Anda di halaman 1dari 35

BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Memahami akhlaq merupakan masalah fundamental dalam islam, akhlaq karena merupakan
salah satu hal yang pokok dalam ajaran islam. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, akhlaq
sudah mulai luntur dari pribadi individu-individu yang ada. Karena akhlaq merupakan hal yang
penting maka seseorang perlu untuk memahami hakikat akhlaq yang sebenarnya dan bagaimana
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang sudah memahami akhlaq dan
menghasilkan kebiasaan hidup yang baik, maka akhlaq sudah merasuk dan tertanam pada diri
seseorang tersebut. Akhlaq merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati
nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan
tindakan akhlaq yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Semua yang telah dilakukan itu
akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah,
sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

B. Rumusan Masalah
1. Apa hakikat akhlak?
2. Apa hakikat akhlak pribadi?
3. Bentuk-bentuk akhlak pribadi?
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui hakikat akhlak
2. Mengetahui hakikat akhlak pribadi
3. Mengetahui bentuk-bentuk akhlak pribadi

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Akhlaq

a. Secara Bahasa
Akhlaq berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari khuluqun, yang menurut lughat diartikan
adat kebiasaan, perangai, watak, tabiat, atau pembawaan, adab atau sopan santun, dan agama.
Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalaqa yang berarti
menciptakan dan khalqun yang berarti juga kejadian.
Kata khalqun, erat hubungannya dengan Khaliq yang berarti pencipta dan makhluq yang
berarti yang di ciptakan dan dari sinilah asal mula perumusan ilmu akhlak yang merupakan
koleksi urgensi yang memungkinkan timbulnya hubungan yang baik antara Makhluk dengan
Khaliq dan antara Makhluk dengan makhluk.
Luis Maluf (1986 : 194), Abuddin Nata (2002 : 1) dan Sofyan Sauri (2008 : 136)
menjelaskan bahwa Akhlak adalah bentuk jama dari khuluq, yang bermakna al-sajiyah
(perangai), ath-thabiah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat (kebiasaan, kelaziman), almuruah (peradaban yang baik) dan ad-din (agama). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2007 : 20) akhlak bermakna budi pekerti.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak secara bahasa
adalah perangai, kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik,
agama, dan budi pekerti yang baik.
b. Secara Istilah
Abuddin Nata (2002:3-5) mencatat berbagai pengertian tentang akhlaq secara istilah
menurut para ulama, yaitu :
1. Menurut Ibnu Maskawaih
Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa
memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
2. Menurut Imam Ghozali
Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan
gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
3. Menurut Ibrahim Anis
Sifat yang tertanam didalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik
atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

4. Abdul Karim Zaidan


Akhlaq adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan
timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian
memilih melakukan atau meninggalkannya.
Dari perngertian para ulama di atas, dapat kita gambarkan bahwa akhlaq setidaknya
memiliki

lima karakteristik yaitu :

Tertanam kuat di dalam jiwa seseorang


Akhlaq di lakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran
Akhlaq timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada
paksaan dan tekanan dari luar
Akhlaq dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena
bersandiwara
Akhlaq dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah bukan karena ingin
dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sesuatu pujian.
B. Akhlaq Pribadi
Akhlaq pribadi atau dalam bahasa arab adalah al akhlaq al fardiyah, yakni akhlaq yang
terdiri dari :
Yang diperintahkan

( al awamir )

Yang dilarang

( an nawahi )

Yang dibolehkan

( al mubahat )

Akhlaq dalam keadaan darurat

( al mukhalafah bi al al idhtirar )

C. Macam-macam Akhlaq Pribadi


a. Shidiq

Shidiq (ash-shidqu) yang artinya benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong (alkazib). Kita sebagai orang muslim dituntut selalu dalam keadaan benar lahir batin, benar
hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak
boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan
Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk selalu shidiq, karena sikap shidiq akan
membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Dan
sebaliknya jika kita melakukan kebohongan maka itu akan mengantarkan kita kepada
neraka.
Rasullah bersabda :

Artinya :
Sesungguhnya ash shidq (kejujuran) itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya
kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seorang bermaksud untuk jujur
sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan
itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada
neraka. Sesungguhnya seorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatatlah di sisi
Allah sebagai seorang yang suka berdusta. (Muttafaq alaih)

Bentuk-bentuk Shiddiq

Seorang Muslim harus selalu bersikap benar dimanapun, kapanpun dan dengan
siapapun. Shidiq terdiri dari lima bagian :
1) Benar Perkataan (shidq al-hadits)
Kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam keadaan apapun dan dengan siapapun
harus bisa berkata yang baik dan benar, baik dalam menyampaikan informasi, menjawab
suatu pertanyaan, dan memerintah ataupun yang lainnya. Seperti dalam hadits nabi :

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahualaihi


wasallam bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata
baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia
menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka
hendaklah dia memuliakan tamunya (Riwayat Bukhori dan Muslim)
2) Benar Pergaulan (shidq al-muamalah)
Kita sebagai seorang muslim harus bisa bermuaamalah dengan baik kepada orang
lain, tidak bohong, tidak mendusta, dan tidak memalsu. Orang yang shidiq dalam
muamalah akan menjadi tawadhu ( rendah hati ), jauh dari sifat sombong dan ria,
Rasulullah saw bersabda :

Artinya :
Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kamu bersikap tawadhu sehingga
tidak ada seorangpun yang menzalimi yang lainnya, dan juga tidak ada seorangpun yang
bersikap sombong terhadap yang lainnya. (HR. Muslim)
3) Benar Kemauan (shidq al-azam)

