sebarang masalah dan mampu menyelesaikannya. 4.3.2 Kesan Kepimpinan Laissez-Faire Ianya menyaksikan gaya kepimpinan yang lebih berorientasikan kepada individu Di dalam organisasi daripada pemimpin. Persekitaran yang konduksif Diwujudkan untuk memberi kebebasan kepada individu untuk membawa Kecemerlangan organisasi. Gaya kepimpinan ini tidak dapat dikekalkan Lebih lama. Ianya akan menyebabkan pemimpin hilang arah tujuan apabila Individu bebas menentukan hala tuju masing-masing

Saya memilih gaya kepimpinan demokratik dan ianya selalu diguna pakai di tempat kerja saya di wad infirmary Hospital Bahagia Ulu Kinta. Ini kerana staff bawahan terdiri daripada Penolong Pembantu Perubatan U29, Jururawat U29 serta Antendan Kesihatan.Ianya diguna pakai unyuk mencapai matlamat ,misi dan visi wad tersebut.

5.0 PERANAN KETUA DALAM PENJAGAAN KESIHATAN YANG


BERKESAN Sebagai seorang ketua yang baik perlu mempunyai visi dan misi bagi wad yang jelas Mengenai matlamat yang hendak dicapai arah tuju . Dengan cara ini barulah pemimpin berupaya memberi panduan penjagaan kesihatan untuk mengembleng segala sumber dan kepakaran yang ada bagi melaksanakan tugasan di dalam wad. Sebagai seorang ketua , beliau mesti memastikan keadaan wad bersih, kemas dan teratur. Ini membolehkan semua pesakit berda dalam keadaan baik dan dapat mengoptimum kesihatan pesakit. Selain itu ,beliau perlu memastikan kakitangan mencukupi untuk dalam merwat pesakit. Beliau perlu mengatur pelbagai strategi untuk merealisasikan misi dan visi kesihatan. Beliau perlu mengagihkan tugasan dan memastikan pesakit dijaga dengan baik dan sama rata diantara satu sama lain. Beliau mestilah mendorong , merangsang dan membangunkan sepenuh tenaga kepakaran untuk mencapai matlamat. Ketua juga perlu menetapkan matlamat dan berusaha untuk mencapainya.mereka menerima keupayaan mereka sendiri dan menjadi proaktif dalam masalah kesihatan yang berlaku. Mereka perlu mengenal pasti apa berlaku dan menguruskan masa untuk prokek pencegahan penyakit. Ketua juga menggunakan konsep tabiat lapan Covey ketua berkesan. Pereka boleh menjadi proaktif untuk menetapkan matlamat dan berusaha untuk mencapainya

Mereka perlu mengenalpasti apa yang benar pentingdan cuba melakukan apa yang benar-benar perkara. Seorang ketua dan orang bawahan adalah saling bergantung antara satu sama lain. Ini merupakan matlamat yang paling matang dalam konsep Menang-menang or No Deal Empati adalah tabiat yang ditunjukkan dalam prinsip ini. Keupayaan untuk memberi tumpuan dalam prinsip ini. Keupayaan untuk memberi tumpuan kepada reality kepada pengalaman adalah penting untuk komunikasi positif Konsistensi dalam program yng kerap terancang dan seimbang untuk pembaharuan . Kejururawatan keupayaan kepimpinan dipertingkatkan jika mereka konsisten mengambil bahagian.

6.0PERANAN KETUA DALAM PEMBANGUNAN KAKITANGAN YANG POSITIF Peranan ketua amatlah penting dalam bidang kejururawatan kerana ia khususnya jururawat dalam peluang mereka meningkatkan kemahiran , bakat dan
keupayaan. Seorang ketu mestilah menjadi mentor. Mentor merupakan seorang yang menjadi model dalam aspek tingkah laku, menawaekan nasihat dan kritikan serta jurulatih baru untuk membangunkan gaya kepimpinan peribadi. Mentor mempunyai pengalaman dalam bidang kepimpinan seperti suasana klinikal atau di dalam sesebuah organisasi. Mereka mesti bekerjasam demi kepentingan pembangunan Selain itu seseorang ketua tahu menggunakan cara paling berkesan dan dapat dilihat untuk mem pengaruhi orang bawahan dengan memimpin melalui teladan, tingkahlaku yang diingini boleh dimodelkan.Jika matlamatnya adalah untuk mempunyai hubungan yang lebih baik antar satu sama lain , ketua mestilah memaparkan rasa hormat dan sabar. Sebagai seorang ketua, mereka tidak akan menghantar melakukan kerja.

10

Sebagai seorang ketua, mereka akan menggalakkan staff bawahan berinovatif,kreatif serta berfikiran terbuka. Seorang ketua mestilah meletakkan kepercayaan yang lebih tinggi pada kemahiran staff daripada menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam menyelesaikan msalah. Staff akan berinovatif dan kreatif dalam memikirkan strategi yang sesuai untuk diguna pakai.

