Anda di halaman 1dari 67

10 Pengenalan

Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban

dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan

tuhan. 1Pada asasnya, amalan-amalan baik adalah nilai universal yang memberi

penekanan kepada adab yang terpuji, peradaban dan tatasusila individu dalam

kerangka perhubungannya dangan pencipta, manusia dan alam.

Nilai-nilai murni merupakan satu unsur yang penting kerana ia

mengambarkan ketulusan nilai yang dibawa ataupun makna yang dipegang oleh

seseorang dalam kehidupan. Sehubungan dengan itu, pengamalan nilai-

nilaimurni dalam kehidupan seharian kita adalah perlu dan amat penting2.

Dalam pendidikan, penerapan nilai yang pertama kali secara rasminya

diberi penekanan ialah melalui Laporan Kabinet (Laporan Mahathir 1979), 1989.

Semasa Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin Kementerian Pendidikan

beliau membuat penyataan mengenai FPN & KBSM yang mana menyelitkan isu-

isu nilai murni untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar dan guru-guru dalam

melahirkan insan yang seimbang dan harmoni, bukan sahaja dari segi intelek,

tetapi juga emosi, rohani dan jasmani. 3Usaha dan kesedaran daripada insan itu

sendiri amat penting dalam mentafsir, membentuk dan melaksanakan hasrat

falsafah pendidikan demi untuk melahirkan insan yang berilmu, beriman, berakal,

berketerampilan dan berakhlak mulia.

1 http://sarjana.tripod.com/nilai3.html

2 http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/TIONGKIEWHAAP010435D2
006TTP.pdf

3 lbid

1
Secara keseluruhannya, amalan baik merupakan nilai positif dan boleh

diterima oleh seluruh genap masyarakat. Oleh itu, usaha ke arah kebaikan

adalah perlu dengan memberi latihan dan membiasakan diri sehingga ia sebati

dengan jiwa. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh guru terhadap kanak-

kanak di pusat asuhan dan sekolah. Ia adalah asas terpuji dan baik untuk

pembentukan akhlak yang mulia. Selain guru, ibu bapa, dan masyarakat masing-

masing berperanan dalam memberi teladan kepada kanak-kanak agar mereka

dapat mempersembahkan diri mereka berdasarkan kepada amalan baik yang

ditonjolkan. Mereka diibaratkan seperti kain putih, yang mana perlu dicorakkan

dengan warna-warna nilai yang baik.

20 Kepentingan Amalan Baik Dalam Kehidupan Individu

Nilai-nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang

agar segala tindakan mereka terpimpin dan tidak menyeleweng dari norma-

2
norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Nilai-nilai murni ini penting

untuk melahirkan insan yang mulia, unggul dan utopia demi merealisasikan misi

nasional negara. Sejajar dengan itu, subjek Pendidikan Moral dan Pendidikan

Islam telah diajar di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang

sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka.

Penerapan nilai-nilai murni ini juga dilakukan seawal kanak-kanak berusia

5 tahun lagi iaitu di peringkat pra-sekolah. Guru-guru bertanggungjawab

sepenuhnya untuk menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri kanak-kanak. Pada

peringkat awal perkembangan kanak-kanak, mereka bersifat menerima apa

sahaja yang diajar. Selain itu, mereka juga mudah tepengaruh dan meniru

perilaku orang di sekeliling mereka. Jadi guru dan ibu bapa perlulah

menunjukkan contoh yang baik kepada kanak-kanak kerana ianya akan

mempengaruhi kelakuan kanak-kanak itu nanti.

2.1 Melahirkan Insan Berakhlak Mulia

Amalan baik adalah penting untuk kehidupan individu. Ini kerana nilai-nilai

murni ini dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya

berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita.

Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi

jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah hidup yang bertunjangkan nilai-nilai

murni akan mencerminkan susana kehidupan yang harmoni di Malaysia.

Amalan baik telah menjadi warisan keluarga di mana dari kecil lagi kita

telah sentiasa diasuh dan diterapkan dengan amalan-amalan baik. Ketika

3
dibangku sekolah pula guru-guru mendidik kita dengan kepelbagaian nilai murni

seperti bersopan santun dan berbudi bahasa. Kita juga telah diasuh supaya

sentiasa hormat-menghormati, bertutur dengan sopan, bantu- membantu,

merendah diri, jujur , amanah dan sebagainya. Seseorang yang mengamalkan

nilai-nilai murni akan dihormati dan dipandang mulia di kalangan keluarga dan

masyarakat sekelilingnya. Selain itu, sebagai orang Timur yang kaya dengan

budi bahasanya, kita perlulah menjaga tatasusila adat ketimuran kita.

2.2 Merapatkan Hubungan Seisi Keluarga

Antara kepentingan amalan baik dalam kehidupan individu adalah dapat

merapatkan hubungan seisi keluarga. Apabila kita mengaplikasikan amalan baik

di dalam keluarga, kita akan disenangi dan diterima dengan baik. Selain itu,

penerapan nilai-nilai murni juga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia

di samping terjalinnya ikatan kekeluargaan yang erat. Contoh amalan baik yang

boleh diterapkan di dalam keluarga adalah kasih sayang. Kasih sayang dapat

diertikan sebagai perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan.

Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur

kepentingan diri. 4Amalan kasih sayang ini sememangnya perlu diaplikasikan

dalam hubungan seisi keluarga terutamanya kepada kedua orang tua kita.

Adalah penting untuk kita menyayangi mereka di atas segala pengorbanan yang

telah mereka lakukan. Begitu juga dengan ahli keluarga yang lain seperti abang,

4 Tam Yeow Kwai, Pendidikan Moral 1 : Konsep dan Program Pendidikan Moral. Kuala
Lumpur, 1996, m.s. 44

4
adik dan sebagainya. Secara tidak langsung juga, bibit-bibit kemesraan akan

timbul dalam hubungan kekeluargaan.

2.3 Dihormati Masyarakat

Amalan baik juga penting dalam kehidupan individu kerana kita akan

dihormati dan di sanjung masyarakat sekeliling. Kebiasaannya, kebaikan yang

dilakukan seseorang itu akan menyebabkan dirinya dipandang mulia oleh

masyarakat. Namun, dengan sekali sahaja melakukan kejahatan sudah cukup

untuk masyarakat mencemuh serta dipandang rendah. Rasa hormat masyarakat

pada diri kita juga akan hilang dan kita mungkin akan dipinggirkan daripada

kehidupan bermasyarakat. Jadi, adalah penting untuk kita mengamalkan nilai-

nilai murni dalam kehidupan supaya diterima dengan baik oleh masyarakat.

Antara contoh amalan baik yang dapat mengeratkan hubungan seisi

keluarga ialah kejujuran. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, kejujuran boleh

didefinisikan sebagai perihal jujur, kelurusan hati dan juga keikhlasan5.

Kejujuran juga adalah kelakuan yang menunjukkan niat baik, amanah, dan ikhlas

tanpa mengharapkan sebarang balasan. Sifat jujur ini mempunyai kepentingan

serta kelebihannya yang tersendiri. Antaranya ialah dapat melahirkan sifat

amanah dalam diri seseorang individu. Amanah merupakan sifat mulia yang

wajib diamalkan oleh setiap individu. Amanah juga menyebabkan lahirnya sikap

bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang

lain. Ia merupakan anak kunci kepada keharmonian dan kebahagiaan sesebuah

5 Sidang Pengarang , Kamus Dewan Edisi Ketiga Kuala Lumpur, 1998 , m.s 546.

5
keluarga serta masyarakat.6 Ikatan kekeluargaan akan menjadi lebih erat

dengan adanya amalan-amalan sebegini di dalam kehidupan individu.

Selain itu, kejujuran juga membuatkan seseorang itu bercakap benar dan

tidak menipu. Bercakap benar ialah menyatakan sesuatu dengan betul dan

benar tanpa menokok tambah dan berselindung. Orang yang sentiasa benar di

dalam percakapannya akan dihormati dan dipercayai oleh masyarakat. Selain

itu, keikhlasan juga akan turut lahir dalam diri mereka yang jujur dalam

kehidupan sehari-hari. Ikhlas merupakan kesucian hati tanpa mengharapkan

balasan bila melakukan sesuatu. Semua ini lahir melalui amalan kejujuran yang

diamalkan seseorang itu. Di dalam sesebuah keluarga, amalan bercakap benar

adalah perlu supaya seluruh anggota keluarga mempercayai serta menerima

kita. Kepercayaan keluarga amat penting kerana ia merupakan tunjang bagi kita

menjalani hidup sehari-harian.

2.4 Menjalinkan Ikatan Ukhwah

Selain itu, amalan baik juga penting bagi menjalinkan ikatan ukhwah di

kalangan masyarakat. Apa yang menjadikan Malaysia unik adalah kepelbagaian

rakyat yang berbilang kaum dan agama. Keunikannya makin terserlah apabila

kita mampu menjalinkan hubungan yang erat walaupun berbeza warna kulit.

Selain itu, masyarakat juga akan lebih menyenangi dan mendekati kita . Jadi,

perhubungan bersama masyarakat akan menjadi lebih mesra dan baik. Jalinan

6 Ahmad Khamisi, Etika (Pendidikan Moral) Untuk Institusi Pengajian Tinggi Kuala Lumpur,
1996, m.s. 49

6
ikatan ukhwah di kalangan masyarakat amat penting terutamanya dalam

mewujudkan perpaduan kaum. Jadi, ikatan yang erat ini merupakan pemangkin

kepada penyatuan rakyat.

Antara amalan yang boleh diterapkan dalam menjalinkan ikatan ukhwah

di kalangan masyarakat ialah baik hati. Baik hati boleh didefinisikan sebagai

sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain

secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk

orang lain. Ianya meliputi aspek belas kasihan, bertimbang rasa, murah hati,

saling faham-memahami dan sedia memaafkan kesalahan orang lain. 7Apabila

kita melakukan kebaikan kepada individu lain, jasa dan kebaikan kita akan

dihargai oleh mereka. Selain itu, kita juga akan mudah memperoleh pertolongan

daripada orang lain jika kesusahan kelak.

Aspek pertama konteks baik hati ialah belas kasihan. Belas kasihan di sini

menunjukkan seseorang itu melahirkan rasa simpati terhadap kesusahan yang

menimpa orang lain. Contohnya ialah kita membantu orang kurang upaya

melintas jalan. Kebiasaannya, orang yang cacat penglihatan menghadapi

kesukaran untuk melintas jalan raya. Bantuan dari kita amatlah penting bagi

insan yang kurang upaya seperti mereka. Sebenarnya, amalan baik ini semakin

kurang diterapkan ke dalam diri individu. Malahan mereka lebih senang dengan

sikap mementingkan diri sendiri dan membuat hal masing-masing. Jadi, amalan

murni ini sangat penting bagi mengelakkan golongan yang kurang bernasib baik

7 Abdul Rahman Md. Aroff, Pendidikan Moral Selangor, 1994, m.s. 27

7
ditindas selain dapat menghindari sikap pentingkan diri sendiri dan membuat hal

sendiri.

Konteks kedua di dalam baik hati ialah murah hati. Murah hati

menunjukkan seseorang itu sedia memberi bantuan secara ikhlas kepada

mereka yang memerlukan sama ada dalam bentuk kebendaan atau sokongan

moral8. Jika seseorang ditimpa musibah dan memerlukan pertolongan dari kita,

menjadi tanggungjawab untuk kita membantu mereka. Sebagai contoh, rakan

kita menghadapi masalah kewangan. Kita sebagai rakan seharusnya

menawarkan bantuan kewangan kepadanya. Dari situ dapat kita lihat penerapan

amalan murah hati itu sangatlah perlu terutamanya dalam membantu insan yang

memerlukan.

Konteks terakhir ialah sikap memaafkan kesalahan orang lain. Dalam

hubungan kita seharian, pastinya kita tidak akan terlepas daripada berlakunya

pergeseran. Adalah dilarang sama sekali daripada hidup musuh-memusuhi

kerana ini boleh merosakkan perpaduan antara satu sama lain. 9Kita seharusnya

ingat bahawa sifat pemaaf ini mempunyai banyak kebaikannya dan mempunyai

tujuan yang sangat murni dalam diri individu. Antara kebaikan memaafkan

kesalahan orang lain adalah akan disenangi oleh orang ramai, dapat

menjernihkan kembali hubungan dan akan terhindar daripada sifat-sifat negatif

akan dalam diri individu itu seperti dendam. Di dalam hubungan masyarakat

8 Tam Yeow Kwai , op. cit , m.s. 43

9 Ahmad Khamisi, op. cit, m.s. 52

8
terutamanya, kita hendaklah saling memaafi. Kehidupan kita di dalam lingkungan

masyarakat. Adalah penting untuk kita buang yang keruh, ambil yang jernih.