Sebagai umat yang beragama, sebaiknya sebelum kita memutuskan suatu perkara atau
suatu hal, lebih baik kita mempertimbangkan dan menilai dahulu, apakah yang
dilakukannya itu benar dan bermanfaat atau tidak.
4) Benar Janji (shidq al-waad)
Apabila berjanji, kita sebagai seorang muslim akan selalu menepatinya. Mengingkari
janji adalah sifat tercela dan salah satu sifat munafik. Sesungguhnya Allah swt menyukai
orang-orang yang selalu menepati janjinya.
Allah swt berfirman :

Artinya :
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa,
maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (Ali 'Imran : 76)
5) Benar Kenyataan (sidq al-had)
Seorang Muslim akan menampilkan dirinya seperti keadaan yang sebenarnya. Dia tidak
akan menipu kenyataan, misal : tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, dan
tidak pula mengada-ada.
Kebohongan
Sifat bohong adalah sifat tercela, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya seorang
muslim tidak mungkin menjadi pembohong. Seorang muslim harus menjauhi dari segala
bentuk kebohongan, dan dalam bentuk apapun.
Bentuk-bentuk kebohongan:
1) Khianat
Sifat khianat adalah sejelek-jeleknya sifat bohong yang dimiliki seseorang. Allah swt
melarang untuk berkhianat, apalagi kepada Allah SWT dan rasul-Nya.

Allah swt berfirman :

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah swt dan RasulNya dan
jangan (juga) kamu mengkhianati amanat-amanatNya yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui. ( QS. Al-Anfal : 27 )
2) Mungkir Janji
Sifat mungkir janji menunjukkan pelakuannya memiliki kepribadian yang lemah. Sifat
itu mencabut kasih sayang dan mendatangkan kemudharatan. Mungkir janji menyebabkan
waktu terbuang sia-sia dan melahirkan angan-angan kosong. Mungkir janji juga termasuk
salah satu sifat orang-orang munafik.
Rasulullah saw bersabda:

Artinya:
Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia
ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. (HR Bukhari)
3) Fitnah
Fitnah adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah swt. Oleh sebab itu Allah
memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tabayyun ( menyelidiki kebenaran
suatu berita ) sebelum mempercayai yang disampaikan oleh orang fasik.
Allah swt berfirman :

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita,
maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu
kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu
itu.(Al-Hujurat : 6)
4) Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu merupakan kebohongan yang mendatangkan kemudharatan besar bagi


masyarakat dan termasuk dalam dosa besar.
Rasulullah saw bersabda :

Artinya: Anas ra berkata: Rasulullah saw. ditanya tentang dosa-dosa besar, kemudian
beliau menjawab: Mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh
jiwa (manusia), dan saksi palsu.
5) Gunjing
Sifat menggunjinag adalah sifat seseorang yang memiliki jiwa yang sakit, tidak ada
keinginan dalam hidupnya, yang ada hanya dia akan senang jika melihat seseorang
bermusuhan dan bertengkar. Allah memberi perumpamaan orang-orang yang memilik sifat
gunjing seperti memakan bangkai saudaranya. Oleh karena itu sebaik-baik senjata melawan
gunjing adalah dengan tidak mendengarkannya.
Allah berfirman :

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena
sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan
janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat
lagi Maha Penyayang. (Al- Hujurat : 12)
b. Amanah

Amanah secara etimologis dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (aminaamanatan) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia
amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan.
Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk
dilaksanakan. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman,
sehingga mu'min berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi
dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mu'min, karena orang yang
beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah
berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama
masyarakat lingkungan sosialnya. Amanah adalah jalan menuju kesuksesan.
Allah swt berfirman: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya. (QS 23: 8). Dalam ayat lain Allah berfirman: Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS 4: 58)
Bentuk-Bentuk Amanah
Dari pengertian amanah diatas dapat kita kemukakan beberapa bentuk amanah sebagai
berkut:
1. Memelihara Titipan dan Mengembalikannya Seperti Semula.
Apabila seorang muslim dititipi oleh orang lain, misalnya barang berharga. Sekalipun
dalam penitipan tidak ada bukti transaksai tertulis, titipan itu harus dipelihara dengan baik
dan pada saatnya dikembalikan kepada yang punya haruslah dalam keadaan utuh seperti
semula.
Allah swt berfirman:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(QS.An-nisa : 58)
2. Menjaga Rahasia
Seorang muslim akan dapat menjaga rahasianya baik itu rahasia pribadi,keluarga,
organisaisi,

dan lain sebagainya agar tidak di ketahui orang lain. Apabila seseorang

menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus
kita jaga.
Rasulullah saw bersabda :

Artinya : Nabi pernah membisikkan suatu perkara rahasia kepadaku, maka hal itu aku tak
akan kuceritakan kepada siapapun. Dan sungguh Ummu Sulaim pun pernah bertanya
tentang rahasia tersebut, namun aku tak menceritakannya. [HR. Bukhari No.5815].
3. Tidak Menyalahgunakan Jabatan
Jabatan adalah suatu amanah yang harus dijaga. Hukumnya wajib. Penyalahgunaan
jabatan untuk kepentingan pribadi, baik keluarga, ataupun kelompoknya

termasuk

perbuatan tercela yang melanggar amanah, hukumnya haram.


Misalnya seorang seseorang yang di percaya menjadi wakil rakyat akan tetapi justru
mengambil hak- hak rakyat, berarti dia telah menyalahgunakan amanah yang telah
diberikan oleh rakyat sebagai wakil rakyat.
Rasulullah saw bersabda :

Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami
beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya,
maka itu namanya korupsi. (HR. Abu Dawud dari Buraidah).

4. Menunaikan Kewajiban dengan Baik.


Semua tugas yang diberikan Allah kepada manusia, maka manusia wajib
menjalankannya karena itu semua ada pertanggung jawabannya dihadapan Allah
swt.Betapapun kecilnya, akan dihisab oleh Allah swt.

