Anda di halaman 1dari 5

1.

0PENGENALAN

Pekerjaan adalah satu keperluan yang teramat penting kepada manusia. Kehidupan kita
bergantung kepada kerja. Ini kerana ia merupakan sumber ekonomi untuk keperluan. Pekerjaan
juga boleh mengangkat status dan pengiktirafan seseorang individu dalam masyarakatnya. Selain
itu, pekerjaan juga meletakkan nilai dan harga diri seseorang.
Agama amat menggalakkan setiap penganutnya bekerja dan tidak meminta-minta. Ia merupakan
tuntutan yang perlu dilaksanakan dengan jujur dan amanah. Dengan pekerjaan inilah kita dapat
memberi nafkah untuk diri dan keluarga di samping membangun ekonomi bangsa serta negara.
kebanyakan mereka yang berjaya adalah orang yang berdisiplin dalam kerja. Dengan
memiliki disiplin membolehkan seseorang itu menjadi pekerja yang berkreativiti dan berkualiti.
Untuk menjadi pekerja yang berkreativiti dan berkualiti ini memerlukan banyak kemahiran dan
pengalaman. diperoleh dengan adanya DISIPLIN.

2.0PENGERTIAN DISIPLIN

Disiplin atau tatatertib pekerja merujuk pada kepatuhan pekerja kepada dasar-dasar, peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur organisasi bagi tujuan menjaga ketenteraman di tempat kerja
agar piawai-piawai dan objetif-objektif organisasi dapat dicapai. Tujuan utama sistem displin
adalah untuk memastikan tingkah laku kerja para pekerja tidak bercanggah dengan matlamat-
matlamat organisasi.

Tindakan disiplin merupakan hukuman majikan yang dikenakan terhadap pekerja dengan sebab
prestasi yang tidak memuaskan atau kerana salah laku. Prestasi yang tidak memuaskan dikatakan
berlaku apabila seseorang pekerja sentiasa gagal melakukan tugas-tugasnya dengan cara yang
memuaskan, mengikut piawai-piawai yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam keadaan yang
demikian, pihak majikan harus mengenal pasti dan menentukan sebab-sebab berlakunya prestasi
yang tidak memuaskan itu dan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.
3.0PENGERTIAN ORGANI SASI

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti
penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang
tersebut terhadap masyarakat Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui
keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti;
pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga
menekan angka pengangguran 
Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus
meneruskan. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup.Akan tetapi
sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka,
meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara
relatif teratur

Terdapat juga beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu
sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau
wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana,
terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya
(uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang
digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

4.SALAH LAKU

Salah laku berlaku apabila seseorang pekerja sengaja mencabuli peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan oleh majikan.Salah laku boleh dibahagikan kepada dua iaitu salah laku yang kecil dan
salah laku yang besar. Akan tetapi sukar untuk memutuskan dengan jelas salah laku yang mana
harus disifatkan sedemikian. Sama ada sesuatu salah laku dianggap serius atau tidak banyak
bergantung pada jenis perniagaan yang dijalankan, jenis kerja pesalah laku dan keadaan sekitar
salah laku. Walau bagaimanapun, sebelum sebarang tindakan disiplin diambil, pekerja tersebut
harus diberi amaran serta peluang yang mencukupi untuk memperbaiki prestasinya.

5.SALAH LAKU KECIL

Antar salah laku kecil yang sering dilakukan kebanyakkan pekerja di Malaysia adalah seperti
berikut.:-

1. Lewat masuk kerja

2. Tidak merakamkan waktu masuk kerja

3. Bertingkah laku tidak sopan

4. Mengunakan bahasa pertuturan yang kurang sopan


5. Tidak memberi tumpuan sepenuhnya pada pekerjaan

6. Mengabaikan keselamatan sekeliling

7. Meletakakan sesuatu peralatan tidak kena pada tempatnya

8. 6.SALAH LAKU BESAR

Salah laku besar pula merupakan satu kesalahan yang harus di pertimbangan sewajarnya oleh
majikan agar menjadi pengajaran kepada pekerja tersebut dan pekerja lain, agar semua pekerja
mengetahui akan pentingnya sesuatu undang-undang disiplin antara kesalah besar yagn
dilakukan oleh sesetengah pekerja adalah seperti berikut:-

