Anda di halaman 1dari 30

PENGAKUAN PENULIS

Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan
dibuat berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan
Kolej Vokasional. Ia adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah
dilakukan oleh saya. Porjek ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana
pihak atau institusi untuk mana-mana diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya
melanggar mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil saya akan
digagalkan dan didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju
untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang dibawah peraturan Kolej
Vokasional.

Nama Penulis 1 :
No Kad Pengenalan : Tandatangan :

Nama Penulis 2 :
No Kad Pengenalan : Tandatangan :

Nama Penulis 3 :
No Kad Pengenalan : Tandatangan :

Program :
Nama Kolej :
Tajuk Projek :

Tarikh :

Penyelia Projek :
Tandatangan :
PERAKUAN PENYELIA PROJEK

Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala
yang terkandung di dalam adalah benar. projek ini adalah mamadai dari segi
skop dan kualiti serta telah memenuhi segalan syarat dan undang-undang di
bawah peraturan Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan Diploma
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan Sijil Kemahiran Malaysia.

Tandatangan :

Nama :

No Kad Pengenalan :

Tarikh :

PERAKUAN PEGAWAI PENGESAHAN LUARAN (PPL)

Saya mengaku telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan
saya, laporan ini adalah mencukupi dan memenuhi skop dan kualiti bagi
tujuan penganugerahan Sijil Kemahiran Malaysia.

Tandatangan :

Nama :

No Kad Pengenalan :

Tarikh :
PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada


penyelia projek saya, Encik Rizal Bin Ahmad yang telah banyak memberi
bimbingan dan nasihat kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan
penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi


sokongan dan dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada
semua rakan-rakan seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam
memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan
panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari


Tuhan.

Sekian.
ABSTRAK

Kumpulan kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan


dua jabatan di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi dengan
ciri keselamatan. Tujuan kami membangunkan projek ini adalah untuk
memudahkan komunikasi dan sambungan antara dua jabatan tersebut. Dari
segi lain, perkongsian data dan maklumat juga boleh dilakukan untuk
menjimatkan masa. Dengan adanya komunikasi yang baik, pelbagai perkara
dapat dilakukan dengan senang, cepat dan teratur. Jika terdapat masalah,
dapat diselesaikan secara perkongsian pendapat daripada dua jabatan
tersebut. Namun, masalah yang kami dapati untuk melaksanakan projek ini
adalah, kerana tiada sambungan rangkaian antara jabatan bisnes dan
jabatan teknologi di Kolej Vokasional Ipoh. Selain itu, pelajar tidak boleh
melakukan perpindahan fail dan maklumat di antara jabatan . Pengumpulan
data dilakukan melalui, tinjauan tempat dan lokasi yang akan kami jalankan
ke atas projek ini. Melalui pengumpulan data, kami dapat menyimpulkan
bahawa projek ini sesuai dilaksanakan bagi kemudahan jabatan untuk saling
berhubung.
ISI KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
Bab 1 : PENGENALAN

PENGENALAN UMUM

Kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan antara


dua jabatan di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi dengan
ciri keselamatan. Dengan pembangunan secara virtual, kami akan membuat
sambungan untuk kursus teknologi dan bisnes yang ada seperti
PERBANKAN, PEMASARAN, dan SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN.
Kami ingin membangunkan rangkaian ini adalah untuk memudahkan
perkongsian data, maklumat dan berkomunikasi dengan dua jabatan.

1.0 PENGENALAN PROJEK

Kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan


setiap kursus di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi
keselamatan. Dengan pembangunan secara virtual, kami akan
membuat sambungan untuk kursus bisnes yang ada seperti
Perbankan dan Pemasaran. Kami ingin membangunkan rangkaian
ini adalah untuk memudahkan perkongsian data, maklumat dan
berkomunikasi dengan semua kursus. Berdasarkan daripada projek ini,
kami hanya menggunakan secara virtual untuk melakukan kerja
tersebut.
2.0 PERNYATAAN MASALAH

Projek ini dilaksanakan kerana tiada sambungan rangkaian antara jabatan


bisnes dan jabatan teknologi di Kolej Vokasional Ipoh. Selain itu, di kolej
vokasional Ipoh ini juga tiada sambungan untuk perpindahan fail dan
maklumat di antara jabatan.

