Anda di halaman 1dari 18

INSTITUT PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
JOHOR
BMMB3013
LINGUISTIK TERAPAN BAHASA MELAYU – KERTAS PROJEK

Nama : JEWELLE TAN JIA QI


No. K/P : 000702010714
Angka Giliran : 2020122340020
Program : 1 PISMP
Ambilan : JUN 2020
Unit : BAHASA MELAYU 1
Nama Pensyarah : ENCIK JAFRI BIN HUSSIN
Tarikh Hantar : 11 OKTOBER 2020

PENGAKUAN PELAJAR

Saya mengaku bahawa tugasan kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Pelajar:__________________________Tarikh : _____________________

PEMERIKSA MODERATOR
Markah Markah
Tandatangan Tandatangan

Cop Cop
Tarikh Tarikh

1
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS (PROJEK/AMALI)

PEMERIKSA
Kekuatan :

Aspek yang perlu diperbaiki :

MODERATOR
Kekuatan :

Aspek yang perlu diperbaiki :

Tanda tangan Pemeriksa : Tanda tangan Moderator :

Tarikh : Tarikh :
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Pengesahan pelajar terhadap maklum balas yang diberikan pensyarah :

Saya *faham dan bersetuju / tidak bersetuju dengan maklum balas yang diberikan
oleh pensyarah

Tanda tangan pelajar

..................................................................................
( )

Tarikh :
* Sila potong yang tidak tidak berkenaan
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG
IBRAHIM

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK: 2020

Program: PPISMP Nama Pelajar:

Semester / Tahun: 2/1


Kod: BMMB 3023

Nama Kursus: Ambilan: JUN 2020

LINGUISTIK TERAPAN BAHASA MELAYU Kumpulan: BAHASA MELAYU


1,2,3,dan 4

Tug Tarikh Mula Tarikh Hantar


asa
1. Ujian 1: Aneka Pilihan (10 soalan) dan 1 Okt. 2020 1 Okt. 2020
Struktur (1 soalan)
2. Ujian 2: Aneka Pilihan (10 soalan) dan 4 Okt. 2020 4 Okt. 2020
Struktur (2 soalan)
3. Esei 1 (1000 perkataan) 27 Sept. 2020 13 Okt. 2020

4. Pembentangan Kumpulan (30 minit) 11 Okt. 2020 16 Okt. 2020

5. Esei 2 (1000 perkataan) 4 Oktober 11 Okt. 2020

Hasil Pembelajaran Kursus:

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:

1. Menjelaskan bentuk kata, proses pembentukan kata dan golongan kata


berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber; (C2,PLO1, PLO6, LL1)

2. Menghuraikan fungsi frasa dan klausa dengan berdasarkan bukti yang kukuh
(C5, PLO3, CTPS5)
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

3. Menghubung kait konsep Transformasi Generatif dengan proses


pembentukan dan susunan ayat secara pembentangan kumpulan; (C6,PLO4,
PLO5, CS1, TS1)
4. Menganalisis pelbagai ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan rajah
pohon dengan jelas secara bertulis. (C4, PLO3, CTPS2)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2,3 dan 4.

Objektif kerja kursus:

Pelajar dapat:

1. Menjawab Ujian 1 dalam tempoh yang ditetapkan.


2. Menjawab Ujian 2 dalam tempoh yang ditetapkan.
3. Menilai penulisan pengguna bahasa dengan memberi justifikasi
yang kritis.
4. Menghasilkan bahan pembentangan yang kreatif tentang
perkaitan konsep Transformasi Generatif dengan proses
pembentukan dan susunan ayat.
5. Menganalisis ayat tunggal dan ayat majmuk.