Seorang ketua perlu meningkatkan motivasi pekerja., ianya penting kerana ia memberikan staff peluang untuk meningkat pencapaian yang sekaligus meningkatkan motivasi kendiri .Ia akan mewujudkan rasa bahawa semua kerja yang dilakukan adalah penting. Ia juga akan meningkatkan semangat staff untuk lebih bersungguhsungguh serta mengurangkan tekanan kerja. Pekerja juga D. Scott, Dennis T. Jaffe (2001). dikatakan menjadi penyelesai masalah yang aktif dan membantu merancang pelaksanaan kerja (Cynthia

Ia dapat meningkatkan motivasi di kalangan pekerja kerana semakin banyak kerja yang mampu dilakukan oleh seseorang dikatakan akan meningkatkan lagi motivasi staff untuk terus melakukan yang terbaik Ia akan memberikan cabaran dan tanggungjawab dengan perasaan.

Selain itu ia akan meningkat sense of control dalam kalangan pekerja , Ini kerana membolehkan seseorang staff itu membuat keputusan tentang apa yang perlu mereka buat dan bagaimana mereka perlu melakukannya berbanding dalam sistempengurusan trdisional yang diamalkan. Selain itu Empowerment penting dalam bidang kejururawatan kerana ia meningkatkan profesionalisme kejururawatan. Hal ini kerana dengan empowerment , ia akan memberikan faedah kepada individu terbabit khususnya jururawat terutama dalam peluang mereka untuk meningkatkan kemahiran, bakat dan keupayaan (Patricia Kelly,20120). 11

Ini akan melangsungkan penambahbaikan

dalam kualiti , pengurangan kos dan

meningkat kepuasan semua yang terlibat. Penglibatan senua staff dalam pentadbiran merupakan satu pendekatan yang di katakana mampu menambahbaik tahap kualiti dan produktiviti sesuatu organusasi. Namun ini tidak bererti bahawa penglibatan staff akan menggantikan fungsi pihak pengurusan dan bukan satu-satunya pemangkin dalam penambahbaikan kualiti sebaliknya dilihat sebagai satu cara yang lebih dalam nmencapai sasaran atau matlamat organisasi dalam isu kualiti dan produktiviti di setiap peringkat organisasi (Bessie L.marquis,Carol Jorgensen Huston,2008). Dalam erti kata lain, jika sesebuah organisasi ingin meningkatkat tahap kualiti dan produktiviti organisasi maka perlu berlaku perubahan dari segi pendekatan pengurusan dengan meningkatkan tahap penglibatan pekerja dalam semua bidang iaitu dengan memberi setiap pekerja menjalankan peranan sebagai ketua melalui empowerment dalam sesuatu tugasan.

7.0 KESIMPULAN Kecemerlangan organisasi di dalam Negara kita yang banyak bergantung kepada gaya kepimpinan di lihat dapat meningkatkanprestasi serta kesejahteraan rakyat.Bagi merealisasikan agenda sesebuah penubuhan organisasi, asperk kepimpinan merupakanelemen yang sangat penting dalam menentukan kejayaan serta relevan dalam kewujudannya. Pemimpin berperanan membentuk organisasi yang berkesan dari pelbagai segi, terutama dari segi motivasi diri individu di bawah pimpinannya yang mana perlu diperbaharuidari masa ke semasa agar pencapaian prganisasi terus meningkt dan kesinambungan kecemerlangan terhasil melalui modal insan dalam setiap organisasi.

12

Setiap pemimpin sesebuah organisasiterutama jabatanp jabatan kerajaan perlu diperlengkapkan dengan pengetahuan mengenaigaya kepimpinan agar persekitaran kerja yang kondusif dapat diwujudkan, dan pencapaianorganisasi terus meningkat dengan adanya pemantauan serta keprihtinan pemimpin. Secara jujurnya, tiada gaya kepimpinan yang lebih baik daripada yang lain atau lebih memberi kesan positif antara yang lain. Setiap pemimpin perlu mahir menggunakan kesemua jenis gaya kepimpinan dan perlu menggembleng pengetahuan ini serta menggunakan kemahiran berkaitan gaya kepimpinan secara optimum mengikut keadaan dan situasi semasa. Kesimpulannya , pemimpin perlu menjadi autokratik jika sesuatu keadaan dan tugasan yang dihadapi adalah kompleks, menjadi demokratik sekiranya keadaan kurang mendesak dan sekiranya individy di bawah pimpinnya berkeinginan kea rah kecekapan berganda,maka Laissez faire Boleh dimanipulasikan demi mencapai kemajuan dan kecemerlangan organisasi. Oleh yang demikian, seseorang pemimpin atau ketu sesebuah organisasi perlu mengaplikasi pelbagai teknik dan kemahiran dalam memanipulasi dan mengembleng individu individi yang dipimpin dengan menjalin hubungan , menerima dan member maklumat serta membuat keputusan mengikut situasi ,kaeadaan, persekitaran dan keperluan memperolehi pencapaian terbaik terhadap organisasi. 13

8.0 RUJUKAN Bessie L. Marquis, Carol Jorgensen Huston (2008).Leadership role and Management functions in nursing:theoru and application. Philadelphia.Lippincott Williams & Wilkins Covey, S. R. the 7 habits of highly effective people . New York: Simon & Schuster Cynthia D.Scott,Dennis T.Jaffe(2001)Empowerment :a practical guide for Success. Crisp Publications Kamus Dewan.Ed. Ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.1994 Patricia Learning. Kelly (2012).Nursing leadership & management 3rd

edition.international edition.United States of America. Delmar Cengage

14