3.0 OBJEKTIF PROJEK

Kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan setiap


kursus di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi keselamatan.
Kami membangunkan kaedah ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan
sambungan antara dua jabatan tersebut. Dari segi lain, perkongsian data
dan maklumat juga boleh dilakukan dan menjimatkan masa. Dengan adanya
komunikasi yang baik, pelbagai perkara dapat dilakukan dengan senang,
cepat dan teratur. Jika terdapat masalah, dapat diselesaikan secara
berkongsian pendapat daripada dua jabatan tersebut.
4.0 TUJUAN PROJEK

Projek ini dilaksanakan kerana tiada sambungan rangkaian antara jabatan


bisnes dan jabatan teknologi di Kolej Vokasional Ipoh. Selain itu, di kolej
vokasional Ipoh ini juga tiada sambungan untuk perpindahan fail dan
maklumat di antara jabatan.
Oleh itu, tujuan projek ini dilakukan adalah untuk, memastikan wujudnya
sambungan rangkaian antara jabatan bisnes dan jabatan teknologi di Kolej
Vokasional Ipoh. Seterusnya, dengan adanya sambungan rangkaian antara
jabatan bisnes dan jabatan teknologi ini, perpindahan fail dan maklumat di
antara jabatan dapat dilakukan serta, dapat menjimatkan masa dan
menjimatkan tenaga.
5.0 SKOP PROJEK

Projek ini dilaksanakan untuk menaiktaraf sambungan rangkaian daripada


jabatan bisnes dan jabatan teknologi. Kelebihan pada inovasi ini adalah ia
memudahkan perkongsian maklumat antara dua jabatan kerana rangkaian
telah dibangunkan. Selain itu, projek ini mempunyai ciri keselamatan yang
boleh dipercayai bagi mengelakkan maklumat penting dapat dicuri oleh
pengodam.

Projek kami ini hanya terhad di dalam kawasan kolej. Golongan sasaran kami
adalah golongan pelajar dan pensyarah antara dua jabatan di dalam kolej.
Kaedah projek yang kami lakukan adalah secara virtual kerana
memerlukan jumlah kos yang besar bagi melaksanakan projek ini. Selain itu,
projek ini juga hanya boleh membuat perkongsian fail dan maklumat antara
dua jabatan sahaja.
6.0 KELEBIHAN/JANGKAAN

Dari segi keselamatan, system yang akan kami bangunkan ini tidak
membahayakan dan ianya ringkas untuk dilaksanakan. Projek ini juga tidak
memerlukan kos yang banyak dan tinggi. Kami mematuhi setiap langkah
dalam SOP yang disediakan. Kami juga memakai semua kelengkapan bagi
menjamin keselamatan sebelum, semasa dan selepas kami melakukan
projek tersebut. Kami membangunkan kaedah ini kerana, untuk
memudahkan komunikasi dan sambungan antara dua jabatan tersebut. Dari
segi lain, perkongsian data dan maklumat juga boleh dilakukan dan
menjimatkan masa serta dapat menjimatkan tenaga.
7.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN PROJEK

Kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan setiap


Plan
kursus di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi keselamatan.

Dengan pembangunan secara virtual, kami akan membuat sambungan

Do untuk kursus teknologi dan bisnes yang ada seperti PERBANKAN,


PEMASARAN, dan SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN.

Dengan adanya komunikasi yang baik, pelbagai perkara dapat dilakukan

Check dengan senang, cepat dan teratur. Jika terdapat masalah, dapat
diselesaikan secara berkongsian pendapat daripada dua jabatan tersebut.

Kami membangunkan kaedah ini kerana, untuk memudahkan komunikasi


dan sambungan antara dua jabatan tersebut. Dari segi lain, perkongsian
Act
data dan maklumat juga boleh dilakukan dan menjimatkan masa serta
dapat menjimatkan tenaga.
Rajah 1: Carta Alir Projek
8.0 GANTT CHART

BAB 2 : KAJIAN LITERATUR


1.0 PENGENALAN
Kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan setiap
kursus di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi keselamatan.
Dengan pembangunan secara virtual, kami akan membuat sambungan untuk
kursus teknologi dan bisnes yang ada seperti PERBANKAN, PEMASARAN,
dan SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN. Kami ingin membangunkan
rangkaian ini adalah untuk memudahkan perkongsian data, maklumat dan
berkomunikasi dengan semua kursus.
2.0 KAEDAH KAJIAN