Morfologi dan sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji hukum tatabahasa
yang mendasari bentuk kata, golongan kata, kaedah pembentukan kata, penyusunan
kata dan frasa dalam ayat. Penguasaan aspek morfologi dan sintaksis
membolehkan seseorang itu mengetahui sama ada sesuatu ayat itu menepati hukum
tatabahasa. Dalam hal ini, ilmu morfologi dan sintaksis dapat diterapkan dalam
pengkajian terhadap hasil penulisan pengguna bahasa.

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

Ujian 1: Aneka Pilihan dan Struktur (15 peratus)

Anda dikehendaki menjawab semua soalan Ujian 1 yang merangkumi 10 soalan


aneka pilihan dan 1 soalan struktur.

 Jawapan perlu ditulis dalam templat yang disediakan.


 Jawapan calon hendaklah ditaip dalam perisian Microsoft Words.

Ujian 2: Aneka Pilihan dan Struktur (20 peratus)

Anda dikehendaki menjawab semua soalan Ujian 2 yang merangkumi 10 soalan


aneka pilihan dan 2 soalan struktur.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

 Jawapan perlu ditulis dalam templat yang disediakan.


 Jawapan calon hendaklah ditaip dalam perisian Microsoft Words.

Kerja Kursus 1: Esei I (40 peratus)

Anda dikehendaki menulis esei, iaitu menilai penulisan pengguna bahasa dari segi
frasa, klausa dan ayat dengan memberi justifikasi yang kritis.
 Penulisan pengguna bahasa yang perlu anda kaji ialah artikel bertajuk Rai
Keharmonian, Padam Bara Perkauman Sempit (Lampiran 1).
 Esei anda perlu menepati ciri-ciri bahasa Melayu tinggi.
 Esei ini perlu dilaksanakan secara individu.
 Panjang esei anda adalah dalam lingkungan 1000 patah perkataan.
 Jawapan calon hendaklah ditaip dalam perisian Microsoft Words.

Kerja Kursus 2: Pembentangan Kumpulan (10 peratus)

Anda dikehendaki menghasilkan bahan pembentangan yang kreatif tentang


perkaitan konsep Transformasi Generatif dengan proses pembentukan dan
susunan ayat dan mempersembahkannya dalam pembentangan kumpulan.
 Ahli kumpulan ialah dua atau tiga orang.
 Ayat yang digunakan sebagai contoh untuk menghurai perkaitan konsep
Transformasi Generatif dengan proses pembentukan dan susunan ayat
perlulah diambil daripada artikel bertajuk Rai Keharmonian, Padam Bara
Perkauman Sempit. Pastikan anda menggunakan ayat yang tepat hukum
tatabahasanya.
 Bahan pembentangan anda perlu mempamerkan kreativiti yang tinggi
 Pembentangan perlu dilaksanakan dalam tempoh 30 minit.

Kerja Kursus 3: Analisis Ayat (15 peratus)

Anda dikehendaki menganalisis ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam
pantun budi bahasa dengan memasukkan rajah pohon sebagai sokongan analisis
anda.
 Analisis anda perlu menepati ciri-ciri bahasa Melayu tinggi.
 Analisis ini perlu dilaksanakan secara individu.
 Panjang analisis anda adalah dalam lingkungan 1000 patah perkataan.
 Ayat yang digunakan sebagai contoh untuk menganalisis ayat tunggal dan ayat
majmuk perlulah diambil daripada pantun bahasa yang diberi (Lampiran 2).
 Analisis anda perlu disokong oleh rajah pohon.
 Jawapan calon hendaklah ditaip dalam perisian Microsoft Words.