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan

melihat

(balasan) nya.(QS.Al-zalzalah :7)

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya Allah swt akan
melihatnya. (QS. Zalzalah : 8)
5. Memelihara Nikmat Yang Telah Diberikan Oleh Allah
Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia merupakan suatu amanah
yang harus dijaga dengan baik. Termasuk didalamnya umur, kesehatan, rizki, nikmat, harta
benda dan lain

sebagainya. Misalnya harta benda yang diberikan oleh Allah harus

digunakan untuk mencari ridho Allah, selalu bersyukur dan membiasakan bersedekah.

Khianat
Lawan dari sifat Amanah adalah khianat.
Kata khianat berasal dari bahasa arab yang berupa bentuk masdar dari kata kerja -
selain bentuk masdarnya bisa berupa " yang semuanya
berarti sikap tidak bagusnya seseorang ketika diberi kepercayaan.
Allah swt berfirman :

Artinya: Dan janganlah kamu berdebat ( untuk membela ) orang-orang yang menghianati
dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berhianat lagi bergelimang
dosa. (QS. An-Nisa :107)

c. Istiqomah
Secara etimologis, istiqomah berasal dari istiqoma-yastaqimu yang berarti tegak lurus.
Dalam terminologi akhlaq istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan
dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam rintangan dan godaan.
Perintah dalam beristiqomah dinyatakan dalam al-Aquran :

Artinya: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana
diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:
"Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya
berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal
kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah
mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".( QS.Asy-Sura: 15 )
Iman yang sempurna adalah iman yang mencakup tiga dimensi yaitu hati, lisan dan
amal perbuatan. Seorang yang beriman harus dapat beristiqomah dalam tiga dimensi
tersebut. Ibarat berjalan seorang yang beristiqomah akan selalu berjalan kepada yang lurus
yang cepat alam menghantarkan tujuan.
Hal ini tercermin dalam perkataan dan perbuatanya yang benar untuk mensucikan hati
dan dirinya. Tentulah orang yang berisitiqomah akan mengalami beberapa ujian dari Allah.
Ujian dari Allah tidaklah berupa kesedihan semata melainkan ujian dari Allah termasuk
kesenangan juga. Namun seorang yang istiqomah akan tetap teguh dalam mengahadapi
kedua

ujian terebut. Dia tidak akan pernah mundur terhadap ancaman, kemunduran,

hambatan dan lain sebagainya. Tidak terbujuk oleh harta benda, kemegahan, pujian,
kesenangan.

Buah dari Istiqomah


Dalam QS. Funshshilat 41: 30-32 dijelaskan beberapa buah yang akan dipetik oleh orang
yang beristiqomah baik didunia maupun di akhirat.
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa buah dari istiqomah adalah :
1. Orang yang beristiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih yang
negatif. Misalnya takut menghadapi masa depan, takut menyatakan kebenaran namun
orang yang beristiqomah senantiasa akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya
didunia karena akan dilindungi oleh Allah.
2. Akan mendapatkan lindungan oleh Allah yang dijamin akan mendapatkan kesuksesan
dalam kehidupan perjuangan di dunia.
Demikianlah sikap istiqomah memang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Karena
tanpa sikap seperti itu seseorang akan cepat berputus asa dan cepat lupa diri, dan mudah
terombang ambing oleh berbagai macam arus. Orang yang tidak beristiqomah ibarat balingbaling di atas bukit yang berputar menuruti arah angin yang berhembus.

d.Iffah
Secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari affa-yaiffu-iffah yang berarti
menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik,dan juga berarti kesucian tubuh.
Secara terminologis,iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yanag akan
merendahkan,merusak dan menjatuhkannya.
Nilai dan wibawa seseorang tidaklah di tentukan oleh kekayaan dan jabatannya,dan
tidak pula oleh bentuk dan rupanya,tapi di tentukan oleh kehormatan dirinya.Untuk
menjaga kehormatan diri tersebut,setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala hal
yang dilarang oleh Allah SWT.dia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Bentuk-bentuk Iffah
Al-quraan dan hadis memberikan beberapa contoh dari iffah sebagai berikut:
1. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual,seorang
Muslim dan Muslimah diperintahkan untuk menjaga pandangan,penglihatan,pergaulan
dan pakaiannya.

Allah swt berfirman:

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi
mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-nisa :
30)

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan


pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,
kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain
kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau puteraputera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara
lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam,
atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat
wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-nisa:31)

Dan Allah SWT.berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59,

Artinya: Hai Nabi,katakanlah kepada istri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan istri-istri


orang mukmin,hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.yang
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,karena itu mereka tidak diganggu
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dari ayat diatas jelaslah bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan tentang
cara

menjaga

kehormatan

diri

dalam

hubungannya

dengan

masalah

seksual.

Disamping tidak bergaul secara bebas,untuk menjaga kehormatan diri, islam mengajarkan
kepada kita bagaimana mengatur pandangan terhadap lawan jenis dan berpakaian yang
sopan dan benar menurut agama,yang menutup aurat,tidak ketat,tidak transparan dan tidak
pula menunjukkan kesombongan.
2. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta,islam
mengajarkan,terutama bagi orang miskin untuk tidak menadahkan tangannya (memintaminta). Islam juga menganjurkan kepada orang-orang yang mampu untuk membantu
orang -orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karna sikap iffah mereka.Allah
berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 273,