2.1 MINIT MESYUARAT

MINIT MESYUARAT TAHUN 2017

BIL. : 20/20 TAHUN : 2017


TARIKH : 1 APRIL 2017 MASA : 8
PAGI
LOKASI : MAKMAL SKOR
PENGERUSI : TUAN HAJI MOKHTAR BIN

TURUT HADIR :
1. ENCIK RIZAL BIN AHMAD (KETUA JABATAN IT)
2. PUAN ZURINA BINTI ZAINUDDIN (KETUA PROGRAM UNIT TEK. SKOR)
3. PUAN NORALIZA BINTI RAMLY (PENSYARAH)
4. CIK NORHIDAYAH BINTI YUSOP (PENSYARAH)
5. ENCIK MISWAN BIN ZAINUDDIN (PENSYARAH)

TIDAK HADIR :
1. PUAN SAMSIAH BINTI ISHAK

1.0 KATA-KATA ALUAN PENGERUSI


1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah yang
dapat hadir ke mesyuarat.
1.2 Pengerusi memaklumkan minit mesyuarat lepas yang mempunyai banyak
perkara berbangkit dan menyuarakan pendapat.
1.3 Pengerusi meminta agar perkara berbangkit tersebut telah ditambah baik untuk
projek tahun akhir bagi pelajar yang terlibat.
TINDAKAN : Pelajar yang menyediakan projek tersebut
2.0 MEMBINCANGKAN PEMBENTANGAN MINIT MESYUARAT LEPAS
Pelajar akan membangunkan satu sambungan rangkaian menggunakan router bagi
menghubungkan rangkaian untuk setiap kursus di Kolej Vokasional Ipoh. Dengan
menggunakan router, kami akan membuat sambungan untuk kursus bisnus yang
ada seperti Perbankan dan Pemasaran. Kami ingin membangunkan rangkaian ini
adalah untuk memudahkan perkongsian data, maklumat dan berkomunikasi dengan
semua kursus. berdasarkan daripada projek ini, kami hanya menggunakan secara
virtual untuk melakukan kerja tersebut.

2.1 DIBENTANG OLEH : Ahmad Sulhi Bin Mat Saad


2.2 DICADANG OLEH : Nur Azielah Ezzlynn Binti Ismail
2.3 DISAHKAN OLEH : Muhammad Nurkhalis Asywal Bin Noreffendy

3.0 PERKARA BERBANGKIT


3.1 Pelajar membentangkan kerja cadangan untuk projek tahun akhir pada
mesyuarat. Pelajar tersebut menyatakan pengenalan projek yang ingin dibuat.

3.2 Pelajar juga menyatakan permasalahan yang sedang atau mugkin berlaku
kepada projek tersebut.

4.0 PERBINCANGAN ISU SEMASA


4.1 PERNYATAAN MASALAH

Projek ini dilaksanakan kerana tiada sambungan rangkaian antara jabatan bisnes
dan jabatan teknologi di Kolej Vokasional Ipoh. Selain itu, di kolej vokasional Ipoh ini
juga tiada sambungan untuk perpindahan fail dan maklumat di antara jabatan.
5.0 HAL-HAL LAIN
5.1 KELEBIHAN PROJEK
Dari segi keselamatan, system yang akan kami bangunkan ini tidak membahayakan
dan ianya ringkas untuk dilaksanakan. Kami mematuhi setiap langkah dalam SOP
yang disediakan. Kami juga memakai semua kelengkapan bagi menjamin
keselamatan sebelum, semasa dan selepas kami melakukan projek tersebut. Kami
membangunkan kaedah ini kerana, untuk memudahkan komunikasi dan sambungan
antara dua jabatan tersebut. Dari segi lain, perkongsian data dan maklumat juga
boleh dilakukan dan menjimatkan masa serta dapat menjimatkan tenaga.

