Anda di halaman 1dari 72
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA SENARAI TUGAS PENGETUA Bidang Tugas . 1. PENGETUA 1. Bertanggungjawab dalam

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA SENARAI TUGAS PENGETUA Bidang Tugas . 1. PENGETUA 1. Bertanggungjawab dalam peningkatan

SENARAI TUGAS PENGETUA

Bidang Tugas.

1.

PENGETUA

1.

Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2.

Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah.

3.

Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.

4.

Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/ 67 1982 (Pindaan).

Senarai Tugas.

1

Pengurus Kurikulum - Kerja Ikhtisas

1.1

Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan.

1.2

Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran.

1.3

Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan.

1.4

Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar.

1.5

Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan pepeiksaan dilaksanakan. Data- data analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan.

1.6

Menyelia dan mencerap proses P & P.

1.7

Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru, Buku Kemajuan Pelajar, Buku Profil, Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke semasa.

1.8

Mengajar sebilangan waktu (6- 8 waktu)

1.9

Menentukan dasar dan tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu

1.10

Menentukan keberkesanan penggunaan PSS.

1.11

Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan.

1.12

Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan kurikulum sekolah.

2.

Pembangunan Diri Pelajar

2.1

Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar seperti kemahiran Mengurus Diri, Kemahiran Belajar dan Motivasi.

2.2

Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah

2.2 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 1
2.2 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 1
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Pengurusan dan Pembangunan 3.1 Pelajar 3.1.1 Memastikan pendaftaran

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Pengurusan dan Pembangunan 3.1 Pelajar 3.1.1 Memastikan pendaftaran

3.

Pengurusan dan Pembangunan

3.1

Pelajar

3.1.1

Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar.

3.1.2

Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar.

3.1.3

Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar

3.1.4

dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik.

3.l.5

Memastikan polisi peperiksaan awam dilaksanakan mengikut peraturan.

3.1.6

Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah.

3.1.7

Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna.

3.1.8

Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan pelajar.

3.1.9

Mengambil langkah-langkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah.

3.1.10

Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik

3.2

Pengurusan Personel

3.2.1

Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahan dalam jawatan penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta staf sokongan dilaksanakan.

3.2.2

Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja.

3.2.3

Menentukan tugasan dan bidang kerja (deployment of staff) dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.

3.2.4

Memastikan guru memiliki perirat mengajar / Buku Biru (Pendaftaran Guru)

3.2.5

Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang melanggar Arahan Perkhidmatan di bawah bidang kuasanya.

3.2.6

Menjaga kebajikan pegawai.

3.3

Kewangan

3.3.1

Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.

3.3.2

Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji guru dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan KERAJAAN.

3.3.3

Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumen-dokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya.

3.3.4

Mengawal stok dan harta benda sekolah

3.3.5

Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian.

3.3.5 Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 2
3.3.5 Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap bahagian. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 2
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3.4 Kemudahan Fizikal 3.4.1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3.4 Kemudahan Fizikal 3.4.1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan

3.4

Kemudahan Fizikal

3.4.1

Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik.

3.4.2

Mempertingkatan keceriaan sekolah.

3.4.3

Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik

3.4.4

Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik.

3.4.5

Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.

4

Pembangunan Organisasi dan Diri

4,1

Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman.

4.2

Menggalakkan percambahan fikiran, perkongsian maklumat, budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri.

4.3

Mengawal "Learning Experiences" pelajar

4.4

Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru.

4.5

Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti

5

Pembangunan Kendiri

5.1

Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.

5.2

Menjalankan kajian kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).

5.3

Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan.

5.4

Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.

5.5

Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.

5.6

Menjadi Penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan sekolah.

5.7

Menghadari kursus, seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh Kementerian / Jabatan dan Agensi-Agensi Luar.

5.8

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion keguruan.

2. SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Mukadimah

PKP bertanggungjawab kepada Pengetua semasa ketiadaan Pengetua untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, PKP bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran murid dan menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan tercapai.

khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 3
khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 3
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1. Bidang Tugas 1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. 1.2

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1. Bidang Tugas 1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. 1.2

1.

Bidang Tugas

1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.

1.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

1.4 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran dan pengurusan guru dan kakitangan bukan guru, hubungan masyarakat dan keselamatan.

1.5 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.

1.6 Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah

2.

Senarai Tugas

2.1

Kurikulum

2.1.1

Menentukan pelaksanaan kursus pengajian.

2.1.2

Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan , Penggal dan lain-lain.

2.1.3

Mempastikan perjalanan Panitia-panitia mata pelajaran.

2.1.4

Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi, pusat sumber, makmal dan bengkel.

2.1.5

Menentukan pengunaan dan penyelenggaraan bahan sumber pendidikan.

2.1.6

Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru-guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.

2.1.7

Menentukan program TV dan Radio Pendidikan diikuti dengan sebaik-baiknya.

2.1.8

Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.

2.1.9

Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.

2.1.10

Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan permulihan.

2.1.11

Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat. Pendidikan Dearah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.

2.1.12

Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.

2.1.13

Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.

2.1.14

Menyebar dan mengembangkan kaedah P&P Bestari dikalangan semua guru.

2.1.15

Melengkapkan semua guru dan kakitangan dengan kemahiran komputer melalui kursus dalaman

guru dan kakitangan dengan kemahiran komputer melalui kursus dalaman Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 4
guru dan kakitangan dengan kemahiran komputer melalui kursus dalaman Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 4
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 2.2 Pengurusan 2.2.1 Membantu menentukan tugas guru-guru dan staf sokongan sekolah.

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 2.2 Pengurusan 2.2.1 Membantu menentukan tugas guru-guru dan staf sokongan sekolah.

2.2

Pengurusan

2.2.1

Membantu menentukan tugas guru-guru dan staf sokongan sekolah.

2.2.1

Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan staf sokongan.

2.2.3

Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan perangkaan.

2.2.4

Membantu merancang, menyelaras dan melaksanakan Takwin sekolah.

2.2.5

Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.

2.2.6

Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.

2.2.7

Menyelaras semua jenis pungutan yuran sekolah.

2.2.8

Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.

2.2.9

Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah.

2.2.10

Mengurus hal-hal bangunan, kawasan, kemudahan fizikal dan keceriaan.

2.2.11

Menjaga dan menyemak stok / inventori peralatan sekolah.

2.3

Pembangunan Diri Pelajar

2.3.1

Membantu di dalam merancang dan menyelia program budaya sekolah, kecerian/ keindahan dan kebersihan sekolah.

2.3.2

Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran.

2.3.3

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.

2.4

Pembangunan Organisasi

2.4.1

Mewujudkan hubungan dua hala diantara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat

2.4.2

Mengadakan kursus dan latihan untuk personel.

2.5.4

Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.

2.5.5

Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.

2.5.6

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan

2.5.1

Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.

2.5.2

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.

2.5.3

Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).

2.5.4

Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan

2.5.5

Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan

2.5.6

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.

secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 5
secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 5
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 2.6 Tugas-Tugas Lain. 2.5.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 2.6 Tugas-Tugas Lain. 2.5.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan

2.6

Tugas-Tugas Lain.

2.5.1

Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

2.5.2

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

3. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

Mukadimah

Penolong Kanan HEM bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penolong Kanan HEM bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin, kebajikan murid, dan penerapan nilai-nilai murni.

Bidang Tugas

1.

Menjalankan tugas-tugas Pengetua semaasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran.

2.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

3.

Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Murid.

4

Membantu Pengetua dalam pentadbiran sidang petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sidang petang.

5.

Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti Hal Ehwal Murid.

6.

Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

7.

Bertanggungjawab dalam mengurus hal-hal bangunan, kawasan, kemudahan fizikal dan keceriaan sekolah.

8.

Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.

9.

Mengurus, menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapus kira perabot, papan kenyataan dan elektrik sekolah.

Senarai Tugas.

1

Pembangunan Diri Pelajar

1.1

Disiplin

1.1.1

Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.

1.1.2

Mempastikan undang-undang dan peraturan-peraturasekolah dikuatkuasakan.

1.1.3

Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan-peraturan tatatertib dan salahlaku.

pelajar yang melanggar peraturan-peraturan tatatertib dan salahlaku. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 6
pelajar yang melanggar peraturan-peraturan tatatertib dan salahlaku. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 6
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.1.4 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan pelajar. 1.1.5 Penasihat

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.1.4 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan pelajar. 1.1.5 Penasihat

1.1.4

Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan pelajar.

1.1.5

Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.

1.1.6

Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga.

1.2

Bimbingan dan Kaunseling

1.2.1

Merancang dan menyelaras perlaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling.

1.2.2

Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan Kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan.

1.2.3

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar

1.2.4

Merancang dan melaksanakan program bimbingan pemilihan mata pelajaran elektif kepada pelajar-pelajar.

1.3

Program Perlindungan Pelajar

1 3.1

Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan, dadah / inhalan dan program lain di peringkat sekolah.

1.3.2

Menyelaras aktiviti-aktiviti yang dikelolakan oleh Unit Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)

1.3.3

Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.

1.4

Kesihatan

1.4.1

Menguruskan kemudahan rawatan pelajar.

1.4.2

Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 / 002, PKS 1/ PKS 2 dan Kad Tenaga Asas.

1.4.3

Menyelaras penyediaan yang berkaitan dengan kantin sekolah.

1.4.4

Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan pelajar. -

1 5

Biasiswa dan Bantuan

1.5.1

Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kepada murid serta menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid.

1.5.2

Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.

1.5.3

Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar.

1.5.4

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan rancangan bantuan dan kebajikan murid.

1.6.

Skim Pinjaman Buku Teks.

1.6.1

Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks.

hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 7
hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku teks. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 7
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.6.2 Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik buku

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.6.2 Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik buku SPBT.

1.6.2

Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik buku SPBT.

1.6.3

Menyediakan anggaran belanjawan mengurus Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

1.7.

Penerbitan

Membantu merancang, menyelaras dan menyelia sebarang bentuk penerbitan di sekolah, sama ada majalah, buletin dan sebagainya.

1.8

Progam Khidmat Sokongan

Merancang / menyelaras / menyelia kegiatan-kegiatan yangberkaitan dengan koperasi sekolah, amanah saham, Takaful,Tabung Haji, BSN, dan sebagainya.

1.9

Program Aktiviti Khas Pelajar

1.9.1

Merancang dan melaksanakan program-program khas seperti Sambutan Perayaan Hari Guru dan lain-lain perayaan di peringkat sekolah.