Artinya: (Berinfaklah)kepada orang orang fakir yang terikat(oleh)jihad di jalan


Allah;mereka tidak dapat (berusaha)di muka bumi ini;orang yang tidak tahu menyangka
mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta.kamu kenal mereka
dengan melihat sifat-sifat nya,mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.dan

apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah maka sesungguh nya Allah
Maha Mengetahui
Meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan kehormatan diri.Dari pada memintaminta seorang lebih baik mengerjakan apa saja untuk mendapatkan penghasilan asal halal
sekalipun mengumpulkan kayu api.
3. Untuk menjaga kehormatan diri dari dalam hubungannya dengan kepercayaan orang
lain kepada dirinya,seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam ketidak jujuran,
jangan sekali-kali berkata bohong, ingkar janji, khianat dan lain sebagainya.
Rasulullah saw bersabda:
Artinya : Berikanlah jaminan kepadaku terhadap enam perkara,maka aku akan
memberimu enam jaminan kalian masuk syurga.Yaitu, jujurlah bila kamu berkata,tepatilah
bila kamu berjanji, tunaikanlah amanah kepada yang berhak jika kamu diberi
amanah,jagalah kemaluanmu,tegurkanlah pandanganmu,dan tahanlah tanganmu(sehingga
tidak menyakiti orang lain). (HR.Ahmad dan Ibn Hibban)
Demikianlah sifat iffah yang sangat di perlukan untuk menjaga kehormatan dan kesucian
diri sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi orang lain (yang tidak senang dengannya)
untuk melemparkan tuduhan dan fitnahan.Orang yang mempunyai sikap iffah akan
dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan yang lebih penting lagi dia
akan mendapatkan ridho Allah swt.

e. Mujahadah
Istilah mujahadah berasal dari kata jaahada-yuhaahidu-mujaahadah-jihad yang berarti
mencurahkan segala kemampuan. Dalam konteks akhlaq,mujahadah adalah mencurahkan
segala kemampuan untuk melepas diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri
terhadad Allah swt, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal.
Hambatan yang bersifat Internal datang dari jiwa yang mendorong untuk berbuat
keburukan,hawa nafsu yang tidak terkendali,dan kecintaan kepada dunia.Sedangkan
hambatan eksternal datang dari syaithan,orang kafir, munafik, dan para pelaku kemaksiatan
dan kemungkaran.Untuk mengatasi semua hambatan tersebut diperlukan usaha dan

perjuangan yang sungguh-sungguh serta usaha yang keras,dan itu disebut dengan
Mujahadah.Apabila seseorang bermujahadah untuk mencari keridhoan Allah SWT,
maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan baginya untuk mencapai tujuan tersebut.
Allah SWT,berfirman:

Artinya: Dan orang-orang yang bermujahadah untuk (mencari keridhoan Allah),benarbenar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.Dan sesungguhnya Allah
benar-benar beserta orang yang berbuat baik. (QS.Al-Ankabut : 69)
Objek Mujahadah
Secara terperinci,objek mujahadah ada enam hal :
1. Jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kedurhakaan atau dalam
istilah Al-Quran fujur. Jiwa ini adalah yang mendorong kepada keinginan-keinginan
yang rendah yang menjurus kepada hal-hal yang negatif.
2. Hawa nafsu tidak terkendali, yang menyebabkan seseorang melakukan apa saja untuk
memenuhi hawa nafsunya itu tanpa memedulikan mudhorot bagi dirinya dan orang lain.
Untuk mengendalikan hawa nafsu diperlukan sebuah perjuangan yang tidak kenal
lelah,karena perang melawan hawa nafsu lebih berat dari pada perang melawan musuh
di luar.
3. Syaithan yang selalu menggoda umat manusia untuk memperturukkan hawa nafsu nya
sehingga lupa kepada Allah swt, dan untuk selanjutnya lupa kepada dirinya sendiri.
4. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada
akhirat, padahal keberadaan manusia di dunia hanya sementara, dan kehidupan yang
kekal dan abadi adalah kehidupan di akhirat
5. Orang kafir dan munafik yang tidak pernah puas hati sebelum orang-orang beriman
kembali menjadi kufur.
6. Para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran,termasuk dari orang-orang yang mengaku
beriman sendiri, yang tidak hanya merugikan dirinya tapi merugikan masyarakat. Dan
perbuatan mereka dapat mengganggu orang lain melakukan amal ibadah dan
kebajikan.Untuk itulah Allah SWT, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman
untuk melakukan nahi munkar, di samping amar maruf.

Cara mujahah
Setelah menyadari enam hal yang menjadi objek mujahadah diatas, maka kita perlu
berusaha mencurahkan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk
menghadapinya.Secara garis besar ada tiga cara mujahadah:
Yang pertama,sebagai landasan teoristis,berusaha sungguh-sungguh:
1.

Memahami hakikat jiwa dan bagaimana pengaruh kebaikan dan keburukan yang
dilakukan terhadap kesucian jiwa.

2. Menyadari bahwa hawa nafsu jika di kelola dengan baik akan berakibat positif untuk
kebaikan diri,tapi jika tidak bisa di kendalikan akan merusak.
3. Menyadari dan mengingat selalu bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti
menjerumuskan umat manusia dengan segala macam cara.
4. Menyadari bahwa segala nikmat kehidupan di dunia belum seberapa dibandingkan
dengan nikmat di syurga.
5. Menyadari bahwa sebagian besar orang-orang kafir dan munafik tidak akan pernah
berdiam diri selama orang-orang beriman tidak mengikuti pandangan dan sikap hidup
mereka, oleh sebab itu di perlukan persatuan dan tolong menolong sesama orang islam
dalam menghadapinya.
6. Menyadari bahwa kemaksiatan dan kemungkaran jika dibiarkan akan merusak
masyarakat dan menghancurkan segala kebaikan yang sudah dibangunnya.
Yang kedua, melakukan amal ibadah praktis yang dituntunkan oleh Rasulullah saw,
untuk memperkuat mental spiritual dan meningkatkan semangat juang untuk
menghadapi semua tantangan,dan amalan itu antara lain:
1. Mendirikan sholat malam,karena malam sangat efektif untuk meningkatkan mental
spiritual dan semangat juang,
2. Puasa sunnah
3. Membaca Al-Quran sebanyak-banyak nya dan lebih baik lagi jika diikuti dengan
perenungan serta pemahaman isinya.

