Anda di halaman 1dari 32

DIALEK KELANTAN (FONOLOGI)

Pensyarah : Encik KhairulAnuar bt Ismail Disediakan oleh : Mohamad Kamil Hakim b. Mohamad Nasir Nur Atiqah bt Mahmood

Dialek Kelantan

Kelainan Fonologi
Fonologi merupakan satu kajian terhadap bunyi-bunyi bahasa. Bidang fonologi menentukan sistem bunyi satusatu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi samaada bunyi itu distingtif atau tidak distingtif. Dalam bidang ini, didapati wujud dua kelainan yang ketara di antara subdialek Kota Bharu dengan bahasa Melayu baku iaitu dalam aspek pengucapan dan fonem.
Dialek Kelantan

Cara untuk mengungkapkan atau mengucapkan kata dalam sub dialek Kelantan berlainan dengan cara mengucapkannya dalam bahasa Melayu baku. Sebagai contoh, penutur sub dialek Kelantan mengucapkan [ ] untuk [oran] dan [kit [ untuk [kit ].

Dialek Kelantan

Contoh diaek Kelantan berlainan dengan Bahasa Melayu Sub dialek Kelantan Bahasa Melayu

[kuba] [m ?t ] [it ] [lopa?]

[k rbau] [rambutan] [hitam] [lompat]

Dialek Kelantan

Kelainan Fonem
Fonem merupakan unit bunyi terkecil yang dapat membezakan makna. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil pasangan. Sub dialek Kelantan mempunyai 35 fonem iaitu 15 fonem vokal dan 20 fonem konsonan.

Dialek Kelantan

(1)Fonem Vokal
/i/ seperti dalam /itek/ /e/ seperti dalam /kile/ / / seperti dalam / l / /a/ seperti dalam /kawa/ /i/ seperti dalam /ga in/ / / seperti dalam /ka / itik kilir ela kawal garing kain

Dialek Kelantan

/ / seperti dalam /say / // seperti dalam /pac/ /u/ seperti dalam /um/ /o/ seperti dalam /tuboh/ / / seperti dalam /k t ?/ / / seperti dalam /kus ?/ // seperti dalam /da/ / / seperti dalam /h / / / seperti dalam /p loh/
Dialek Kelantan

sayang pancar umur tubuh kotak akhir daun ya peluh

Penyebutan vokal-vokal i, e, u, dan o dalam sistem fonologi subdialek ini tidak banyak bezanya dengan apa yang terdapat dalam Bahasa Melayu dan sub dialek-sub dialek lain, kecuali ada nya ciri kardinal sekunder pada sifat kardinal. Contoh :

Dialek Kelantan

Kelantan [k labu] [p loh] [buku]

Bahasa Melayu [k labu] [p luh] [buku]

Dialek Kelantan

Konsonan a akhir kata dalam Bahasa Melayu, atau konsonan pepet dalam bahasa standard yang terdapat dalam lingkungan akhir kata, mempunyai kesejajaran dalam vokal dalam subdialek ini. contohnya

Dialek Kelantan

Kelantan [d s ] [sap ] [kuas ]

Bahasa Melayu [dosa] [siapa] [kuasa]

Dialek Kelantan

Vokal a dalam suku kata akhir yang tertutup mempunyai kesejajaran dengan vokal ,dengan syarat konsonan yang mengikutinya itu adalah dalam Bahasa Melayu merupakan hentian glotis () atau frikatif (h)

Dialek Kelantan

Kelantan [M ?] [Gal ?] [Gaj h] [Mut h]

Bahasa Melayu [emak] [galak] [gajah] [muntah]

Dialek Kelantan

Dalam Bahasa Melayu, konsonan penutup kata itu merupakan t atau p, ia dapat digantikan oleh hentian glotis dalam sub dialek ini dan a sebelumnya itu dipertahankan. Sebagai contoh:

Dialek Kelantan

Kelantan [G la?] [Saya?] [Lewa?] [Lipa?]

Bahasa Melayu [g lap] [sajap] [lewat] [lipat]

Dialek Kelantan

Selain itu, a, yang diikuti oleh salah satu konsonan nasal dalam suku kata akhir tertutup mempunyai kesejajaran dengan dalam subdialek ini. Misalnya: Kelantan [mas ] [dal ] [dul ] [b lac ]
Dialek Kelantan

Bahasa Melayu [masam] [dalam] [dulan] [b lacan

Konsonan a dalam Bahasa Melayu yang terdapat sebelum s pada akhir kata dipertahankan dalam dialek ini, tetapi s digantikan dengan h. Sebagai contoh: Kelantan [D ah] [B ah] [Atah] [Ulah] Bahasa Melayu [d ras] [b ras] [atas] [ulas]

Dialek Kelantan

Demikian juga halnya dengan a yang dalam Bahasa Melayu diikuti oleh l dan r pada akhir kata. Walau bagaimanapun, di dalam subdialek yang disenaraikan di bawah, l dan r dihilangkan. Kelantan [Maha] [M ka] [Leba] [Tawa] Bahasa Melayu [mahal] [m kar] [lebar] [tawar]

