Anda di halaman 1dari 40

BAHASA KANAK-KANAK

LEMAH PEMBELAJARAN
(LEARNING DISABLED)
 
Konsep Masalah Pembelajaran

Apakah yang dimaksudkan dengan masalah


pembelajaran?
• Sebelum membicarakan tentang konsep dan
definisi masalah pembelajaran, perlulah terlebih
dahulu memahami konsep lain yang lebih luas
iaitu kanak-kanak berkeperluan khas.
Pengetahuan tentang kanak-kanak
berkeperluan khas akan membantu untuk lebih
memahami konsep-konsep lain yang berkaitan
dengannya seperti pendidikan khas dan
masalah pembelajaran
Konsep Masalah Pembelajaran

Garciulo (2003) definisi keperluan khas:


"Individuals who differ from societal or
community standards of normalcy. These
differences may be due to significant
physical, sensory, cognitive, or behavioral
characteristics. Many of these children
may require educational programs
customized to their unique needs."
Konsep Masalah Pembelajaran

9 kategorikan kanak-kanak berkeperluan


khas:

1. Terencat Akal (Mental Retardation)


2. Kurang Upaya Dalam Pembelajaran
(Learning Disability)
3. Kecelaruan Emosi atau Tingkah Laku
(Emotional or Behavioral Disorders)
4. Pintar Cerdas dan Berbakat (Gifted and
Talented)
Konsep Masalah Pembelajaran

5. Masalah Bahasa dan Pertuturan (Speech


and Language Disorders)
6. Masalah Pendengaran (Hearing
Impairment)
7. Masalah Penglihatan (Visual Impairment)
8. Kecelaruan Spektrum Autisma (Autism
Spectrum Disorder)
9. Kurang Upaya Fizikal atau Masalah
Kesihatan (Physical or Health Disability)
Definisi Masalah Pembelajaran

Jabatan Pendidikan Khas,KPM:


• Murid bermasalah pembelajaran adalah
kanak-kanak yang mempunyai masalah
kognitif (kerencatan akal) yang dianggap
boleh diajar (educable) dan boleh
mendapat manfaat pendidikan formal.
Kategori kanak-kanak bermasalah
pembelajaran di bawah tanggungjawab
Kementerian Pelajaran Malaysia adalah;
Definisi Masalah Pembelajaran

Jabatan Pendidikan Khas,KPM:


• Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-
kanak yang mempunyai masalah kognitif
(kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar
(educable) dan boleh mendapat manfaat
pendidikan formal. Kategori kanak-kanak
bermasalah pembelajaran di bawah
tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia
adalah;
Definisi Masalah Pembelajaran

Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di


bawah tanggungjawab KPM:
• Sindrom Down
• Autisme ringan
• Hiperaktif (Attention Deficit-Hyperactivity
Disorders/ADHD)
• Terencat akal minima
• Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning
Disability), dan
• Kurang upaya dalam pembelajaran khusus
(Contoh: Disleksia)"
Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah
pembelajaran
Aspek psiko-motor

Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-


kanak ini tidak banyak berbeza dengan
kanak-kanak normal. Walaubagaimanapun
kanak-kanak yang mempunyai rendah
keupayaan mental yang disebabkan oleh
faktor – faktor organik adalah lebih kecil
bentuk badan berbanding dengan kanak-
kanak biasa.
Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah
pembelajaran
Aspek kognitif
Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan
dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan
dalam perkembangan di sekolah. Sebagai
contohnya,mereka mempunyai rendah daya ingatan,
kebolehan dalam bidang pengamatan dn perkonsepan
dan kebolehan berbentuk kreatif. Kesediaan belajar dan
keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak
bermnasalah pembelajaran tidak sama dengan kanak-
kanak biasa. Contohnya, mereka hanya dapat
mempelajari apa yang dipelajari apa yang dipelajari oleh
kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat
umur 8 tahun atau lebih.
Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah
pembelajaran
Aspek afektif

Mempunyai bidang perhatian yang singkat


atau kurang tumpuan terhadap sesuatu.
Mudah kecewa disebabkan pengalaman
kegagalan yang berulang-ulang hasil
daripada pengharapan masyarakat supaya
mereka berfungsi sesuai dengan umur
kronologi mereka. Sikap dan nilai mereka
tidak selaras dengan tingkahlaku kanak-
kanak biasa. Minat mereka adalah selaras
dengan kanak-kanak yang mempunyai
Masalah bahasa kanak-kanak
bermasalah pembelajaran

Lisan
Bacaan
Tulisan
Kemahiran Lisan
Kategori Masalah Lisan
Autisma i. Pengulangan
ii.Pelat
iii.Penggantian konsonan
Sindrom i. Pengguguran konsonan
down ii.Penggantian konsonan
iii.Pertuturan kanak-kanak (baby
Terencat i. Masalah
talk) komunikasi
Akal ii.Pengguguran konsonan (pergi-
/pei/
iii.Sebut tidak jelas
iv.Tidak lancar
Kemahiran Lisan