5.2 KAJIAN PROJEK SEDIA ADA


5.3 KELEBIHAN PROJEK MASA HADAPAN
5.4 KESIMPULAN
6.0 PENUTUP
6.1 UCAPAN PENGERUSI
Pengerusi sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah
yang dapat hadir ke mesyuarat.
6.2 TAMAT PERBINCANGAN
Pengerusi menamatkan perbincangan untuk mesyuarat pada kali ini.
6.3 MASA TAMAT
Mesyuarat tamat pada jam 11 pagi.

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK


OLEH,

(SETIAUSAHA) (PENGERUSI)

TARIKH :
2.2 MEMO

MEMO (ARAHAN)

KEPADA : PELAJAR
DARIPADA : ENCIK RIZAL BIN AHMAD (PENYELIA PROJEK)
TARIKH : 1 APRIL 2017
MASA : 10 PAGI

1.0 TUJUAN
Pelajar akan membangunkan satu sambungan rangkaian menggunakan router bagi
menghubungkan rangkaian untuk setiap kursus di Kolej Vokasional Ipoh. Dengan
menggunakan router, kami akan membuat sambungan untuk kursus bisnus yang
ada seperti Perbankan dan Pemasaran. Kami ingin membangunkan rangkaian ini
adalah untuk memudahkan perkongsian data, maklumat dan berkomunikasi dengan
semua kursus. berdasarkan daripada projek ini, kami hanya menggunakan secara
virtual untuk melakukan kerja tersebut.

2.0 KELEBIHAN KAJIAN


Dari segi keselamatan, system yang akan kami bangunkan ini tidak membahayakan
dan ianya ringkas untuk dilaksanakan. Kami mematuhi setiap langkah dalam SOP
yang disediakan. Kami juga memakai semua kelengkapan bagi menjamin
keselamatan sebelum, semasa dan selepas kami melakukan projek tersebut. Kami
membangunkan kaedah ini kerana, untuk memudahkan komunikasi dan sambungan
antara dua jabatan tersebut. Dari segi lain, perkongsian data dan maklumat juga
boleh dilakukan dan menjimatkan masa serta dapat menjimatkan tenaga.
BAB 3 : METODOLOGI

1.0 PENGENALAN

Kami akan membangunkan satu rangkaian untuk menghubungkan setiap


kursus di Kolej Vokasional Ipoh secara virtual yang dilengkapi keselamatan.
Dengan pembangunan secara virtual, kami akan membuat sambungan untuk
kursus teknologi dan bisnes yang ada seperti PERBANKAN, PEMASARAN,
dan SISTEM KOMPUTER DAN RANGKAIAN. Kami ingin membangunkan
rangkaian ini adalah untuk memudahkan perkongsian data, maklumat dan
berkomunikasi dengan semua kursus.

2.0 LUKISAN 2D/3D


2.1 PENERANGAN REKABENTUK

Dalam mereka bentuk sesuatu rangkaian yang baru sehinggalah


membuat menkonfigurasi rangkaian tersebut untuk dibangunkan. Model
rangkaian hirearki telah dipilih untuk mereka bentuk rangkaian LAN dengan
mudah digunakan untuk memupuk dan mengembangkan rangkaian bagi
memudahkan pembentukan rangkaian ini.
Topologi hierarki di dalam rangkain enthernet terbahagi kepada 3
bahagian iaitu : Access Layer(lapisan akses), distribution layer(lapisan
pengedaran) dan core layer (lapisan teras)
Kelebihan bagi topologi Hierarki adalah pengurusan data lebih baik dan
mudah diurus. Dan, ia mudah untuk dikembangkan menjadi topologi yang
lebih besar. Kekurangannya adalah, sekiranya kabel ataupun server
mengalami kerosakan, seluruh nod nod tidak dapat berfungsi.
Contoh gmbar.
2.2 KOS PEMBUATAN

2.3 PENGIRAAN KOS KESELURUHAN


3.0 PROSES PEMBUATAN

Pelan rangkaian ini dibagunkan menggunakan perisian Cisco Packet


Tracer dan pengetahuan dalam mengkonfigurasi peralatan rangkaian dan
Windows Server 2012 R2 bagi menghasilkan sebuah jaringan rangkaian yang
mempunyai ciri keselamatan yang berkualiti. Hal ini juga bagi memastikan
pelan ini dapat berfungsi dengan baik untuk membantu memudahkan
pertukaran data antara jabatan dan keselamatan data tersebut dalam kolej
ini.