2.5 Menimbulkan Kesedaran

Selain daripada kepentingan yang telah dinyatakan, amalan baik juga

mempunyai kepentingan lain. Contohnya ialah dapat menimbulkan kesedaran di

kalangan mereka yang melakukan kesalahan. Apabila hilangnya nilai murni

dalam hidup seseorang, segala perbuatan dan kelakuan tidak berpandukan

kepada norma dan peraturan. Mereka bebas melakukan apa sahaja yang

mereka inginkan tanpa memikirkan kesan-kesan yang bakal mereka hadapi.

Namun, apabila seseorang mula sedar akan kesalahan yang dilakukan, mereka

akan mula mengamalkan nilai-nilai murni dalam hidup. Secara tidak langsung,

ianya juga dapat menyedarkan mereka tentang kesalahan-kesalahan yang telah

dilakukan. Jadi, adalah penting bagi kita mengamalkan amalan baik supaya diri

sentiasa terbimbing dan dapat menuju ke arah keseimbangan hidup.

Kesedaran ini boleh diterapkan melalui amalan keberanian. Menurut

Kamus Dewan, berani dapat diertikan sebagai gagah, perkasa, tidak takut dan

tabah menghadapi cabaran. 10


Keberanian dapat diertikan sebagai kesanggupan

seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian

itu perlu ada pada setiap orang. 11


Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya

kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Sifat berani ini penting

untuk seseorang itu mempertahankan sesuatu yang diyakini benar dengan

10 Sidang Pengarang, op. cit , m.s. 142.

11 Tam Yeow Kwai , op. cit , m.s. 45

9
memberi alasan -alasan yang munasabah. Namun, sifat berani ini perlulah

diletakkan di tempat yang betul. Jika disalah gunakan, buruk padah yang

menimpa.

Contoh situasi ialah pelajar-pelajar di sekolah. Terdapat sesetengah

pelajar yang meletakkan sifat berani pada perkara yang negatif seperti berani

memukul orang, berani membuli pelajar lain dan ada juga yang berani melawan

guru. Meletakkan sikap berani bukan pada tempatnya tidak wajar diamalkan. Ini

merupakan satu kesalahan yang besar dan tidak wajar dilakukan oleh pelajar di

bawah umur. Mereka sepatutnya menghormati guru dan rakan-rakan di sekolah.

Namun, dengan adanya amalan baik dalam hidup, ianya dapat menimbulkan

kesedaran di atas segala kesalahan yang dilakukan mereka. Dengan meletakkan

keberanian pada tempat yang betul, keinsafan dapat dilahirkan dalam diri pelajar

terbabit. Sebagai contoh, menggunakan keberanian yang ada dalam diri mereka

dengan meminta maaf di atas segala perbuatan salah yang telah dilakukan

dahulu. Jadi, amalan baik ini sebenarnya telah dapat menginsafkan pelajar-

pelajar tentang perbuatan salah yang mereka.

2.6 Menghormati Budaya Kaum Lain

Kepentingan amalan baik seterusnya ialah dapat menghormati budaya

kaum lain. Kita harus sedar, Malaysia bukanlah terdiri daripada 1 kaum sahaja.

Sebaliknya, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India,

Iban dan lain-lain. Begitu juga agama yang dianuti. Undang-undang Malaysia

telah memberikan kebebasan untuk rakyatnya memilih agama mengikut

kepercayaan masing-masing. Sebagai contoh ialah agama Islam, Hindu,

10
Buddha, Kristian dan pelbagai lagi. Kerana itu, setiap daripada kita

mengamalkan budaya hidup yang berbeza-beza mengikut bangsa dan agama.

Dengan penerapan amalan baik dalam diri, kita dapat menghormati serta

menerima budaya kaum lain tanpa timbul sebarang masalah apabila berhadapan

dengan mereka.

. Antara contoh amalan baik yang boleh diaplikasikan ialah hormat-

menghormati. Hormat menghormati boleh didefinisikan sebagai menghargai dan

memuliakan seseorang dalam institusi sosial dengan memberi layanan yang

bersopan. Amalan baik ini terdiri daripada beberapa aspek seperti hormat

kepada ibu bapa, hormat kepada orang lebih tua, guru, dan pemimpin.12

Menghormati budaya kaum lain juga tergolong dalam amalan baik ini. Apabila

kita menghormati budaya kaum lain, kesannya akan dirasai terutamanya di

dalam perhubungan kemasyarakatan. Hubungan bersama mereka terutamanya

yang berlainan bangsa dan agama akan menjadi lebih kukuh dan erat.

Amalan hormat kepada ibu bapa adalah amalan yang dituntut di dalam

setiap agama. Sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajipan kita bagi

memuliakan kedua ibu bapa. Amalan ini penting kerana mereka merupakan

orang yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Selain itu, pengorbanan

mereka amatlah besar terutamanya dalam mendidik dan membesarkan kita.

Namun, masih ada sesetengah manusia yang memperlakukan ibu bapanya

seperti hamba kepada dirinya. Sebagai anak yang baik akhlaknya seharusnya

kita berbuat baik dan taat kepada mereka atas segala jasa yang tidak terhingga.

12 Abdul Rahman Md. Aroff , op. cit, m.s. 28

11
Menghormati guru juga penting kerana jasa mereka dalam mendidik kita

sehingga menjadi orang yang berjaya. Guru dan pensyarah adalah pengganti

orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya. Jadi, kita sebagai pelajar

perlu mengamalkan sikap menghormati dan bersopan santun terhadap guru

mahupun pensyarah. Ini kerana mereka ini telah banyak mencurahkan ilmu

serta bakti dalam mendidik kita supaya menjadi insan yang berguna dan berilmu.

Selain itu, faktor usia yang berbeza juga memerlukan kita untuk menghormati

mereka yang jauh lebih berusia dari kita.

2.7 Melahirkan Individu Berkebolehan

Selain itu, amalan baik penting bagi melahirkan individu yang

berkebolehan dan berkeyakinan. Nilai murni penting dalam kehidupan kita bagi

membina kekuatan dalaman diri di samping berkebolehan dalam melaksanakan

sesuatu pekerjaan. Tanpa penerapan nilai murni ini, kita akan menjadi takut dan

tidak yakin dengan diri sendiri. Kita juga tidak dapat menunjukkan kebolehan dan

bakat sebenar yang ada dalam diri kita. Selain itu, hidup kita juga akan sentiasa

bergantung kepada orang lain dalam satu-satu perkara.

Amalan baik yang boleh diterapkan dalam melahirkan individu yang

berkeyakinan dan berkebolehan ialah berdikari. Berdikari merupakan kebolehan

dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

12
Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian bertanggungjawab, berupaya

bertindak sendiri dan yakin pada diri sendiri.13 Amalan berdikari ini penting dalam

kehidupan seharian kerana dengan adanya sifat ini, kita dapat melatih diri

supaya tidak terlalu berharap pada orang lain. Selain itu, kita juga mampu

menyelesaikan masalah dengan sendiri tanpa mengharap pertolongan orang

lain.

Antara lain, kepentingan amalan berdikari ini sebenarnya dapat membina

keyakinan serta kebolehan diri seseorang dan sanggup bertindak. Manusia yang

sentiasa bergantung harap kepada orang lain dan tidak mempunyai keyakinan

pada diri sendiri akan mudah goyah dan tumbang dalam meniti kehidupan yang

mendatang. Selain itu, mereka juga akan mudah patah semangat di dalam

hidup. Situasi yang paling hampir dengan diri kita sebagai pelajar ialah ketika

berhadapan dengan lambakan tugas. Sesetengah pelajar tidak dapat

melaksanakannya tanpa bantuan daripada rakan-rakan sebaya dan juga

pensyarah. Tidak menjadi kesalahan untuk kita bertanya, namun menjadi satu

kesalahan sekiranya kita terlalu bergantung kepada orang di sekeliling bagi

menyiapkan tugasan.

Di bawah kontek berdikari juga adalah amalan bertanggungjawab.

Bertanggungjawab adalah salah satu sifat yang terpuji dan harus diamalkan oleh

setiap insan. Seseorang itu akan dikasihi jika sifat tersebut dapat dijadikan

sebagai satu pembawaan dalam dirinya. Terabainya tanggungjawab yang

diberikan kepada seseorang boleh membawa implikasi yang teramat besar.

Contoh yang paling mudah, jika seseorang pelajar itu tidak bertanggungjawab

13 Tam Yeow Kwai , op. cit , m.s. 49

13
dalam pelajaran yang dituntutnya, kesannya akan dirasai pelajar tersebut.

Perlakuan seperti meniru hasil kerja orang lain, ataupun meniru sewaktu

peperiksaan pasti akan menjerat diri pelajar itu juga.14

2.8 Mengubah Sikap Seseorang

Kepentingan terakhir penerapan amalan baik dalam diri individu ialah

dapat mengubah sikap seseorang. Orang yang mempunyai sikap negatif boleh

berubah menjadi positif sekiranya mereka mengamalkan amalan baik dalam

kehidupan. Sikap negatif tidak dapat merubah kehidupan kita untuk menjadi lebih

baik, sebaliknya akan menenggelamkan dan menjatuhkan kita. Jadi, melalui

penerapan amalan baik ini, sikap seseorang dapat diubah bagi mencapai

keseimbangan hidup. Rakan-rakan dan orang di sekeliling juga akan mula

menghormati dan menerima kita. Contoh amalan baik yang boleh merubah sikap

individu ialah kerajinan. Kerajinan ialah usaha berterusan yang penuh dengan

semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya usaha dalam

melakukan sesuatu perkara.15

Dalam konteks daya usaha pula kerajinan bererti berusaha bersungguh-

sungguh dengan semangat inisiatif, inovatif dan kreatif untuk mencapai

kejayaan. Ini bererti dalam mengejar kejayaan, kita tidak seharusnya bersifat

pasif yakni malas dan tidak mempunyai sebarang usaha ke arah mencapai

matlamat yang dikehendaki. Dengan adanya daya usaha dalam diri seseorang,

14 Ahmad Khamisi , op. cit, m.s. 53

15 http://pendidikanmoralspm.blogspot.com/2008/11/kerajinan.html

14
sikap pasif boleh diubah menjadi aktif dan bersemangat dalam memperoleh

kejayaan.

Dapat dirumuskan bahawa amalan-amalan baik sangat penting dalam

kehidupan setiap individu. Amalan-amalan baik berfungsi sebagai pemelihara

keharmonian. Ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pertembungan di

antara kepentingan diri dan kepentingan umum. Akhirnya menyebabkan

berlakunya pelbagai konflik dan rasa tidak puas hati di kalangan pihak yang

berkaitan. Ia juga membantu kepada kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian

hidup. Seseorang yang sentiasa mengamalkan amalan baik dalam kehidupan

akan dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mental. Mereka juga akan

sentiasa menjaga tingkahlakunya agar tidak bertentangan dengan kehendak

masyarakat.

Begitu juga dengan kemurnian hati dan kawalan emosi atau kualiti emosi

yang membantu kepada pembentukan sifat-sifat sabar, pengasih, rasional,

bertimbang rasa dan lain-lain lagi. Dari segi mentalnya pula, orang yang

berakhlak mulia tidak gemar memikirkan perkara-perkara yang tidak

mendatangkan faedah, yang merosakkan dan sentiasa membuat perhitungan

buruk baik sebelum melakukan sesuatu. Dengan itu, jadilah ia seorang yang

mempunyai sifat-sifat terpuji dan sahsiah diri yang unggul walau di mana ia

berada kerana nilai murni telah membentuk falsafah hidup, gaya berfikir dan

tindak tanduknya.

15
30 Bagaimana Amalan Baik Dapat Diterapkan Dalam Pelbagai Disiplin

Ilmu

Pengetahuan manusia dapat dibahagikan kepada 2 kumpulan

utama iaitu kumpulan sains dan kumpulan kemanusiaan. Kumpulan sains

merujuk kepada pengetahuan yang dikaji dan dikumpul mengikut kaedah

sistematik dan saintifik. Kumpulan sains pula terbahagi kepada dua

bidang iaitu sains tulen dan sains sosial. Sains tulen mengkaji ,mengenai

fisiologi, benda-benda hidup dan alam semula jadi. Sebagai contoh

bidang fizik, kimia, matematik dan sebagainya. Berbeza pula bagi sains

sosial. Sains sosial mengkaji tentang tingkah laku manusia dan aspek

yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sifat, fungsi,

dan perkembangan manusia. 16

Pengetahuan sains sosial cuba memahami tentang pencapaian

dan limitasi manusia, bagaimana mempertingkatkan kehidupan manusia,

serta cuba meramal berkenaan dengan masa depan masyarakat

manusia. Secara umumnya, sains sosial merangkumi 9 disiplin ilmu yang

16 kukmweb.ukm.my/~myahya/falsafah/Syarahan2.htm

16
berbeza-beza. Antaranya ialah bidang sosiologi, psikologi, sains politik,

ekonomi, sejarah, geografi, undang-undang,komunikasi, agama dan juga

antropologi.

3.1 Ilmu Sejarah

Amalan baik sebenarnya tidak terlalu tertumpu kepada kelompok

individu dengan individu dan individu dengan masyarakat sahaja. Dalam

pelbagai disiplin ilmu juga penerapan amalan baik masih dapat dilakukan.

