Anda di halaman 1dari 20

ME DALAM

PEMBELAJAR
AN
MATEMATIK
KUMPULAN 7

AMNA ABD. RAUF (P105819)


PENGENALAN

MAKSUD DEFINISI TEORI


TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN
BEHAVIORISME

KONSEP TEORI
BEHAVIORISME
DEFINISI
TINGKAH LAKU
● Tingkah laku bersandarkan dari perkataan Keperibadian.

● Keperibadian merujuk dari perkataan personality dari


Bahasa Inggeris .

● Perkataan personality tersebut berasal dari perkataan


Latin-Persona, yang bermaksud topeng.

● Maksud dari penggunaan istilah ini adalah untuk


menggambarkan perilaku, watak atau peribadi seseorang
yang dalam manifestasi kehidupan sehari- hari membawa
sifat dirinya yang sebenar.
DEFINISI TEORI
PEMBELAJARAN
BEHAVIORISME
● Whiterington (dalam Rumini,1988:140) menggambarkan tingkah laku sebagai
sesuatu yang diintegrasikan. Ianya merupakan hasil dari suatu pertumbuhan yang
lama dalam suatu lingkungan kultural (budaya).

● Hall dan Lindzey (1993:5-6) ,sebuah teori tingkahlaku sebaiknya mampu


memberikan jawapan atau pertanyaan sekitar apa, bagaimana, dan mengapa
tentang tingkah laku manusia.

● Guthrie(Sarwono:1996) juga mengemukakan bahawa tingkah laku manusia itu


secara keseluruhan dapat dipandang sebagai deretan- -deretan tingkah laku yang
terdiri dari unit-unit. Unit-unit tingkah laku ini merupakan reaksi atau respons
dari perangsang atau stimulus sebelumnya, dan kemudian unit tersebut menjadi
pula stimulus yang kemudian menimbulkan response bagi unit tingkah laku yang
berikutnya.
Konsep teori
behaviorisme
Tidak melibatkan sesuatu
yang berlaku dari
kesedaran dalaman
Pembelajaran berlaku seseorang iaitu proses
apabila tindakan secara mental
berulang-ulang sehingga
ia menjadi satu kebiasaan Teori ini menghuraikan
pembelajaran sebagai
Teori ini berdasarkan satu penguasaan ilmu
pemerhatian yang yang baru
dilakukan secara objektif
ke atas pembelajaran Tingkah laku seseorang
pada manusia dan disebabkan dan
haiwan dipengaruhi oleh
persekitarannya
TEORI IVAN PAVLOV -
PELAZIMAN KLASIK
IVAN PAVLOV (1849 - 1936)
Eksperimen ivan
pavlov
Mengkaji tentang Pavlov mengembangkan
pencernaan anjing : Anjing behavior study yang
akan mengeluarkan air liur diasaskannya yang kini lebih
ketika makan dikenali sebagai pelaziman
klasik.

Teori ini kemudian menjadi landasan perkembangan aliran


psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar
pengembangan bagi teori pembelajaran.
Kajian beliau adalah berasaskan pada “hukum perkaitan” yang diutarakan oleh
ahli falsafah Yunani awal iaitu Aristotle. Beliau mengemukakan bahawa, “sesuatu
organisma akan teringat sesuatu kerana sebelum ini organisma berkenaan telah
mengalami sesuatu yang berkaitan”.

https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8
KESIMPULAN
TEORI PAVLOV
DIKSRIMINASI
GENERALISASI ● bertindak balas terhadap
● Ransangan yang sama sesuatu ransangan yang
memberikan tindak tertentu sahaja dan tidak
balas yang sama. KONSE pada ransangan yang lain.
P
PENGHAPUSAN
PEMBELAJARAN SEMULA
● Ransangan terlazim ● Penguasaan atau bagaimana sesuatu
yang tidak disertai organisma belajar sesuatu gerak balas
dengan ransangan yang atau respon baru berlaku secara
tidak terlazim berperingkat. Lebih kerap mencuba,
semakin kukuh penguasaan.
TEORI THORNDIKE -
PELAZIMAN OPERAN
EDWARD LEE THORNDIKE (1874 - 1949)
Eksperimen
thorndike
● Kucing yang lapar diletakkan di dalam sangkar dan
makanan diletakkan di luar.
● Kucing melakukan pelbagai tindakan untuk
melepaskan diri - kaedah cuba jaya
● Terpijak tombol dan pintu sangkar terbuka dan
kucing tersebut menuju pada makanan tersebut..
● Dikurung semula dan melakukan proses yang sama,
● Setelah percubaan dilakukan berulangkali, tingkah
laku kucing menjadi semakin efisien.
● https://www.youtube.com/watch?v=fanm--WyQJo
HUKUM
PEMBELAJARAN
HUKUM KESEDIAAN
THORNDIKE
● Murid perlu bersedia sebelum mulakan sesi PdP.

