Anda di halaman 1dari 15

PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

UNIT 1 ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN


PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.

1.1 Sinopsis

Bab ini memaparkan strategi dan pendekatan yang boleh diaplikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran(pdp). Kebijaksanaan guru memilih strategi dan
kaedah akan menghasilkan pembelajaran yang berkesan terhadap murid.
Justeru itu guru harus memilih kesesuaian tajuk dengan strategi dan
pendekatan.

Unit ini mengandungi:

Analisis Strategi dan Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah


Rendah

1.2 Hasil Pembelajaran

Di akhir pembelajaran ini, anda diharap dapat:

1. Membanding beza di antara strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan


Islam Sekolah Rendah.
2. Membanding beza di antara strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid
dan berpusatkan bahan.
3. Membanding beza di antara pendekatan bersepadu, induktif, deduktif, elektif,
berpusatkan murid, tematik dan qudwah hasanah.
4. Mengaplikasi pedagogi Pendidikan Islam dalam pengajaran dan
pembelajaran.
5. Mengelola sesi pdp Pendidikan Islam Sekolah Rendah mengikut prinsip dan
panduan yang betul.

Arahan

1. Baca dan fahami objektif modul.


2. Jawab soalan berdasarkan pengalaman sedia ada.
3. Sila baca arahan dan isi kandungan dalam unit.
1
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

4. Setelah menyempurnakan bacaan dan mendapatkan bahan-bahan yang


diperlukan bagi setiap unit, anda dikehendaki menjawab semula soalan yang
diberikan.
5. Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah
dan buat perbandingan.
6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi
berikutnya.
7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi
meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang
berkenaan untuk mendalami setiap unit.

1.3 Kerangka Tajuk

PENGAJARAN
PENDIDIKAN
ISLAM

STRATEGI PENDEKATAN

Rajah 1 : Kerangka Tajuk

2
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

1.4 STRATEGI

1.4.1 Definisi Strategi


Strategi pengajaran ialah kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya
terhadap semua aspek pdp. Ini termasuklah pemilihan dan pelaksanaan kaedah,
teknik, akitiviti, bahan dan masa yang digunakan.

BERPUSATKAN
GURU

STRATEGI

BERPUSATKAN BERPUSATKAN
BAHAN MURID

Rajah 2: Strategi pdp Dalam Pendidikan Islam

1.4.2 Jenis Strategi


Antara jenis-jenis strategi yang biasa digunakan dalam pdp pendidikan Islam ialah:
Strategi berpusatkan guru
Strategi berpusatkan murid
Strategi berpusatkan bahan

3
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

1.4.2.1 Strategi berpusatkan guru

Strategi ini melibatkan guru yang memainkan peranan yang utama. Di dalam proses

pdp, guru mengurus dan mengawal kelas, memberi penerangan, manakala murid

hanya bertindak sebagai pendengar.

Terdapat beberapa ciri di dalam strategi ini, iaitu;

1. Komunikasi antara guru dan murid adalah sehala.

2. Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik.

Strategi ini lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru dan

penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni

dan perkembangan emosi. Selain itu, perkara yang diutamakan ialah pencapaian

murid dalam keputusan peperiksaan dan ujian serta teknik pengajaran guru

ditumpukan kepada penyampaian fakta secara menghafaz. Oleh yang demikian,

murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri dan mereka menjadi kurang pasif

serta sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk.

Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini

adalah kaedah-kaedah seperti berikut;

Demontrasi.

Syarahan/ Kuliah.

Bercerita.

Penerangan.

1.4.2.2 Strategi berpusatkan murid

Murid memainkan peranan penting dan utama dalam proses pdp. Murid digalakkan

untuk bergiat aktif dalam proses pdp dan guru hanya sebagai pemimpin untuk
4
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

membimbing murid dalam menjalankan aktiviti sama ada secara berkumpulan atau

individu. Dalam proses pdp lebih banyak masa diperlukan bagi aktiviti pembelajaran

murid. Isi kandungan yang disampaikan perlulah sesuai dengan aras kebolehan dan

kontektual murid. Aktiviti-aktiviti perlulah melibatkan murid secara aktif.

Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini

adalah kaedah-kaedah seperti berikut;

Kumpulan.

Inkuiri penemuan.

Perbincangan.

Penyelesaian masalah.

Bermain.

Simulasi.

Sumbangsaran.

Projek.

Main peranan.

Penyoalan.

Perkembangan murid adalah seimbang dan menyeluruh dari segi jasmani, emosi,

rohani, intelek dan sosial (JERIS). Selain itu, ujian formatif ditekankan dan

keputusan ujian kerap kali digunakan untuk mengesan kelemahan murid.

Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya

murid memahami maklumat yang disampaikan dan mereka berupaya membuat

5
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

kesimpulan sendiri. Di bawah strategi ini, murid dapat melibatkan diri secara aktif

serta menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

1.4.2.3 Strategi berpusatkan bahan

Strategi ini menjadikan guru sebagai fasilitator yang menekankan kepada

penggunaan bahan bantu mengajar(BBM) seperti slaid, video, gambar, kaset, radio,

model, komputer dan sebagainya. Dalam strategi ini, guru menggunakan BBM

tersebut ketika proses pdp dijalankan. Ia bertujuan supaya proses pdp menjadi lebih

menarik dan penyampaian maklumat dapat dilakukan secara berkesan. Murid-murid

juga dapat belajar dengan bersemangat sekiranya guru pandai menggunakan BBM

yang sesuai.

BBM memainkan peranan penting dalam proses pdp. Dengan menggunakan strategi

ini guru dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah, menarik dan

berkesan. Murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakan serta

boleh menjalankan aktiviti pembelajaran secara individu datau secara kumpulan

tanpa kehadiran guru. Bahan-bahan yang digunakan perlulah memenuhi ciri-ciri

seperti berikut;

Ketepatan

Kejelasan

Keluasan

Kepelbagaian

6
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

Strategi yang dirancang perlulah:

Dapat meningkatkan keberkesanan pdp.

Bersifat fleksible -- mengikut situasi dan keadaan murid pelbagai aras

kebolehan.

Berpusatkan murid.

Memberi penekanan kepada pengajaran yang bermakna, kreatif dan inovatif.

Menggalakkan Inkuiri penemuan dan penyelesaian masalah.

Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan

Kaedah yang menjadi pertimbangan asas apabila guru menggunakan strategi ini

adalah kaedah-kaedah seperti berikut;

Audio-visual.

Pengajaran terancang.

Penggunaan bahan pdp.

Modul.

Penggunaan buku teks dan rujukan

7
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

1.5. PENDEKATAN

1.5.1 Definisi Pendekatan

Pendekatan merujuk kepada cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif
jangka panjang dapat dicapai. Ia adalah satu bingkai yang besar di dalamnya
mengandungi strategi, kaedah dan teknik.

Dalam pdp Pendidikan Islam anda boleh menggunakan apa jua jenis pendekatan
asalkan ia mengandungii ciri-ciri berikut :
Memberi ilmu kognitif.
Menanam kepercayaan dan pegangan kepada akidah Islamiah - afektif.
Membina kemahiran dan amalan - psikomotor.
Memupuk dan menanam penghayatan afektif.
Membentuk pandangan, sikap dan akhlak afektif.
Mewujudkan hubungan mesra di antara guru dengan murid.
Menyepadukan faktor dan nilai.
Merentas kurikulum.
Menggabungjalin kemahiran, isi dan nilai.
Memotivasikan murid dalam pembelajaran.

1.5.2 Jenis-jenis Pendekatan

Berikut adalah jenis pendekatan yang sering digunakan dalam pdp pendidikan Islam.
induktif
Deduktif
Bersepadu
Pemusatan Murid
Elektif
Qudwah Hasanah
Tematik

8
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

INDUKTIF

PEMUSATAN
MURID
DEDUKTIF

PENDEKATAN
DALAM pdp
PENDIDIKAN
ISLAM
EKLEKTIK
BERSEPADU

QUDWAH
HASANAH TEMATIK

Rajah 3: Pendekatan pdp Dalam Pendidikan Islam

1.5.2.1 Pendekatan Induktif

Pendekatan ini menggunakan cara pengajaran dengan memperlihatkan bahagian-


bahagian kecil (khusus) sampai kepada perkara-perkara besar atau umum.
Contohnya: Guru akan meminta murid-murid menyenaraikan jenis air yang mereka
tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-
jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip. Kemudian guru
membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air mutlak dan hukumnya.

Memerhati,
Contoh-contoh mengkaji, Membuat
khusus mengenalpasti, generalisasi
mentafsir.

Rajah 4: Proses pdp Melalui Pendekatan Induktif

9
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

Ciri-ciri pendekatan induktif:


1. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan.
2. Mengutamakan pengantaraan deria untuk mendapatkan pengetahuan.
3. Kekerapan ulangan diperlukan dalam pelbagai konteks bagi menguasai
sesuatu kemahiran.
4. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit.
5. Murid-murid berpeluang sepenuhnya belajar di bawah bimbingan guru.
6. Mengutamakan penglibatan murid secara aktif dan aspek lisan.
7. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan.

1.5.2.2 Pendekatan Bersepadu

Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di


dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara
saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep
kesepaduan diamalkan mengggunakan strategi penggabungjalinan dan
penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu,
nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik.