Sebagai contoh di dalam bidang sejarah. Sebenarnya, bidang sejarah ini

menekankan tentang peristiwa lampau dan berkait dengan peristiwa lepas

serta masa kini. Perkembangan masyarakat juga turut dikaji di dalam

bidang ini. Antara amalan baik yang boleh diamalkan dalam bidang

disiplin ilmu ini ialah menghargai tokoh-tokoh dan pejuang terdahulu yang

telah banyak berkorban dalam menuntut kemerdekaan tanah air.

Malaysia tidak mencapai kemerdekaan menerusi pertumpahan

darah sebagaimana negara-negara Asia . Namun jerit-perih dan

pengorbanan dan kegigihan yang diberikan oleh para pejuang pada masa

itu dan sebelumnya amatlah besar. Banyak sekali pengorbanan yang

dicurahkan oleh ramai insan demi kemerdekaan. Air mata, darah,

keringat, tenaga, wang ringgit, harta benda dan nyawa dikorbankan tanpa

mengharapkan balasan melainkan kebebasan. Kemajuan dan

17
kemakmuran negara pada masa ini tidak mungkin dapat direalisasikan

tanpa pengorbanan dan darah pejuang-pejuang bangsa zaman dahulu. 17

Jika dikira dari mula pendudukan Inggeris pada 1786 apabila

Francis Light mula mengibarkan bendera penjajahan secara rasmi di bumi

Tanah Melayu, penentangan menuntut kebebasan telah pun bermula

walaupun diperingkat wilayah. Bentuk-bentuk penentangan ini walaupun

kecil dan sering dilabel oleh pihak Inggeris sebagai pengkhianat, lanun

atau pemberontak namun semangat mereka telah menjadi rujukan

kepada pejuang.

Selepas itu. nama-nama seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman, Dol

Said, Tok Janggut, Dato' Maharajalela, Rosli Dhobi, Mat Salleh, Panglima

Hitam, Dato Onn Jaafar, Tun Tan Cheng Lok, Tun V.T. Sambathan,

Tunku Abdul Rahman dan ramai lagi telah menjadi sebutan di bibir rakyat

Malaysia dari generasi ke generasi. Begitu juga semangat yang

ditunjukkan oleh pasukan keselamatan seperti polis dan tentera yang turut

berjuang menentang pendudukan Jepun dan komunis. Pengorbanan

mereka bukanlah kecil tetapi demi negara, nyawa mereka dipertaruhkan

seperti Leftenan Adenan, Peristiwa Bukit Kepong dan banyak lagi.

Semuanya kerana negara tercinta.

Namun, generasi pada hari ini semakin kurang menghargai

perjuangan nenek moyang kita membebaskan tanah air dari belenggu

17 http://www.malaysiaharmoni.com/index.php/kolumnis/roha-hassan/85-adakah-kita-generasi-
merdeka

18
bangsa asing sehingga akhirnya dimerdekakan pada 31 Ogos 1957.

Hakikatnya, kemerdekaan bukanlah sesuatu yang cukup sekadar

dilakarkan dalam lakaran sejarah atau diraikan tahun demi tahun tanpa

penghayatan yang sebenar. Antara cara-cara yang boleh menunjukkan

betapa kita menghargai dan menghayati erti kemerdekaan yang sebenar

adalah dengan merdekakan minda. Kemerdekaan tanah air tidak akan

membawa makna yang mendalam sekiranya kita sebagai rakyat tidak

memerdekakan minda kita daripada penjajahan budaya yang negatif dan

merosakkan. Selaku bangsa yang berdaulat, rakyat Malaysia memiliki

adab, nilai-nilai murni dan budaya tersendiri. Dengan membebaskan diri

daripada belenggu jajahan budaya yang merosakkan, barulah kita

menjadi generasi yang benar-benar bebas dan merdeka.

Selain itu, melalui bidang ilmu sejarah ini juga kita dapat memupuk

semangat patriotism yang sememangnya perlu ada dalam diri setiap

masyarakat Malaysia. Istilah patriotisme membawa maksud yang amat

bermakna dan menjadi unsur penting bagi menyemarakkan semangat

cintakan tanah air. Patriotisme meliputi sikap-sikap seperti bangga akan

pencapaian dan budaya bangsa, memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar

budayanya, serta identifikasi dengan ahli-ahli lain dalam bangsa. Salah

satu langkah diambil oleh kerajaan bagi menyemai semangat patriotism

dalam diri setiap individu ialah melalui Program Latihan Khidmat Negara

(PLKN). Melalui program sebegini, semangat cintakan tanah air dapat

ditanam dalam diri para pelatih.

19
3.2 lmu Ekonomi

Bidang disiplin ilmu yang kedua ialah ekonomi. Ekonomi

merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber

yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Ini termasuklah kajian

tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pembolehubah yang dapat

diukur, meliputi analisa pengeluaran, pengedaran, dan penggunaan

barang dan perkhidmatan. Subjek dalam ekonomi dapat dibahagi kepada

dua cabang besar iaitu ekonomi mikro (yang berhadapan dengan

keputusan ekonomi di tingkat individu) dan ekonomi makro (melihat

ekonomi secara keseluruhan termasuk inflasi, pengangguran,

pengeluaran industri, dan peran pemerintah) . Aspek yang menerima

perhatian khusus dalam ekonomi adalah penyediaan bahan, pengeluaran,

pengedaran, perdagangan dan persaingan.18

Amalan seperti tolong-menolong dapat diamalkan melalui bidang

ilmu ini. Sebagai contoh, di dalam institusi kewangan Islam. Badan-badan

seperti zakat dan baitul mal yang terdapat dalam institusi tersebut

bertindak sebagai agen menguruskan pengagihan wang yang diterima

daripada masyarakat Islam untuk di beri kepada golongan fakir miskin dan

tidak berkeupayaan. Jadi, dasar diskriminasi tidak berlaku di sini seperti

diskrimasi terhadap orang miskin, orang kurang upaya, orang-orang tua

dan pelbagai lagi. Selain itu, penindasan juga dapat dielakkan seperti

18 Heng Siew Ngu dan Md. Zyadi Md. Tahir, Teks Pra-U STPM Matrikulasi Mikroekonomi ,
Selangor, 2008, m.s. 1-4

20
mana orang kaya menindas mereka yang miskin, orang yang berjawatan

tinggi menindas mereka yang berjawatan rendah dan sebagainya.

Selain itu, di dalam bidang ekonomi juga manusia dapat belajar

bagaimana caranya untuk berjimat-cermat dalam menggunakan wang

ketika berbelanja. Ini dapat difokuskan di bawah tajuk wang dan institusi

kewangan. Seperti yang dipelajari di dalam bidang ekonomi, wang

berfungsi sebagai pengantaraan pertukaran. Ini bermakna, jika kita ingin

mendapatkan sesuatu barangan mahupun perkhidmatan, kita perlu

menukarkannya dengan wang. Tanpa wang, manusia tidak dapat

memenuhi keperluan dan kehendak diri masing-masing. Di sini kita dapat

lihat betapa pentingnya wang dalam hidup sehari-hari. Namun, perlu

diingatkan, jika wang digunakan dengan boros dan perbelanjaan tidak

dirancang, kita akan menghadapi masalah yang besar. Segala keperluan

dan kehendak tidak dapat dipenuhi selain manusia hidup dalam tekanan

dan kesusahan. Jadi, amalan berjimat-cermat amatlah penting dalam

hidup kita bagi menstabilkan ekonomi individu di samping dapat menjamin

masa depan kita kelak.

Selain itu, kita juga dapat mengamalkan amalan menyimpan wang.

Di dalam bidang ekonomi, kita mempelajari kepelbagaian jenis bank yang

ada di negara kita seperti bank perdagangan, bank saudagar, bank

Simpanan Nasional dan sebagainya. Di bawah bank-bank ini terdapat

pula pelbagai skim yang disediakan bagi memberi galakan dan kesedaran

kepada masyarakat betapa pentingnya amalan menabung. Antara

21
kebaikan amalan baik ini ialah dapat menjamin masa depan. Selain itu,

kita juga dapat menggunakan wang simpanan tersebut sekiranya berlaku

sebarang kecemasan seperti kemalangan, kematian dan sebagainya.

Sekiranya amalan ini tidak dipraktikkan, pelbagai masalah dan bebanan

mungkin timbul. Sebagai contoh, apabila berlaku kemalangan. Kos

perubatan yang diperlukan amatlah tinggi terutamanya untuk proses

pembedahan, membeli ubat-ubatan, dan bayaran bil hospital. Masalah

yang besar terpaksa dihadapi individu kerana terpaksa menanggung

bebanan hutang yang banyak bagi membiayai kos-kos perubatan.

3.3 Ilmu Geografi

Bidang disiplin ilmu yang ketiga pula ialah geografi. Bidang ini

mengkaji tentang aspek-aspek semulajadi dan bagaimana kehidupan

manusia dibentuk olehnya. Selain itu, bidang geografi juga turut mengkaji

bagaimana alam semula jadi mempengaruhi perkembangan sosial dan

kebudayaan masyarakat. Secara umumnya, bidang geografi ini dapat

dikelaskan kepada dua bahagian, iaitu geografi alam sekitar fizikal dan

geografi alam sekitar manusia. Geografi alam sekitar fizikal adalah segala

yang berkaitan dengan permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara,

corak, suhu, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya (atmosfera, biosfera,

hidrosfera, litosfera). 19
Bagi alam sekitar manusia pula, ianya lebih

tertumpu kepada sains kemasyarakatan. Ini memberi penerangan tentang

19 Rusly Musa dan Nurasyikin Abdullah, Teks Pra-U STPM Geografi Alam Sekitar Fizikal,
Selangor, 2008, m.s. 1-3

22
cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan kesan-

kesan kegiatan manusia.

Antara amalan baik yang boleh diterapkan ke dalam disiplin ilmu ini

ialah mencintai alam sekitar. Alam sekitar memainkan peranan yang

penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang baik dan

menyegarkan dapat memberikan kita satu suasana yang selesa dan

menyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga

sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara

sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik.

Antara kepentingannya adalah dapat menjamin kesihatan manusia

menerusi penyederhanaan suhu oleh tumbuhan. Jadi, suhu yang tinggi

dapat dielakkan sekaligus dapat menghindarkan kepanasan yang

melampau yang akan memberi impak yang buruk kepada kesihatan

manusia. Selain itu, alam sekitar juga penting sebagai pembekal udara

yang segar sekaligus dapat menarik pelancong untuk datang ke Negara

kita. Setelah melihat kepada kesemua kepentingan alam sekitar ini, maka

adalah penting bagi kita untuk mencintai dan menjaganya dengan baik

supaya generasi akan datang tidak kehilangan aset yang berharga ini.

Salah satu caranya adalah melalui penyertaan kita di dalam persatuan

pencinta alam sekitar - CARE. Selain itu, sukatan pelajaran geografi di

peringkat sekolah menengah juga turut dimasukkan tentang alam sekitar

bagi mendidik mereka akan kepentingan alam sekitar kepada manusia.

23
Antara lain, bidang geografi ini juga dapat menerapkan amalan baik

seperti membantu mencegah pencemaran yang berlaku pada alam

sekitar. Pencemaran ialah sebarang perubahan atau gangguan fizikal,

kimia, dan biologi pada mana-mana alam sekitar yang menyebabkan

keseimbangan alam terjejas. Pencemaran juga boleh didefinisikan

sebagai pengumpulan bahan-bahan yang tidak sesuai kepada kehidupan

di persekitaran kita. Bahan-bahan yang tidak sesuai ini dipanggil bahan-

bahan pencemar. Terdapat beberapa jenis pencemaran yang berlaku di

Malaysia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi,

pencemaran tanah, pencemaran cahaya atau sinaran, pencemaran haba

atau terma dan pencemaran alam marin. Punca pencemaran biasanya

disebabkan oleh kenderaan dan janakuasa, industri perkilangan, industri

pertanian, pembalakan yang tidak dirancang dan sebagainya. Maka,

menjadi tanggungjawab kita bagi mencegah pencemaran-pencemaran

yang berlaku. Kita juga boleh membantu menangani masalah

pencemaran yang semakin berleluasa di Malaysia. Sebagai contoh ialah

dengan memberikan sokongan sepenuhnya dalam setiap kempen yang

dilaksanakan kerajaan dan menjadi sukarela dalam setiap aktiviti gotong-

royong bagi membersihkan kawasan yang tercemar.

