Anda di halaman 1dari 39

GGGE 6 6 3:

P SI KOLOGI P ENGAJ ARAN DAN


P EMBELAJ ARAN MATEMATI K
Pensyarah: Dr Muhammad Sofwan Mahmud

1. Chiu Yiew Kian P105189


2. Tan Lean Chuen P105208
3. Teoh Hui Fung P105829
Model Instruksi Gagné
KANDUNGAN

01 Pengenalan 06 Implikasi kepada PdPc

02 Latar Belakang Tokoh 07 Aplikasi Gagné dalam


Penyelidikan
03 Gambaran Teori Instruksi 08 Aktiviti
Gagné

04 Faktor Pembelajaran Gagné

05 9 Peristiwa Instruksi Gagné


SiapaGagné
?
Robert Mills Gagné (1916-2002)

Profesor psikologi pendidikan yang


mempelopori sains pengajaran.

Menerbitkan buku bertajuk “The


Conditions of Learning”
Siapa Gagné ?
Robert Mills Gagné terkenal dengan:
Faktor Pengajaran
Gagné
9 Peristiwa
Instruksi Gagné
1 2 3
Menarik
perhatian
Menyatakan
objektif
Merangsang
proses mengingat
semula kandungan

4 5 6
lepas
pelajaran

Menyediakan
Memberikan
bahan
bimbingan Melihat
rangsangan
prestasi

7 8 9
Merangsang
Menyediakan Membuat
penilaian tahap ingatan dan
maklum balas pemindahan
prestasi penguasaan
pembelajaran
Menarik perhatian
• Merangsang, menarik minat awal murid dan mengarah murid
kepada pembelajaran.
• Dilakukan sebelum guru mula mengajar isi kandungan
pembelajaran utama.
• Merangsang naluri ingin tahu murid, memotivasikan murid,
mencabar murid dan mengekalkan penglibatan murid dalam
proses pembelajaran
• Teka-teki, gambar, video dan permainan
Menyatakan objektif pembelajaran
• Memaklumkan murid tentang objektif pembelajaran yang ingin
dicapai
• Suatu gambaran awal yang menyeluruh dapat digambarkan oleh
murid bagi kandungan pembelajaran tersebut
• Gambaran ini memberikan satu jangkaan yang membantu untuk
menempatkan murid dalam situasi pemikiran pembelajaran.
• Murid lebih bersedia dari segi pemikiran yang diperlukan untuk
pelajaran yang bakal guru sampaikan.
• Murid boleh menyusun seluruh kandungan yang telah dilihat,
didengar dan dilakukan dengan lebih teratur dan berstruktur.
Merangsang proses mengingat semula
kandungan lepas
• Murid boleh diterangkan perkaitan maklumat baharu dengan
kandungan yang lepas.
• Murid mengimbas kembali pengetahuan sebelumnya dan
mengintegrasikannya dengan ilmu pengetahuan yang bakal
dipelajari.
• Hubung kait maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada
memudahkan proses pembelajaran murid untuk memahami dengan
lebih mendalam.
Menyediakan bahan rangsangan
• Guru akan menyampaikan isi kandungan pembelajaran baharu
kepada murid.
• Isi kandungan pembelajaran perlu dikelompokkan dan
distrukturkan secara sistematik dan bermakna sebelum penerangan
diberikan dan didemonstrasikan di hadapan murid.
• Bagi memastikan bahan yang disediakan dapat merangsang
pembelajaran murid, pendekatan yang berbeza dan bersesuaian
perlu digunakan untuk menyampaikan isi kandungan pembelajaran
kepada murid.
Memberikan bimbingan
• Guru berperanan sebagai perancang instruksional
• Arahan kepada murid perlu disediakan dengan jelas agar pembelajaran
murid adalah terarah.
• Perancangan instruksional yang dirancang perlulah menjurus kepada
pengalaman pembelajaran yang sederhana dan semudah yang mungkin.
• Mengelakkan murid tidak cenderung hilang minat untuk belajar
disebabkan oleh kurangnya pemahaman pada konsep atau fakta yang
tidak jelas.
• Bimbingan tambahan boleh diberikan kepada murid semasa pengajaran
dilakukan agar dapat membantu murid menstrukturkan maklumat dalam
memori jangka panjang.
Memperlihatkan prestasi