Dalam penghasilan projek ini, kami memulakan dengan membuat pelan


rangkaian menggunakan Microsoft Visio. Kami telah memilih untuk
menggunakan topologi star bagi pelan rangkaian pada jabatan pemasaran
dan teknologi. Selepas itu, kami menggunakan perisian Cisco Packet Tracer
untuk mengimplikasikan pelan rangkaian yang telah dibuat dan
dibincangkan pada microsoft visio.kami juga mengkonfigurasi dan
menentukan bilangan subnet berdasarkan alamat IP kelas C untuk semua
komputer yang terlibat dalam projek ini dengan menggunakan service DHCP
pada server untuk membahagikan alamat ip pada setiap node di dalam
rangkaian serta ciri keselamatan agar tidak mudah diceroboh oleh
penggodam di dalam perisian Cisco Packet Tracer. Selepas selesai
mengkonfigurasi DHCP pada server, kami memasang Firewall di antara
server dan switch untuk menjamin keselamatan dalam pertukaran data
antara jabatan di kolej ini. Kami juga membuat konfigurasi DMZ
(demeterialize zone) pada server agar data pada server tidak mudah
diceroboh oleh penggodam.

Akhir sekali, setelah siap konfigurasi pada perisian cisco packet tracer.
Kami melakukan dummy bagi 2 set komputer untuk menguji rangkaian yang
telah dirangcang secara fizikal agar semua konfigurasi berfungsi dengan
baik. Hal ini juga bagi mengesan sebarang masalah secara fizikal agar dapat
dibaik pulih dengan segera jika terdapat kerosakkan.
3.1 MASALAH TEORI/REKABENTUK

Masalah semasa merekabentuk yang didapati semasa membangunkan


pelan rangkaian secara vitrual ini ialah mengkonfigurasikan router untuk
menyambungkan VLAN di dalam Cisco Packet Tracer. Selain itu,
mengkonfigurasi servis DHCP pada server juga turut menjadi permasalahan
yang dihadapi di dalam projek ini.
Masalah teori yang kami hadapi ialah jika kabel backbone yang
menyambungkan jabatan bisnes dan teknologi rosak maka rangkaian
tersebut tidak akan berfungsi. Hal ini kerana kabel backbone merupakan
kabel utama bagi rangkaian ini yang mengambungkan rangkaian diantara
jabatan bisnes dan jabatan teknologi. Selain itu, projek ini juga
menggunakan kabel rangkaian yang banyak kerana topologi star
memerlukan kabel bagi menyambungkan setiap node pada rangkaian
tersebut pada switch. Seterusnya, jika terdapat kerosakan pada switch, nod
nod yang bersambung tidak dapat berfungsi kerana switch tersebut
merupakan perkakasan rangkaian yang penting dalam topologi star sebagai
titik tengah bagi pemyambungan setiap node. Malah, router dan switch yang
digunakan untuk projek ini sukar untuk dikonfigurasi kerana kami kurang
pengetahuan dalam mengkonfigurasi switch dan router dalam rangkaian ini.
Seterusnya, secara fizikal pendawaian yang perlu dilakukan pada
rangkaian ini agak sukar dan rumit. Hal ini berbangkit kerana ia
menggunakan banyak kabel untuk disambungkan pada setiap node pada
rangkaian ini. Rangkaian ini juga mempunyai banyak node dan jarak antara
jabatan bisnes dan jabatan teknologi agak jauh dan melibatkan kabel yang
panjang.
Selanjutnya, masalah dihadapi pada konfigurasi servis DHCP pada
server kerana ia melibatkan banyak alamat IP dan subnet di dalam rangkaian
ini.
3.2 SENARAI BAHAN DAN PERALATAN

Bagi membagunkan pelan rangkaian secara virtual ini, perkakasan dan


persisian yang digunakan memainkan peranan yang penting supaya projek
ini dapat dilaksanakan. Perkakasan dan perisisan hendaklah mengikut
spesifikasi yang diperlukan supaya fasa implementasi dan fasa pengujian
dapat dijalankan tanpa sebanrang masalah. Spesifikasi yang bersesuaian
untuk membangunkan pelan rangkaian ini terbahagi kepada dua bahagian,
iaitu keperluan perkakasan dan keperluan persisian.
3.2.1 KEPERLUAN PERKAKASAN
Spesifikasi perkakasan yang di[erlukan dalam membangunkan pelan
rangkaian ini adalah seperti berikut.
i) 2 set komputer