3.4 Ilmu Sosiologi

Bidang yang keempat pula ialah sosiologi. Sosiologi merupakan

kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya

dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu, tetapi juga

24
sebagai ahli persatuan, kumpulan sosial, dan institusi. Sosiologi secara

teori sering kali dikaitkan dengan soal-soal manusia dalam

masyarakatnya. Sosiologi lebih cenderung untuk mengkaji tentang

perangai kita sebagai manusia. Secara ringkas, sosiologi adalah mengkaji

hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal, kepada

suatu peringkat yang lebih kepada proses sosial sejagat. Cabang utama

dalam sosiologi adalah fungsionalisme, iaitu mengkaji fungsi perlakuan

sosial atau institusi yang kegiatan mereka menyumbang kepada

penerusan masyarakat, teori konflik, Interaksionisme /teori tindakan

sosial, dan interaksionisme bersimbol. 20

Penerapan amalan baik dalam bidang ini boleh dilakukan menerusi

menyesuaikan diri dan mengadaptasikan diri dengan lingkungan

sosialnya. Sebagai contoh lingkungan sosial kita adalah masyarakat

kampung. Jadi, kita perlu menyesuaikan diri mengikut lingkungan sosial

supaya kita boleh bergaul dan berinteraksi dengan baik tanpa

mengahadapi sebarang masalah. Masyarakat kampung biasanya kaya

dengan adat dan berbudi bahasa. Selain itu, masyarakat kampung juga

sangat menjaga kesopanan diri dan mempunyai nilai kemasyarakatan

yang sangat tinggi. Jadi, kita perlulah belajar menyesuaikan diri dengan

lingkungan sosial masyarakat kampung bagi membolehkan mereka

menerima kita dalam organisasi sosial mereka.

3.5 Ilmu Psikologi

20 Ting Chew Peh, Konsep Asas Sosiologi , Selangor , 1979 , m.s. 121

25
Seterusnya ialah bidang ilmu psikologi. Bidang ini mengkaji tentang

minda dan personaliti seseorang. Ianya juga mengkaji tingkah laku dan

bagaimana tingkah laku itu mempengaruhi orang lain. Psikologi juga

merupakan himpunan bidang akademik, klinikal dan perindustrian yang

berkenaan dengan penjelasan dan ramalan mengenai tingkah laku,

pemikiran, emosi, motivasi, hubungan peribadi, keupayaan dan patologi.

Bidang ini terdiri daripada psikologi sosial, kaunseling, psikologi industri

dan organisasi, dan psikologi kanak-kanak.21

Penerapan amalan baik boleh dilakukan dengan mengawal

perasaan negatif terhadap orang lain. Ini kerana, apabila mempelajari

psikologi secara tidak langsung kita dapat memahami sifat dan peribadi

seseorang itu. Lantas, kita tidak akan mudah melatah tentang sikapnya.

Sebagai contoh, apabila perasaan marah itu hadir dengan sikap dan

kelakuan seseorang, kita mampu mengawalnya dan mampu membaca

fikiran serta sebab - musabab di atas tindakan seseorang. Jadi, dengan

adanya ilmu psikologi ini, kita mampu mengawal perasaan diri dan

mampu memahami situasi seseorang pada ketika itu.

Selain itu, melalui bidang ilmu ini, kita juga dapat membantu kita

menjadi pendengar dan penasihat yang baik kepada seseorang. Amalan

mendengar masalah orang lain serta membantu memotivasikan diri

mereka merupakan nilai yang terpuji dan dapat membantu seseorang

untuk kembali bersemangat serta membantunya mencari penyelesaian

21 http://psikonseling.blogspot.com/

26
kepada permasalahan yang dihadapi. Kadang-kala seseorang individu itu

hanya mampu menjadi pendengar yang baik, namun sebagai penasihat,

mereka tidak mampu. Jadi, dengan adanya ilmu psikologi ini, kedua-dua

perkara ini dapat kita lakukan sekaligus dapat meredakan kesedihan dan

tekanan yang dihadapi seseorang.

Sebenarnya, apabila seseorang memilih kita sebagai tempat bagi

meluahkan perasaan dan , ianya merupakan satu penghargaan yang

besar dan patut kita banggakan bagi diri kita. Bukanlah mudah untuk

seseorang menaruh kepercayaan untuk meluahkan apa yang terbuku di

hati. Apabila seseorang itu memilih kita sebagai tempat untuk mengadu,

ini bermakna kita adalah seorang yang pendengar dan penasihat yang

baik bagi mereka. Jadi, ilmu psikologi ini amatlah penting agar kita boleh

mengamalkan nilai-nilai murni sebegini.

3.6 Ilmu Sains Politik

Bidang ilmu seterusnya adalah sains politik. Sains politik merujuk

kepada kerajaan, polisi, dan ideologi yang diamalkan untuk mewujudkan

keamanan dan kestabilan. Selain itu, bidang ini juga mengkaji pengaruh

dan kepentingan politik dalam kegiatan masyarakat umum. Antara cabang

yang terdapat di dalam bidang sains politik ini ialah sistem politik dan

organisasi kerajaan, politik antarabangsa, dasar awam, falsafah dan teori

politik.

Amalan baik yang boleh diterapkan melalui bidang ilmu sains politik

ialah mengambil tahu tentang perkembangan isu-isu politik semasa.

27
Lazimya, golongan yang mengambil tahu tentang kedudukan politik di

negaranya boleh dikatakan memiliki asas pengetahuan politik yang baik.

Bangun dan jatuhnya sesebuah Negara adalah bergantung pada

pemahaman pemerintah memahami dan mendalami kehendak rakyat,

sama ada dari seri kehendak agama, ekonomi atau sebagainya.

Politik amatlah penting kerana ianya memainkan peranan dalam

ekonomi Negara kita. Banyak bukti menunjukkan kestabilan politik akan

membantu ekonomi sesebuah Negara meningkat. Sebagai contoh,

pelabur asing semakin minat melabur dalam Negara yang kukuh institusi

politiknya. Itulah alasan sesetengah Negara mengenakan akta dan

undang undang yang keras, seperti ISA ke atas golongan yang cuba

mencetuskan huru hara dalam Negara.

Keadaan sama tidak hanya memberi kesan pada industri major,

tapi juga kepada industri minor, seperti pelancongan dan pendidikan.

Sebagai contoh, keamanan dan kemakmuran Negara Singapura dan

Britain berjaya menarik pelajar - pelajar pintar dari Negara - Negara

mundur untuk melanjutkan pelajaran ke sana. Situasi ini seumpama suatu

bonus kepada mereka, di mana sesetengah dari golongan ini biasanya

akan memilih untuk terus menetap di Negara tersebut sepanjang hayat

mereka. Peningkatan modal insan berkualiti ini adalah berkat dari politik

sesebuah Negara yang stabil dan makmur.

Selain itu, politik juga memainkan peranan dalam institusi

masyarakat dan juga institusi sosial Negara kita. Dalam institusi

28
masyarakat, kestabilan politik akan membantu meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Sebagai contoh, kerajaan akan membantu dalam

memelihara kebajikan rakyatnya. Pembangunan juga dilakukan bertujuan

untuk kesenangan rakyat. Pelbagai usaha dan inisiatif dapat dilaksanakan

bagi memberi keselesaan kepada rakyatnya. Dalam institusi sosial pula,

politik dapat membantu mempertingkatkan mutu diri, agama, masyarakat,

dan bangsa sesebuah Negara. Jadi, kita perlulah sentiasa mengetahui

dan mengambil tahu akan perkembangan politik Negara agar dapat

memastikan bagaimana keadaan semasa Negara kita.

3.7 Ilmu Antropologi

Cabang ilmu seterusnya ialah antropologi. Antropologi merujuk

kepada bidang sains yang khusus membuat kajian mengenai asal-usul

manusia, umpamanya perkembangan fizikal seperti bentuk muka, hidung,

mata, dan dagu, serta perkembangan budaya, dan adat resam.

Antropologi mempunyai beberapa cabang, antaranya adalah antropologi

budaya, antropologi fizikal, antropologi linguistic, arkeologi dan juga

etnologi. 22

Antara amalan baik yang boleh kita aplikasikan daripada cabang

ilmu ini ialah dengan menghargai dan menghayati kejadian manusia.

Sebaik-baik kejadian ialah manusia. Manusia diciptakan dengan penuh

keunikan dan mempunyai pelbagai kelebihan sama ada dari fizikal

mahupun mentalnya. Penciptaan dan perkembangan manusia juga

22 http://ms.wikipedia.org/wiki/Antropologi

29
sangat berbeza daripada makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Jadi,

kita perlulah muhasabah diri dan menghargai anugerah pencipta.

Selain itu, kita juga boleh menerapkan amalan menghormati

budaya dan adat resam bagi setiap kaum. Bermula dengan zaman batu,

kehidupan manusia pada ketika itu tidak bertamadun. Kemudian, manusia

mula mengalami perkembangan serta perubahan sehinggalah wujudnya

adat dan budaya yang diamalkan oleh setiap bangga dan kaum masing-

masing sehingga kini. Kebiasaannya, adat dan budaya berbeza mengikut

bangsa, agama dan juga Negara. Sebagai contoh, adat dalam

masyarakat Melayu. Pepatah melayu "Biar mati anak, jangan mati adat",

merujuk kepada betapa pentingnya adat serta amalannya dalam

masyarakat melayu. Budaya dan adat ini dapat dilihat dari segi

perkahwinan, kematian, kelahiran dan sebagainya. Jadi, setiap bangsa

haruslah menghormati budaya bagi setiap bangsa dan suku kaum di

Malaysia termasuklah budaya masyarakat Melayu itu sendiri.

3.8 Ilmu Komunikasi

Cabang disiplin ilmu ilmu yang seterusnya ialah komunikasi.

Bidang komunikasi ini boleh ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan

maklumat, perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu

atau sekumpulan individu yang lain. Ia merupakan proses interaksi yang

bererti antara hidupan dan merangkumi aspek perbuatan menghantar

matklumat serta proses untuk bertukar-tukar maksud. Ini bertujuan untuk

menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik

30
secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geri, bahasa isyarat,

sentuhan, hubungan mata, dan penulisan. Cabang yang terdapat dalam

bidang komunikasi ini ialah seperti perfileman, kewartawanan,

telekomunikasi dan juga pengiklanan. 23

Penerapan amalan baik boleh dilakukan melalui perkongsian

pengetahuan dan juga pengalaman. Setelah mempelajari ilmu komunikasi

ini, pengaplikasian penyampaian maklumat akan lebih berkesan dan

mudah diterima oleh orang lain. Jadi, untuk berkongsi pengetahuan

mahupun pengalaman akan menjadi lebih mudah dan tidak akan timbul

sebarang halangan. Namun, masih ada di antara kita yang tidak suka

untuk berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman kepada orang lain.

Walaupun zaman sekarang masalah komunikasi tidak timbul langsung,

namun golongan yang ‘kedekut ilmu’ ini lebih selesa sekiranya ilmu yang

mereka peroleh tidak dikongsi dan tidak disampaikan kepada orang lain.

Mereka lebih selesa mendiamkan diri dan tidak menyampaikan ilmu yang

dimiliki. Apa salahnya jika kita berkongsi ilmu pengetahuan yang sedia

ada bersama orang lain. Sebagai analoginya ialah duit. Semakin banyak

kita menabung, semakin bertambahlah tabungan kita. Begitu juga dengan

ilmu. Semakin banyak perkongsian ilmu, semakin bertambahlah

pengetahun di minda. Adalah penting bagi kita mengamalkan nilai murni

ini supaya kita tidak menjadi orang yang kedekut ilmu.

40 Amalan Baik Yang Dipraktikkan Dalam Masyarakat

23 http://ms.wikipedia.org/wiki/Komunikasi

31
4.1 Sikap Pemurah

Sejak zaman dahulu kala lagi nenek moyang kita mengamalkan hidup

secara bermasyarakat dengan jiran-jiran tetangga dalam sebuah kampung yang

sama. Mereka sangat menitik beratkan hidup secara bermasyarakat kerana

menerusi amalan ini, kepentingan semua pihak dapat dijaga berbanding dengan

hidup secara bersendirian dan tersisih dengan orang lain.

Menurut Selo Sumardjan24 masyarakat adalah orang-orang yang hidup

bersama dan menghasilkan kebudayaan. Manakala Karl Marx25 berpendapat

bahawa masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan

organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-

kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Selain itu Emile Durkheim26 beranggapan bahawa masyarakat

merupakan suau kenyataan objektif peribadi-peribadi yang merupakan

anggotanya. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt27 pula masyarakat merupakan

kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang

cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama

serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan

manusia tersebut.

24………. http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya

25 http://titasinsi.ngeblogs.com/2010/01/

26 Ibid

27 http://titasinsi.ngeblogs.com/2010/01/

32
Hidup secara bermasyarakat banyak memberikan manfaat kepada kita

dan jiran-jiran sekeliling. Kita harus belajar untuk bergaul dan beramah mesra

dengan jiran-jiran di sebelah rumah agar kita saling mengambil berat antara satu

sama lain namun diingatkan bahawa keadaan ini tidak bermaksud kita akan

menjaga tepi kain orang lain dan menyibuk hal rumah tangga orang lain. Hidup

secara bermasyarakat, kita harus mengamalkan sikap-sikap yang baik dan

positif agar orang di sekeliling selesa untuk berkawan dengan kita.