Arahan Pelaksanaan Tugasan


1. Ujian 1, Ujian 2, Kerja Kursus 1 dan Kerja Kursus 3 dilaksanakan secara
individu.
2. Kerja Kursus 2 dilaksanakan secara berkumpulan dua atau tiga orang.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

3. Jumlah perkataan Kerja Kursus 1 adalah dalam lingkungan 1000 patah


perkataan.
4. Jumlah perkataan Kerja Kursus 3 adalah dalam lingkungan 1000 patah
perkataan.
5. Perbentangan Kerja Kursus 2 tidak melebihi 30 minit satu kumpulan.
6. Tugasan anda perlu disandarkan kepada pelbagai sumber autentik.
6. Anda boleh melaksanakan tugasan secara kolaboratif untuk mengumpul
maklumat dan sumber tetapi hasil dan olahan perlu secara individu bagi kerja
kursus individu dan perkumpulan bagi kerja kursus kumpulan.
7. Format penulisan adalah seperti berikut:
4.1 Muka depan hendaklah mengikut templat terkini
4.2 Fon Arial
4.3 Saiz huruf – 11
4.4 Langkau 1.5 baris
4.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
8. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
9. Tugasan ini membawa wajaran 100 peratus.
10. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk memperjelas tugasan anda
hendaklah disertakan dalam lampiran.
11. Sila patuhi tarikh penyerahan tugasan dan pembentangan yang ditetapkan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

(NORAISIKIN BINTI GHAZALI) (NORDIN BIN MOHD. YUSOF)


Pensyarah/ Penyelaras Kursus Pakar Bidang (SME) /
Penyelaras Kursus / Pensyarah
Kanan

Disahkan oleh:

(RUZIYAH BINTI ZAINOL ABIDIN)


Ketua Jabatan
Isi Kandungan

No. Tajuk Muka


Surat
1.0 Pengenalan Pg 2

2.0 Ayat Tunggal Pg 2

2.1 Contoh Ayat Tunggal yang terdapat dalam Pantun Budi Pg 2-4
Bahasa
2.1.1 Ayat Tunggal (Ayat Aktif)
2.1.2 Ayat Tunggal (Ayat Pasif)
3.0 Ayat Majmuk Pg 4

3.1 Contoh Ayat Majmuk yang terdapat dalam Pantun Budi Pg 4-8
Bahasa
3.1.1 Ayat Majmuk Pancangan Relatif
3.1.2 Ayat Majmuk Keterangan Syarat
3.1.3 Ayat Majmuk Keterangan Musabab
3.1.4 Ayat Majmuk Keterangan Pertentangan

4.0 Rumusan Pg 8

5.0 Bibliografi Pg 9

6.0 Lampiran Pg 10-12

1
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Esei 2 (Penulisan Akademik)

1.0 Pengenalan
Menurut Asmah Haji Omar (2006), ayat didefinisikan sebagai unit
pengucapan yang tertinggi dalam susunan tatabahasa yang dilengkapi dengan
intonasi yang sempurna iaitu dimulai serta diakhiri dengan kesenyapan. Klausa
merujuk kepada rangkaian perkataan yang mempunyai subjek dan predikat yang
dijadikan sebagai konstituen kepada sesuatu ayat. (Nik Safiah Karim dan et.al, 2015)
Secara umumnya, bilangan klausa yang terdapat dalam sesuatu ayat dapat
mengenal pasti jenis ayat tersebut, iaitu sama ada jenis ayat tunggal atau ayat
majmuk.

Analisis Ayat dari Pantun

2.0 Ayat Tunggal

Ayat tunggal dikenali sebagai ayat yang merangkumi satu subjek dan satu
predikat, iaitu mempunyai satu klausa sahaja. (Siti Hajar Abdul Aziz, 2008) Secara
umumnya, jenis ayat tunggal terbahagi kepada empat jenis iaitu ayat penyata, ayat
tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan.