4. Berdzikir dan berdoa, terutama mohon perlindungan Allah SWT, dari godaan syaitan.
Yang ketiga (untuk menghadapi hambatan luar) adalah dengan jihad,mulai dari jihad
dengan harta benda,ilmu pengetahuan,tenaga,sampai dengan nyawa.
Dengan demikian barang siapa yang bermujahadah pada jalan Allah SWT maka Allah
akan memberikan hidayah kepadanya,dan pada akhirnya semua hasil dari mujahadah itu
akan kembali untuk kebaikan dirinya sendiri.Allah berfirman dalam Al-Quran surat
Al-Ankabut ayat 6,

Artinya: Dan barang siapa yang bermujahadah,maka sesungguhnya mujahadahnya itu


adalah untuk dirinya sendiri,sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam

f. Syajaah
Syajaah artinya berani, tapi bukan berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa
mempedulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani
memperturutkan hawa nafsu. Tetapi berani yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan
dengan penuh kebenaran.
Rasulullah saw bersabda, yang artinya:
Bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya
pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya diwaktu marah. (HR.
Muttafaqun Alaih)
Bentuk-bentuk Keberanian
1. Keberanian menghadapi musuh dalam peperangan (jihad fi sabilillah).Seorang muslim
harus berani terjun ke medan perang untuk menegakkan dan membela kebenaran.
Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat berani jika ia memiliki daya tahan yang besar
untuk menghadapi kesulitan, penderitaan dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan
karena ia berada di jalan Allah.

Allah swt berfirman :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang
yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka
(mundur). (Al-Anfal : 15)

Artinya: Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali


berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang
lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah,
dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (AlAnfal: 16)
2. Berterusterang dalam kebenaran
Qulil haq walau kaana muuran (katakan yang benar meskipun itu pahit) dan berkata
benar di hadapan penguasa yang zhalim adalah juga salah satu bentuk jihad bil lisan.
Jelas saja dibutuhkan keberanian menanggung segala resiko bila kita senantiasa berterus
terang dalam kebenaran.
3. Mengakui kesalahan
Salah satu orang yang memiliki sifat pengecut adalah tidak mau mengakui kesalahan,
mencari kambing hitam dan bersikap lempar batu, sembunyi tangan.Sebaliknya orang
yang memiliki sifat syajaah berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, bersedia
mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab.
4. Bersikap objektif pada diri sendiri
Ada orang yang cenderung bersikap over estimasi terhadap dirinya, menganggap
dirinya baik, hebat, mumpuni dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan.
Sebaliknya ada yang bersikap under estimasi terhadap dirinya yakni menganggap
dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak memiliki kelebihan apapun.

Kedua sikap tersebut jelas tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani
akan bersikap obyektif, dalam mengenali dirinya yang memiliki sisi baik dan sisi buruk
adalah contoh sifat syajaah.
5. Menahan nafsu di saat marah
Seseorang dikatakan berani bila ia tetap mampu bermujahadah li nafsi, melawan nafsu
dan amarah. Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri dan menahan tangannya
padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melampiaskan amarahnya.
Contohnya Figur Sahabat dan Sahabiyah yang Memiliki Sifat sajaah. Berani karena
benar dan rela mati demi kebenaran. Slogan tersebut pantas dilekatkan pada diri
sahabat-sahabat dan sahabiyah-sahabiyah Rasulullah saw. Karena keagungan kisahkisah perjuangan mereka.

g. Tawadhu
Tawadhu adalah sikap merendah tanpa menghinakan diri. Merendahkan diri adalah
sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhlukNya. Setiap
orang mencintai sifat ini sebagaimana Allah dan RasulNya mencintainya. Sifat terpuji ini
mencakup dan mengandung banyak sifat terpuji lainnya.
Tawadhu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerima dari siapapun datang
baik ketika suka atau dlm keadaan marah. Arti janganlah kamu memandang dirimu berada
di atas semua orang. Atau engkau menganggap semua orang membutuhkan dirimu. Lawan
dari sifat tawadhu adalah takabbur sifat yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya.
Keutamaan Tawadhu
1.
2.
3.
4.

Akan dihargai dan dihormati oleh masyarakat


Disenangi oleh masyarakat
Ditinggikan derajatnya oleh Allah
Mendapatkan kasih sayang dari Allah

Allah swt berfirman:

Artinya: Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang
berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka,
mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.(Q.S Al-furqon:63)
Macam-macam Tawadhu:
Telah dibahas oleh para ulama sifat tawadhu ini dalam karya-karya mereka baik dalam
bentuk penggabungan dengan pembahasan yang lain atau menyendirikan pembahasannya.
Di antara mereka ada yang membagi tawadhu menjadi dua:
1. Tawadhu yang terpuji yaitu ketawadhuan seseorang kepada Allah dan tidak
mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah.
2. Tawadhu yg dibenci yaitu tawadhuseseorang kepada pemilik dunia karena
menginginkan dunia yg ada di sisinya.
Bentuk-bentuk tawadhu
1. Tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level atau statusnya sama, kecuali
apabila sikap tersebut menimbulkan kerugian agama atau umat islam.
2. Berdiri dari tempat duduknya dalam suatu majlis untuk menyambut kedatangan orang
yang lebih mulia dan lebih berilmu daripada dirinya, dan mengantarkannya ke pintu
keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majlis.
3. Bergaul dengan orang awam dengan ramah, dan tidak memandang dirinya lebih dari
mereka.
4. Mau mengunjungi orang lain, sekalipun lebih rendah statusnya.
5. Mau berbaur dengan fakir miskin,orang-orang cacat tubuh, kaum dhuafa dan bersedia
memnuhi undangan mereka.
6. Tidak makan dan minum secara berlebihan dan juga tidak memakai pakaian yang
menunjukkan kemegahan dan kesombongan.
Takabbur atau Sombong
Lawan daari tawadhu adalah takabbur atau sombong, yaitu sikap menganggap diri
lebih dan meremehkan orang lain.