1.9.2

Merancang dan melaksanakan program minggu silaturrahim pelajar-pelajar baru.

1.9.3

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktivili selepas peperiksaan.

2.

Pengurusan

2.1

Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran pelajar.

2.3

Mengurus kemasukan dan penempatan pelajar.

2.3

Mengurus pertukaran pelajar

2.4

Menyemak Buku Kedatangan Harian pelajar.

2.5

Mengurus surat akuan, sijil-sijil pelajar, surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah.

2.6

Menyemak buku/Kad Kemajuan Pelajar / Kad 001 dan Jadual Markah.

2.7

Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.

2.8

Membantu merancang takwim sekolah.

2.9

Merancang, menyusun / Menyelaras dan menyelia kegiatan Ko-kurikulum.

2.10

Membantu mengagih, menyelia dan mengeluarkan arahan dan peraturan untuk guru dan kakitangan bukan guru dalam melaksanakan tugas dalam bidang ko- kurikulum.

2.11

Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan ko-kurikulum.

2.12

Menyelaras dan menyelia semua tuntutan kewangan guru dan kakitangan yang berkaitan dengan urusan ko-kurikulum.

2.13

Memastikan program dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PJK dijalankan dengan sempurna dan berkesan.

2.14

Memastikan rekod dan data ko-kurikulum diselenggarakan dengan baik

Memastikan rekod dan data ko-kurikulum diselenggarakan dengan baik Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 8
Memastikan rekod dan data ko-kurikulum diselenggarakan dengan baik Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 8
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 4. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 4. Ko-Kurikulum 4.1 Sukan Dan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 4. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID 4. Ko-Kurikulum 4.1 Sukan Dan Permainan

4. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

4.

Ko-Kurikulum

4.1

Sukan Dan Permainan

4.1.1

Merancang / menyelaras, melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah.

4.1.2

Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan sekolah.

4.1.3

Menyediakan anggaran belanjawan untuk Unit Sukan sekolah

4.1.4

Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan.

4.2

Pasukan Pakaian Seragam

4.2.1

Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pakaian seragam.

4.2.2

Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pakaian seragam.

4.2.3

Merancang / menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah.

4.3

Persatuan dan Kelab

4.3.1

Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab.

4.3.2

Merancang / menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik dan non-akademik yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah.

5.

Pembangunan Organisasi

5.1

Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat.

5.2

Mengadakan kursus / latihan untuk personel.

6.

Pembangunan Kendiri (Personel Development)

6.1

Mempertingkatkan Budaya Menbaca dan Budaya ilmu.

6.2

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.

6.3

Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D)

6.4

Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.

6.5

Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.

6.6

Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.

secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 9
secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 9
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 7. Tugas-Tugas Lain. 7.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 7. Tugas-Tugas Lain. 7.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh

7.

Tugas-Tugas Lain.

7.1

Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

5. GURU KANAN MATA PELAJARAN

Bidang Tugas

1. Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya

2. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya terutama persatuan akademik.

3. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.

4. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.

5. Membantu Pengetua dalam semua espek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.

6. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya, dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir sekolah, latihan mengajar bagi guru-guru pelatih maktab/universiti dan seumpamanya.

7. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.

Senarai Tugas

1.

Kurikulum

1.1

Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.

1.2

Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panatia mata pelajaran di bawah kawalannya.

1.3

Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran

1.4

Membimbing guru terlatih ,guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

1.5

Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.

1.6

Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya

1.7

Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengkayaan.

1.8

Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah, Jabatan Pendidikan Negeni dan Kementerian Pendidikan.

oleh sekolah, Jabatan Pendidikan Negeni dan Kementerian Pendidikan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 10
oleh sekolah, Jabatan Pendidikan Negeni dan Kementerian Pendidikan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 10
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.9 Membantu dalam pemilihan Buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.9 Membantu dalam pemilihan Buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar

1.9

Membantu dalam pemilihan Buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.

1.10

Menganggotai jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua.

1.11

Membantu menjalankan kursus. taklimat, penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.

1.12

Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai kaedah dan pendekatan- pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.

1.13

Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum.

1.14

Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.

2.

Ko-Kurikulum

2.1

Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.

2.2

Merancang, mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.

3.

Pengurusan

3.1

Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru matapelajaran di bawah bidang dan kawalannya.

3.2

Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan , kursus dan latihan untuk guru.

3.3

Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya

3.4

Membantu merancang takwim sekolah

3.5

Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya.

3.6

Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.

3.7

Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.

3.8

Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.

3.9

Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah.

3.10

Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan biik darjah dan menjaga keceriannya.

3.11

Menyelia kerja-kerja kursus pelajar, mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.

Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 11
Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 11
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 4. Tugas Lain 4.1 Berhubung dengan PKG, Pejabat Pendidikan Daerah dan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 4. Tugas Lain 4.1 Berhubung dengan PKG, Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat

4.

Tugas Lain

4.1

Berhubung dengan PKG, Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa jua maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.

4.2

Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.

4.3

Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.

4.4

Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah.

4.5

Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.

4.6

Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

6. KETUA PANITIA

Senarai Tugas

1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan pelajaran yang kemaskini.

2. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan

3. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran.

4. Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pihak pentadbir sekolah dan PPD

5. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu.

6. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.

7. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan rujukan untuk pusat sumber sekolah.

8. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini

9. Penyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan / ujian dan pemeriksaan kertas jawapan.

10. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak.

11. Menganalisis keputusan pepenksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.

12. Bertanggungjawab menyediakan bank - bank soalan

yang dikehendaki. 12. Bertanggungjawab menyediakan bank - bank soalan Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 12
yang dikehendaki. 12. Bertanggungjawab menyediakan bank - bank soalan Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 12
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 13. Membantu dalam melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 13. Membantu dalam melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak

13.

Membantu dalam melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah.

14.

Membantu dalam melaksanakan PPJ akademik untuk PMR dan SPM

15.

Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan yang diperlukan.

16.

Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan.

17.

Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan pertandingan anjuran PPD , JPN ,Kementerian Pendidikan dan lain-lain.

18

Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik.

19.

Membantu menyediakan data- data /maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk di pamerkan di bilik gerakan.

20.

Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi matapelajarannya

21.

Membantu guru kanan matapelajaran membantu pemantauan P&P.

22.

Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi dan pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM.

23.

Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat bantu mengajar diselanggarakan dengan baik.

7. GURU MATA PELAJARAN

Senarai tugas

1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran berkenaan.

2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan-arahan yang berkaitan dengan mala pelajaran yang diajar serta menentu dan menetapkan matlamat yang harus di capai.

3. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menghantarnya kepada pengetua untuk ditandatangani pada masa yang ditetapkan.

4. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun /sepenggal /seminggu /harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang ditetapkan.

5. Menyedia dan memberi latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan buku latihan pelajar kepada Pengetua untuk disemak pada masa yang di kehendaki.

6. Membina soalan ujian atau peperiksaan mengikut JPU.

7. Menjalankan ujian bulanan dan penilaiankepada pelajar dim semasa ke semasa. Merekod soalan-soalan ujian dan penilaian serta markah ujian tersebut kedalam buku rekod mengajar.

8. Mengesan kelemahan pengajaran dan mengadakan tindakan susulan.

9. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri serta mematuhi danmelaksanakan keputusan mesyuarat panilia.

10. Memastikan buku-buku panduan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan/jabatan pendidikan /PPD

yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan/jabatan pendidikan /PPD Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 13
yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan/jabatan pendidikan /PPD Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 13
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 8. JK PERANCANG SEKOLAH Tugas: 1. Memanggil mesyuarat , mencatat dan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 8. JK PERANCANG SEKOLAH Tugas: 1. Memanggil mesyuarat , mencatat dan menyediakan

8. JK PERANCANG SEKOLAH

Tugas:

1.

Memanggil mesyuarat , mencatat dan menyediakan minit mesyuarat JK perancang sekolah.

2.

Menyelaras dan melaksanakan segala keputusan mesyuarat

3.

Merancang pembangunan rohani dan sahsiah.

4

Merancang pembangunan fizikal sekolah.

5.

Merancang pembangunan akademik.

6.

Merancang pembangunan kokurikulum.

7.

Menilai pencapaian akedemik PMR dan SPM.

8.

Merancang takwim sekolah.

9.

Menyelaras isi kandungan buku manual pengurusan tahunan.

10.

Bekerjasama dengan jawatankuasa-jawatankuasa lain bagi mempastikan buku dan senarai tugas guru-guru dapat disediakan, cetak dan dapat diedarkan pada masa mesyuarat pertama pada sesi persekolahan baru,

11.

Menyediakan laporan-laporan berkala yang diperlukan oleh pengetua, penolong kanan.

12.

Mempastikan semua perancangan unit-unit lain berjalan dengan dasar-dasar yang ditetapkan.

13.

Menyimpan fail JK dengan kemaskini dengan mendokumentasikan semua perancangan yang ditetapkan bagi tahun semasa.

14.

Mengesan , menilai , membimbing dan mengawal mutu atau kualiti keseluruhan program sekolah termasuk P&P.

15.

Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

9

KAUNSELOR SEKOLAH

1.

Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkihdmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

2.

Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik,temu bual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah , ibu bapa, dan bekas pelajar.

3.

Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

4.

Mengumpul, menyedia, menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

5.

Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructinal) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum.

6.

Merancang, melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesinol dan beretika.

7.

Merancang, melaksanakan dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.

dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 14
dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 14
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 8. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 8. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata

8.

Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR , SPM, dan STPM

9

Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol.

10.

Merancang, menyediakan dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.

11.

Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru , kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

12.

Merancang, melaksana, mengawa1 selia dan menjalankan program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling, Kerjaya dan Pebdidikan Pencegahan Dadah.

13.

Membuat pemilaian aktiviti. modul, model, instrunien. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan lrulisionhslne perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

14.

Merancang menyelaras dan menilai sumber dan bahan respons perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

15.

Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

16.

Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesinolisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

17.

Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya.

18.

Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

19.

Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

20.

Menjadi ahli jawatankuasa Majlis Perancangan Sekolah.

21.

Nenjsdi ahli Jawatankuasa Lembaga Disiplin Sekolah.

22.

Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

23.