Kita sewajarnya senantiasa bermanis muka dan tegur menegur apabila

terserempak dengan jiran di sekeliling dan bukannya bersikap sombong diri dan

berlagak. Keadaan ini akan menyebabkan orang ramai akan tidak senang

dengan gelagat dan perlakuan kita sekaligus mengakibatkan kita akan dipulau

oleh masyarakat setempat. Di sini saya menekankan bahawa kita perlu bersikap

pemurah sesama jiran tetangga.

Maksud pemurah ialah senantiasa menyedekahkan bantuan kepada

orang lain terutamanya orang yang memerlukan dari segi kewangan atau harta

benda28. Kita boleh menyemai sikap pemurah dalam diri kita bermula dengan

jiran tetangga yang terdekat iaitu di sebelah rumah kita. Kita digalakkan untuk

bersikap pemurah dalam menyedekahkan juadah makanan. Ketika bulan puasa

Ramadan, kita boleh mengamalkan amalan menyedekahkan setiap hidangan

yang menjadi santapan kita ketika berbuka puasa kepada jiran tetangga.

Menerusi pendekatan ini, kita dapat meringankan beban jiran tetangga

dan di samping melakukan amal jariah. Bukan itu sahaja, kita turut dapat

28 Drs. M. Ali, op.cit,m.s 19

33
membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk turut sama menjamu

selera berbekalkan juadah yang kita sediakan.

Sekurang-kurangnya juadah yang kita makan hari ini turut dapat dirasai

oleh orang lain. Seterusnya sikap pemurah ini dapat dipraktikkan dalam skop

yang lebih besar iaitu di kalangan masyarakat sekeliling. Berdasarkan

pemerhatian saya, masyarakat sekarang gemar melakukan aktiviti gotong-

royong seperti membersihkan masjid dan kawasan taman, bertugas pada waktu

malam untuk menjaga keamanan taman, mengadakan majlis berbuka puasa

beramai-ramai dan sebagainya.

Aktiviti ini kebiasaannya diadakan ketika cuti sekolah terutamanya pada

hujung minggu dan kadang kala, diadakan majlis-majlis tertentu untuk meraikan

peristiwa penting seperti mengadakan sambutan Hari Raya Puasa dan Korban.

Semua ini diadakan bertujuan untuk mengumpulkan semua anggota masyarakat

di taman terbabit dan agar kita dapat berkenalan dan beramah mesra dengan

semua orang.

Kebiasaannya dek kerana kesibukan kerja yang menuntut kita untuk

berada seharian di pejabat dan kadang kala kita tidak berpeluang untuk bertegur

sapa dengan jiran tetangga lebih-lebih lagi jiran tetangga yang baru berpindah ke

taman yang kita diami. Oleh itu, kita harus menggunakan peluang yang ada pada

hujung minggu untuk bersama-sama melakukan aktiviti yang dirancang dan

bukan bersikap tidak ambil peduli berkenaan masyarakat sekeliling.

Dalam aktiviti-aktiviti sebegini juga, kita dapat mempratikkan sikap

pemurah lebih-lebih lagi untuk sebagai manfaat bersama. Sebagai contoh,

34
taman yang kita diami ingin mengadakan gotong-royong untuk membersihkan

longkang di sekeliling taman. Maka dengan itu, semua orang diharap dapat

memberikan kerjasama dengan baik. Kita dapat menggunakan peluang ini untuk

menolong menyediakan minuman seperti air Soya dan sedikit juadah ringan

seperti kuih muih, kek dan roti sebagai kudapan untuk mereka setelah selesai

bergotong-royong.

Menerusi cara ini, kita dapat memberikan keselesaan dan kemudahan

untuk anggota masyarakat selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama

insan. Selan itu, kita juga digalakkan untuk menghulurkan bantuan dalam bentuk

wang ringgit jika kita berkemampuan. Contoh yang dapat saya ketengahkan

disini ialah apabila masjid berhampiran dengan rumah kita ingin melaksanakan

sedikit pembaharuan dari segi infrastruktur dan pihak masjid ingin mengutip

serba sedikit dana daripada masyarakat setempat bagi menampung kos

pembinaan.

Oleh itu, kita digalakkan untuk menghulurkan sedikit bantuan mengikut

kemampuan kita. Kita harus ingat bahawa bantuan yang kita sedekahkan,

sekurang-kurang dapat membantu memperindahkan masjid dan kita bersama-

sama jiran tetangga yang lain dapat memanfaatkannya.

Sedikit sebanyak bantuan yang kita hulurkan, sekurang-kurangnya dapat

membantu melancarkan perjalanan program dan aktiviti yang bakal dianjurkan.

Sikap pemurah ini dapat dipraktikkan secara langsung atau tidak langsung dalam

kehidupan bermasyarakat bergantung kepada sikap setiap anggota masyarakat.

Sikap ini juga boleh di amalkan sekiranya berlakunya kematian pada salah

35
seorang jiran kita. Maka kita berperanan sebagai salah seorang anggota

masyarakat yang prihatin pergi menziarahinya dan mengucapkan takziah di atas

kematian suamimya. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menyedekahkan

sedikit wang ringgit untuk meringankan bebannya. Menerusi pendekatan ini, kita

dapat membantunya meneruskan hidup walaupun tanpa suami di sisi dan

sebagai tanda kita juga turut menyelami kesedihan dan kesusahan yang

ditanggungnya.

Kita juga dapat mengamalkan dan mempraktikkan sikap pemurah melalui

beberapa cara. Antaranya ialah memberikan wang saguhati kepada anak-anajk

jiran yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti

universiti. Bukan itu sahaja, pemberian ikhlas29 kita itu juga dapat dijadikan

sebagai galakan untuk pelajar berkenaan bagi terus gigih berusaha dalam

pengajian. Terdapat juga sesetengah keluarga yang tidak mampu untuk

menyediakan wang perbelanjaan kepada anak-anak mereka sebagai persediaan

bagi menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Maka dengan wang

yang kita berikan kepada pelajar berkenaan membolehkan dia membeli

kelengkapan untuk ke kolej. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menghulurkan

sedikit derma dalam bentuk wang ringgit kepada jiran-jiran tetangga yang ingin

menunaikan fardu haji.

Oleh yang demikian, kita sewajarnya membantu meringankan beban

mereka yang masih tidak mampu. Bukan itu sahaja, kita juga patut berasa

bangga dan bersyukur kerana kita dapat membantu orang yang ingin berbuat

29 Tam Yeow Kwau, op.cit, m.s 43

36
kebaikan serta sekurang-kurangnya amal ibadat yang dilakukannya dapat kita

nikmati bersama ganjarannya. Beberapa bulan yang lalu, kita dapat lihat berita

menerusi media massa, dan media cetak berkenaan dengan gempa bumi yang

berlaku sekitar negara Haiti.

Keadaan kesan daripada gempa bumi itu amat memilukan kerana banyak

rakyatnya yang disahkan terkorban dalam kejadian terbabit. Terdapat anak kecil

yang menangis dan merayau-rayau sendirian untuk mencari mayat arwah

ibubapanya dan ada pula si ibu yang menangis meratapi kematian si anak.

Pelbagai ragam manusia dapat dilihat manakala pihak yang berkuasa

meneruskan kerja untuk mencari dan menyelamatkan mangsa yang tertimbus di

bawah rekahan gempa bumi.

Sayu rasa hati apabila melihat banyak mayat yang bergelimpangan tanpa

diuruskan jenazahnya. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab

harus meringankan tulang untuk membantu mereka yang memerlukan di negara

terbabit. Contohnya kita boleh mendermakan bantaun dalam bentuk pakaian

yang tidak digunakan lagi untuk mereka. Pastinya kebanyakkan mereka sudah

tidak mempunyai apa-apa lagi harta benda termasuk pakaian dek kerana

musnah dalam kejadian gempa bumi.

Menerusi pendekatan ini, kita dapat membantu mereka untuk meringkan

beban masalah yang dihadapi selain itu, kita juga dapat menyemai sikap tolong

menolong dan tidak membazir. Pakaian yang masih elok dipakai dan digunakan

diderma untuk membantu mereka agar terhindar dari suasana panas dan

kesejukan.

37
Kesimpulannya, terdapat banyak amalan baik yang dapat dipraktikkan

dalam masyarakat selain mengamalkan sikap pemurah. Seperti yang kita sedia

maklum, apabila kita berbuat baik dengan orang lain, secara tidak langsung

keadaan ini akan mewujudkan suasana aman dan mengeratkan hubungan

silaturahim antara sesama insan. Selain itu, kita juga akan turut disenangi oleh

anggota masyarakat yang lain dan sekiranya kita mneghadapi masalah, tanpa

segan silu akan ada anggota masyarakat yang tampil menghulurkan bantuan.

Segala-galanya bermula daripada diri kita sendiri dan kita harus ingat

bahawa dalam dunia ini, kita perlukan seseorang untuk membantu kita

terutamanya ketika berada dalam kesusahan. Oleh yang demikian, kita perlu

menanamkan sifat kerjasama dan baik hati disamping pemurah dalam jiwa

masing-masing. Insyallah dengan adanya semua sikap murni ini, kita akan hidup

dalam keadaan aman dan bahagia.

4.2 Semangat Bermasyarakat

G.Simmel telah menyatakan bahawa kewujudan masyarakat adalah

kerana hubungan interaksi di antara beberapa orang manusia. Masyarakat

Malaysia berinteraksi melalui masyarakat majmuk yang berbilang kaum, bangsa

dan agama. Ikatan perpaduan antara kaum ini diikat erat oleh amalan baik dan

nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap warganegaranya. Apa yang pasti

masih terdapat amalan baik yang dipraktikkan dalam masyarakat dan

38
sebahagian besarnya merupakan amalan adat dan budaya yang diturunkan dari

generasi ke generasi. 30

Terdapat beberapa amalan baik yang dipraktikkan oleh masyarakat

Malaysia. Salah satunya ialah semangat bermasyarakat. Menurut buku Nur

Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long (2000), mendefinisikan semangat

bermasyarakat sebagai kesediaan melakukan sesuatu dengan berdasarkan

semangat kekitaan demi kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian

hidup dalam bermasyarakat. Menggunakan kata kunci semangat kekitaan dalam

mencapai kepentingan bersama dan keharmonian hidup, semangat

bermasyarakat dilihat mampu melahirkan satu tujuan dan matlamat yang sama.

Hal ini kerana manusia memerlukan antara satu sama lain atau lebih tepat lagi

hidup bermasyarakat.

Tambahan lagi, semangat kekitaan atau kebersamaan dalam masyarakat

perlulah berlaku kerana tanpa kita sedar sama ada dalam bentuk formal ataupun

tidak, setiap hari kita akan berurusan dengan orang ramai. Semangat

bermasyarakat ini masih lagi dilaksanakan dalam masyarakat Malaysia demi

kepentingan bersama. Sebagai contoh ialah penubuhan Kelab Rukun Tetangga

yang diwujudkan dengan semangat yang dimiliki oleh individu-individu dalam

melaksanakan peranan dalam kelompok masyarakatnya.

30
Ting Chew Peh, Konsep Asas Sosiologi, Kuala Lumpur, 1985, m.s. 41

39
Tambahan lagi, hidup dalam suasana harmoni dengan kejiranan yang

baik dengan saling tegur-menegur, bertolak ansur, tolong-menolong dan

bekerjasama amatlah ditekankan. Masyarakat di Malaysia masih lagi

mengamalkan amalan baik kejiranan melalui bantuan dan meringankan beban

atau masalah jiran. Sebagai contoh, masih terdapat masyarakat di Malaysia

yang membantu menghantar anak jiran yang sakit ke hospital apabila berlaku

kecemasan.

Bagi mengekalkan semangat bermasyarakat antara jiran tetangga,

amalan baik seperti bertolak ansur perlulah diamalkan. Bertolak ansur yang

dinyatakan ini juga bermaksud tidak mementingkan diri semata-mata. Misalnya

seperti bertolak ansur ketika berada di jalan raya . 31

Kita perlulah bertolak ansur dengan memberikan laluan kepada

kenderaan yang ingin menyusur keluar masuk melalui jalan yang kita lalui. Bagi

kenderaan yang diberi peluang untuk mendahului, senyuman dan mengangkat

tangan merupakan cara yang berhemah bagi menunjukkan rasa penghargaan

dan terima kasih kepada individu yang memberikan peluang untuk menyusur

keluar dan masuk jalannya.

Hal ini bukan sahaja menyenangkan hati kita bahkan juga setiap pemandu

apabila jalan raya diguna secara berhemah dan bertolak ansur. Amalan baik ini

31
Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long, Bantuan Studi Lengkap SPM Pengetahuan
Moral (Fakta Diagramatik),Selangor, 2000, m.s 104

40
masih lagi dipraktikkan dalam masyarakat yang dapat mengurangkan kes

kemalangan jalan raya. Biarpun terdapat segelintir masyarakat yang mempunyai

sikap mementingkan diri sendiri, namun masyarakat Malaysia masih lagi kaya

budi dan berhemah dalam pemanduan. Jadi dalam mencapai semangat

bermasyarakat, bertolak ansur dan berhemah merupakan perkara pokok amalan

baik yang perlu dipratikkan.