HUKUM LATIHAN
● Menurut Thorndike, persepsi perhubungan antara ransangan dengan gerak balas
adalah mewakili konsep pembelajaran. Hal yang demikian, untuk meningkatkan
perhubungan antara ransangan dan gerak balas, seseorang murid hendaklah diberi
latihan yang banyak untuk mendapat kesan yang baik

HUKUM KESAN
● Jika kesan pengalaman yang memuaskan daripada gerak balas yang dihasilkan,
maka ikatan antara ransangan dan gerak balas akan semakin kukuh dan begitulah
sebaliknya.
TEORI WATSON -
PELAZIMAN KLASIK
JOHN BROADUS WATSON (1878 - 1958)
EKSPERIMEN
LITTLE
ALBERT
● Dipengaruhi oleh Teori Pelaziman
Klasik Pavlov
● Manusia belajar gerak balas untuk
sesuaikan dengan situasi baru
● Menggunakan bayi berumur 9
bulan dengan 3 kali eksperimen
https://www.youtube.com/watch?v=5duLMjaTL0U
Mengikut Watson,tingkahlaku manusia ialah sesuatu refleks
terlazim

Watson berpendapat, gerakan refleks yang mudah berlaku secara


semulajadi dan tidak perlu dipelajari

Manusia mempelajari gerak balas untuk menyesuaikan diri


mereka dalam situasi baru
TEORI SKINNER -
PELAZIMAN OPERAN
BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904 -1990)

KOTAK
EKSPERIME
N
● Meletakkan tikus lapar ke dalam https://www.youtube.com/watch?v=MOgowR
y2WC0
kotak
● Prinsip Teori
○ Peneguhan Positif
○ Peneguhan Negatif
○ Hukuman / Dendaan
○ Prinsip Premack
○ Pelupusan
Aplikasi dalam PdP Matematik

1 PAVLOV THORNDIKE
2
Kaitan antara
rangsangan dan gerak Rangsangan diadakan
balas boleh dilazimkan untuk mempelajari
atau dipelajari dan tingkah laku.
diperkukuhkan melalui
latihan.
WATSON
3 4
Pemindahan
Peneguhan positif -
pembelajaran sesuatu
tingkah laku diingini
tingkah laku dengan
peneguhan negatif - SKINNER situasi baru.
tingkah laku tidak diingini
Kelebihan Teori Behaviorisme

Konsep diskriminasi
Rangsangan yang betul membantu murid
akan menjadikan murid untuk memperolehi
seronok untuk belajar ilmu serta kemahiran
dengan tepat

Boleh mengurangkan Murid dapat dibawa


berlakunya tingkah mencapai sasaran
laku yang kurang baik dalam pembelajaran
Kelemahan Teori
Behaviorisme
Hukuman yang diberi boleh
memberi kesan yang tidak Lebih pentingkan
baik persekitaran bilik darjah

Kurang sesuai untuk murid


sekolah rendah Fokus untuk menarik
minat murid

Proses pembelajaran
pelaziman memerlukan Murid hanya mendengar
masa yang panjang pengajaran guru
APLIKASI TEORI DALAM
● TAJUK : HUBUNGAN ANTARA SIKAP,
KAJIAN
MINAT, PENGAJARAN GURU DAN
PENGARUH RAKAN SEBAYA TERHADAP
PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN
TINGKATAN 4
● Link : https://juku.um.edu.my/article/view/8058

Dapatan kajian menunjukkan :


1. Sikap,minat dan pengajaran guru
merupakan faktor penting dalam
pencapaian murid.
2. Faktor rakan sebaya merupakan
faktor sampingan sahaja.
PENUTUP
Pembelajaran yang berkesan tidak berlaku dengan begitu
sahaja. Sebagai seorang guru , kita seharusnya tahu faktor-
faktor yang mendatangkan pembelajaran yang berkesan.
Pemahaman, penguasaan dan pengaplikasian teori
pembelajaran dalam pdp sangat penting dalam mewujudkan
suasana pembelajaran berkesan dan menyeronokkan bagi
meningkatkan pencapaian mata pelajaran matematik di
sekolah.
AKTIVITI
Game kahoot

Anda mungkin juga menyukai