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti Kokurikulum, motivasi, kerjaya dan kursus ketatanegaraan dan sebagainya.

motivasi, kerjaya dan kursus ketatanegaraan dan sebagainya. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 15
motivasi, kerjaya dan kursus ketatanegaraan dan sebagainya. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 15
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 10 GURU KETUA PENYELARAS TINGKATAN 1. Menerima arahan daripada pihak pentadbir

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 10 GURU KETUA PENYELARAS TINGKATAN 1. Menerima arahan daripada pihak pentadbir tentang

10 GURU KETUA PENYELARAS TINGKATAN

1. Menerima arahan daripada pihak pentadbir tentang program-program yang telah dirancang dan menyelaras segala aktiviti di tingkatan-tingkatan berkenaan dengan dibantu oleh guru penyelaras tingkatan dan guru tingkatan. Biasanya berkaitan dengan agihan pelajar, agihan buku teks, pemilihan calon biasiswa, calon pengawas, target TOV,ETR dan sebagainya.

2. Memanggil mesyuarat diri masa ke semasa bagi melicinkan segala perancangan.

3. Mempastikan semua bidang tugas penyelaras tingkatan telah disempurnakan dengan baik.

4. Memberi peringatan-peringatan kepada penyelaras-penyelaras tingkatan tentang perancangan-perancangan akan datang mengikut takwim.

5. Mempastikan semua penyelaras tingkatan mempunyai dan mengemaskinikan segala fail yang berkaitan.

6. Membantu Penolong Kanan dan Pengetua dalam segala urusan berkaitan dengan penyelaras tingkatan.

7. Menyediakan pelaporan-pelaporan yang sesuai bila diperlukan.

11 GURU PENYEMAK JADUAL KEDATANGAN PELAJAR

1. Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan mengenai cara-cara pengisian jadual kedatangan pada awal tahun.

2. Membantu Penolong Kanan HEM dalam segala urusan , yang membabitkan jadual kedatangan pelajar.

3. Menyemak semua jadual setiap hari. Mengemaskini maklumat pada papan kenyataan yang disediakan.

4. Mempastikan semua maklumat dalam jadual kedatangan pelajar adalah kemaskini.

5. Menyelaraskan segala urusan berkaitan dengan jadual waktu.

6. Menyediakan satu perangkaan kehadiran harian.

7. Menyediakan pelaporan yang diperlukan dari semasa ke semasa.

8. Membantu penolong kanan HEM menyediakan `monthly returns" yang diperlukan.

9. Memberi peringatan kepada guru tingkatan berhubung pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah sebanyak tiga kali dalam satu bulan tanpa sebab munasabah.

10. Mempastikan semua jadual kedatangan pelajar ditutup pada akhir bulan dan menyelaras bilangan hari pelajar.

11. Mempastikan semua jadual kedatangan pelajar berada di pejabat pada setiap masa.

12. Memastikan yuran sekolah dijelaskan sebelum 28 Februari tahun persekolahan semasa

13. Menguruskan hal-hal lain yang berkaitan.

tahun persekolahan semasa 13. Menguruskan hal-hal lain yang berkaitan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 16
tahun persekolahan semasa 13. Menguruskan hal-hal lain yang berkaitan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 16
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 12 GURU PENYELARAS PEKERJA 1. Membantu PK Pentadbiran dan Pengetua dalam

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 12 GURU PENYELARAS PEKERJA 1. Membantu PK Pentadbiran dan Pengetua dalam segala

12 GURU PENYELARAS PEKERJA

1.

Membantu PK Pentadbiran dan Pengetua dalam segala urusan yang berhubungkait dengan kakitangan sokongan.

2.

Membantu pekerja dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul

3.

Mempastikan segala arahan Pengetua dipatuhi oleh pekerja.

4.

Menyelaraskan aktiviti-aktiviti kebersihan, keceriaan, baik pulih dan keselamatan.

5.

Membantu pihak pentadbir sekolah dalam menyediakan bidang tugas dan kawasan bertugas pekerja.

6.

Mempastikan semua pekerja mempunyai hubungan yang baik dan bekerja sebagai satu pasukan serta bekerja dengan cepat dan berkualiti.

7.

Mempastikan semua peraturan dan masa bertugas dipatuhi oleh semua pekerja.

8.

Menyediakan pelaporan yang diperlukan dari masa ke semasa.

9.

Menjadi sebagai orang perantaraan diantara pekerja dengan pihak pentadbir.

10.

Mempastikan segala surat edaran diterima oleh semua pekerja.

11.

Menguruskan hal-hal lain yang berkaitan.

13.

GURU PERHUBUNGAN, SAMBUTAN DAN PROTOKOL

1.

Bertindak sebagai wakil pentadbir sekolah dalam aspek perhubungan, sambutan dan protokal sama ada secara rasmi atau tidak rasmi.

2.

Sentiasa berbincang dengan pihak pentadbiran sekolah berhubungan dengan dif- dif jemputan ke sesuatu majlis dan mengadakan sambutan dan memberi keutamaan tempat duduk kesesuaian.

3.

Mewakili dalam aspek-aspek berkaitan dengan perhubungan dengan masyarakat luar sekolah.

4

Berkemampuan memperlihatkan imej yang baik pada masyarakat luar dan berpengetahuan tentang segala maklumat sekolah.

5.

Mengagihkan tugas-tugas JK kepada ahli-ahli lain.

6.

Menyediakan pelaporan yang diperlukan dari masa ke semasa.

7.

Menguruskan hal-hal lain.

8.

Menerima dan menyusun acara sambutan, taklimat, jamuan dan cenderamata kepada rombongan pelawat yang datang.

taklimat, jamuan dan cenderamata kepada rombongan pelawat yang datang. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 17
taklimat, jamuan dan cenderamata kepada rombongan pelawat yang datang. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 17
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 14 GURU PERABOT (INVENTORI) 2.1. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 14 GURU PERABOT (INVENTORI) 2.1. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang

14 GURU PERABOT (INVENTORI)

2.1.

Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD.

2.2

Semua penerimaan / pembelian mesti direkodkan dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.

2.3

Menandakan nombor siri dan melebelkan nama sekolah pada perabot-perabot dan alat kekal yang baru.

2.4

Memastikan bilangan perabot / melebelkan peralatan yang dibekalkan mencukupi sebagaimana yang tercatat dalam invois

2.5

Memastikan sistem inventori

2.6

Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

2.7

Memastikan keperluan perabot dan melapor / membuat permohonan perabot- perabot tambahan dan JPN/ PPD jika perlu.

2.8

Menguruskan semua harta modal termasuk membaiki / penyelenggaran bila perlu.

2.9

Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat

2.10

Melaporkan kepada Pengetua sebarang kerosakan pada bangunan.

2.11

Menguruskan kerja-kerja baik pulih perabot-perabot dan kerja-kerja membaiki kerosakan kecil pada bangunan.

2.12

Mengurus proses hapus kira perabot.

2.13

Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar.

2.14

Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

2.15

Sentiasa menasihati dan mengingati pelajar serta memberikan amaran supaya pelajar menjaga perabot dengan baik

15

PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

1.

Menyediakan peraturan

i. Mengurus perlantikan pengawas PSS.

ii. Menyediakan peraturan penggunaan PSS.

iii. Memastikan peraturan difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar.

iv. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di PSS.

2.

Membuat anggaran perbelanjaan

i. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.

ii. Menyediakan senarai buku-buku / ABM yang patut dibeli mengikut keutamaan.

iii. Mengagihkan pembelian buku / ABM mengikut peruntukan yang ada sama ada dari wang kerajaan atau suwa.

ABM mengikut peruntukan yang ada sama ada dari wang kerajaan atau suwa. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF
ABM mengikut peruntukan yang ada sama ada dari wang kerajaan atau suwa. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Membuat pesanan buku / ABM i. Menyediakan senarai nama buku-buku

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Membuat pesanan buku / ABM i. Menyediakan senarai nama buku-buku dan

3. Membuat pesanan buku / ABM

i. Menyediakan senarai nama buku-buku dan alatan.

ii. Membuat pesanan buku-buku / ABM melalui Pengetua.

iii. Memeriksa buku-buku / alatan yang dibekalkan oleh pembekal untuk menentukan cukup bilangan dan baik keadaannya.

iv. Mengekalkan buku-buku / ABM mengikut sistem yang teratur.

v. Memasukkan kenyataan buku-buku / ABM ke dalam stok.

vi. Berhubung dengan ketua panitia mata pelajaran dan guru-guru lain dalam memilih buku-buku, majalah dan ABM yang sesuai.

4. Memproses buku

i. Menyediakan slip kerja iaitu mencatat mengenai cetakan, pengarang, penerbit dan butiran berkenaan.

ii. Membuat tanda hak milik dan pengenalan pada tiap-tiap buku.

5. Menyediakan kad-kad setiap buku hendaklah dilekatkan dengan:

a. kocek buku.

b. kad buku.

c. slid tulang belakang.

d. kad katalog.

6. Galakan penggunaan PSS Mengadakan aktiviti tambahan seperti menganjurkan pertandingan kuiz; mengadakan pameran; meneka buku; bercerita perbincangan mengenai buku; ceramah; close test; seminar drama ringkas dan lain-lain aktiviti yang sesuai.

7. Rekod penggunaan

i. Mencatat bilangan pengguna PSS setiap kali PSS dibuka.

ii. Senarai peminjam buku / alatan.

iii. Senarai kekerapan guru / pelajar meminjam buku / ABM.

8. Rawatan buku / alatan

i. Mambaiki buku / alatan yang rosak dan cara menjilid / memperbaikinya

semula jika perlu.

ii. Menjilidkan majalah-majalah.

iii. Memasti dan menjamin segala harga dan perabot dalam PSS daripada kehilangan.

iv. Mengadakan fail tegak.

v. Menyimpan guntingan akhbar dan 2 salinan kertas soalan peperiksaan untuk rujukan.

9. Penyemakan, hapus kira, buku stok.

i. Buku / ABM yang rosak akan dipilih dan dicadangkan untuk dihapuskira.

ii. Menyemak / menutup stok di akhir tahun.

iii. Menguruskan hapuskira buku.

/ menutup stok di akhir tahun. iii. Menguruskan hapuskira buku. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
/ menutup stok di akhir tahun. iii. Menguruskan hapuskira buku. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA iv, Membuat laporan tahunan untuk rekod. 10. Penyimpanan stok. 1. Memasukkan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA iv, Membuat laporan tahunan untuk rekod. 10. Penyimpanan stok. 1. Memasukkan buku

iv, Membuat laporan tahunan untuk rekod.