Rasulullah saw bersabda:

Artinya : Dari Uqbah bin 'Amir RA, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda,
"Orang yang meninggal dunia, dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar
biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak
pula melihatnya. (HR. Ahmad)
Bentuk-bentuk Takabbur
1.
2.
3.
4.

Ingin dihormati dan dimuliakan oleh orang lain


Merasa dirinya lebih hebat dan mulia daripada orang lain
Meremehkan orang lain yang statusnya lebih rendah
Tidak mau mengerjakan sesuatu yang merendahkan derajatnya.

h. Malu
Malu (Al-Haya) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan
sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu, apabila melakukan
sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik dia akan terlihat gugup, atau mukanya merah.
Sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu, akan melakukannya dengan tenang tanpa ada
rasa gugup sedikitpun.
Diceritakan oleh sering sahabat yang bernama Abu Said Al-khudry bahwa Rasulullah SAW
jika melihat sesuatu yang tidak disukainya warna muka beliau akan berubah.
Adalah Rasulullah SAW lebih pemalu dari gadis pingitan. Bila melihat sesuatu yang tidak
disukainya, kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. (HR. Muttafaqun Alaih).
Sifat malu adalah akhlaq terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran islam Rasulullah SAW
bersabda: Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlaq, dan akhlaq islam itu adalah
sifat sifat malu. (HR. Malik).
Rasa Malu adalah sumber utama kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap pekerjaan.
Rasulullah SAW bersabda: Kekejian itu selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek,
sebaliknya malu itu selalu membuat segala sesuatu menjadi bagus. (HR. Tirmidzi).
Bahkan menurut Rasullah SAW, andai kata sifat malu itu berbentuk manusia, dia akan tambil
sebagai seorang yang saleh.

Apabila sifat malu itu diumpamakan menjadi seorang, maka ia akan menjadi searing yang
saleh. Dan andaikata sifat keji itu diumpamakan seseorang, maka dia akan menjadi orang
jahat. (HR. Thabrani).
Macam-macam malu
a. Malu kepada Allah
Seseorang akan malu kepada Alloh apabila dia tidak mengerjakan perintah-Nya, tidak
menjauhi laranganNya, serta tidak mengikuti petunjukNya.
b. Malu kepada diri sendiri
Orang yang malu terhadap Allah, dengan sendirinya malu terhadap dirinya sendiri. Ia malu
mengerjakan perbuatan salah sekalipun tidak ada orang lain yang melihat atau
mendengarnya. Penolakan datang dari dirinya sendiri. Ia akan mengendalikan hawa
nafsunya dari keinginan-keinginan yang tidak baik.
c. Malu kepada orang lain
Setelah malu pada dirinya sendiri, dia akan malu melakukan sesuatu yang merugikan orang
lain.
Ketiga rasa malu di atas harus ditumbuhkan dan dipelihara terus menerus oleh seorang
muslim. Lebih-lebih lagi malu terhadap Allah swt, karena malu kepada Allah inilah yang
menjadi sumber dari dua jenis malu lainnya.

Malu dan Iman


Malu adalah salah satu refleksi iman. Bahkan malu dan iman akan selalu hadir bersamasama. Apabila salah satu hilang, yang lain juga ikut hilang. Semakin kuat iman seorang,
semakin teballah rasa malunya, demikian pula sebaliknya.

Rasullah saw bersabda, yang artinya :

Iman itu mempunyai tujuh puluhan cabang, yang paling utama adalah (pernyataan). Tiada
tuhan melainkan Allah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan duri dari tengah jalan.
Dan malu adalah satu dari cabang iman. (HR.Bukhari).
Malu itu sebagian dari iman, dan iman itu di dalam surga. Lidah yang keji itu adalah termasuk
kebengisan, dan kebengisan itu di dalam neraka. (HR.Tirmidzi).
Akibat Hilangnya Malu
Rasa malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan
perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa control rasa malu seseorang akan bebas melakukan
apa saja yang diingkan oleh hawa nafsunya.
Rasulullah saw bersabda:
Artinya : Sesungguhnya di antara yang di dapat oleh manusia dari kata kata kenabian yang
pertama ialah : Jika engkau tidak lagi mempunyai sifat malu, maka berbuatlah sekehendak
hatimu. (HR.Bukhari).
Hilangnya sifat malu adalah awal dari kehancuran dan kebinasaan.
Rasullah saw bersabda:
Artinya : Sesunggugnya Allah Azza wa Jalla apabila ingin membinasakan seorang hamba,
Dia akan mencabut dari dirinya rasa malu, maka engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai
seorang pembenci lagi dibenci maka akan dicabut dari dirinya amanah, maka engkau tidak
akan mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati. Apabila engkau
tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang pengkhianat lagi dikhianati maka akan dicabut
dari dirinya rahmah. Apabila dicabut dari dirinya rahmah mangka engkau akan
mendapatkannya kecuali sebagai orang yang terkutuk lagi mengutuk maka akan dicabut dari
dirinya Islam. (HR. Ibn Majah).
Malu, amanah, rahmah dan islam adalah empat hal yang saling berkait. Konsekuensi logis
dari hilangnya malu adalah amanah. Bila amanah hilang akan hilanglah rahmah dan bila
rahmah hilang, hilanglah islam.