1. Mencuri

2. Menipu

3. Bergaduh pada waktu kerja

4. Sengaja merosakkan harta benda syarikat

5. Berada dalam keadaan mabuk ataupun khayal disebabkan pengambilan bahang terlarang

6. Engkar arahan ketua ataupun Pengurus

7. Ponteng kerja [Tampa alasan yang kukuh]

8. Kerja Tidak mencukupi Masa yg ditetapkan [Tampa alasan kukuh]

7.0CARA MENGATASI MASALAH DISIPLIN PEKERJA

Bagi seseorang pekerja,mereka memerlukan ketenangan pada waktu bekerja atau,ini karena
tahap emosional seseorang mampu memberi pengaruh yang buruk pada pekerja itu sendiri dan
pekerja lain,malah mampu mengugat hasil kualiti kerja yang dilakukan,dan ini akan
mendatangkan kerugian bagi pihak syarikat yang bertangungjawab.oleh yang demikian disini
ada beberapa langkah yang bleh diambil bagi membendung beberapa masalah disiplin yang
sering dilakukan oleh pekerja antaranya seperti berikut:

7.1KEPERLUAN FISIOLOGI

Menjaga keperluan ini amat lah penting karena ini merupakan keperluan asas manusia seperti
makanan, tidur dan tempat kediaman.

Sekiranya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, ia akan mempengaruhi arah
fokuspekerja semasa menjalankan sesuatu tugas.
7.2KEPERLUAN KESELAMATAN

Tahap keselamatan pekerja haruslah dititik beratkan antaranya keselamatan


peribadi,keselamatan kewangan, kesihatan dan tidak akan menjadi mangsa penyalahgunaan
kuasa.

7.3KEPERLUAN SOSIAL

Inilah keperluan manusia yang semulajadi untuk dicintai dan merasai perasaan "kekitaan".
Semua pekerja perlu merasai bahawa mereka diperlukan dan mempunyai peranan tersendiri di
dalam organisasi. Jika dipenuhi, perasaan ketegangan dan tekanan ("stress") di kalangan pekerja
dapat dielakkan atau dikurangkan.

7.4 KEPERLUAN KEHORMATAN DIRI

Keperluan ini ada kaitan dengan keperluan pekerja untuk dihormati dan diberi peluang
menghormati orang lain. Beri mereka tugas yang boleh memberimereka peluang untuk memberi
sumbangan. Ini akan meningkatkan "penghormatan diri" (self-esteem.)

7.5KEPERLUAN PERTINGKATKAN MUTU JATI DIRI

Keperluan ini berkaitan dengan keperluan untuk mencapai cita-cita diri sendiri mengikut potensi
seseorang manusia (pekerja).

7.6KEPERLUAN MOTIVASI

Ini sangat penting karena setiap info maklumat yang diberikan pada pekerja dapat memberi
panduan pada pekerja,juga meningkatkan mutu kerja dengan adanya motivasi akan
menanbahkan lagi sikap yakin pada diri dan kewajiapan seorang pekerja pada amnya..

8.KESIMPULAN

Peranan disiplin dalan kehidupan seharian manusia amat penting,dengan kehidupan yang lebih
berdisiplin kita akan lebih disenangi banyak pihak antaranya majikan tempat kita bekerja,ahli organisasi
yang kita sertai,sahabat handai dan juga masyarakat setempat,dengan adanya disiplin yang tinggi ia
akan menjamin peluang kerjaya kita dan seandainya kita adalah seorang pekerja ia akan membantu kita
mendapat layanan yang setimpal dengan pengorbanan yang kita lakukan..