10. Penyimpanan stok.

1.

Memasukkan buku / ABM ke dalam stok.

ii.

Menyediakan buku rekod pinjaman.

iii.

Memastikan alat dan bahan yang dikeluarkan itu dalam keadaan baik dan dikembalikan dalam keadaan yang sama.

iv.

Mengawal dan menyelenggara keselamatan buku / ABM.

v.

Menyediakan tempat menyimpan bahan.

vi.

Mengurus rawatan ABM / bahan yang rosak.

11. Menyediakan katalog bahan

1.

Semua bahan / ABRM hendaklah dikatalogkan.

ii.

Menyimpan rekod penggunaan bahan oleh guru-guru.

iii.

Mengkelaskan buku mengikut sistem yang digunakan.

12. Tugas-tugas lain.

i.

Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.

ii.

Membentuk JK Pengurusan PSS dan mengadakan mesyuarat.

iii.

Menyediakan jadual kerja bagi pengawas PSS.

iv.

Menceriakan PSS.

v.

Membantu melaksanakan program pengembangan staff.

vi

Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi kerajaan / swasta dalam perkara yang berkaitan dengan aktiviti PSS.

vii.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

16 PENYELARAS UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN

1. Mengatur dan menyelia perjalanan unit beruniform / persatuan / kelab.

2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.

3. Menyelaras semua aktiviti.

4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pelajar memasuki unit beruniform / persatuan / kelab.

5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.

6. Memastikan peraturan Perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan dan

difailkan.

7. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada

tarikh yang ditetapkan dan senarai lengkap AJK dan ahli bagi setiap unit

beruniform / persatuan / kelab harus difailkan.

8. Menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti yang dijalankan dan memastikan setiap unit beruniform / persatuan / kelab menghantar borang laporan aktiviti untuk

difailkan.

9. Menguruskan Buku / Kad Penilaian Aktiviti KoKurikulum:

difailkan. 9. Menguruskan Buku / Kad Penilaian Aktiviti KoKurikulum: Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 20
difailkan. 9. Menguruskan Buku / Kad Penilaian Aktiviti KoKurikulum: Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 20
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA i. Mengagihkan Buku Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA i. Mengagihkan Buku Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua

i.

Mengagihkan Buku Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua pelajar.

ii

Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod di bilik Bimbingan dan Kaunseling.

iii.

Memastikan guru penasihat membuat penilaian terhadap pencapaian pelajar dalam Buku Penilaian Aktiviti KoKurikulum.

10. Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti:

i. Borang memasuki unit beruniform / persatuan / kelab.

ii. Borang senarai AJK dan ahli.

iii. Buku Laporan Kegiatan,

iv. Surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk menyertai aktiviti.

v. Fail-fail yang diperlukan.

11. Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk diedarkan dan rujukan.

12. Mengumpulkan laporan tahunan dan buku kegiatan pada akhir tahun untuk rujukan dan rekod.

13. Membuat laporan tahunan keseluruhan aktiviti dan pencapaian kokurikulum

sekolah.

14. Menyemak dan menandatangani Aktiviti Unit Beruniform / Persatuan / Kelab yang telah dinyatakan oleh pelajar pada salinan Surat Berhenti dan Surat Akuan.

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.

17. GURU DATA

1. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan, kelas, kaum dan jantina.

2. Menyediakan data / maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori, opsyen dan

lain-lain.

3. Menyediakan data / maklumat yang diminta oleh PPD / JPN / KP dan lain-lain.

4. Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengenai ekonomi, tempat

tinggal penjaga dan pendidikan penjaga, jenis pengangkutan ke sekolah, agama

yang dianuti dan lain-lain.

5. Sentiasa mengambil tahu dan mengemaskinikan kedudukan data / perangkaan

yang berhubung dengan sekolah.

6. Mengadakan satu sistem pameran data / perangkaan untuk makluman semua

pihak di sekolah seperti kedatangan munid, perangkaan bulanan mengenai

kedudukan murid, kelas dan kakitangan serta maklumat peribadi mereka dan lain-

lain.

7. Menyediakan satu sistem kutipan data seperti menyediakan borang khas kutipan dan memberi taklimat kepada guru-guru mengenai kutipan data bila diperlukan.

taklimat kepada guru-guru mengenai kutipan data bila diperlukan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 21
taklimat kepada guru-guru mengenai kutipan data bila diperlukan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 21
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 18. GURU KESIHATAN PELAJAR 1. Melaporkan kepada Pengetua / PK HEM

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 18. GURU KESIHATAN PELAJAR 1. Melaporkan kepada Pengetua / PK HEM mengenai

18. GURU KESIHATAN PELAJAR

1.

Melaporkan kepada Pengetua / PK HEM mengenai kes sakit yang berlaku.

2.

Menentukan ada kotak pertolongan cemas yang lengkap dengan ubat untuk kegunaan setiap waktu.

3.

Mengelola dan menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).

4.

Mengumpul dan menguruskan kes kesihatan dengan kerjasama guru tingkatan / penyelaras tingkatan.

5.

Memberi kerjasama dan bantuan yang perlu kepada pihak kesihatan / doktor yang datang memeriksa para pelajar.

6.

Mengurus penghantaran pelajar yang sakit ke hospital / ke rumah mengikut kesesuaian.

7.

Menguruskan pemberian rawatan sementara kepada pelajar yang sakit.

8.

Memberitahu Pengetua / ibu bapa / penjaga jika pelajar yang sakit itu dimasukkan ke wad.

9.

Bertanggungjawab menguruskan bilik persediaan dan lain-lain peralatan sewaktu lawatan untuk rawatan pelajar oleh Pusat Kesihatan.

10.

Menjadi penasihat kepada Kelab Kesihatan sekolah.

11.

Menyimpan rekod kesihatan pelajar yang lengkap dan kemaskini.

19

GURU PAPAN KENYATAAN

1.

Menjaga keselamatan semua papan kenyataan di laluan utama, di luar bilik-bilik khas / bengkel / makmal.

2.

Menukar ganti bahan-bahan yang dipamerkan pada papan kenyataan itu supaya sentiasa `up to date'.

3.

Mengingat dan menggesa guru-guru / unit-unit yang bertanggungjawab terhadap papan kenyataan tertentu supaya membaharui bahan-bahan yang dipamerkan dari masa ke semasa.

4.

Menyelaras dan menentukan kesesuaian bahan yang dipamerkan supaya tidak membawa kesan yang negatif kepada penerimaan pelajar.

5.

Mewujudkan papan kenyataan `Peristiwa Bergambar' dan gambarnya hendaklah

6,

ditukar ganti dari masa ke semasa. Bertanggungjawab mencatat dan mempamerkan apa-apa pengumuman semasa / peristiwa / program mingguan sekolah.

7.

Memastikan satu salinan kunci papan kenyataan disimpan dengan selamat di pejabat untuk keperluan setiap masa.

8.

Berusaha untuk mendedahkan kepada pelajar sebanyak mungkin tentang bahan- bahan pelajaran, pengetahuan semasa, maklumat peperiksaan, maklumat disiplin dan moral, maklumat persatuan dan sehagainya.

9.

Merangsang dan menggalakkan pelajar supaya sentiasa membaca / membuat rujukan tentang bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan.

10.

Mengadakan kaji selidik dari masa ke semasa untuk menilai dan mengesan sambutan pelajar terhadap bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan.

pelajar terhadap bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 22
pelajar terhadap bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 22
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 11. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan mengikut arahan Pengetua dari masa

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 11. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan mengikut arahan Pengetua dari masa ke

11. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan mengikut arahan Pengetua dari masa ke semasa.

20. GURU HAL EHWAL DEWAN

1. Bertanggungjawab dalam persiapan dewan dan mengemaskan kembali dewan apabila ada acara-acara khas atau majlis-majlis rasmi sekolah.

2. Bertanggungjawab menjaga dan menyelenggara kebersihan, kekemasan dan keceriaan dewan serta memastikan keselamatan pentas dan lain-lain peralatan / bahan di dewan.

3. Melaporkan segala keperluan dan kerosakan dewan kepada Pengetua dengan

segera.

4. Menghiasi dewan dengan label, slogan, cogankata dan lain-lain perhiasan yang

sesuai.

5. Sentiasa mengambil tahu dan menyelia keadaan kelas-kelas di dewan terutama semasa dewan dibuka dan semasa dewan dikemaskan kembali. Ambil tindakan segera dan sewajarnya.

6. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

21 GURU PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH

1. Meneliti dan memahami pekeliling dari Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan tentang pendidikan pencegahan dadah.

2. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti di bawah program pendidikan pencegahan dadah.

3. Bertanggungjawab mengesan pelajar-pelajar yang terlibat dengan dadah dan melaporkan kepada Pengetua dengan segera jika ada pelajar yang terlibat.

4. Bersama merancang dengan guru-guru kanan dan guru-guru mata pelajaran untuk menerapkan unsur-unsur pendidikan pencegahan dadah dalam pengajaran dan

pembelajaran.

5. Berusaha mendapatkan maklumat / bahan-bahan yang berkaitan dengan pencegahan dadah daripada pihak-pihak tertentu.

6. Menjadi penasihat kepada Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) dan memastikan

aktiviti SLAD berjalan dengan baik dan berkesan.

7. Menjadi Penggerak kepada Kempen Pencegahan Dadah dan Anti Merokok seperti menganjurkan:

i. Ceramah ii. Pertandingan mengarang esei

iii. Pertandingan melukis poster

iv. Pertandingan Puisi Anti Dadah

esei iii. Pertandingan melukis poster iv. Pertandingan Puisi Anti Dadah Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
esei iii. Pertandingan melukis poster iv. Pertandingan Puisi Anti Dadah Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 22. GURU SUDUT PROFESIONAL I. Bertanggungjawab menjaga kebersihan, kekemasan dan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 22. GURU SUDUT PROFESIONAL I. Bertanggungjawab menjaga kebersihan, kekemasan dan

22. GURU SUDUT PROFESIONAL

I.

Bertanggungjawab menjaga kebersihan, kekemasan dan menyelenggara sudut profesional.

2.

Mengumpul semua maklumat / bahan / buku-buku yang berkaitan dengan peningkatan P&P dan disimpan dengan teratur dan kemas untuk rujukan guru- guru.

3.

Mengurus tempahan dan memesan akhbar / buku-buku untuk kegunaan guru.

4.

Mengagihkan buku teks / buku rujukan lain kepada guru.