Dialek Kelantan

(1.0) Vokal Nasal Dalam subdialek Kelantan, terdapat fonem vokal nasal sedangkan dalam bahasa Melayu tidak terdapat vokal nasal. Vokal-vokal nasal dalam subdialek Kota Bharu bersifat fonemik, iaitu dapat memberi erti yang berlainan seperti yang ditunjukkan dalam pasangan-pasangan miniml seperti yang senaraikan di bawah. [tap ] [tap ] [ ] tapai tampan menyala atau memancar

Dialek Kelantan

(1.1) Vokal Rangkap Subdialek Kelantan ini juga mempunyai banyak vokal rangkap yang boleh dibandingkan seperti yang berikut: I ) Rangkap depan - ae, ui, ue II) Rangkap tengah-ia, ua III) Rangkap belakang-io, io, iu, uo

Dialek Kelantan

Contoh Rangkap Depan Kelantan [bae?] [kaen] [kueh] [cue?] Bahasa Melayu Baik kain kuih Cuit

Dialek Kelantan

Contoh Rangkap Tengah: Kelantan [bia] [sia?] [jua] [sua?] Bahasa Melayu biar siap jual suap

Dialek Kelantan

Contoh Rangkap Belakang Kelantan [lio] [rioh] [di ] [bi ?] [tiu?] Bahasa Melayu liur riuh dia biak tiup

Dialek Kelantan

20 Fonem konsonan

/p/ seperti dalam /pari/ /b/ seperti dalam /balu/ /t/ seperti dalam /t n h/ /d/ seperti dalam /dapo/ /k/ seperti dalam /kuda/ /g/ seperti dalam /gila?/

pari balu tengah dapur kuda gilap

Dialek Kelantan

?/ seperti dalam /kak ?/ /s/ seperti dalam /saya?/ /z/ seperti dalam /zi?/ /h/ seperti dalam /hapuh/ /c/ seperti dalam /culah/ /j/ seperti dalam /jula/ /l/ seperti dalam /lub /
Dialek Kelantan

kakak sayap zip hapus culas julai lubang

/ / seperti dalam / ape?/ /m/ seperti dalam /mude?/ /n/ seperti dalam /nasi?/ /n/ seperti dalam /nam?/ /n/ seperti dalam /nato?/ /w/ seperti dalam /wa?/ /y/ seperti dalam /yate/

rapit mudik nasi nyamuk mengantok wad yatim

Dialek Kelantan

Konsonan-konsonan yang terdapat dalam subdialek Kelantan dapat dibahagikan kepada enam kategori iaitu: (2.1) Konsonan Plosif/Hentian Konsonan-konsonan dalam golongan ini yang dapat menduduki lingkungan akhir katahanyalah hentian glotis. Dengan ini juga konsonan-konsonan plosif lain yang terdapat dalamBahasa Melayu dapat menjadi unsur akhir kata digantikan dengan hentian glotis dalam subdialek ini. Sebagai contoh: Kelantan [ada?] [ ba?] [isa?] Bahasa Melayu [adat] [ bat] [hisap]

Dialek Kelantan

(2.2) Konsonan Nasal Konsonan nasal yang terdapat dalam subdialek Kota Bharu ialah m, n, n dan n. Keempat-empat konsonan nasal yang terdapat dalam subdialek ini boleh menempati lingkungan pravokaldan antara vokal. i, e, ,, o dan u dalam hal ini. Begitu juga dengan konsonan-konsonan nasal lainnya iaitu m dan n yang dalam Bahasa Melayu terdapat sebelum vokalvokal tersebut,mengalami penggantian dengan ng dalam subdialek Kelantan. Kelantan [ren] [sigon] [sokon] [minun] Bahasa Melayu tenaga sigung sokong minum

Dialek Kelantan

(2.3) Konsonan Frikatif Konsonan frikatif s hanya terdapat dalam lingkungan sebelum dan antara vokal. Dalam lingkungan sebelum kesenyapan, konsonan ini mengalami penggantian dengan h tanpamelibatkan perubahan pada nilai vokal sebelumnya. Kelantan Bahasa Melayu [inuh] hingus [aluh] halus [pitah] pintas [p dah] pedas [k tah] kertas

Dialek Kelantan

(2.4) Konsonan Afrikat Seperti dalam bahasa Melayu dan dialek-dialek lain, konsonan-konsonan afrikat dalam subdialek Kelantan ini hanya terdapat dalam lingkungan sebelum dan antara vokal. Konsonan-konsonan tersebut tidak dapat menempati lingkungan sebelum kesenyapan. Kelantan Bahasa Melayu [Cin ] Cina [cic ?] cicak [jag ] jaga [j a?] jerat

Dialek Kelantan

(2.5) Konsonan Lateral Konsonan lateral l tidak menempati lingkungan sebelum kesenyapan. Walau bagaimanapun, sebelum kesenyapan, konsonan ini mengalami penghilangan tanpa menimbulkan perubahan pada nilai bunyi vokal sebelumnya. Sebagai contoh: Kelantan Bahasa Melayu [lapu] lampu [lala?] lalat [luah] luas [kate] katil [aka] akal [sapo] sampul
Dialek Kelantan