2.1 Contoh Ayat Tunggal yang terdapat dalam Pantun Budi Bahasa

2.1.1 Ayat Tunggal (Ayat Aktif)

Terdapat beberapa contoh ayat tunggal dalam pantun ini, antaranya ialah
“pokok tumbuh tepi perigi” yang terdapat dalam rangkap pertama baris kedua. Ayat
ini merupakan ayat penyata yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan
keterangan terhadap sesuatu perkara. Dalam ayat tersebut, terdapat satu subjek
iaitu “pokok” dan juga satu predikat “tumbuh tepi perigi”. Perkataan “pokok”
merupakan frasa nama manakala “tumbuh tepi perigi” merujuk kepada frasa kerja.
Oleh itu, pola ayat adalah FN+FK. Kata kerja “tumbuh” merujuk kepada kata kerja
tak transitif kerana tidak boleh dipasifkan manakala “tepi perigi” berperanan sebagai
pelengkap yang menunjukkan arah.Tambahan pula, ayat ini dikenali sebagai ayat
tunggal susunan biasa kerana konstituen subjek mendahului konstituen predikat.
Ayat tersebut juga dikenali sebagai ayat aktif kerana mempunyai kata kerja yang
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

mementingkan subjek asal iaitu “pokok” sebagai unsur yang diterangkan. Rajah
pohon 1.1 di bawah menunjukkan binaan ayat tunggal.

Pokok tumbuh tepi perigi

Subjek Predikat

Frasa Nama Frasa Kerja tak transitif

Pokok Tumbuh tepi perigi

Rajah Pohon 1.1 : Contoh Ayat Tunggal (Aktif)

2.1.2 Ayat Tunggal (Ayat Pasif)

Selain itu, contoh ayat tunggal yang terdapat dalam pantun tersebut ialah
“daun purut digetus rusa” yang berada di rangkap kedua baris dua. Ayat ini
merupakan ayat pasif disebabkan kata kerja “digetus” mementingkan subjek terbitan
sebagai unsur yang diterangkan. Ayat tersebut merupakan ayat pasif dengan
imbuhan kata kerja pasif di-. Jika ayat ini ditukar kepada ayat aktif akan dijadikan
sebagai “rusa mengetus daun purut”. Dengan ini, jelas dilihat bahawa konstituen
subjek dalam ayat tersebut adalah “rusa” manakala konstituen predikat adalah
“mengetus daun purut”. Perkataan “rusa” merupakan frasa nama manakala
“mengetus daun purut” merupakan frasa kerja. Oleh itu, pola ayat tersebut adalah
FN+FK. Kata kerja “mengetus” merupakan kata kerja transitif kerana memerlukan
frasa nama “daun purut” sebagai frasa nama dalam ayat.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Ayat Pasif: Daun purut digetus rusa

Ayat Aktif: Rusa mengetus daun purut

Subjek Predikat

Frasa Nama Frasa Kerja transitif

Rusa mengetus daun purut

Rajah Pohon 1.2: Contoh Ayat Tunggal 2 (Ayat Pasif)

3.0 Ayat Majmuk

Ayat majmuk merupakan ayat yang dibentuk dengan mengabungkan dua


ayat tunggal atau lebih, dan seterusnya pengabungan ayat-ayat itu disusun
berdasarkan cara tertentu sehingga menjadikannya sebagai ayat baharu. Secara
umumnya, ayat majmuk boleh dibahagi kepada tiga jenis utama iaitu ayat majmuk
gabungan, ayat majmuk pancangan dan juga ayat majmuk campuran.

3.1 Contoh Ayat Majmuk yang terdapat dalam Pantun

3.1.1 Ayat Majmuk Pancangan Relatif

Antara ayat majmuk yang terdapat dalam pantun budi bahasa adalah ayat
majmuk pancangan relatif yang berada di rangkap kedua baris tiga dan empat. Ayat
ini terdiri daripada dua ayat tunggal dan dipancangkan terjadi ayat majmuk. Pola ayat
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

bagi ayat (a) adalah FN+FA kerana perkataan “manis” merupakan kata adjektif
manakala pola ayat bagi ayat (b) adalah FN+FK. Kata kerja bernama merujuk
kepada kata kerja tak transitif berpelengkap yang diikuti dengan perkataan “budi”
yang berperanan sebagai unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksudnya.
Pada asalnya, terdapat frasa nama yang mendahului ayat relatif yang seperti yang
ditunjukkan di (a), (b), dan (c). Ketika kedua-dua ayat dimajmukan, ayat (b)
dipancangkan ke dalam ayat induk (a).