Kategori Masalah Lisan


Serebral i. Masalah komunikasi
Palsi ii.Pengguguran konsonan (pergi-
/pei/
iii.Sebut tidak jelas
Masalah iv.Tidak
i. Kecelaruan
lancarpertuturan
komunikasi ii.Kecelaruan suara
iii.Tidak lancar
Aphasia i. Kecelaruan bahasa
ii.Kesukaran mengujarkan kata
Masalah gangguan pada penghasilan
pertuturan sebenar bunyi pertuturan

Masalah kesukaran dalam


bahasa menghasilkan perkataan
untuk menyampaikan
sesuatu pandangan atau
kesukaran memahami
pertuturan
Kecelarua aliran pertuturan terganggu oleh
n penghentian, pemanjangan

kelancaran (ssss-saya) atau pengulangan
bunyi (s-s-s-saya) dan suku kata
(sa-sa-sa-saya) yang tidak
normal.
Kecelarua masalah dalam penggunaan
n suara nada, kekuatan dan kualiti suara
(kualiti suara yang kasar
(harsh), berangin (breathy),
tegang (strained), sengau (hipo
atau hipernasaliti) atau nada
yang terlalu tinggi atau rendah)
Bacaan

• Masalah dalam bacaan


– Meninggalkan huruf
– Meninggalkan perkataan
– Tidak kenal huruf
– Tidak memahami apa yang dibaca
– Teragak-agak
– Salah sebutan
Bacaan

• Masalah dalam bacaan


– Lemah daya ingatan
– Menambahkan perkataan
– Mengulang perkataan
– Mengeja semasa membaca
Strategi Pengajaran
Bacaan
Kaedah VAKT

• Menggunakan deria visual


• V - visual (penglihatan)
• A – audio (pendengaran)
• K - kinesthetic ( pergerakan )
• T - tactile ( sentuhan)
Kaedah VAKT

Langkah-langkah pengajaran adalah seperti


berikut:
• menggunakan surihan (tracing)’ untuk
mengajar bacaan
• guru menulis huruf cetak yang besar di
atas kertas 4” x 10” ( menggunakan
krayon )
• Murid membuat surihan huruf dengan jari
di atas kertas itu
Kaedah VAKT

Langkah-langkah pengajaran adalah seperti


berikut:
• Untuk mendapatkan kesan sentuhan
semasa membuat surihan, huruf dibuat
daripada kertas pasir, menggunakan
talam berpasir/lumpur, mewarna dengan
jari, huruf timbul yang besar dan lain-lain.
• Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT,
murid hendaklah ;
Kaedah VAKT

Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT,


murid hendaklah
• lihat huruf (V)
• dengar guru sebut huruf (A)
• menyebut huruf (A)
• dengar huruf yang disebut (A)
• rasa pergerakan otot semasa membuat
surihan huruf (K)
Kaedah VAKT

• rasa permukaan huruf dengan hujung jari


(T)
• lihat pergerakan tangan semasa membuat
surihan (V)
• dengar sendiri huruf yang disebut semasa
membuat surihan (A)
Kaedah Fonik

– Membunyikan bunyi-bunyi vokal dan konsonan


lalu dicantum untuk membentuk suku kata
– Kaedah ini menekankan kepada hubungan
bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya.
– Kaedah bunyi sesuai digunakan kerana susuk
Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata
yang tetap bunyinya.
Kaedah Fonik

• Menurut kaedah fonik, hanya bunyi huruf


yang diperkenalkan terlebih dahulu dan
diikuti dengan membunyikan suku kata
dan seterusnya membunyikan perkataan.
Kaedah Fonik
• Dalam kaedah fonik, huruf “a” tidak
dieja tetapi terus dibunyikan sebagai [ a ],
dan begitulah bagi huruf-huruf dan suku
kata yang lain.
• Sebagai contoh, ba + ta terus disebut
sebagai [ ba ] + [ ta ] dan seterusnya
disebut sebagai [ bata ].