5.

Mengurus dan mengemaskini buku stok / rekod pinjaman guru.

6.

Bertanggungjawab mengumpul kembali buku-buku yang dipinjamkan kepada guru pada akhir tahun atau bila guru bertukar / berhenti kerja.

7.

Bertanggungjawab menjaga keselamatan almari / rak buku rujukan guru di sudut profesional dalam bilik guru.

8.

Bekerjasama dengan Pembantu Tadbir / guru-guru kanan dalam membuat urusan pembelian buku teks dan buku rujukan.

9.

Membantu dalam memberikan kursus-kursus dalaman kepada guru-guru.

10.

Membuat salinan fotostat dan menjilid bahan-bahan profesional disamping mengumpul bahan-bahan yang ada untuk rujukan dan bacaan guru.

 

23.

GURU KOMPUTER

1.

Bertanggungjawab menjaga kebersihan, kekemasan, keceriaan dan keselamatan serta menyelenggara bilik komputer

2.

Menjadi penasihat kelab komputer sekolah.

3.

Mengatur jadual penggunaan bilik komputer.

4.

Berusaha meningkatkan kefahaman yang meluas tentang IT kepada pelajar dan guru-guru.

5.

Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dan bermanfaat kepada pelajar.

6.

Melaporkan kepada Pengetua tentang keperluan dan kerosakan peralatan di bilik komputer.

7.

Mengemaskini buku stok / rekod / inventori bilik komputer.

8.

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan sebagaimana arahan Pengetua dari masa ke semasa.

 

24.

GURU PENGAWAS

1.

Bertanggungjawab:

1.1 Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada PK HEM.

1.2 Melantik Ketua Pengawas dan exco badan pengawas.

1.3 Mengadakan majlis pelantikan rasmi pengawas.

1.4 Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas.

1.4 Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
1.4 Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual tugas pengawas. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.5 Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. 1.6 Mengadakan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 1.5 Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. 1.6 Mengadakan

1.5 Membimbing dan membantu pengawas dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.

1.6 Mengadakan kursus kepimpinan dan kesedaran untuk pengawas.

1.7 Menyediakan laporan tahunan Badan Pengawas.

1.8 Menyediakan sijil penghargaan kepada pengawas.

2. Memastikan pengawas melaksanakan tugas yang diagihkan dengan berkesan.

3. Berusaha meningkatkan kreadibiliti dan imej badan pengawas.

4. Sentiasa menyemak buku laporan pengawas dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera.

5. Melaksanakan keputusan dan ketetapan yang telah dibuat oleh Lembaga Disiplin Sekolah.

25. GURU BENGKEL

1. Sentiasa menjaga kebersihan, kekemasan dan keceriaan bengkel supaya kelihatan menarik dan selesa digunakan.

2. Sentiasa menjaga keselamatan segala alat-alat yang ada di bengkel tersebut dan keselamatan penggunanya.

3. Menyimpan dan mengemaskinikan peralatan sebaik sahaja lepas digunakan pada tempat yang dikhaskan.

4. Melatih dan membiasakan murid-murid dengan menyediakan jadual bertugas di bengkel.

5. Menghiasi bengkel dengan cogan kata, amaran, panduan dan gambarajah berkaitan dengannya supaya kelihatan terjaga dan menarik.

6. Membaiki kerosakan-kerosakan yang berupaya dibaiki dengan menggunakan tenaga murid atau melaporkan kepada Pengetua.

7. Menyediakan sebuah buku rekod pinjaman barang dan mencatatkannya dari masa ke semasa (sentiasa dikemaskini).

8. Mengisi dan mengemaskini Buku Stok dan hantar kepada Pengetua pada pertengahan tahun dan hujung tahun setiap tahun.

9. Mnyediakan untuk pertandingan Bengkel di peringkat PPD/JPN.

10. Mengikut arahan Pengetua berhubung dengan hal-hal lain dari masa ke semasa.

26 GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Guru bertugas dikehendaki datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 ininit selepas waktu persekolahan berakhir.

2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan kipas / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.

lampu dan kipas / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
lampu dan kipas / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan

3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika perlu.

4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, bilik air. kantin dan kawasan sekolah.

5. Bertanggungjawab untuk memeriksa, menilai dan memastikan kelas terbaik pada setiap minggu serta melaporkannya di perhimpunan sekolah.

6. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah dan

melaporkannya.

7. Mengeluarkan surat kebenaran hospital kepada pelajar-pelajar yang sakit dan merekodkan nama pelajar yang memohon serta menghantar mereka ke hospital /

ke rumah (jika perlu).

8. Memastikan ketepatan masa kehadiran pelajar, kepulangan pelajar, masa rehat dan pertukaran guru.

9. Menguruskan hal-hal yang bersabit dengan kehilangan / kejumpaan barang-

barang.

10. Menentukan keselamatan pelajar-pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.

11. Membuat laporan dan catatan tentang kehadiran pelajar pada setiap hari di papan putih yang disediakan di pejabat sekolah dan mengiranya sekali.

12. Mencatatkan kegiatan sekolah seperti sukan, kegiatan persatuan / kelab, kegiatan unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di sekolah.

13. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku di sepanjang hari / minggu persekolahan ke dalam buku laporan bertugas. Antara perkara-perkara yang perlu dicatatkan ialah:

* Kedatangan pelajar, guru dan staf sokongan.

* Pelajar-pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit.

* Ucapan / pengumuman penting dalam perhimpunan.

* Lawatan pelawat-pelawat.

* Laporan kebersihan.

14. Mengelola Perhimpunan:

a. Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan.

b. Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan.

c. Menguruskan masa perhimpunan dengan berkesan.

d. Menyampaikan ucapan ringkas atau pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan sekolah.

e. Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.

15. Mengawalselia serta mengambil tindakan serta merta untuk kes-kes disiplin yang ringan. Apabila melibatkan kes-kes yang berat, kes harus dirujukkan kepada Pengetua / PK HEM. Setiap kesalahan pelajar haruslah dilaporkan kepada Setiausaha Disiplin untuk direkodkan.

haruslah dilaporkan kepada Setiausaha Disiplin untuk direkodkan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 26
haruslah dilaporkan kepada Setiausaha Disiplin untuk direkodkan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 26
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 27 GURU TINGKATAN Pengurusan dan Organisasi Kelas 1.1 Membentuk organisasi kelas

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 27 GURU TINGKATAN Pengurusan dan Organisasi Kelas 1.1 Membentuk organisasi kelas yang

27 GURU TINGKATAN

Pengurusan dan Organisasi Kelas

1.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Tingkatan, Penolong

Ketua Tingkatan, Bendahari, AJK Kebersihan dan AJK Keceriaan: memastikan AJK Kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam, menyapu lantai, mengelap tingkap. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa ke semasa, menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas.

1.2

Menentukan perkara-perkara berikut ada di dalam kelas:

a) Jadual waktu

b) Jadual tugas

c) Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar, guru dan papan hitam diinventorikan

d) Motto Kelas

e) Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut sampah

f) Sudut mata pelajaran

1.3

Menentukan dawai elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

1.4

Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru perabot/PK HEM

1.5

Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.

1.6

Memastikan papan kenyataan dalam kelas digunakan dengan berfaedah seperti menampal pekeliling sekolah, jadual ko-kurikulum, peraturan sekolah, sudut- sudut mata pelajaran dan sebagainya

1.7

Memastikan kelasnya di dalam keadaan bersih dan ceria.

1.8

Menggalakkan penubuhan perpustakaan kelas.

1.9

Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. Tabung ini adalah bagi tujuan yang benikut:

a) Keceriaan kelas

b) Kebajikan pelajar

c) Jamuan akhir tahun

d) Lawatan

2.

Jadual Kedatangan dan kedatangan pelajar:

a. Merekodkan semua butir dalam jadual kedatangan terutama bahagian yang khas, no. daftar sekolah dan butir diri pelajar.

b. Menandakan kedatangan harian pelajar selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat.

kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA c. Menutup jadual kedatangan pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkan kepada

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA c. Menutup jadual kedatangan pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkan kepada PK

c. Menutup jadual kedatangan pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkan kepada PK HEM, penyemak jadual kedatangan untuk disemak.

d. Mencatatkan pertukaran pelajar dan memberitahu guru pendaftaran untuk catatan dalam rekod.

e. Ketika mana-mana pelajar yang tidak hadir lebih daripada 3 hari, guru tingkatan dikehendaki menghubungi ibu bapa melalui Pengetua / PK HEM.

f. Meminta pelajar membawa surat ibu bapa / penjaga / doktor sekiranya tidak hadir ke sekolah.

g. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.

h. Memastikan kelas mempunyai Buku Laporan Kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan serta menjamin keselamatan buku tersebut.

3. Pungutan yuran / derma

a. Mengutip yuran sekojah / derma PIBG / wang peperiksaan (bagi kelas- kelas peperiksaan) / kutipan-kutipan lain yang berkaitan mengikut masa yang telah ditetapkan dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekaligus.

b. Resit hendaklah dikeluarkan dan direkod dalam jadual kedatangan / buku rekod mengajar.

c. Menyediakan laporan kutipan wang / yuran setiap penggal / bulan.

d. Wang pungutan yuran sekolah hendaklah diserahkan kepada Bendahari sekolah secepat mungkin mengikut hari dan masa yang ditetapkan dan mesti menerima resit rasmi serta merta.

e. Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahani PIBG.

f. Menyerahkan wang peperiksaan kepada PKP / Pem. Tadbir.

4. Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti, Surat Akuan dan Lain-lain laporan yang

berkaitan.

a.

Memastikan setiap pelajar mempunyai Buku Rekod Kemajuan Pelajar dan Buku Rekod Penilaian KoKurikulum.

b.

Merekodkan keputusan peperiksaan dalam buku rekod mengajar.

c.

Mengisi markah bagi setiap semester / penggal. Guru tingkatan satu hendaklah mengarahkan pelajar membeli daripada koperasi sekolah.

e.

Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa dan memungut / menyimpannya setelah ditandatangani oleb ibu bapa / penjaga

f.

Memastikan maklumat-maklumat yang diisi dalam borang sijil berhenti dan surat akuan adalah betul.

5. Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan

a. Memastikan buku teks diagihkan kepada pelajar yang layak memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.

layak memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 28
layak memastikan buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 28
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA b Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa (terutama bagi pelajar

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA b Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa (terutama bagi pelajar yang

b

Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa (terutama bagi pelajar yang berhenti sekolah / berpindah).

c.

Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada penyelaras SPBT.

d.

Membuat cadangan pelajar-pelajar yang layak diberi bantuan BKP dan bantuan persekolahan yang lain kepada guru kebajikan.

e.

Mengenalpasti pelajar miskin dan anak yatim dan melaporkannya kepada guru kebajikan.

f.

Mengisi maklumat bagi pihak Pengetua / PK HEM dalam borang BKP atau bantuan lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pengetua / PK HEM.

g.

Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa.

6. Masalah pembelajaran, kesihatan diri dan disiplin

a. Memberikan galakan, motivasi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik.

b. Mengalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah (jika perlu).

c. Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.

d. Melaporkan kepada Kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar.

e. Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan.

f. Melaporkan kepada S/U Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah.

g. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang berikut:

h. Mendapatkan dan mengisi dalam dua salinan borang "Melanggar Peraturan Sekolah" yang dapat diperolehi dari S/U Disiplin / PK HEM.

i. Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa.

7. Pendaftaran pelajar baru

a.

Menerima senarai pelajar dan borang pendaftaran dari Penyelaras Tingkatan.

b.

Mendaftarkan pelajar baru ke dalam buku daftar kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru daripada guru pendaftaran / PK HEM.

c.

Bagi pelajar yang baru (berpindah masuk dari sekolah lain) - terima borang pendaftaran kemasukan daripada guru pendaftaran yang telah disahkan oleh PK HEM dan daftarkan ke dalam Jadual Kedatangan.

d

Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dan sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks.

sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
sekolah yang terdahulu dan memastikan pelajar ini mendapat buku teks. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA e. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA e. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada

e. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa.

f. Menentukan menerima buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokunikulum / kad 001 dari sekolah yang terdahulu.

g. Menentukan rumah sukan.

8. Murid keluar / berhenti

a. Memastikan borang SPBT, buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dihantar ke pejabat.

b. Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 3 dan 5.

c. Menentukan buku teks telah dipulangkan.

d. Menentukan penerima biasiswa dilaporkan ke pejabat

e. Membuat catatan di dalam Jadual Kedatangan.

f. Bagi pelajar yang ingin berhenti sekolah, dapatkan Surat Persetujuan Berhenti Sekolah yang boleh diperolehi di pejabat / PK HEM dan pastikan surat tersebut diisi dalam 4 salinan dan ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga. Surat tersebut hendaklah diserahkan ke pejabat untuk tindakan selanjutnya.

9. Pendaftaran sukan, persatuan dan lain-lain

a. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.

b. Memastikan setiap pelajar menjadi ahli dalam mana-mana satu persatuan akademik dan satu lagi dalam unit beruniform / kelab.

c. Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum.

pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 30
pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 30
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 28. GURU MATA PELAJARAN 1. Menentukan ianya mempunyai satu naskah sukatan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 28. GURU MATA PELAJARAN 1. Menentukan ianya mempunyai satu naskah sukatan pelajaran

28. GURU MATA PELAJARAN

1.

Menentukan ianya mempunyai satu naskah sukatan pelajaran yang kemaskini. Boleh memahami dan mentafsirkan kandungan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.

2.

Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, pencapaian akademik dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

3.

Mengemaskini rekod pengajaran dan menyerahkannya ke pejabat pada setiap minggu untuk disahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan.

4.

Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun / semester / seminggu / sehari dan melaksanakan pengajarannya mengikut rancangan yang disediakan.

5.

Menyediakan dan memberikan kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula dengan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan pelajar ini kepada Pengetua / PK1/ GK pada waktu yang dikehendaki.

6.

Memberikan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan dan keputusan ujian ke dalam buku rekod mengajar. Juga bertanggungjawab mengadakan kelas tambahan.

7.

Mengesan aspek kelemahan pelajar dan melaksanakan aktiviti pemulihan.

8.

Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran. Menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

9.

Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan Negeri / Badan Profesional yang mengenai pendidikan. Guru hendaklah mendapatkannya.

10.

Memastikan keselamatan pelajar di makmal / bengkel / bilik ERT / sains pertanian serta mengawasi penggunaan alatannya.

11.

Menghadiri mesyuarat / kursus / taklimat / bengkel dan lain-lain badan profesional yang ditentukan. Menyampaikan semua maklumat kepada guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

12.

Sentiasa mengikuti perkembangan / pembaharuan tentang mengajar bagi mata pelajaran berkenaan untuk meninggikan prestasi pengajaran dan pembelajaran.

13

Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutuya.

14

Menjaga keselamatan dan kebersihan Pusat Sumber / ABM harus digunakan dengan meluas dan bertanggungjawab dalam menambahkan ABM bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.

15.

Menggunakan perkhidmatan TVP secara berkesan.

16.

Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.

17.

Membantu menguruskan Bank Soalan.

18.

Berusaha sedaya upaya meningkatkan kualiti P&P dan meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran yang diajar.

19.

Mematuhi arahan Pengetua / Penolong Kanan.

yang diajar. 19. Mematuhi arahan Pengetua / Penolong Kanan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 31
yang diajar. 19. Mematuhi arahan Pengetua / Penolong Kanan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 31
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 29 GURU KETUA RUMAH SUKAN 1. Memilih / melantik AJK rumah

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 29 GURU KETUA RUMAH SUKAN 1. Memilih / melantik AJK rumah sukan

29 GURU KETUA RUMAH SUKAN

1.

Memilih / melantik AJK rumah sukan dikalangan pelajar.

2.

Menjadi penasihat AJK rumah sukan.

3.

Mengadakan latihan dan pemilihan ahli-ahli bagi mewakili rumah sukan.

4

Mengambil tindakan yang wajar kepada ahli-ahli yang tidak menghadiri latihan tanpa sebab.

5.

Menghantar pasukannya untuk pertandingan di antara rumah-rumah.

6.

Mempastikan supaya pasukannya menyertai dalam semua pertandingan.

7.

Menanamkan semangat kesukanan kepada semua peserta serta penyokongnya.

8.

Mengambil bahagian cergas dalam semua latihan sukan terutama peningkatan sekolah.

9.

Memungut yuran/derma rumah sukan dan menguruskan penyediaan minuman pada masa latihan rumah dan kejohanan olahraga.

10.

Menyimpan rekod keahlian dan wakil-wakil rumah.

 

30.

PENASIHAT UNIT BERUNIFORM

1.

Am

Pada keseluruhannya guru pemimpin pasukan pakaian seragam adalah bertanggungjawab di atas peraturan, latihan dan kemajuan pasukannya.

2. Keahlian

Guru pemimpin unit pakaian seragam bertanggungjawab menguruskan pemilihan anggota pasukannya dan pelajar-pelajar baru setiap awal tahun bagi tambahan ahli yang sedia ada satu polisi umum tentang pembahagian keahlian unit-unit pakaian seragam patutlah dirujuk sebelum pemilihan ahli-ahli dilakukan. Satu daftar keahlian hendaklah disimpan.

3. Latihan

Guru pemimpin unit pakaian seragam bertanggungjawab menguruskan latihan pasukannya sekali seminggu pada hari-hari yang diistiharkan oleh sekolah sebagai hari latihan unit pakaian seragam. Pengecualian daripada melaksanakan latihan pada hari yang ditetapkan itu tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran daripada Pengetua / PK HEM. Latihan tambahan pada hari-hari selain dari itu boleh diatur dan Pengetua / PK HEM / Penyelaras hendaklah dirujuk untuk maksud ini.

dan Pengetua / PK HEM / Penyelaras hendaklah dirujuk untuk maksud ini. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF
dan Pengetua / PK HEM / Penyelaras hendaklah dirujuk untuk maksud ini. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA Pemimpin unit pakaian seragam hendaklah menyusun rancangan latihan yang tetap sepanjang

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA Pemimpin unit pakaian seragam hendaklah menyusun rancangan latihan yang tetap sepanjang tahun.

Pemimpin unit pakaian seragam hendaklah menyusun rancangan latihan yang tetap sepanjang tahun. Rancangan itu mestilah melibatkan ujian-ujian tertentu yang menghasilkan sijil-sijil ataupun lencana / pangkat. Satu salinan rancangan kegiatan sepanjang tahun hendaklah disampaikan kepada Pengetua / PK HEM dan satu salinan kepada penyelaras pada awal tahun tidak lewat dari minggu kedua setelah duistiharkan latihan unit pakaian seragam bermula.

4. Jurulatih Luar

Guru pemimpin unit pakaian seragam boleh merundingkan untuk mendapatkan khidmat jurulatih luar untuk membantu. Guru pemimpin hendaklah mendapatkan persetujuan Pengetua terlebih dahulu sekiranya memerlukan jurulatih luar yang akan melibatkan bayaran.

5. Peralatan / Keperluan

Penasihat unit pakaian seragam adalah bertanggungjawab menentukan apa-apa jua keperluan / peralatan yang dikehendaki bagi unitnya. Sekiranya peralatan itu bukan hak persendirian ahli-ahli. Guru penasihat unit hendaklah bertanggungjawab menyelenggarakan simpanannya dan menyediakan rekod untuk rujukan pemeriksaan. Sila isikan borang maklumat peralatan yang disediakan oleh Unit Kokurikulum dan diserahkan kepada PK HEM dengan segera untuk diambil tindakan.

Mana-mana unit yang diperuntukkan bilik-biik khas, tanggungjawab menjaga kebersihan, kekemasan dan kesempurnaan bilik-bilik tersebut adalah tanggungjawab guru penasihat sepenuhnya.

Guru pemimpin unit pakaian seragam juga bertanggungjawab menyimpan fail-fail dan lain-lain butiran / maklumat dan sebagainya berkaitan dengan pertubuhan berkenaan.

/ maklumat dan sebagainya berkaitan dengan pertubuhan berkenaan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 33
/ maklumat dan sebagainya berkaitan dengan pertubuhan berkenaan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 33
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 31. GURU PENASIHAT PERSATUAN AKADEMIK / KELAB 1. Bertanggungjawab menasihat, membimbing

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 31. GURU PENASIHAT PERSATUAN AKADEMIK / KELAB 1. Bertanggungjawab menasihat, membimbing dan

31. GURU PENASIHAT PERSATUAN AKADEMIK / KELAB

1.

Bertanggungjawab menasihat, membimbing dan mengawal susunan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak.

2.

