Anda di halaman 1dari 19

Oleh: Ali Ilhami Bin Basir

Sumber yg disepakati semua:-asasi. AlQuran,Sunnah,Ijmak,Qias.

Sumber yg x disepakati semua:- ijtihad . Istihsan,istishab,urf, masolih mursalah

Rujukan utama Kalamullah bermukjizat yg diturnkan kepada nabi Muhammad dalam bahasa arab melalui malaikat, diriwayatkan secara mutawattir Hukum hakam diambil secara terus daripadanya.

As-Sunnah dari segi bahasa beerti "jalan" atau " cara", baik yang terpuji atau tercela. Menurut peristilahan para Ahli Usul, alSunnah beerti segala sesuatu yang bersumber

dari Rasulullah s.a.w baik dalam bentuk Qaul (ucapan), Fili (perbuatan), mahupunya taqrir (pengakuan).

i- Sunnah Qauliyyah ialah kata-kata yang diucapakan oleh Rasulullah s.a.w. Contohnya Sabda Nabi yang bermaksud "sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat" ii- Sunnah Filiyyah ialah perbuatan yang dilakukan oleh Baginda s.a.w. Contohnya Nabi melakukan ibadah solat dan haji, kemudaian menyuruh orang ramai melakukan sepertimana yang dilakukannya. iii- Sunnah Taqririyyah ialah pengakuan Rasulullah s.a.w terhadap apa yang diucapa dan dilakukan oleh para sahabat r. a. Berlaku pengakuan ini apabila Rasulullah tidak membantah atau mendiamkan ketika melihat para sahabat melakukan sesuatu dihadapannya atau mendengar mereka menyebut sesuatu perkataan atau mengetahui mereka telah melakukan sesuatu dibelakangnya. Keadaan tidak membantah atau mendiamkan diri dikira sebagai pengakuan bahawa apa yang mereka lakukan itu betul dan tidak bercangah dengan syaruk. Contohnya Rasulullah tidak menegah sahabat memakan dhab dengan mendiamkan diri.

Penguat kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam al Quran seperti dalam perkara pengsyariatan sembahyang, puasa dan haji. Penghurai dan pentafsir bagi ayat-ayat al Quran yang umum seperti memperjelaskan mengenai cara perlaksanaan sembahyang, kaedah jual beli, menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana perkara-perkara tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al Quran.

Menjadi keterangan tasyri iaitu menentukan sesuatu hukum yang tiada di dalam al Quran seperti dalam hal memakan haiwan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih seperti anjing yang mana buruan tersebut terdapat kesan dimakan oleh haiwan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan haiwan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri. di dalam al Quran hanya dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih. Maka dalam hal ini, hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh haiwan pemburu adalah haram dimakan. Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam alQuran. Hadith yang dapat menasakhkan hukum al Quran itu mestilah sekurang-kurangnya bertaraf Mutawatr, Masyhr ataupun Mustafhdh. Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansukhkan.

Ijma dari sudut bahasa mempunyai dua pengertian. Pertama bermaksud keazaman. Dalilnya ". . . . Dan buatlah keazaman kamu. . . . " {Surah Yunus : 71} Kedua ia bermaksud persepakatan. Oleh itu ijma berdasarkan makna pertama boleh terhasil dengan perlakuan seorang sahaja. Manakala ijma dengan makna yang kedua tidak mumngkin tercapai kecuali dengan wujudnya dua atau lebih. Menurut istilah ulama usul, ijma ialah persepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad s.a.w selepas kewafatan baginda dalam satu-satu zaman di atas satu-satu hukum syara.

i- Hendaklah persepakatan iautu berlaku dikalangan para mujtahid, jika bukan dari kalangan mereka, maka tidak dikira ijma. ii- Persepakatan tersebut mestilah berlaku dikalangan semua mujtahid. Jika sebahagiannya sahaja, maka tidak boleh dikira ijma, kerana masih ada yang tida sepakat. iii- Persepakatan mujtahid itu mestilah berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. Ijma tidak perlu semasa hayat Baginda kerana memadai dengan Wahyu al-Quraan yang diutuskan dan Sunnahnya.

iv- Persepakatan ini hanyalah mengenai hukum syara sahaja seperti wajib, haram, harus dan sebagainya. v- Persepakatan ini mestilah dari kalangan umat Nabi Muhamad sahaja. Terkeluar daripadanya ketua-ketua agama lain kerana mereka mungkin dipengaruhi oleh akidah agama mereka. vi- Persepakatan ini mestilah dari kalangan semua mujtahid yang ada pada zaman tersebut.

Perkara Berlakunya Ijmak Ijmak ini berlaku atas ijtihad-ijtihad yang sepakat atas semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah S.W.T seperti sistem pendidikan, pemerintahan, politik, ekonomi, ketenteraan, kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada hukumnya dengan jelas

Contoh-Contoh Ijmak Ijmak Sahabat tentang pemerintahan. Wajib hukumnya mengangkat seorang imam atau khalifah untuk menggantikan Rasulullah dalam mengurusi urusan Daulah Islamiyah yang menyangkut urusan agama dan dunia yang disepakati oleh para Sahabat di Saqifah Bani Saidah.

dalam Al-Quran dan Hadis.

Qias dari segi bahasa bererti menyamakan, iaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah ulama usul Qias ialah menyamakan sesuatu masalah yang tidak ada nasnya dengan sesuatu masalah yang sudah ada nas hukumnya kerana adanya persamaan illah antara kedua-duanya.

i- Asal (al-asi) iaitu perkara yang sudah ada hukumnya yang telah ditetapkan oleh nas syara ii- Furu (Al-faru) iaitu perkara baru yang tidak terdapat nas mengenai hukumnya samada dari al-Quran atau as-Suimah ataupun ijma. iii- Hukum asal (Hukum al-asi) hukum perkara asal yang terdapat nasnya dalam al-Quraan atau assunnah. iv- Sebab hukum (illah) iaitu bentuk persamaan yang mengikat diantara perkara asal (al Asl) dengan yang baru (al-Furu).

al-Asl = Arak al-Furu = Syabu Hukum asal = Haram illah = Memabukkan dan melalaikan.

Beberapa definisi Istihsn:

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fqih (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu

adalah benar atau baik.

2. Argumentasi dalam fikiran seorang fqih tanpa mampu diekspresikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak. 4. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk

mencegah kemudharatan.

Adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Movie. dll

Tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nashnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan

prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

Adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Alquran dan Hadis.

Terima kasih,,,,,