(a) (Frasa Nama) manis

(b) (Frasa Nama) bernama budi

(c) a+ b = (Frasa Nama) yang manis bernama budi.

(Frasa nama) manis

Subjek Predikat

Frasa Nama Frasa Adjektif (binaan satu perkataan)

(Frasa Nama) manis

Rajah Pohon 1.3: Ayat Tunggal 1

(Frasa Nama) bernama budi

Subjek Predikat

Frasa Nama Frasa Kerja tak Transitif

(Frasa Nama) bernama budi


0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Rajah Pohon 1.4: Ayat Tunggal 2

Berdasarkan pandangan Nik Safiah Karim dan et.al (2015), perkataan yang
bukan sahaja boleh dijadikan sebagai penanda relatif, tetapi juga boleh dijadikan
sebagai pengganti nama yang digugurkan daripada frasa nama + yang. Dalam ayat
tersebut, jelas dilihat bahawa perkataan yang dijadikan sebagai pengganti nama
yang digugurkan daripada frasa nama + yang. Frasa nama yang mendahului frasa
relatif itu digugurkan disebabkan tidak mempengaruhi maksud ayat yang ingin
disampaikan. Oleh itu, selepas mengalami proses pengguguran frasa nama, terjadi
ayat “yang manis bernama budi”.

(a) Sebelum pengguguran frasa nama: (Frasa Nama) yang manis bernama budi.

(b) Pengguguran frasa nama: Yang manis bernama budi.

3.1.2 Ayat Majmuk Keterangan Syarat

Selain itu, contoh ayat majmuk yang terdapat dalam pantun ini adalah berada
di rangkap kelima baris pertama dan kedua iaitu ayat “Kalau tuan pergi ke Kelang,
belikan saya semangkuk rojak”. Jelas dilihat bahawa ayat tersebut merupakan ayat
majmuk keterangan syarat. Berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim (2015), ayat
majmuk keterangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih
yang berperanan sebagai keterangan kepada predikat. Ayat induk adalah kalau tuan
pergi ke Kelang manakala ayat kecil merupakan belikan saya semangkuk rojak. Ayat
tersebut dikenali sebagai ayat majmuk keterangan syarat yang membawa maksud
unsur yang menjelaskan tuntutan yang mesti dipenuhi. (Mohd Hafizmas, 2010) Ini
kerana dalam ayat ini, terdapat kata hubung keterangan syarat iaitu “kalau”.

Ayat

Ayat Induk Ayat Kecil

Kalau tuan pergi ke Kelang belikan saya semangkuk rojak

Kata hubung keterangan syarat:


kalau
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Rajah Pohon 1.5: Contoh Ayat Majmuk Keterangan Syarat

3.1.3 Ayat Majmuk Keterangan Musabab

Menurut Nik Safiah Karim dan et.al (2015), keterangan musabab merupakan
unsur yang menjelaskan sebab berlakunya sesuatu perkara atau perlakuan. Dalam
pantun budi bahasa yang dikaji, terdapat ayat yang merupakan ayat majmuk
keterangan musabab iaitu berada di rangkap keempat baris ketiga “Indah tampan
kerana budi”. Ayat ini dikenali sebagai ayat majmuk keterangan musabab kerana
mengandungi kata hubung keterangan musabab iaitu kerana.