Contoh yang lain pula, masyarakat Malaysia sangat dipupuk dengan

semangat bermasyarakat sehingga hubungan bersama jiran tetangga dapat

dihubungkan melalui komunikasi yang sihat. Hari keluarga merupakan hari dan

waktu yang sesuai untuk berkenal-kenalan bersama jiran tetangga dengan lebih

dekat lagi. 32
. Masyarakat sememangnya menanti-nantikan program-program

seumpama ini dan menjadi agenda tahunan kerajaan memandangkan ia adalah

asas utama kepada perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Tujuan hari

keluarga itu sendiri dalam menghubungkan ahli-ahli keluarga dalam konteks

kejiranan menjadikan amalan ini suatu yang praktikal dalam masyarakat.

Selain itu suasana masyarakat kini masih mengamalkan aktiviti gotong-

royong. Tambahan pula, galakan daripada kerajaan dalam menjalankan

pertandingan kampung tercantik menambahkan lagi kemesraan dan kerjasama

yang erat daripada penduduk kampung. Pelancaran Desa Wawasan misalnya,

membawa perubahan kepada masyarakat di kawasan luar bandar bagi

menjadikan kampung sebagai satu kawasan yang maju, menarik dan

32
Muhamad Ismail Ahmad . Semangat Bermasyarakat, Selangor, 2005, m.s.20

41
menguntungkan. 33
Seperti mana projek ”homestay” yang dijalankan oleh

sesetengah masyarakat desa yang mempunyai dan permandangan yang cantik

terutamanya di tempat perlancongan, kerjasama dan bantuan daripada

penduduk dalam menjayakan aktiviti tersebut membawa kepada semangat

bermasyarakat yang unggul.

Masyarakat seharusnya membuka mata dan mengambil berat setiap apa

yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, kes pembuangan bayi yang

berlaku baru-baru ini membuka mata masyarakat dan menyedari bahawa

tindakan tersebut adalah salah dan tidak bermoral. Masyarakat juga mengutuk

tindakan ibu-ibu yang membuang dan membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa

lantaran norma masyarakat itu sendiri yang tidak menerima perbuatan terkutuk

tersebut dilakukan.

Tindakan kepekaan lain yang dapat dilakukan msyarakat dalam menjaga

alam sekitar, isu penderaan, vandalisme, kesesakan lalu lintas, pendatang

haram, penagihan dadah, menghidu gam dan sebagainya. 34


Peranan

masyarakat dalam menyertai badan-badan bukan kerajaan dalam membantu

remaja dan golongan yang telibat dalam gejala tidak sihat dan bermoral ini

semakin mendapat perhatian umum. Golongan yang bermasalah ini perlu

didekati, diberikan nasihat dan teguran serta diselamatkan kerana bukan sahaja

33
Muhamad Ismail Ahmad, opi.cit. m.s 21

34 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long, op.cit, m.s 105

42
memudaratkan individu terbabit bahkan juga merosakkan bangsa dan peradaban

kita kelak.

4.2 Muafakat

Muafakat bermaksud sentiasa mengutamakan persetujuan dan

bekerjasama dalam usaha sesuatu pekerjaan bagi kepentingan bersama.

Muafakat terbina asasnya dalam diri setiap individu yang dapat bekerjasama
35

dan bertolak ansur dalam mencapai persetujuan dalam sesuatu perbincangan

dan mesyuarat yang diadakan. Jalinan persetujuan dan bekerjasama ini akan

melahirkan permuafakatan yang seterusnya membina semangat bermasyarakat.

Masyarakat di Malaysia masih menggunakan rundingan atau

bermesyuarat sebelum melakukan sesuatu perbincangan yang melibatkan

masalah yang timbul di kalangan ahli masyarakat. Perbincangan yang dilakukan

memerlukan kata sepakat bagi mengambil tindakan atau memutuskan keputusan

akhir sesuatu mesyuarat. Sebagai contoh, perbincangan dilakukan berkaitan

masalah mencegah jenayah terutamanya kejadian pecah rumah atau

membincangkan cara-cara mencantikkan taman perumahan mahupun desa.

Perbincangan ini juga boleh melibatkan bantahan bersama kepada pihak-pihak

35
Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long, op.cit, m.s 103

43
tertentu tentang sesuatu perkara yang membawa keburukan, kesan negatif dan

merugikan penduduk setempat. 36

Bagi menjalankan perbincangan tersebut, kerjasama daripada semua

pihak adalah perlu dan diharapkan. Hal ini kerana dalam menjalankan sesuatu

pekerjaan, persetujuan dan keputusan yang perlu diambil memerlukan suara

majoriti. Misalnya; kejadian pecah rumah yang berlaku di taman perumahan

memerlukan tindakan yang segera dan komitmen penduduk setempat hadir

dalam membincangkan masalah tersebut. Jika penduduk tidak hadir bermakna

kerjasama tidak dapat dijalankan dan tiada jawatankuasa ditubuhkan bagi

menjaga kepentingan penduduk di taman perumahan berkenaan. Jika hal ini

berlaku maka tidak ada nilai permuafakatan dalam masyarakat. Namun, apa

yang pasti, amalan muafakat dan bekerjasama masih lagi diamalkan oleh

masyarakat di Malaysia.

Dalam membincangkan perkaitan amalan baik yang dipraktikkan dalam

masyarakat, setiap individu perlu tahu akan kemantapan pembangunan sosial

yang diterapkan dalam diri setiap anak-anak di Malaysia. Lalu anak-anak remaja

dan generasi muda dijadikan sandaran dalam usaha mewujudkan suasana

kemasyarakatan yang aman dan harmoni. Golongan belia khususnya perlu

memahami akan peranan mereka berhubung tanggungjawab terhadap agama,

bangsa dan negara. 37Bagi usaha-usaha yang telah dijalankan perlulah disokong

36 … op.cit m.s 104

37

44
kerana bermatlamatkan objektif yang baik. Usaha yang terbaik yang perlu

dilakukan oleh masyarakat ialah penglibatan semua pihak dalam menjayakan

rancangan pembangunan masyarakat dari pelbagai sudut iaitu jasmani, emosi,

rohani, intelektual dan sosial.

4.3 Hormat-Menghormati

“Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1998:464), hormat dapat

didefinisikan sebagai mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang

dengan memberikan layanan yang penuh sopan, khidmat, takzim.” 38

Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin dalam berita yang bertarikh 18

Januari dalam akhbar Utusan menyatakan bahawa “Perpaduan, keharmonian

dan semangat kekitaan merupakan formula kejayaan kita mengekalkan

keamanan selama ini. Namun, ia bukan bermakna apa yang kita bentuk ini boleh

kekal selama-lamanya.” 39

Berdasarkan ulasan yang diberikan oleh Datuk Raja Nong Chik Raja

Zainal Abidin dan Kamus Dewan Edisi Ketiga, jelaslah bahawa amalan

perpaduan merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang

harmoni dan makmur. Namun apakah amalan baik boleh kita praktikkan dalam

usaha untuk mewujudkan ke arah perpaduan?. Ianya adalah hormat-

Muhamad Ismail Ahmad, opi.cit. m.s 45

38 Tiada nama pengarang (1998), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa
dan Pustaka, m.s 464.

39 http://rajanongchik.com/?p=605.

45
menghormati. Hormat-menghormati merupakan nilai asas yang dibentuk dari

peringkat kanak-kanak lagi dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang

berbudi pekerti mulia dan harmoni.

“Menurut Nur Munirah Teoh Abdullah (2000:21), hormat dapat

didefinisikan sebagai menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial

dengan memberikan layanan yang sopan.” 40

Berdasarkan ulasan Nur Munirah Teoh Abdullah contoh amalan yang

dipraktikkan adalah memberikan layanan yang baik. Situasinya adalah seperti

memberikan layanan mesra kepada tetamu yang hadir dan memberikan

perhatian atau mendengar pandangan seseorang dengan teliti.

Ciri pertama yang dapat diperlihatkan dalam amalan hormat adalah

bekerjasama tanpa mengira mengira kaum, agama, darjat, harta dan pangkat.

Kedua, memberi layanan mesra, sopan dan memberi penghormatan kepada

orang lain. Ketiga, menghargai budi, jasa, pendapat dan kebolehan orang lain

(Decks , 2008). 41 Menurut Nur Munirah Teoh Abdullah (2000:xxvi), amalan

hormat menghormati dapat dibahagikan kepada sub-sub yang tertentu dalam

40 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long. (2000), Pengetahuan Moral, Selangor,
Sasbadi Sdn. Bhd.m.s 21

41 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

46
kehidupan seorang individu dalam konteks masyarakat. Sub-sub yang

terkandung dalam hormat-menghormati adalah seperti yang berikut: 42

1. Hormat dan taat kepada ibu bapa.

2. Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga, dan

pemimpin.

3. Hormat kepada raja dan negara.

4. Hormat kepada hak asasi.

5. Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan.

6. Hormat kepada keperibadian individu.

7. Patuh kepada undang-undang.

8. Patuh kepada ketepatan masa.

9. Menghargai kebijaksanaan, pengalaman, dan jasa.

10. Menghargai tenaga pekerja.

11. Menghargai maruah diri.

Kita akan membincangkan setiap sub-sub nilai yang telah dinyatakan tadi

dalam situasi mempraktikkan amalan ini dalam masyarakat kita, Malaysia

dengan lebih terperinci lagi. Sub nilai yang pertama adalah hormat dan taat

kepada ibu bapa. Adalah menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab seseorang

anak bagi memuliakan ibu bapa. Tanpa mereka, kita tidak akan lahir ke dunia ini.

Situasi yang pertama adalah mematuhi setiap arahan, nasihat, dan

larangan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa melarang anak-anaknya untuk bermain

42 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s xxvi

47
pisau, anak tersebut haruslah mematuhi arahan mereka. Hal ini kerana pisau

merupakan perlatan tajam yang boleh mencederakan diri manusia jika tidak

digunakan dengan cara yang betul. Kedua, melayani ibu bapa dengan baik.

Apabila ibu bapa keletihan, sebagai seorang anak kita haruslah mengambil

peranan untuk membantu ibu bapa meringankan beban seperti mengurut

mereka atau turut bersama-sama membantu ibu bapa menyelesaikan tugasan

seperti memasak dan membersihkan halaman rumah.

Ketiga, menjaga ibu bapa apabila mereka tua atau uzur. Pada masa kini,

didapati anak-anak yang bekerjaya mengambil jalan pintas dengan menghantar

kedua-dua ibu bapa mereka ke rumah orang tua kerana tidak mahu menjaga

mereka. Tindakan seperti ini akan mengguris hati dan perasaan mereka kerana

sewaktu kita kecil, mereka menjaga dan menatang kita dengan sepenuh hati

walaupun kita merengek dan menangis. Keempat mengambil berat akan

perasaan dan keperluan ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita haruslah

bercakap dengan nada yang lemah lembut dan bukannya meninggikan suara.

Jika tidak ia akan menyebabkan ibu bapa terguris hati. Justeru, amalan

menghormati ibu bapa adalah sub nilai hormat yang asas yang mana akan

membentuk ke arah nilai hormat lain yang lebih luas skopnya seperti yang akan

dinyatakan di bawah.

Sub nilai kedua adalah hormat dan taat kepada orang yang lebih

tua, guru, rakan,jiran tetangga dan pemimpin. Kita perlulah memberi layanan

yang baik untuk menunjukkan rasa hormat kepada golongan tersebut. Ciri-ciri

amalan hormat ini merangkumi ikhlas dan tidak mengharapkan balasan,

48
menghormati orang tua tanpa mengira keturunan,pangkat, kedudukan dan harta,

seterusnya tidak menyinggung perasaan ibu bapa dan akhir sekali menerima

nasihat dan tunjuk ajar (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:22). 43

Situasi yang boleh diberikan adalah mematuhi dan menerima arahan,

nasihat, pandangan, dan tunjuk ajar daripada golongan tua, guru, rakan, jiran

tetangga, dan pemimpin. Kita haruslah mematuhi setiap nasihat yang diberikan

oleh mereka kerana mereka merupakan cermin diri kita sendiri. Mereka dapat

melihat kelemahan dan keburukan sesuatu yang kita sendiri tidak dapat lihat.

Situasi seterusnya adalah menjaga pertuturan supaya tidak menyinggung

perasaan mereka. Kita haruslah bercakap dengan nada yang sesuai dan

bukannya meninggikan suara sesuka hati. Situasi yang terakhir adalah menjaga

hati dan melayan mereka dengan baik. Misalnya, jika mereka bertandang ke

rumah kita, kita tidak boleh mengabaikan mereka tetapi memberikan layanan

yang secukupnya seperti menyediakan makanan dan sebagainya.