Memastikan persatuan / kelab mempunyai peraturan / perlembagaan dan aktiviti persatuan / kelab selaras dengan objektif sekolah.

3.

Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan.

4

Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan persatuan / kelab.

5.

Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.

6.

Bertanggungjawab sebagai penggerak kepada persatuan / kelab yang berkenaan bagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah kepada ahli-ahli seperti:

*

Melaksanakan projek-projek tertentu.

*

Menganjur / menyertai peraduan-peraduan. Mengadakan kursus-kursus bimbingan dalam bidang-bidang yang sesuai.

*

Mengadakan lawatan sambil belajar.

*

Pelbagai kegiatan lain yang sesuai.

7.

Membentuk dan membimbing ahli-ahli jawatankuasa dan ahli-ahlm persatuan / kelab dalam memahami peraturan-peraturan persatuan, misalnya peraturan mesyuarat dan sebagainya.

8.

Adalah berfaedah sekiranya guru penasihat dapat menggerakkan Pengerusi dan ahli jawatankuasa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang secara sendiri, guru hanyalah sebagai pembimbing pemudahcara.

9.

Menggiatkan lagi kecenderungan pelajar / ahli persatuan / kelab dalam bidang pelajaran.

10.

Menentukan bahawa rancangan kegiatan setahun dibuat dan disampaikan kepada PK HEM / Penyelaras di awal persekolahan, tidak lewat dari minggu kedua setelah diistiharkan hari perjumpaan / aktiviti persatuan / kelab.

11.

Melaporkan kepada PK HEM / penyelaras tentang perkembangan persatuan / kelab.

12.

Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari KoKurikulum, Hari Guru dan lain-lain.

13.

Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.

14.

Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.

15.

Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada JK KoKurikulum Sekolah.

yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada JK KoKurikulum Sekolah. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 34
yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada JK KoKurikulum Sekolah. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 34
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 32. GURU PERMAINAN 1 Meningkatkan kemahiran dan prestasi pencapaian para pelajar

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 32. GURU PERMAINAN 1 Meningkatkan kemahiran dan prestasi pencapaian para pelajar dalam

32. GURU PERMAINAN

1

Meningkatkan kemahiran dan prestasi pencapaian para pelajar dalam permainan yang dijagainya.

2

Membentuk, membuat pemilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang telah dirangka.

3

Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dan mereka yang pakar dalam permainan itu.

4

Menentukan undang-undang permainan untuk perlawanan antara rumah sukan / kelas / tingkatan dan memastikan undang-undang itu dipatuhi.

5

Menganjurkan perlawanan antara sekolah seberapa kerap yang boleh.

6

Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah (jika perlu) ke pertandingan luar termasuk surat izin ibu bapa.

7

Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh sekolah dan pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah.

8

Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan bagi permainan.

9

Memastikan para pemain pasukan sekolah memiliki semangat kesukanan yang tinggi di samping menjunjung undang-undang dan disiplin sekolah.

10

Menentukan peralatan / gelanggang permainan sentiasa dalam keadaan sempurna, selamat dan mencukupi untuk digunakan.

11

Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaan.

12

Merancang dengan guru-guru rumah mengenai aktiviti-aktitivi tahunan di awal penggal.

13.

Menilai prestasi pasukannya dalam semua permainan dan mengambil langkah- langkah untuk mempertingkatkannya.

14

Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah / negeri, wakil daerah / negeri dan negara).

33.

GURU KETUA KUMPULAN MUTU KERJA (KMK)

1

Bertanggungawab merancang, melaksana dan mengawalselia projek-projek keceriaan dalam kawasan KMK masing-masing.

2

Berupaya menggerakkan ahli-ahli KMK untuk sama-sama terlibat dalam setiap aktiviti yang dirancangkan.

3.

Bertanggungiawab memastikan pelaksanaan aktiviti / program-program yang telah dipertanggungjawabkan kepada KMK masing-masing dapat dijayakan dengan sempurna dan mencapai tahap yang membanggakan.

dapat dijayakan dengan sempurna dan mencapai tahap yang membanggakan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 35
dapat dijayakan dengan sempurna dan mencapai tahap yang membanggakan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 35
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 4 Mengadakan mesyuarat / sumbangan dikalangan ahh-ahli KMK masing-masing dan mengemukakan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 4 Mengadakan mesyuarat / sumbangan dikalangan ahh-ahli KMK masing-masing dan mengemukakan

4

Mengadakan mesyuarat / sumbangan dikalangan ahh-ahli KMK masing-masing dan mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak pentadbir ke arah kecemerlangan akademik, bina insan, kokurikulum dan keceriaan sekolah.

5.

Menjaga keselamatan peralatan yang dibekalkan dan menyimpannya di tempat yang sesuai dan selamat.

6.

Membuat agihan tugas atau jadual perlu bagi keberkesanan keceriaan kawasan masing-masing.

7.

Mengawasi kerja-kerja yang dilakukan oleh pelajar supaya terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini.

8.

Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.

34.

GURU KECERIAAN KELAS DAN TANDAS

1

Memanggil mesyuarat JK dan mengambil minit mesyuarat serta menyediakan minit mesyuarat.

2.

Menyelaraskan semua program keceriaan kelas dan tandas.

3.

Menyediakan jadual pelaksanaan tahunan.

4.

Mempastikan segala program dilaksanakan dengan baik.

S.

Menyediakan segala peralatan yang diperlukan

6.

Menyediakan garis panduan keceriaan kelas , inventori serta tindakan- tindakan yang sepatutnya.

7.

Mengadakan kelas model atau contoh dari segi keceniaan.

8.

Menyelaras yuran kelas dan menyediakan senarai harga gantian bagi harta benda sekolah.

9.

Menyuburkan perasaan sayangkan kelas dikalangan ahli kelas.

10.

Menyelaras lawatan dan jamuan tahunan.

11.

Merancang pertandingan di antara kelas serta menyediakan keputusan dan hadiah.

2.

Menyediakan laporan yang diperlukan.

13.

Sentiasa membimbing pelajar dalam hal kebersihan dan keceriaan dan memberi teguran dan nasihat sewaktu perhimpunan pagi.

14.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

15.

Mengadakan taklimat dan perjumpaan dengan ketua kelas dari masa ke semasa.

 

35.

GURU MAJALAH .

1.

Memanggil mesyuarat dan mengambil minit mesyuarat serta menyediakan minit mesyuarat.

2.

Mengumpul maklumat daripada pelajar seperti alamat dan, photo dan dll.

3.

Mengagihkan tugas dikalangan AJK Pelajar.

4

Menerbitkan majalah dan menyelaraskan pungutan kewangan daripada pelajar.

5.

Mempastikan semua maklumat dalam pertima adalah betul dan menghantarkan kepada syarikat percetakan.

pertima adalah betul dan menghantarkan kepada syarikat percetakan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 36
pertima adalah betul dan menghantarkan kepada syarikat percetakan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 36
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 6. Menbekalkan majalah kepada pelajar T3 dan T5. 7. Menyediakan laporan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 6. Menbekalkan majalah kepada pelajar T3 dan T5. 7. Menyediakan laporan yang

6.

Menbekalkan majalah kepada pelajar T3 dan T5.

7.

Menyediakan laporan yang diperlukan.

8.

Menguruskan hal- hal yang berkaitan.

 

36

GURU MURAL

1.

Merancang dan mengenalpasti tempat- tempat yang perlu dilukiskan dengan mural.

2.

Mempastikan mural yang hendak dilukiskan itu bersesuaian.

3.

Menubuhkan JK mural terdiri daripada pelajar untuk membantu guru.

4.

Merancang pembelian bahan serta peralatan yang diperlukan untuk mural.

5.

Sentiasa berusaha untuk menceriakan kawasan sekolah.

6.

Menyediakan perancangan kewangan untuk dipertimbangkan oleh pihak sekolah.

7.

Menyediakan kertas projek yang sesuai berhubung dengan mural.

8.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

 

9.

Menganjurkan pertandingan mural dengan menawarkan hadiah yang rnenarik.

10.

Mencari sponsor untuk hadiah daripada penderma luar.

37.

GURU PENYENGGARAAN BANGUNAN DAN HARTA BENDA SEKOLAH.

1.

Bertanggungjawab untuk membantu pihak pentadbir dalam semua urusan mengenai penyelenggaraan bangunan dan harta benda sekolah.

2.

Menjalankan arahan Pengetua berhubung dengan sesuatu tindakan dibantu oleh pekerja.

3.

Mempastikan segala perabot, bangunan serta harta benda sekolah selamat digunakan dan sentiasa diselenggara dengan baik tanpa pembaziran.

4

Menerima aduan serta laporan daripada semua pihak berhubung dengan semua kerosakan atau pembelian serta kehilangan.

5.

Membuat laporan yang sepatutnya berhubung alatan serta kerosakan yang teruk dan jika perlu menulis surat bagi pihak Pengetua untuk memohon pembaikan atau menggantikan dengan yang baru.

6

Merekodkan kehilangan jika berlaku dan membuat laporan polis jika perlu setelah mendapat persetujuan Pengetua.

7.

Menyimpan buku inventori yang khusus serta rekod tindakan yang diambil.

8

Bekerjasama dengan guru baikpulih dan kerosakan.

9

Mengisi dokumen untuk urusan hapuskira.

10.

Menyediakan laporan yang diperlukan.

11.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

 
diperlukan. 11. Menguruskan hal-hal yang berkaitan.   Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 37
diperlukan. 11. Menguruskan hal-hal yang berkaitan.   Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 37
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 38 GURU PENYENGGARAAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR 1 Bertanggungjawab untuk membantu

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 38 GURU PENYENGGARAAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR 1 Bertanggungjawab untuk membantu pihak

38 GURU PENYENGGARAAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR

1

Bertanggungjawab untuk membantu pihak pentadbir dalam semua urusan mengenai penyelenggaraan elektrik.

2

Mempastikan semua aliran elektrik , gas dan air adalah selamat digunakan dan tanpa pembaziran.

3.

Sentiasa membuat semakan berkala terhadap bekalan dan pendawaian elektrik dan mengambil tindakan yang segera jika berlaku wayar yang terdedah dengan bantuan pekerja.

4.

Menulis surat bagi pihak Pengetua kepada pihak bertanggungjawab berhubung dengan penyenggaraan elektrik, gas dan air.

5.