• Murid diberi peluang untuk cuba menggunakan pengetahuan dan


kemahiran yang dipelajari.
• Bagi guru, ia merupakan peluang pertama untuk melihat tahap
penguasaan murid dalam pengajaran yang telah dilakukan.
• Pelaksanaan ini juga memberikan peluang kepada guru untuk
mengesahkan bahawa murid menguasai pengetahuan dengan betul
dan latihan yang diberikan dapat memanjangkan jangka hayat
penyimpanan pengetahuan dalam minda murid.
Menyediakan maklum balas prestasi
• Maklum balas memberikan kepastian kepada murid isi kandungan yang
telah dipelajari.
• Maklum balas guru perlulah spesifik dari segi perkara yang telah
dilakukan dengan betul oleh murid, kelemahan yang perlu diperbaiki, dan
punca sesuatu kesalahan telah dilakukan.
• Rubrik yang bersesuaian dengan maklum balas terhadap murid boleh
diberikan oleh guru agar murid boleh tahu tahap penguasaan mereka
sendiri.
• Dengan itu, masalah pembelajaran murid dapat dikesan dan diselesaikan
menerusi intervensi yang dilakukan oleh guru di pelajaran yang
seterusnya.
Membuat penilaian tahap penguasaan
• Pembelajaran diakhiri dengan memberikan ujian pos atau
pentaksiran bagi menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran
yang telah diajar.
• Pentaksiran atau ujian dijalankan tanpa bimbingan tambahan oleh
guru.
• Ia memberi peluang kepada murid untuk mengetahui kandungan
pembelajaran yang tidak berjaya dikuasai.
Merangsang ingatan dan pemindahan
pembelajaran
• Proses pemindahan pembelajaran perlu dilakukan di akhir perbincangan
sesuatu topik.
• Proses ini penting untuk murid agar dapat mengaplikasikan maklumat
kepada konteks pemahaman sendiri.
• Murid boleh menyediakan peta konsep bagi mewakilkan pemahaman
sendiri dalam bentuk gambar rajah.
• Keberkesanan pengajaran dapat dilihat pada kemampuan murid untuk
mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi sebenar
serta berupaya untuk menyelesaikan masalah harian dengan pengetahuan
yang baru dikuasai.
Contoh Aplikasi 9 Peristiwa dalam Matematik
Contoh Aplikasi 9 Peristiwa dalam Matematik
Contoh Aplikasi 9 Peristiwa dalam Matematik
Implikasi kepada
PdPc
Memahami dan meneliti cara
pembelajaran murid yang
berbeza.
Menggalakkan penglibatan
murid dengan bimbingan yang
diberikan oleh guru.
Mendalami fasa pengajaran
dan pembelajaran Gagne
Murid berkemampuan untuk
menstrukturkan semula
pengetahuan
Pentaksiran berterusan
dapat dilakukan
Aplikasi dalam
Penyelidikan
Contoh Artikel 1:

Mathematical Learning Strategy of


Fractional form by using Learning Model of
Gagne and Human Figure Line Media
Lapan Jenis PembelajaranGagné

Sumber:
Erlinda, N. & Surya, E. 2017. Mathematical Learning Strategy of Fractional form by using the
Pengkaji mengaplikasikan
Learning Model of Gagne and Human lapan jenis
Figure Line pembelajaran
Media. Gagné
International Journal untuk
of Sciences memban
34: 13-22.
mengembangkan pemahaman konsep pecahan setara dan pecahan termu
Taksonomi Keupayaan Pembelajaran Manusia Gagné

Sumber:
Pengkaji menerangkan
Erlinda, N. & bahawa
Surya, E. 2017. Mathematical taksonomi
Learning keupayaan
Strategy of Fractional formpembelajaran
by using the ma
Learning Model of Gagne and Human Figure Line Media. International Journal of Sciences 34:
Gagné
13-22.
dapat menyelesaikan masalah pecahan.
Contoh Artikel 2:

Laman Web Matematik bagi tajuk


Kebarangkalian berpandukan Sembilan Aspek
Pengajaran Gagne dan Teori Perlaziman Operan
Skinner
Sembilan peristiwa pengajaran Gagné

Sumber:
Pengkaji membina laman web pembelajaran berlandaskan sembila
Norazrena Abu Samah & Shaharuddin Md Salleh. 2011. Laman Web Matematik bagi tajuk
peristiwa instruksi
Kebarangkalian Gagné.Sembilan Aspek Pengajaran Gagne dan Teori Perlaziman Operan
berpandukan
Skinner. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia 1(1): 63-73.
Sembilan peristiwa pengajaran Gagné

Sumber:

Norazrena Abu Samah & Shaharuddin Md Salleh. 2011. Laman Web Matematik bagi tajuk
Kebarangkalian berpandukan Sembilan Aspek Pengajaran Gagne dan Teori Perlaziman Operan
Skinner. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia 1(1): 63-73.
Aspek Kritikan
Kekuatan:
Menyatakan objektif pembelajaran 1

Menyediakan rangsangan
2
pembelajaran awal
Mengukuh pembelajaran murid 3

Menyediakan bimbingan
4
berperingkat
Kelemahan:
Kurang adaptasi dalam PdPc 1

Lebih berpusatkan guru 2

Masa yang digunakan lama 3

Kurang pendedahan terhadap


4
kreativiti
Kesimpulan:
Model Instruksi Gagné memberikan satu senarai
semak kepada pendidik untuk digunakan sebelum
mereka memulakan suatu aktiviti pengajaran atau
latihan.

Setiap langkah menyoroti bentuk komunikasi yang


dapat membantu proses pembelajaran berlaku dari
tahap yang mudah ke tahap yang kompleks.
Aktiviti
Pautan: https://wordwall.net/play/13634/975/701
Sekian, terima kasih...