Sub nilai ketiga adalah hormat kepada Raja dan Negara iaitu menerima

dan menghormati raja serta lambang-lambang kebesaran negara seperti

bendera dan lagu kebangsaan (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:22). 44

Ciri-cirinya yang adalah mempunyai perasaan taat setia, mengetahui

perkembangan dalam pentadbiran negara, mengharumkan nama negara,

mendukung dan mengamalkan prinsip rukun negara, sanggup berkorban jiwa

43 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit , m.s 22

44 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit

49
dan harta benda dan tidak mengeluarkan tomahan,ancaman dan kata-kata yang

mengugat keamanan (Decks , 2008). 45

Sebagai contoh, amalan yang boleh dipraktikkan adalah lambang

kebesaran. Kita mestilah berdiri tegak ketika lagu Negaraku dinyanyikan. Kita

juga harus tahu untuk menyanyikan lagu Negaraku dan menghafal lirik lagu

tersebut. Aplikasi kedua adalah Raja. Kita haruslah menjaga maruah raja dengan

tidak mencemarkan atau memburukkan raja. Hal ini kerana melambangkan

kedaulatan negara kita di samping undang-undang.

Sub nilai keempat adalah hormat kepada hak asasi yang membawa

maksud menghormati hak dan keperluan asasi seseorang individu seperti yang

terkandung dalam Perlembagaan Malaysia (Nur Munirah Teoh Abdullah et al

(2000: 23). 46
Ciri-ciri sub nilai ini yang pertama adalah seseorang berhak

melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar undang negara, kedua setiap

individu mempunyai hak berucap, mengeluarkan fikiran berkumpul, beragama,

berpendidikan, mengundi, berpersatuan dan berpolitik. Ketiga pula adalah

mempunyai perasaan untuk menjalin kerjasama dan persefahaman, keempat

menghormati hak diri dan orang lain, kelima bersikap terbuka tanpa melampau,

keenam menerima pendapat serta teguran orang lain secara ikhlas dan yang

ketujuh sanggup menerima hukuman (Decks, 2008). 47

45 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

46 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 23

47 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

50
Aplikasi dalam hak asasi adalah melalui situasi hak berucap,

mengeluarkan buah fikiran, berkumpul, beragama, memperoleh pendidikan,

mengundi, berpersatuan, dan berpolitik. Setiap perkara yang dinyatakan ini

harus menyediakan ruang yang adil kepada setiap orang untuk memperoleh hak

masing-masing selagi ia tidak melanggar Perlembagaan Malaysia. Sub nilai

yang kelima adalah hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai

keturunan iaitu menghormati kepercayaan dan adat resam semua keturunan di

Malaysia (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:23). 48

Ciri-cirinya adalah mengamalkan adat resam dan kebudayaan sendiri,

tidak mengejek, mengutuk, menghina adat dan kepercayaan orang lain dan

bebas mengamalkan adat dengan tidak melanggar peraturan (Decks , 2008).

.Kita haruslah menerima dan menghormati adat dan budaya serta kepercayaan
49

orang lain. Contoh situasi adalah tidak menghina atau mengejek adat dan

kebudayaan kaum lain. Seterusnya mengambil tahu akan peraturan di tempat

beribadat pelbagai kaum dan akhir sekali memastikan hidangan yang disediakan

mengambil kira pantang larang pelbagai agama. Hal ini memandangkan setiap

agama yang berbeza mempunyai pantang larang makanan tertentu yang tidak

boleh dimakan oleh mereka.

Sub nilai yang keenam adalah hormat kepada keperibadian individu iaitu

menghormati sifat-sifat yang tersendiri yang ada pada setiap individu, terutama

48 Ibid

49 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

51
golongan yang kurang bernasib baik (Nur Munirah Teoh Abdullah et al (2000:23).
50
Ciri-ciri dalam amalan hormat ini menurut Decks (2008) ialah: 51

1. Hormat kepada sifat fizikal, bakat, potensi dan fikiran

2. Menjaga perasaan orang lain

3. Menghormati golongan yang kurang bernasib baik

4. Tidak memandang rendah orang lain

5. Mempertimbangkan pendapat orang lain

Kita boleh mempraktikkan amalan ini dalam situasi golongan kurang

bernasib baik misalnya golongan cacat dan tidak berupaya. Kita boleh menolong

orang yang cacat penglihatan dengan membimbing mereka melintas jalan

dengan selamat tanpa mementingkan diri kita yang sedang sibuk ketika itu. Kita

juga tidak boleh mengejek golongan yang tempang, gagap, bibir sumbing,

nyanyuk, mata juling, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan mereka

berasa rendah diri dan tidak ingin bergaul dengan masyarakat. Oleh itu kita

haruslah mereka dan cuba bergaul kerana mereka juga merupakan sebahagian

daripada institusi masyarakat.

Sub nilai ketujuh adalah patuh kepada undang-undang iaitu menerima


52

dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah di tentukan tanpa

mengira di mana sahaja seseorang berada (Nur Munirah Teoh Abdullah et al

(2000:23). Ciri yang pertama adalah memahami pentingnya undang-undang,

kedua menerima hukuman setimpal. Ketiga pula ialah berhati-hati dalam

50 Ibid

51 Ibid

52 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 23

52
tindakan supaya tidak melanggar undang-undang dan yang terakhir ialah

mengetahui hak sendiri (Decks, 2008). 53

Kita haruslah mematuhi undang-undang seperti dalam situasi tidak

merokok di tempat awam seperti di dalam kawasan sekolah dan hospital.

Sebagai penggunan lalu lintas, kita juga haruslah mematuhi peraturan lalu lintas

agar dapat mengelakkan sebarang kemungkinan untuk berlakunya kemalangan.

Selain itu kita juga haruslah mematuhi dan mengikuti peraturan dan undang-

undang yang digubal oleh kerajaan.

Sub nilai kelapan ialah patuh kepada ketepatan masa iaitu menepati

waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah (Nur Munirah Teoh Abdullah

et al (2000:24). 54
Ciri-ciri yang terkandung dalam sub nilai ini menepati janji,

mengurus masa, bahagi dan guna masa sepenuhnya, guna jadual waktu, tidak

berlengah-lengah siapkan kerja dan tidak menangguh kerja (Decks, 2008). 55

Kita boleh mempraktikkan amalan ini dengan menepati masa. Situasi

ialah menghantar tugasan pada waktu yang telah dijanjikan. Misalnya jika kita

perlu menghantar tugasan sebelum pukul 5.00 petang pada hari dan tarikh

tertentu, kita haruslah menepati ketetapan tersebut. Kita juga harus menghadiri

sebarang undangan atau temu janji tepat masanya. Hal ini agar kita tidak

menggangu perjalanan majlis dan peruntukan masa yang telah ditetapkan.

53 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

54 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 24

55 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

53
Dalam pengaplikasian pengurusan masa kita hendaklah menggunakan

masa dengan sebaik-baiknya. Justeru, kita bolehlah menyediakan jadual waktu

harian agar kita dapat membahagikan masa dengan sebaiknya dan mematuhi

jadual tersebut. Untuk mengelakkan pembaziran masa, kita janganlah

melakukan aktiviti seperti berbual-bual kosong mahupun melayari perkara-

perkara yang tidak berfaedah di internet.

Sub nilai kesembilan ialah menghargai kebijaksanaan,pengalaman dan

jasa iaitu menghargai seseorang kerana pengetahuan, pengalaman,

pengorbanan dan jasanya dalam sesuatu lapangan (Nur Munirah Teoh Abdullah

et al (2000:25). 56

Ciri-ciri sub nilai ini ialah menghargai jasa pekerja yang beri khidmat, ilmu

dan tenaga, menghargai pengorbanan ibu bapa dan memberi penghormatan

kepada tokoh-tokoh (Decks, 2008). 57 Sebagai contoh, untuk mempraktikkan

amalan ini adalah dengan meningkatkan kadar gaji dan menaikkan pangkat

mereka. Seterusnya dalam menghargai mereka pula adalah dengan memberikan

bonus atau hadiah untuk menunjukkan bahawa kita menghargai sumbangan

yang telah mereka berikan sepanjang mereka berkhidmat.

Sub nilai kesepuluh ialah menghargai tenaga pekerja iaitu menghargai

perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja (Nur Munirah Teoh

56 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 25

57 http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

54
Abdullah et al (2000:25). 58 Kita boleh mempraktikkan amalan ini dalam aplikasi

menghargai jasa pekerja. Situasinya adalah seperti menunjukkan penghargaan

dengan cara memberikan bonus, cuti atau majlis makan atas perkhidmatan

pekerja yang setia dan berdedikasi. Situasi lain adalah seperti 1 Mei telah

diiktiraf sebagai Hari Pekerja iaitu pada hari tersebut setiap individu dan

masyarakat yang bekerja boleh bercuti. Perkara ini menunjukkan bahawa setiap

individu yang bekerja wajar diberi penghargaan di atas segala bakti yang mereka

telah mereka berikan.

Sub nilai yang kesebelas ialah menghargai maruah diri iaitu menghargai

maruah diri setiap individu tanpa mengira taraf dan kedudukan (Nur Munirah

Teoh Abdullah et al (2000:26). 59Ciri-ciri yang terkandung adalah mengamalkan

sifat-sifat murni seperti baik hati, bercakap benar, berhemah tinggi kemudian

tidak merosakkan nama baik sendiri. Seterusnya ialah menjaga perbuatan,

tingkahlaku dan pertuturan serta berpakaian secara sopan (Decks,2008). 60

Untuk mempraktikkan amalan ini adalah dengan menjaga nama baik.

Situasinya adalah pada diri iaitu tidak melibatkan diri dalam perbuatan maksiat.

Hal ini kerana perkara seperti ini akan membuatkan orang sekeliling memandang

hina kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Kita juga janganlah

menghina, mengutuk dan memalukan orang lain. Hal ini kerana ia akan

58 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 25

59 Nur Munirah Teoh Abdullah, See Tho, A.K. Long op.cit. m.s 26

60http://www.cakap2.com/ruangan-pendidikan-moral-f24/bab-4-hormat-menghormati-t299.htm.

55
menjatuhkan maruah individu yang kita perkatakan itu. Ianya bukan sahaja akan

membawa kemudaratan malah akan memalukan individu tersebut untuk

berhadapan dengan orang ramai.

Kesimpulannya, kelebihan amalan hormat-menghormati ialah setiap

individu dalam masyarakat akan merasa dirinya dihargainya. Amalan ini

menjadikan kita bersatu dalam satu komuniti yang teguh. Sekiranya amalan

hormat diabaikan kemungkinan untuk masyarakat untuk berpecah dan

berlakunya huru-hara adalah amat tinggi. Justeru, amalan hormat-menghormati

perlulah diamalkan dan dipraktikkan di segenap lapisan masyarakat agar kita

dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang aman harmoni dan tidak berlaku

sebarang pergaduhan. Individu yang saling hormat-menghormati akan

membawa kepada kesejahteraan selagi amalan ini diamalkan.

1.1 Kerjasama

Penghayatan nilai-nilai murni terkandung di dalam setiap ajaran agama

yang wujud di dunia. Masyarakat Malaysia sering ditakrifkan sebagai masyarakat

majmuk. ( Ahmad Fawzi Basri dan Abdul Halim Ahmad 1987: ix). Masyarakat

Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya dan agama sememangnya

mempunyai nilai-nilai murni yang amat tinggi. Kesemua agama memberi

pelbagai pengajaran terhadap soal moral, akhlak dan kemanusiaa serta

pemeliharaan alam.

Sekiranya nilai-nilai murni dalam masyarakat dihayati satu persatu maka

masyarakat akan hidup aman dan tenteram. Penghayatan nilai murni dalam

56
pelbagai agama dan budaya akan membawa kita kepada kehidupan yang

bertamadun dan secara tidak langsung ianya bertindak sebagai pemangkin

kepada keutuhan nilai murni dalam masyarakat. Nilai-nilai murni yang

terkandung dalam masyarakat majmuk di Malaysia yakni terdiri daripada Melayu,

Cina dan India bertindak sebagai pemangkin kepada keutuhan nilai murni dalam

masyarakat Malaysia.

Antara nilai murni yang boleh dipraktikkan dalam masyarakat kita

berbilang kaum ialah kerjasama. Kerjasama menurut Kamus Dewan ialah kerja

bersama-sama atau saling membantu. Kerjasama bermaksud usaha yang baik


61

dan membina yang dilakukan secara bersama-sama di peringkat individu,

komuniti, masyarakat, atau Negara bagi mencapai sesuatu matlamat. 62


Sejak

kita kecil lagi, kita diajar dengan pepatah 'berat sama dipikul, ringan sama

dijinjing’. Di sinilah konsep kerjasama dapat dilihat. Dengan adanya amalan

kerjasama dalam anggota masyarakat, tugas sesuatu kerja akan digalas

bersama-sama. Selain itu, melalui amalan kerjasama juga menyebabkan

bebanan sesuatu kerja dapat dikurangkan.

Amalan kerjasama ini penting bagi mengukuhkan persaudaraan. Sebagai

contoh persaudaraan kita sesama rakyat Malaysia. Kita hidup di bawah satu

payung, iaitu Malaysia. Penerapan amalan murni ini akan dapat mengeratkan

lagi ikatan persaudaraan antara masyarakat sekaligus menjadikan Malaysia

sebagai sebuah Negara yang dihormati serta gah di peringkat antarabangsa.