Sentiasa mendapat nasihat daripada pihak JKR, TNB, Bomba dan pihak berkuasa air berhubung dengan masalah penyelenggaraan elektrik, gas dan air.

6.

Menyediakan laporan yang diperlukan.

7.

Menyimpan satu rekod pemeriksaan terhadap semua pendawaian. gas dan air secara berkala dengan bantuan pekerja yang ditugaskan.

8

Mempastikan segala pendawaian haram tidak dilakukan oleh pelajar dan pihak - pihak lain.

9

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

39.

GURU KAJIAN TINDAKAN

1.

Bertanggungjawab untuk merangka beberapa kajian tindakan dengan bantuan - bantuan guru lain.

2

Memanggil mesyuarat dan memperincikan tugas.

3

Menubuhkan JK kajian tindakan.

4

Mengagihkan tugas dan mendokumentasikan kajian.

5

Membuat penilaian terhadap program.

6.

Menulis laporan dan cadangan tindakan.

7.

Menyertai pertandingan juara R&D diperingkat negeri.

8.

Meguruskan hal - hal yang berkaitan.

diperingkat negeri. 8. Meguruskan hal - hal yang berkaitan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 38
diperingkat negeri. 8. Meguruskan hal - hal yang berkaitan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 38
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 40 GURU PENDAFTARAN PELAJAR 1 Bertanggunjawab sebagai pendaftar sekolah untuk urusan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 40 GURU PENDAFTARAN PELAJAR 1 Bertanggunjawab sebagai pendaftar sekolah untuk urusan

40 GURU PENDAFTARAN PELAJAR

1

Bertanggunjawab sebagai pendaftar sekolah untuk urusan kemasukan setiap orang pelajar.

2.

Bertanggungjawab ke atas semua maklumat berhubung buku besar pendaftaran sekolah.

3.

Meminta kerjasama guru tingkatan untuk membantu tugasan terutama guru tingkatan 1 & 4.

4

Memberi maklumat kepada pihak - pihak yang memerlukan berhubung pelajar yang berhenti sekolah dan pelajar yang masuk sekolah.

5.

Menyimpan segala rekod / dokumen pendaftaran sacara sistematik.

6.

Menguruskan pelajar yang baru mendaftar kemudianya diagihkan kepada kelas- kelas bersama guru penyelaras tingkatan.

7

Bertanggungjawab menjaga kebersihan, kesempurnaan dan keselamatan buku pendaftaran sekolah.

8.

Menyediakan borang - borang pendaftaran yang sepatutnya dengan arahan PK HEM.

9.

Bertanggungjawab untuk memberi no. pendaftaran pelajar bagi setiap pelajar.

10.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

41.

GURU KAD 001 / 002 DAN KAD PELAJAR.

1

Bertanggungjawab mengenai semua yang berkaitan dengan kad 001 / 002 dan kad pelajar bersama kaunselor sekolah.

2.

Mempastikan segala maklumat yang diperlukan diisi oleh guru tingkatan.

3.

Mempastikan pelajar baru menyerahkan kad 001 / 002 kepada pihak sekolah.

4.

Menyelia tugas pengagihan kad kepada guru tingkatan dan penyimpanan semula.

5.

Mempastikan kad 001 / 002 pelajar yang berpindah sekolah dihantar kepada sekolah baru pelajar berkenaan.

6.

Menguruskan hal hal yang berkaitan.

42

GURU BUKU REKOD KEMAJUAN PELAJAR.

1.

Bertanggungjawab ke atas semua urusan dan pengurusan buku rekod kemajuan bersama kaunselor sekolah.

2.

Menyimpan buku rekod kemajuan pelajar dan menyediakan buku bagi pelajar baru.

buku rekod kemajuan pelajar dan menyediakan buku bagi pelajar baru. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
buku rekod kemajuan pelajar dan menyediakan buku bagi pelajar baru. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Sentiasa mengkaji format laporan buku supaya ianya kemaskini dengan keperluan

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 3. Sentiasa mengkaji format laporan buku supaya ianya kemaskini dengan keperluan semasa.

3.

Sentiasa mengkaji format laporan buku supaya ianya kemaskini dengan keperluan semasa.

4.

Mempastikan guru - guru tingkatan menyediakan buku rekod kemajuan dengan betul dan disahkan oleh Pengetua.

5.

Mempastikan buku rekod disiapkan mengikut ‘deadline’ yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

6.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

7.

Mengadakan satu peraturan penyimpanan buku rekod kemajuan buku rekod yang selamat dan selaras untuk keseluruhan sekolah.

43.

GURU KECEMASAN DAN LATIHAN KEBAKARAN.

1.

Bertanggungjawab ke atas semua hal berkaitan kecemasan sekolah dan kebakaran.

2.

Mempastikan segala maklumat tentang langkah-langkah kecemasan yang perlu jika berlaku kecemasan diketahui oleh semua pelajar, guru dan kakitangan.

3.

Menubuhkan satu pasukan pelajar dan guru pembantu.

4.

Menyediakan peraturan - peraturan keselamatan dengan bantuan guru - guru lain.

5.

Menjalankan latihan kebakaran sekurang - kurangnya 2 kali setahun di sekolah dan asrama.

6.

Mempastikan setiap kelas mempunyai pelan laluan kecemasan kebakaran.

7.

Mempastikan semua alat pemadam api berfungsi diperiksa oleh pihak terbabit pada setiap tahun.

8.

Menguruskan hal -hal yang berkaitan.

 

44

GURU LAWATAN SEKOLAH.

1.

Bertanggungjawab merancang tarikh, tempat dan peserta lawatan peringkat sekolah.

2.

Membentuk JK lawatan apabila masanya hampir tiba.

3.

Menyelaraskan bayaran kenderaan, penginapan dan surat kebenaran ibu bapa.

4

Mempastikan lawatan pelajar sentiasa menitikberatkan soal sumber maklumat / pengetahuan , disiplin, nilai-nilai moral dan agama.

5.

Bertindak sebagai ketua rombongan apabila sekolah membuat lawatan ke sekolah lain.

6

Sentiasa mengambil berat soal kebajikan, keselamatan dan keselesaan pelajar semasa lawatan.

7.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

pelajar semasa lawatan. 7. Menguruskan hal-hal yang berkaitan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 40
pelajar semasa lawatan. 7. Menguruskan hal-hal yang berkaitan. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 40
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 45 GURU BAIKPULIH KEROSAKAN 1. Bertanggungjawab ke atas semua urusan membaikpulih

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 45 GURU BAIKPULIH KEROSAKAN 1. Bertanggungjawab ke atas semua urusan membaikpulih terutama

45 GURU BAIKPULIH KEROSAKAN

1.

Bertanggungjawab ke atas semua urusan membaikpulih terutama perabot sekolah yang rosak.

2.

Membuat anggaran pembaikpulihan.

3

Mengenalpasti pekerja-pekerja sekolah yang boleh membantu dalam hal-hal pembaikpulih kerosakan yang kecil.

4

Melibatkan pihak-pihak luar dengan persetujuan Pengetua untuk kerja - kerja pembaikpulih yang lebih besar.

5.

Menerima aduan tentang kerosakan daripada semua pihak di sekolah.

6.

Mengenalpasti pelajar yang merosakkan harta benda sekolah dan membuat laporan kepada guru disiplin.

7.

Menyediakan laporan bertulis jika perlu.

8.

Menguruskan hal-hal yang berkaitan.

9.

Menyediakan borang laporan kerosakan.

46.

GURU INOVASI P&P

1.

Bertanggungjawab ke atas sebarang inovasi dalam P&P dan berkongsi pengalaman dengan guru-guru lain.

2.

Menubuhkan satu JK inovasi P&P.

3.

Menyertai pertandingan inovasi P&P.

4.

Menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan.

5.

Membuat penilaian tentang keberkesanan inovasi P&P dan megambil langkah - langkah yang bersesuaian untuk membaiki kelemahan.

6

Merangcang dan menggalakkan guru- guru untuk menyediakan inovasi P&P dan membantu guru-guru yang berminat untuk membaikkan P&P masing-masing.

7

Mendapatkan kriteria-kriteria juara inovasi P&P dan menyebarkan kepada semua guru-guru.

8.

Mendapatkan idea inovasi daripada sekolah-sekolah yang pernah memenangi juara inovasi.

9.

Menyebarkan inovasi P&P yang berkesan untuk diterimapakai oleh guru-guru mata pelajaran yang lain menerusi mesyuarat JK Kurikulum atau mesyuarat bidang atau menerusi "in house" kepada semua guru.

mesyuarat bidang atau menerusi "in house" kepada semua guru. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 41
mesyuarat bidang atau menerusi "in house" kepada semua guru. Roszelan09 SENARAI TUGAS STAFF SEKOLAH Page 41
SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 47. GURU MENTOR MENTEE Tujuan: 1. Menganggotai Jawatankuasa 3K 2. Menyelaras

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA 47. GURU MENTOR MENTEE Tujuan: 1. Menganggotai Jawatankuasa 3K 2. Menyelaras

47. GURU MENTOR MENTEE

Tujuan:

1.

Menganggotai Jawatankuasa 3K

2.

Menyelaras pelajar-pelajar kepada sejumlah kumpulan mengikut bilangan.

3.

Menamakan kumpulan supaya senang untuk diarahkan semasa menjalankan aktiviti.

4.

Merancang aktiviti mingguan.

5.

Merancang program-program lain dalam usaha untuk merapatkan hubungan Mentor atau Mentee dengan anak adik mereka.

6.

Merancang kursus/bengkel dalaman (in house) dalam aspek bimbingan akademik /sosial/ kebajikan terhadap guru-guru.

7.

Menyelaras dan menyelia aktiviti Mentor Mentee supaya mendatangkan kesan yang dikehendaki.

8.

Mengadakan pertandingan-pertandingan yang sihat untuk meransangkan minat dan kerjasama dikalangan mereka serta memberi manfaat kepada pembangunan dan keceriaan sekolah.

9.

Mengeluarkan garis panduan yang difikirkan sesuai untuk melancarkan lagi aktiviti Mentor- Mentee.

10.

Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

 

48.

GURU PENYELARAS BESTARI

1.

Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah:

1.1

Guru Penyelaras Bestari menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklumbalas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.

2.

Mengurus dan menyenggara kemudahan IT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.

2.1 Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada

pembekal atau kontraktor memenuhi speksifikasi seperti ditentukan oleh

Kementerian Pendidikan.