Anda di halaman 1dari 21

3/23/13

HUKUM MENYENTUH DAN


MOHD SYAFIQ AZAMI BIN MOHD HELMI

MEMBACA AL-QURAN BAGI ORANG YANG BERHADAS Click to edit Master subtitle style

MOHAMAD RIHAZ BIN ABD RAZAK

3/23/13

Hukum
Jumhur

ulama telah bersepakat diharamkan membawa mushaf dan menyentuhnya bagi orang-orang: Haid Nifas Junub

1) 2) 3)

3/23/13

Dalil al-Quran
Dalil

yang digunakan oleh para imam adalah firman Allah :

Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada Kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh). Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. Al Waqiah : 77 80)

3/23/13

Huraian dalil
Bahawa

yang dimaksud dengan Kitab di situ adalah mushaf sedangkan makna menyentuh adalah menyentuh secara fizikal yang telah diketahui. ini mendapat tanggapan dari sebagian ulama yang menafsirkankitab yang terpelihara adalah Lauh Mahfuzh orang-orang yang suci adalah para malaikat.

Dalil

Makna

3/23/13

Dalil hadis
Para

imam Abdullah

juga

berdalil bin

dengan

hadis Umar

Dari Nafi, Tidaklah Ibnu Umar menyentuh mushaf melainkan dalam keadaan suci (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no 4728) Hadis disebutkan oleh Haitsami di dalam Majma az Zawaid. Dia mengatakan bahawa orang-orang yang meriwayatkannya boleh

Hukum bawa lembaran ada tulisan ayat al-Quran


Nabi

saw mengutus sebuah tulisan kepada Hercules yang di dalamnya terdapat ayat :

(66)
Ertinya : Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan. (Ali Imran : 64)

3/23/13

3/23/13

Pendapat para ulama


Al

Kharqi mengatakan, Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang suci. beliau ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah sebagai berikut, Yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. bahwa inilah pendapat Ibnu Umar, al Hasan al Bashri, Atha, Thawus, Syabi, al Qasim bin Muhammad. Inilah pendapat Imam Malik, Syafii dan ashhab rayi (Abu Hanifah ). (al Mughni 1/256, Syamilah).

Perkataan

Diriwayatkan

3/23/13

Hukum bagi yang berhadas kecil


Bagi orang yang berhadas kecil, maka hukumnya sebagai berikut : 1. Jumhur ulama mengharamkannya menyentuh dan membawa mushaf, ini adalah pendapat Malik, Syafii dan Abu Hanifah di dalam salah satu riwayatnya, dalil-dalil mereka sama dengan yang diatas. 2. Sebagian ulama membolehkannya, ini adalah pendapat Abu Hanifah di dalam salah satu riwayatnya sebagaimana juga dibolehkan oleh Daud bin Ali.

3/23/13

Sebahagian

orang-orang yang mengharamkannya mengecualikan hal itu terhadap anak-anak kecil yang belum baligh.

kerana

keperluan mereka untuk menghafal Al Quran serta memudahkan penghafalannya bagi mereka. Jika pun seorang anak itu bersuci (wudhuk) maka bersucinya itu tidaklah sah disebabkankan tidak sah niatnya. ini kemudian dianalogikan kepada orangorang dewasa yang memerlukan al Quran untuk menghafal Al Quran. Adapun apabila untuk tujuan ibadah maka diharuskan ke atasnya untuk bersuci.

Hal

3/23/13

Demikianlah,

membaca al Quran tanpa menyentuh atau membawa mushaf dibolehkan bagi orang yang sedang berhadas kecil. Ini sudah menjadi kesepakatan para fuqoha, walaupun yang paling utama (afdhol) adalah dalam keadaan bersuci, khususnya apabila dimaksudkan untuk ibadah, kerana ibadah dengan bersuci lebih sempurna dan lebih boleh diharapkan untuk diterima.

(Fatwa al Azhar juz VII hal 496)

3/23/13

Pengecualian
Harus

jika orang yang menyentuh al-Quran itu bertujuan untuk melindungi kemuliaan alQuran misalnya al-Quran itu terjatuh di lantai atau berada di tempat bawah sekiranya dia tidak ada wudhuk.

Hukum membaca al-Quran bagi perempuan yang datang haid


Diharamkan

3/23/13

Quran

Perempuan Haid Membaca Al

Jumhur

ulama berpendapat, haram ke atas orang perempuan yang kedatangan haid membaca Al Quran hinggalah perempuan itu bersuci barulah dibolehkan perempuan itu membaca Al Quran.

Dalil Ulama Yang Mengharamkan Perempuan Haid Membaca Al Quran


. ( ) .

3/23/13

orang haid dan orang nifas tidak boleh membaca al Quran sedikitpun.
Ini

keranajunub adalah hadas besar dan haid juga adalah hadas besar. juga dengan orang nifas termasuk dalam larangan membaca Al Quran.