Kepelbagaian
Aktiviti BBMK
Kecintaan
terhadap
Perkembangan
ilmu
Potensi
Kesinambungan Penerapan
Di Peringkat Pelaksanaan Konsep
Nilai
Rendah Bersepadu Dalam pdp
Pendidikan Islam

Kurikulum
Gabungjalin Dengan
Kokurikulum
Perentasan Mengaitkan
Dengan
Masyarakat

Rajah 5: Proses pdp Melalui Pendekatan Bersepadu

10
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

1.5.2.3 Pendekatan deduktif

Cara pengajaran yang menggunakan pendekatan deduktif adalah berlawanan


dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini bermula dengan guru memberikan
rumus-rumus atau teori yang berkaitan contoh hukum halal, haram, rukhsah, azimah
dan kemudiannya murid-murid dikehendaki memberikan contoh atau huraian
daripada rumus atau teori yang dikatakan.

Pilih
Memperkenal teori/rumus,
teori/rumus, prinsip, Murid
prinsip, hukum Gunakan mengukuhkan
hukum atau contoh- pemahaman
atau peraturan contoh tentang
peraturan yang telah berkaitan konsep
barui diketahui

Rajah 6 : Proses pdp Melalui Pendekatan Deduktif

Ciri-ciri pendekatan deduktif:


1. Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi.
2. Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.
3. Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks.
4. Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal.

1.5.2.4 Pendekatan Eklektik

Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua


pendekatan induktif dan deduktif secara serentak. Ia merupakan gabungan
pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pdp. Dalam
pendekatan ini pdp boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan
mencari contoh ataupun huraian, kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep
dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan. Pendekatan eklektik
ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar
yang berbeza.
11
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

1.5.2.5 Pendekatan Pemusatan Murid

Guru dan murid bersama-sama memainkan peranan dalam proses pdp. Murid
aktif menyertai aktiviti pembelajaran. Komunikasi berbentuk dua hala. Guru
menyoal dan murid menjawab dan sebaliknya. Suasana kepimpinan bersifat
demokratik. Dalam pendekatan ini, pencapaian objektif pembelajaran murid
diutamakan.

1.5.2.6 Pendekatan Tematik

Pengajaran tematik bermaksud suatu pengajaran yang disampaikan melalui idea


yang besar. Contoh tema-tema seperti solat, perkaraperkara yang berkaitan
dengan bersuci dan lain-lain. Satu-satu tema kemudian dipecahkan kepada
komponan-komponan yang kecil dalamm setiap komponan terdapat lagi topik kecil
yang boleh dibincangkan. Dalam pendekatan ini guru mengenal pasti tema-tema
yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa. Tema-tema
yang dipilih perlulah sesuai dengan peringkat umur pelajar. Daripada tema yang
dipilih, guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil yang berkaitan dengan tema
tersebut.

1.5.2.7 Qudwah hasanah

Guru menjadi model kepada murid. Tugas guru bukan sahaja sekadar mengajar
dan mendidik bakal-bakal pemimpin negara, malah mereka juga merupakan model
bagi para pelajarnya (role model). Pelajar akan mencontohi sikap guru yang
ditonjolkan, jika baik maka baiklah jadinya begitu juga bagi keadaan sebaliknya
(Najib, 2005). Sikap guru memainkan peranan yang sangat penting bagi
menghasilkan kesan pengajaran kepada pelajar. Oleh itu guru perlulah sentiasa
mempamerkan perilaku yang baik.

12
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

1.6 RUMUSAN

STRATEGI

Kebijaksanaan memilih
pendekatan, kaedah Lebih mengambil kira Mengambil kira segala
dan teknik pengajaran objektif jangka panjang aspek pembelajaran
berdasarkan objektif

Rajah 7: Rumusan mengenai strategi

PENDEKATAN

Kenyataannya
Cara mengajar berlandaskan teori,
dianggap benar Mendokong
berdasarkan prinsip atau model
tanpa memerlukan sesuatu teori
objektif tertentu
bukti dan alasan

Rajah 8: Rumusan mengenai pendekatan

13
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

LATIHAN

Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil
pembelajaran. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan,
jelaskan:
1. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam
pdp..

2. Kesan pemilihan strategi dan pendekatan pemusatan murid dalam pdp dengan
menyertakan kekuatan dan kelemahan pendekatan tersebut.

Aktiviti Pembelajaran :

A Air Laut Air Hujan

Air Sungai

Air Embun
Salji Air Mata Air

Air Air Paip /Perigi

1. Berpandukan gambar-gambar di atas, cuba anda jelaskan apa yang


dimaksudkan dengan pendekatan deduktif.

14
PIM3023 PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

2. Perhatikan gambar di bawah ini, apa yang anda faham tentang pendekatan
Qudwah hasanah.

Sebagai role
Perlakuan guru sering menjadi model
ikutan murid-murid perlakuan
begini amat tidak
sesuai dilakukan
oleh guru

Guru hendaklah
sentiasa
mengamalkan
kebersihan

Cuba kita fikirkan, mengapa guru perlu menggunakan strategi pdp


yang baik dan menarik?

15

Anda mungkin juga menyukai