[ b ] + [ a ] = [ ba ]
[ t ] + [ a ] = [ ta ]
[ ba ] + [ta ] = [ bata ]
Kaedah Seluruh Kata/ Terus
– Menyebut keseluruhan perkataan tanpa
mengeja menurut suku kata
– sangat popular dalam mengajar bacaan
dalam bahasa Inggeris,
– pengajaran membaca adalah
berdasarkan perkataan-perkataan yang
biasa (sight words) diguna seharian
yang membentuk kebanyakan
pertuturan kita seperti saya, makan,
lari, main, emak, bapa dan sebagainya.
Kaedah Seluruh Kata/ Terus
• perkenalkan beberapa perkataan dahulu
dan diulang-ulang menyebutnya.
Kebiasaannya perkataan tersebut
disertakan gambar dan adalah diandaikan
yang murid belajar secara pandang
(visual). Kaedah ini tidak menggunakan
aktiviti mengeja sama sekali.
Kaedah Seluruh Kata/ Terus
• Sekiranya murid tidak dapat menyebut
perkataan tertentu, guru digalak
menggunakan fonik atau bunyi huruf,
iaitu menghubungkan satu huruf dengan
satu bunyi untuk membantu pelajar
menyebut perkataan tersebut. Misalnya
bagi perkataan ”rumah”, guru boleh
membantu murid dengan menyebut bunyi
huruf ”r” iaitu [ r ] dan kalau perlu
membunyikan suku kata [ ru ].
Kaedah Abjad/ Huruf
– Memperkenalkan nama abjad dan diikuti
dengan ejaan menurut suku kata
– mementingkan kanak-kanak mengenal nama-
nama huruf dari a – z.
– Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali
huruf-huruf vokal ( a, e, i, o, u ), huruf-huruf
konsonan, dan diftong ( ai, au,oi ). Bunyi-bunyi
huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini.
– huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk
suku kata dan seterusnya perkataan.
Kaedah Abjad/ Huruf
Langkah:
• Memperkenalkan huruf - a-z
• Memperkenalkan huruf vokal a, e, i, o, u
• Menggabungkan huruf konsonan dan
vokal - ba, be, bi, bo, bu
• Membentuk perkataan daripada suku kata
- ba + tu batu
• Seterusnya membentuk rangkai kata dan
ayat mudah.
 
Kaedah Abjad/ Huruf
• Kekuatan kaedah ini
– sesuai dengan binaan perkataan Bahasa
Melayu yang terdiri daripada suku kata
yang tetap bunyinya.
– membolehkan kanak-kanak mengeja
perkataan-perkataan baru yang belum
dipelajarinya.
– memberi asas yang kukuh dalam
kemahiran membaca.

 
Kemahiran Mengeja
• Mengenal abjad
• Mengenal perkataan
• Menyatakan perkataan yang boleh dicam
• Membezakan bunyi-bunyi dalam
perkataan
• Mengenal pasti kesamaan dan perbezaan
dalam perkataan
• Menghubungkan fonem dengan simbol/
abjad
• Mengeja perkataan mudah dan sukar
menurut fonetik
• Menggunakan ejaan yang betul dalam
Kemahiran Mengeja
• Mengenal abjad
• Mengenal perkataan
• Menyatakan perkataan yang boleh dicam
• Membezakan bunyi-bunyi dalam
perkataan
• Mengenal pasti kesamaan dan perbezaan
dalam perkataan
• Menghubungkan fonem dengan simbol/
abjad
• Mengeja perkataan mudah dan sukar
menurut fonetik
• Menggunakan ejaan yang betul dalam
Implikasi terhadap intervensi bahasa
Rawatan/ Strategi

• sesi terapi secara individu atau


dalam kumpulan kecil
• berinteraksi dengan kanak-kanak
melalui permainan dan perbualan.
• Peralatan dan aktiviti yang biasa
digunakan sewaktu sesi terapi ialah
objek, buku, gambar dan cerita untuk
berinteraksi dan berkomunikasi
dengan kanak-kanak.
Prinsip asas merangka rancangan
untuk intervensi bahasa
• Sebagai permulaan biasakan diri murid
dengan bilangan frasa dan klausa yang
minimum,
• Menggunakan bahan bergambar dan
berwarna untuk merangsang
penumpuan dan ingatan murid,
• Perkenalkan perkataan-perkataan baru,
yang ada kaitan dalam sepuluh bentuk
dan konteks yang berbeza.
Prinsip asas merangka rancangan
untuk intervensi bahasa
• Mengenalkan perkataan baru, konsep
• langkah pembinaan ayat daripada ayat
mudah kepada ayat sukar,
• Menagajar perkataan asas yang biasa
digunakan dan dipertingkatkan kepada
perkataan yang lebih kompleks
penggunanya,
• Menggunakan perbendaharaan kata
yang biasa dan telah diketahui dalam
pembinaan struktur ayat,
Stretegi Pengajaran Kemahiran
Lisan
Masalah Strategi Pengajaran
Kecelaruan i. Aktiviti awal pendengaran
suara ii.Aktiviti awal pertuturan
(cth: ayat berima)
Sebutan i. Aktiviti awal pertuturan dan
tidak jelas bahasa
Tidak (cth:
i. diskriminasi
Aktiviti bunyi) dan
awal pertuturan
lancar/ bahasa
gagap
Aphasia (cth:
i. Aktiviti
pemintal
awal lidah,
pertuturan
cuing)dan
bahasa
(cth: diskriminasi bunyi)