Begitu

3/23/13

Bagi

pendapat mazhab Hanafi:

Diharamkan

bagi perempuan haid membaca Al Quran melainkan jika perempuan itu seorang guru.

Dibolehkan

perempuan itu membaca Al Quran dengan syarat: perempuan itu hendaklah mengajarkan anak muridnya satu kalimah-satu kalimah, iaitu dengan memisahkan satu kalimah dengan kalimah yang lain dan tidak boleh disambungkan kalimah-kalimah itu dan tidak boleh perempuan itu membaca ayat, tetapi dibolehkan perempuan itu membaca ayat Al Quran kerana membuka sesuatu perkara yang dibacakan basmalah (bismillahirrahmanirrahim)

1)

2)

Bagi

pendapat mazhab Syafie:

3/23/13

Diharamkan

perempuan haid membaca Al Quran walaupun satu huruf sekalipun melainkan perempuan itu: Berniat zikir Membaca doa

1) 2)

* Dengan syarat tidak diniatkan membaca al-Quran.

3/23/13

HUKUM MENGAJAR AL-QURAN DAN MENGAMBIL UPAH MENGAJAR

3/23/13

Hukum mengajar al-Quran fardhu kifayah. Jika dalam sebuah kampung tidak ada orang yang layak mengajar al-Quran kecuali seorang sahaja maka ketika itu fardhu ain ke atasnya mengajar alQuran kepada orang lain.

Ulama berselisih pendapat mengenai mengambil upah mengajar alQuran. Huraiannya seperti : a) Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus mengambil upah mengajar al-Quran secara mutlak. b) Imam Hassan al-Basri, al-Sya'bi dan Ibnu Sirin mengatakan harus mengambil upah mengajar al-Quran jika tidak mensyaratkan upahnya.

3/23/13

Imam Ibnu Rushd al Hafid menjelaskan, Adapun meminta upah untuk mengajarkan al-Quran, sekelompok fuqaha berselisih pendapat dengan memakruhkannya , namun sebahagian yang lain mengharuskannya. Mereka yang mengharuskannya telah mengqiaskan pada amalan yang lain dan berhujah dengan apa yang diriwayatkan oleh

Kharijah bin al-Somit dari bapa saudaranya beliau berkata :


v

Aku telah menerima Islam dari sisi Nabi saw. Setelah selesai aku pun pulang. Di perjalanan aku telah melalui sebuah perkampungan. Di situ terdapat seorang lelaki yang terkena penyakil gila dengan tubuh badannya telah dirantai. Lalu salah seorang dan keluarganya berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar berita bahawa kamu

3/23/13

Al-Hakam bin Utaibah berkata : Tidak aku ketahui seseorang pun (dari kalangan sahabat dan tabiin) yang memakruhkan untuk mengupah seorang guru. Dan apa yang SAHIH dari Atho dan Abi Qilabah adalah HARUS mengupah guru untuk mengajar al-Quran. Hasan al-Basri dan Alqamah di dalam satu pendapat mereka turut mengHARUSkan memberi upah dalam kerja menyalin al-Quran. (Kitab alMuhalla karya Ibn Hazm, juzuk 8 m/s 196).

Akhir sekali kita ambil penjelasan dari kitab Tuhfatul Ahwazi karya Abd Rahman alMubarakfuri dalam juzuk 6 m/s 191 :

Imam al-Syafie memberi izin bagi guru yang mengajarkan al-Quran diambil upahnya. Sependapat dengan al-Syafie beberapa Imam lain seperti Imam Malik, Ahmad, Ishaq (ibn Rahawaih), Abu Tsaur dan selain mereka dari kalangan ulama SALAF dan para ulama selepas mereka. Ulama yang menCEGAH perbuatan tersebut hanyalah Imam Abu Hanifah yang mengharuskannya hanya di dalam jampi sahaja (berpaksikan hadis di atas) sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Nawawi di dalam kitab syarah Muslimnya. Dan berkata pula Imam al-Hafiz (Ibn Hajar) sesungguhnya dinaqalkan daripada Iyadh (al-Qadhi Iyadh al-Maliki)

3/23/13

Orang yang mengajar al-Quran terbahagi kepada tiga golongan. Huraiannya ialah seperti berikut :

a) Golongan yang mengajar al-Quran semata-mata kerana Allah tanpa mengambil sebarang balasan atau keuntungan. Mereka diberi pahala di sisi Allah dan amalannya disifatkan sebagai amalan para Nabi ' Alaihim al-Shalatu Wassalam. b) Golongan yang mengajar al-Quran dengan mensyaratkan upahnya dan mereka layak mengambil

3/23/13

SYUKRAN JAZILAN

Anda mungkin juga menyukai