i.Sabar

Secara etimologis, sabar ( ash-shabr) berarti menahan dan mengekang (al-habs wa alkuf). Secara terminologis sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai
karena mengharap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang
tidak disenangi seperti musibah kematian, sakit, kelaparan dan sebagainya, tapi bisa juga
berupa hal -hal yang disenangi misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa
nafsu. Sabar dalam hal ini berarti menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa
nafsu.
Menurut Imam Al-Ghazali, sabar merupakan ciri khas manusia. Binatang dan malaikat
tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa
nafsu, bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau
diam. Binatang juga tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa nafsunya. Sedangkan
malaikat, tidak memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus
dihadapinya. Malaikat selalu cenderung kepada kesucian, sehingga tidak diperlukan sifat sabar
untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya itu.
Macam - macam Sabar
Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Ash-Shabr fi Al-Quran , sabar dapat dibagi
kepada enam macam:
1. Sabar menerima cobaan hidup
Cobaan hidup, baik fisik maupun nonfisik, akan menimpa semua orang, baik berupa
lapar, sakit, rasa takut, kehilangan orang-orang yang dicintai, dll. Cobaan tersebut
bersifat alami, manusiawi, oleh sebab itu tidak ada seorangpun yang dapat menghindar.
Yang diperlukan adalah menerimanya dengan penuh kesabaran, seraya meluangkan
segala sesuatunya kepada Allah swt.
Allah swt berfirman, yang artinya:
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orangorang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun,
mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka,
dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. AL-Baqarah 2: 155-157)

2. Sabar dari keinginan hawa nafsu


Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan
kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran. Al
quran mengingatkan, jangan sampai harta benda dan anak-anak (diantara yang
diinginkan oleh hawa nafs manusia) menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah
SWT.
Allah berfirman, yang artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan
kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah
orang-orang yang rugi. (QS. Al Munafiqun 63: 9)
3. Sabar dalam taat kepada Allah SWT
Dalam menaati perintah Allah, terutama dalam beribadah kepadaNya diperlukan
kesabaran.
Allah berfirman, yang artinya :
Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia
dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang
yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? (QS. Maryam 19:65)
4. Sabar dalam berdakwah
Jalan dakwah adalah jalan panjang berliku-liku yang penuh denga segala onak dan duri.
Seseorang yang melalui jalan itu harus memiliki kesabaran.

Luqman Hakim

menasehati puteranya supaya bersabar menerima cobaan dalam berdakwah.


Allah swt berfirman, yang artinya:
Hai anakku, dirikanlah dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadapa apa yang menimpa
kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal- hal yang diwajibkan. (QS. AlLuqman: 17)

5. Sabar dalam berperang


Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih
banyak atau lebih kuat. Dalam keadaan terdesak sekalipun, seorang prajurit islam tidak
boleh lari meninggalkan medan perang, kecuali sebagai bagian dari siasat perang. (QS.
Al-Anfal: 15-16).
6. Sabar dalam pergaulan
Dalam pergaulan sesama manusia baik antara suami isteri, antara orang tua dengan
anak, antara tetangga dengan tetangga, atau dalam masyarakat yang lebih luas, akan
ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyinggung perasaan. Oleh sebab itu
dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah, atau
memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai.
Allah swt berfirman, yang artinya :
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa, 4: 19)
Sifat sabar dalam islam menepati posisi yang istimewa. Al-Quran mengaitkan sifat
sabar dengan bermacam-macam sifat mulia lainnya. Antara lain dikaitkan dengan
keyakinan (QS. As-Sajdah 32: 24), syukur (QS. Ibrahim 14: 5), tawakkal (QS. An-Nahl 16:
41-42) dan taqwa (QS. Ali Imran 3 : 15-17) Karena sabar merupakan sifat mulia yang
istimewa, tentu dengan sendirinya orang-orang yang sabar juga menempati posisi yang
istimewa. Misalnya dalam menyebutkan orang-orang beriman yang akan mendapatkan
surga dan keridhaan Allah swt, orang-orang yang sabar ditempatkan dalam urutan pertama
sebelum yang lain-lainnya.
Allah swt berfirman, yang artinya:
Katakanlah: Inginkah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian
itu? untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga
yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka
dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan

hamba-hambaNya. (yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami


telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dari siksa neraka,
(yaitu) orang -orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya
(dijalan Allah), dan yang memohon ampun diwaktu sahur. (QS. Ali-Imran : 15-17).
Keutamaan Sabar
1) Orang yang sabar akan senatiasa bersama-sama Allah.
Dan Allah lebih mencintai orang-orang yang bersabar terhadap ujian yang diberikan
oleh-Nya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan yang dimaksud oleh
Allah adalah kebersamaan secara khusus yang berarti menjaga, melindungi, dan
menolong mereka.
2) Allah memberikan apresiasi predikat taqwa kepada orang-orang yang bersabar dalam
menghadapi ujian Allah. (Al-Baqoroh:177) (Ali Imran:125).
3) Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan
tanpa batas. Orang yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang sabar. (QS Az
Zummar:10) (QS Al Qashash;80).
4) Orang-orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira (QS Al Baqoroh:155).
5) Allah memberitakan bahwa orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia.
(QS Asy-Syura:43).
6) Berita gembira dari Allah bahwa hanya orang-orang yang bersabarlah yang dapat
mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat dari ayat-ayat Allah (QS Ibrahim:5).
7) Mereka memperoleh keberuntungan, keselamatan, dari sesuatu yang ditakuti dan masuk
surganya Allah. (QS Ar-Rad:24).
8) Sabar mewariskan derajat kepeloporan dan kepemimpinan. Sebagaimana ungkapan
Syaikul Islam yang dikutip oleh Ibnu Qoyyim Al-Jauziah: Dengan kesabaran dan
keyakinan dapat diperoleh kepemimpinan dalam agama. Lalu ia menyebutkan firman
Allah (QS As-Sajdah:24).
9) Allah menghubungkan kesabaran dengan iman, keyakinan, takwa, tawakal, syukur,
amal shalih, dan rahmat yang diperoleh seseorang. Sabar merupakan bagian dari iman,
ibarat kedudukan kepala dari tubuh. Tiada artinya iman bagi orang-orang tidak