Indah tampan kerana budi

Ayat Tunggal 1: Ayat Tunggal 2:


Indah tampan Budi

Kata hubung keterangan musabab:


kerana

Rajah Pohon 1.6: Contoh Ayat Majmuk Keterangan Musabab

3.1.4 Ayat Majmuk Keterangan Pertentangan

Keterangan pertentangan merupakan unsur yang menjelaskan sesuatu


perbuatan atau kejadian yang berlawanan. (Mohd Fadhli bin Mohd Yakof, 2013)
Terdapat satu ayat majmuk keterangan pertentangan dalam pantun budi bahasa iaitu
dalam rangkap kelima baris ketiga dan keempat iaitu ayat “Jangan diturut resmi
kiambang, sungguhpun hijau akar tak jejak”. Ayat ini dikenali sebagai ayat majmuk
keterangan pertentangan kerana mempunyai kata hubung keterangan pertentangan,
sungguhpun. Ayat ini terdiri daripada dua ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama
“jangan diturut resmi kiambang” merupakan ayat perintah larangan kerana
mempunyai penggunaan kata larangan “jangan”. Bukan itu sahaja, ayat tunggal yang
kedua “hijau akar tak jejak”, “hijau akar” merupakan frasa nama manakala “jejak”
merujuk kepada kata kerja tak transitif kerana tidak memerlukan objek untuk
menyempurnakan maksudnya. Perkataan “tak” juga dikenali sebagai “tidak”
merupakan kata nafi.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Jangan diturut resmi kiambang, sungguhpun hijau akar tak jejak

Ayat tunggal 1: Ayat Tunggal 2:


Jangan diturur resmi kiambang Hijau akar tak jejak

Kata hubung keterangan pertentangan

Ayat Perintah Larangan


Frasa Nama: Hijau akar
sungguhpun Kata Nafi: Tak / Tidak
Frasa Kerja: jejak

Rajah Pohon 1.7: Ayat Majmuk Keterangan Pertentangan

4.0 Rumusan

Tuntasnya, Malaysia sebagai sebuah negara membangun, haruslah


mempunyai satu bahasa kepunyaan sendiri. Bak kata pepatah, “bahasa jiwa
bangsa”, harapan supaya Bahasa Melayu teguh dan dapat terus bersaing dalam
arus global memerlukan usaha setiap rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita
berperanan penting untuk memartabatkan Bahasa Melayu supaya dapat menuju ke
arah pembinaan dan penggunaan bahasa yang standard.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

5.0 Bibliografi

Asmah Haji Omar. (2006). Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hajah Noresah bt. Baharom. (2015). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad bin Rentek Rote. (12 Mac 2013). Kata Tunggal. Diakses daripada
https://www.slideshare.net/MohammadBinRentekMoRe/kata-tunggal-
17148802

Mohd Fadhli bin Mohd Yakof. (2 Februari 2013). Ayat Majmuk. Diakses daripada
https://www.slideshare.net/fadhliacr/ayat-majmuk-16310949

Mohd. Hafizmas. (5 Jun 2010). Ayat Keterangan. Diakses daripada


http://mohdalhafiz82.blogspot.com/2010/06/ayat-keterangan.html

Muhammad Azib bin Nor Azmi. (9 Julai 2017). Kata Kerja Tansitif dan Kata Kerja
Tak Transitif. Diakses daripada
http://arezeebpunyer.blogspot.com/2017/07/kata-kerja-transitif-tak-
transitif.html

Nik Safiah Karim dan Shahidah Hashim. (2019). Bahasa Melayu Semester 2. Shah
Alam. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2015).
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2008). Bahasa Melayu 1. Shah Alam. Oxford Fajar Sdn. Bhd.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

6.0 Lampiran

Gambar 1:

Kamus Dewan Edisi Keempat karya Hajah Noresah bt. Baharom.


0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Gambar 2:

Bahasa Melayu Semester 2 karya Nik Safiah Karim dan Shahidah Hashim.

Gambar 3:

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga karya Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim
Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood.
0007020107014 JEWELLE TAN JIA QI BMMB3023

Gambar 4:

Bahasa Melayu 1 karya Siti Hajar Abdul Aziz.

Gambar 5:

Nahu Melayu Mutakhir karya Asmah Haji Omar

Anda mungkin juga menyukai