SET 1
CPU Intel Core i3-4170 - 3.4Ghz
Memory 4GB-DDR3
Storage 500GB HDD
GPU Intel intergrated HD Graphic
Operating System Windows 7 Profesional X64

SET 2
CPU Intel Core i3-4170 - 3.4Ghz
Memory 4GB-DDR3
Storage 500GB HDD
GPU Intel intergrated HD Graphic
Operating System Windows 7 Profesional X64

ii) Monitor, keyboard dan mouse


iii) 1 patch cord (crossover cable)

1 patch cord
Cable Category 6
Type crossover
Colour
Code
3.2.2 KEPERLUAN PERISIAN
Perisian yang akan digunakan dalam membangunkan pelan rangkaian ini
adalah seperti berikut :
i) Cisco Packet Tracer
Packet Tracer adalah alat simulasi visual cross-platform yang direka oleh
Cisco Systems yang membolehkan pengguna untuk membuat topologi
rangkaian dan meniru rangkaian komputer moden. Perisian ini membolehkan
pengguna untuk mensimulasikan konfigurasi router Cisco dan suis
menggunakan antara muka baris arahan simulasi. Packet Tracer
menggunakan antara muka drag dan drop pengguna, yang membolehkan
pengguna untuk menambah dan mengalih keluar peranti rangkaian simulasi
sebagaimana sepatutnya. Perisian ini lebih tertumpu ke arah pelajar Cisco
Network Academy Associate Certified sebagai alat pendidikan untuk
membantu mereka belajar konsep CCNA asas. Pelajar yang mengikuti
program CCNA Academy bebas boleh memuat turun dan menggunakan alat
yang percuma untuk kegunaan pendidikan.
ii) Mcrosoft Visio
Microsoft telah membuat Visio 2013 untuk Windows boleh didapati dalam
dua edisi: Standard dan Profesional. Tahap dan Professional edisi berkongsi
antara muka yang sama, tetapi edisi Premium mempunyai templat
tambahan untuk gambar rajah yang lebih maju dan susun atur, serta
keupayaan bertujuan untuk membuat ia mudah bagi pengguna untuk
menyambung gambar rajah mereka kepada sumber data dan untuk
memaparkan data mereka grafik. Mempunyai tiga jenis tambahan gambar
rajah, serta kaedah-kaedah bijak, pengesahan, dan subprocess (gambarajah
pecahan).
iii) MV Ware
VM, yang bermaksud "Mesin Maya" (tidak boleh dikelirukan dengan istilah
yang lebih luas mesin maya), adalah sistem operasi secara meluas-pasang
untuk komputer dan pelayan yang boleh menjadi hos kepada sistem operasi
lain dalam apa-apa cara IBM-serasi yang setiap sistem operasi berkelakuan
seolah-olah ia telah dipasang pada komputer yang serba lengkap dengan set
sendiri program dan sumber perkakasan.
iv) Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 adalah pengganti kepada Windows Server 2012,
sistem operasi pelayan perusahaan Microsoft. Dibangunkan di bawah nama
kod Windows Server Blue, Windows Server 2012 R2 membuat debut
rasminya pada akhir 2013.
Antara banyak penambahbaikan, Windows Server 2012 R2 termasuk yang
dipertingkatkan Hyper-V hypervisor (Hyper-V 2012 R2) yang menyediakan
keupayaan untuk memampatkan mesin maya (VMS) semasa migrasi secara
langsung, pengagihan semula automatik memori antara VMS berjalan Linux
menjadi tetamu Hyper-V semesta alam, capaian ingatan terus (RDMA)
sokongan jauh semasa migrasi secara langsung, VM pengklonan hidup, dan
sokongan untuk fail VHDX dikongsi.
3.3 SOAL SELIDIK KAJIAN

Kami melakukan soal selidik kajian melalui, minit mesyuarat yang telah
mengumpulkan segala maklumat dan data serta untuk memperbaiki
masalah, dan memo menyatakan arahan daripada penyelia projek kami.