Anda di halaman 1dari 1

SURAT AKUAN

Saya............................................................. No.Kad Pengenalan: ..................................


beralamat di .....................................................................................................................
dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa:-

dan saya membuat surat akuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa apa-apa yang
tersebut di dalamnya adalah benar,serta menurut akta akuan berkanun 1960.
Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya
diaku oleh yang tersebut namanya di atas
iaitu ...........................................................
Di...............................................................
Dalam negeri.............................................
pada.....................haribulan......................
20.......
dihadapan,

(PESURUHJAYA SUMPAH )