61 Sidang Pengarang , op. cit, m.s. 656

62 Abdul Rahman Md. Aroff , op. cit, m.s. 30

57
Selain itu, kerjasama juga adalah untuk penting untuk kebaikan bersama.

Kebaikan bersama bermaksud dapat menikmati hasil usaha secara beramai-

ramai setelah mengamalkan amalan bekerjasama ini. Kebaikan yang diperoleh

bukanlah untuk kepentingan satu-satu individu sahaja, sebaliknya semua

anggota masyarakat akan merasai kebaikan yang diperoleh.

Melalui amalan kerjasama ini juga dapat melahirkan masyarakat yang

bersatu-padu dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Apabila rakyat

sudah bersatu-padu, benteng Negara akan menjadi kukuh. Selain itu,

permuafakatan antara kita sebagai rakyat Malaysia akan menjadi semakin kuat

dan utuh walaupun diancam anasir-anasir luar. Malaysia tidak pernah gentar,

sebaliknya kita tetap mampu berdiri teguh sebagai 1 Malaysia. Melalui amalan

kerjasama sebenarnya dapat mewujudkan semangat perpaduan. Perpaduan

yang dimaksudkan ialah bersefahaman dan bekerjasama sama ada di peringkat

komuniti, masyarakat, Negara dan juga antarabangsa. Sebagai contoh adalah

penglibatan pelbagai kaum dalam pentadbiran Malaysia sendiri.

Di dalam pentadbiran Malaysia, jawatan-jawatan yang disandang tidak

dimonopoli oleh kaum Melayu sahaja. Sebaliknya, jawatan-jawatan tersebut

dijawat oleh pelbagai kaum dan agama. Di kalangan pemimpin-pemimpin ini

sendiri telah wujud persefahaman dalam melaksanakan tanggungjawab mereka

terhadap Negara tercinta. Mereka bersama-sama menggembleng tenaga dalam

mengharumkan nama Malaysia di persada dunia.

Jadi, secara tidak langsung semangat perpaduan mulai timbul di antara

rakyat yang berbilang kaum. . menerusi perpaduan juga , Peristiwa 13 Mei

58
dapat dielakkan daripada berulang kembali. Peristiwa ini merupakan titik hitam

bagi seluruh rakyat Malaysia di mana rakyat perlbagai kaum tidak bersefahaman

dan pertumpahan darah turut berlaku. Jadi, amalan kerjasama adalah penting

bagi menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat.

Gagasan 1 Malaysia sendiri yang diperkenalkan oleh Dato Seri Najib bin

Tun Razak juga hanya dapat direalisasikan dengan wujudnya perpaduan.

Penekanan 1 Malaysia bertujuan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang

kaum dan agama. 63


Jadi, perpaduan adalah tunjang utama kepada

perlaksanaan gagasan ini. Tanpa perpaduan, gagasan ini tidak mungkin dapat

mencapai matlamat serta objektif perlaksanaannya. Perpaduan tidak hanya

dilihat menerusi 1 aspek sahaja.

Konsep rumah terbuka juga memperlihatkan perpaduan yang ada dalam

masyarakat Malaysia. Rumah terbuka saban tahun diadakan menerusi pelbagai

peringkat seperti peringkat sekolah, negeri dan juga kebangsaan. Apa yang

menariknya, setiap perayaan disambut oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa

mengira bangsa dan agama. Rumah terbuka yang diadakan dihadiri oleh

pelbagai bangsa tanpa mengira warna kulit. Menerusi majlis rumah terbuka

juga, rakyat pelbagai kaum dapat disatukan di bawah satu payung, iaitu

Malaysia.

Suatu ketika dahulu, Deeparaya pernah disambut di Malaysia kerana

tarikh sambutan perayaan kaum Melayu dan India berdekatan. Deeparaya

63 http://www.1malaysia.com.my/index.php?option=com_myblog&show=the-1malaysia-concept-
part-1html.html&Itemid=54&lang=bm

59
merupakan gabungan antara perayaan Deepavali dengan Hari Raya. Kerjasama

antara dua budaya ini perlu dibanggakan oleh seluruh masyarakat kerana rakyat

pelbagai kaum dapat berkongsi kebudayaan dan perayaan diraikan bersama.

Dengan itu, semangat perpaduan antara kaum dapat diwujudkan sekaligus

menjadi tunjang kepada permuafakatan rakyat Malaysia.

Selain itu, melalui amalan kerjasama ini juga dapat membentuk nilai

toleransi. Toleransi boleh diertikan sebagai sanggup bertolak ansur, sabar serta

dapat mengawal diri bagi megelakkan berlakunya pertelingkahan. Jadi, tidak


64

hairanlah bagaimana rakyat Malaysia yang berbilang kaum boleh duduk di

bawah satu bumbung. Dengan adanya toleransi dalam masyarakat kita,

pergaduhan dan pertelingkahan antara kaum dapat dielakkan. Jadi, hubungan

kemsyarakatan akan menjadi mesra dan dapat mengeratkan silaturahim antara

kita.

Amalan kerjasama ini dapat diaplikasikan menerusi amalan gotong-

royong. Amalan ini mengutamakan semangat bekerjasama di antara satu sama

lain. Masyarakat di luar bandar kebiasaannya masih teguh mengamalkan


65

gotong-royong kerana masyarakat ini amat mementingkan perpaduan dan nilai

tradisi serta suka hidup tolong-menolong dan melakukan kerja secara sukarela.

Struktur anggota masyarakat ini yang terdiri daripada saudara-mara sendiri

memudahkan lagi amalan ini dilaksanakan. Berdasarkan hal inilah masyarakat

64 Abdul Rahman Md .Aroff, op. cit , m.s. 30

65 http://mazlan66.wordpress.com/2008/06/10/amalan-bergotong-royong/

60
tersebut sama-sama menggembleng tenaga dan berkorban masa untuk

menjayakan sebarang aktiviti yang dijalankan oleh ahlinya.

Selain itu, hubungan antara jiran masih kukuh dan kemesraan di kalangan

penduduk luar bandar lebih terjalin erat. Keadaan sebegini mendorong mereka

untuk berkumpul dan berbincang dalam menjayakan sesuatu aktiviti gotong-

royong. Dengan adanya keharmonian dan kemesraan di kalangan setiap lapisan

masyarakat membolehkan mereka dengan tidak segan-silu meminta bantuan

dan pertolongan. Hal ini kerana mereka berpegang kepada hakikat bahawa

segala-galanya bertolak daripada semangat kerjasama yang ada dalam diri

mereka.

Melalui aktiviti gotong-royong, hubungan silaturahim antara anggota

masyarakat dapat dieratkan. Selain itu, bebanan kerja juga akan berkurangan

berbanding jika dilakukan berseorangan. Aktiviti gotong-royong juga dapat

merapatkan jurang perbezaan dalam masyarakat. Sebagai contoh antara

golongan kaya dengan miskin, golongan pegawai dengan buruh kasar dan

pelbagai lagi. Jadi, dengan terhapusnya jurang sebegini, amalan kerjasama

dalam masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah. Secara tidak langsung,

melalui aktiviti sebegini juga dapat membentuk peribadi yang luhur dalam

kalangan masyarakat.

Interaksi antara kaum adalah merupakan satu jalan ke arah perpaduan

nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu.

Penghayatan nilai-nilai mumi oleh masyarakat majmuk perlulah diteruskan dan

dipupuk bagi mengatasi gejala sosial dalam masyarakat hari ini. Kesemua

61
agama dan budaya masyarakat dalam negara kita menyeru penganutnya agar

berakhlak mulia. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat

menyebabkan perilaku mereka menjurus ke arah negatif. Jadi, amalan

bekerjasama perlulah diterapkan ke seluruh genap masyarakat kerana ianya

memainkan peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat yang bersatu-

padu dan kukuh perhubungannya.

Dengan adanya nilai-nilai murni seperti kerjasama ini dalam masyarakat,

kita akan menjadi lebih progresif, aman, damai dan harmonis. Negara juga turut

aman, damai, maju dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa.

Selagi sesuatu bangsa itu dapat mengekalkan tahap amalan baik yang tinggi

selama itulah bangsa itu akan terus maju dan berkembang. Sejarah telah

membuktikan perkara ini. Beberapa tamadun agung yang pernah mengukir

nama akhirnya tumpas dan lenyap seperti tamadun Babylon di Iraq, Mesir,

Rome, Abasiah dan Umayyah, Melaka dan banyak lagi hanya disebabkan oleh

pemimpin dan ahli masyarakatnya sudah tidak bermoral dan beretika lagi.

62
20 Rumusan

Keghairahan dalam mengharungi kehidupan moden yang lebih

berprinsipkan kepada pertimbangan materialistik ada kalanya kita terlupa

bahawa ada manusia lain yang hidup disekeliling kita. Manusia menjadi

begitu rakus hingga pertimbangan nafsu lebih menguasai akal dalam

keputusan yang dibuat. Akibatnya manusia lebih mementingkan diri

sendiri melupakan tanggungjawab dan kewajipan untuk hidup

bermasyarakat, berkeluarga dan beragama. Amalan baik adalah penting

dalam kehidupan manusia kerana ia dapat membantu manusia untuk

mengenali mana yang benar atau salah. Selain itu, ianya juga penting

untuk mencapai keseimbangan hidup. Ianya berkaitan dengan kesedaran

tentang kekuatan yang mantap.

Kepentingan nilai-nilai murni ini dapat dilihat dari segi individu,

keluarga, masyarakat dan bangsa. Tidak dapat dinafikan kesedaran

bahawa manusia itu makhluk yang dijadikan Tuhan dan menikmati segala

rahmat-Nya menjadi asas utama untuk manusia itu bermoral. Setiap

63
manusia yang waras sentiasa menyedari bahawa adalah lebih baik untuk

membuat kebaikan daripada membuat kejahatan yang akan membawa

kesukaan kepada diri sendiri dan sesuatu kebaikan yang dilakukan itu

pasti mendatangkan kepuasan dan kesejahteraan kepada dirinya sendiri.

Sebaliknya, satu-satu kejahatan yang dilakukan lambat- laun akan

membawa akibat buruk kepada dirinya sendiri

6.0 Bibliografi

a) Buku Rujukan

Ahmad Khamisi. (1996). Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi


Pengajian Tinggi . Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman
Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Md. Aroff, et al. (1994). Pendidikan Moral (Cetakan


Pertama). Selangor : Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Chamhuri Siwar et al (2005). Ekonomi Malaysia. Selangor : Pearson


Malaysia Sdn Bhd.

Drs. M. Ali Hasan (1997). Tuntutan Akhlak (Cetakan Pertama). Kuala


Lumpur : Percetakan Zafar Sdn Bhd

Heng Siew Ngu, Md. Zyadi Md. Tahir (2008). Teks Pra-U STPM
Matrikulasi Mikroekonomi. Selangor : Pearson Malaysia
Sdn
Bhd

Rusly Musa,Nurashikin Abdullah (2008). Teks Pra-U STPM Geografi

64
Alam Sekitar Fizikal . Selangor : Pearson Malaysia Sdn
Bhd

Sidang Pengarang (1998) . Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur :


Dewan Bahasa Dan Pustaka

Tam Yeow Kwai. (1996). Pendidikan Moral 1 : Konsep dan Program

Pendidikan Moral (Cetakan Pertama) . Kuala Lumpur:

Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Ting Chew Peh (1997). Konsep Asas Sosiologi . Kuala Lumpur : Dewan

Bahasa Dan Pustaka

b) Laman Web

http://kukmweb.ukm.my/~myahya/falsafah/Syarahan2.htm.
Diakses pada 8 Mac 2010 pada pukul 3.11 am

http://mazlan66.wordpress.com/2008/06/10/amalan-bergotong-royong/
Diakses pada

http://ms.wikipedia.org/wiki/Antropologi

Diakses pada 11 Mac 2010 pada pukul 7.23 pm

http://ms.wikipedia.org/wiki/Komunikasi

Diakses pada 11 Mac 2010 pada pukul 7.35 pm

http://pendidikanmoralspm.blogspot.com/2008/11/kerajinan.html

65
Diakses pada 12 Mac 2010 pada pukul 2.34 am

http://psikonseling.blogspot.com/

Diakes pada 14 Mac 2010 pada pukul 10.55 pm

http://sarjana.tripod.com/nilai3.html
Diakses pada 15 Mac 2010 pada pukul 5.46 pm

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/TIONGKIEWHAAP0

10435D2006

Diakses pada 17 Mac 2010 pada pukul 6.12 pm

http://www.malaysiaharmoni.com/index.php/kolumnis/roha-hassan/85-

adakah-kita-generasi-merdeka

Diakes pada 19 Mac 2010 pada pukul 10.14 pm

http://www.1malaysia.com.my/index.php?option=com_myblog&show=the-
1malaysia-concept-part-1html.html&Itemid=54&lang=bm
Diakses pada 21 Mac 2010 pada pukul 12.01 am

66
7.0 Lampiran

Lampiran A

67