Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 1 4.JAN.2016

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK BAKAT ISTIMEWA
SUBJEK B.MELAYU MASA: 1220 -1320 Bilangan murid : 22
TAHUN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan
STANDARD
ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
PEMBELAJARAN
tepat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyebut ayat penyata ,ayat perintah dan ayat tanya
berdasarkan dialog
1. Lakonan bersama guru dan murid.
2. Soal jawab tentang ayat atau dialog yang diujarkan.
AKTIVITI 3.Murid mengelaskan jenis dan ragam ayat berdasarkan
dialog ke dalam petak ayat.
4.Murid menyebut semula ayat yang dikelaskan.
i. Ilmu :Pendidikan Moral
ii. Nilai :Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK : ICT,Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB Mengecam
KP Interpersonal
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 2
BELAJAR
PENILAIAN Murid menjelaskan ayat perintah, ayat tanya dan ayat
P&P penyata.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 1- 5.JAN.2016

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK PERMATA KELUARGAKU
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0850- 0950 Bilangan murid : 22
TAHUN
2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi
STANDARD
perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan
PEMBELAJARAN
puisi dengan sebutan yang betul
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Membaca ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan sebutan yang betul.

1. Membaca petikan Permata Keluarhaku.


2. Soal jawab tentang perkataan berimbuhan.
3.Murid membacakan ayat yang mengandungi perkataan
AKTIVITI
imbuhan dalam petikan.
4.Murid melagukan syair.
5. Murid mencatat perkataan beimbuhan dalam syair.
i. Ilmu :Bimbingan dan Kaunseling
ii. Nilai :Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM iv. KBT : KB Menjanakan idea
KP Verbal-linguitik
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 3
BELAJAR
PENILAIAN Murid membacakan ayat yang mengandungi imbuhan.
P&P

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 1- 6.JAN.2016

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK HEBATNYA ADIKKU
SUBJEK B.MELAYU MASA: 1220-1320 Bilangan murid : 22
TAHUN
STANDARD 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan
PEMBELAJARAN betul dan kemas
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menulis dua rangkap pantun secara mekanis dengan betul
dan kemasnya.
1. Bacaan luas bersama murid.
2. Soal jawab tentang petikan yang dibaca.
AKTIVITI 3.Murid melagukan pantun bersama guru.
4.Murid menulis pantun yang dilagukan secara mekanis
dengan betul dan kemasnya..
i. Ilmu :Pendidikan Seni Visual
ii. Nilai :
Kesungguhan, Kegigihan
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB Menjanakan idea
KP Visual-ruang
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 4
BELAJAR
PENILAIAN Murid menyalin pantun secara mekanis dengan betul dan
P&P kemasnya

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 1- 7.JAN.2016

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK ADIKKU ISTIMEWA
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN
STANDARD 4.11 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan
PEMBELAJARAN melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menghasilkan cerita pendek berpandukan seni kata lagu
yang dinyanyikan.
1. Aktiviti nyanyian Adikku Istimewa.
2. Soal jawab tentang lagu yang diujarkan.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat gramatis berdasarkan cerita.
4.Murid membina cerita pendek.
i. Ilmu :
PendidikanMuzik
ii. Nilai :
Kerajinan, Ketabahan
PENGISIAN iii. EMK :Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT :KB Mencipta
KP Muzik
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN BANTU
Lagu , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 5
BELAJAR
PENILAIAN Murid membina cerita pendek berdasarkan seni kata lagu
P&P secara berpandu.

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 1- 8.JAN.2016

TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU


TAJUK SERONOKNYA KELUARGA AMAR
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN
STANDARD 5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am
PEMBELAJARAN dan penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan
yang terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan penjodoh
bilangan yang terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata
nama am dan penjodoh bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar
ii. Nilai :
Menghargai masa
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB Menghubungkaitkan
KP Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN BANTU
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 6
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan dengan kata nama
P&P am dan penjodoh bilangan.

REFLEKSI