memiliki kesabaran, sama artinya ibarat tubuh tanpa kepala. Sehingga Umar bin Khatab
berkata; Hidup yang paling baik ialah yang kami lalui dengan kesabaran.
Kita bisa belajar banyak tentang kesabaran dari para nabi-nabi Allah. Bagaimana
kesabaran Nabi Yusuf menghadapi rayuan Siti Zulaikha dan dimasukkan kesumur oleh
saudara-saudaranya. Kesabaran nabi Nuh dalam berjuang menyampaikan kebenaran
tauhid, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad Saw dan nabi-nabi Allah lainnya.
Jaza'u
Lawan dari sifat sabar adalah al-jaza'u yang berarti gelisah, sedih, keluh kesah, cemas
dan putus asa.
Allah swt berfirman, yang artinya :
"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa
kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, Kecuali
orang-orang yang mengerjakan shalat," (QS.Al-Ma'arij 70: 19-22).
Ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Orang yang
dihinggapi sifat ini, bila menghadapi hambatan dan mengalami kegagalan akan mudah
goyah, berputus asa dan mundur dari medan perjuangan. Sebaliknya apabila mendapatkan
keberhasilan

juga

cepat

lupa

diri.

Menurut ayat di atas, kalau ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, kalau mendapat
kebaikan ia amat kikir. Semestinyalah setiap Muslim dan Muslimah menjauhi sifat yang
tercela ini.
J. Pemaaf
Pengertian Pemaaf

Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalan orang lain tanpa ada
sedikitpun rasa benci dan keinginan untuk membalas.

Dalam bahasa arab sifat pemaaf disebut dengan al-afwu yang secara etimologi berarti
kelebihan atau yang berlebih. Kata al-afwu kemudian berkembang menjadi
penghapusan. Dalam konteks bahasa ini memaafkan berarti menghapus luka atau
bekas-bekas luka yang ada di dalam hati. Sikap pemaaf merupakan salah satu dari
akhlaq mulia yang juga merupakan salah satu kriteria sekaligus manifestasi dari
ketakwaan seseorang.

Allah swt berfirman, yang artinya:


Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya,
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran (3): 133-134).
Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang yang
mau memaafkan orang lain tanpa harus menunggu orang lain itu meminta maaf. Jadi yang
dimaksudkan dalam ayat di atas bukan meminta maaf, tetapi memberi maaf. Sikap
memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari
Orang yang memberi maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat orang lain
terhadapnya kemudian dia dengan rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Sedang
orang yang meminta maaf justru sebaliknya membuat kesalahan terhadap orang lain
kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi, jelas sikap orang
yang pertama lebih mulia daripada sikap orang yang kedua. Orang yang pertama dengan
rela hati menerima perlakuan orang lain yang tidak baik dengan memaafkannya, sementara
orang yang kedua malah membuat kesalahan terhadap orang lain kemudian dia meminta
orang lain memaafkannya.
Sikap orang kedua belum tentu akan diterima oleh orang yang dimintai maaf, sedang
sikap orang pertama jelas akan diterima dengan baik oleh orang yang berbuat salah. Karena
itulah al-Quran menyebut ciri orang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan
kesalahan orang lain, bukan meminta maaf kepada orang lain.
Lapang Dada
Berlapang dada dalam bahasa arab disebut dengan ash-shafah yang secara etimologi
berarti lapang. Dari sini ash-shafah dapat diartikan kelapangan dada.
Dalam al-Quran juga ditegaskan bahwa sikap memberi maaf itu harus benar-benar disertai
sikap lapang dada bahwa kesalahan orang lain itu benar-benar sudah dimaafkan tanpa ada
perasaan dendam sedikit pun.
Allah swt berfirman, yang artinya :

(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati
mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya,
dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan
dengannya,
dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit
diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka,
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Maidah: 13)
Dendam
lawan dari sifat pemaaf adalah dendam yaitu menahan rasa permusuhan di dalam hati
dan menunggu kesempatan untuk membalas. Seorang pendendam tidak akan mau
memmaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang tersebut meminta maaf kepadanya.
Allah swt berfirman, yang artinya:
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu
bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya),
orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah
mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah
mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.Annur:22)
Hikmah Pemaaf
1. Orang yang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang
dimaafkan.
2. Orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturrahmi dengan orang lain, termasuk
orang yang dimaafkan.
3. Sikap pemaaf menunjukan konsisten seorang yang bertaqwa artinya orang yang tidak
memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut taqwa dalam arti yang sebenarnya.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai
dengan larangan merusak, meminasakan dan menganiyaya diri sendiri baik secara
jasmani maupun secara rohani. Akhlak pribadi seseorang itu ada dua macam yaitu
akhlak pribadi yang baik dan akhlak pribadi yang buruk. Akhlak yang baik misalnya
shidiq, amanah, istiqomah, iffah, mujahaddah, syajaah, tawadhu, malu, sabar dan
pemaaf. Akhlak pribadi yang buruk misalnya suka berbohong, berkhianat, pantang
menyerah tidak tahu malu dan lain sebagainnya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak pribadi seseorang yaitu antara lain,
faktor intern yaitu faktor. yang mempengaruhi dalam diri sendiri, faktor ekstern yaitu
faktor dari luar baik dari keluarga, kelompok, sahabat ataupun masyarakat. Oleh
karena itu sifat pribadi seorang muslim selalu terjaga dengan baik ada beberapa cara
agar akhlaq pribadi seseorang terbentuk baik diantaranya sebagai berikut: Aqidah
(keyakinan) yang benar , berdoa kepada Allah swt, mujahadah (perjuangan),
muhasabah (intropeksi diri), tafakur (merenung) dampak postif dari akhlak mulia,
melihat dampak negatif dari akhlak tercela, jangan pernah berputus asa, bercita-cita
yang tinggi, berpaling dari orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ilyas,Yunahar, Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI UMY


Sulaiman, Umar. 1996. Ciri-ciri kepribadian muslim. Jakarta: Raja Grafindo persada
Zakiah Haradjat, dkk. 1990. Dasar dasar Akhlak . Jakarta