Anda di halaman 1dari 55

Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia NAMA KURSUS:

KOD KURSUS: BILANGAN KREDIT: PENGAJAR: Kemahiran Berfikir (Thinking Skills) EDU 3043 2 (2+0) Profesor Madya Dr. Aminuddin Hassan Bilik: 14, Blok I, FPP Telefon: 89468187 E-mail: aminuddin@putra.upm.edu.my Pada akhir kursus ini, pelajar dapat pengetahuan tentang kemahiran berfikir dan boleh mengaplikasikan kemahiran berfikir tersebut dengan berkesan. Kursus ini membincangkan konsep kemahiran berfikir, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK), penyelesaian masalah dan membuat keputusan, dan pendekatan pengajaran kemahiran berfikir. (This course discusses concepts of thinking ; critical and creative thinking skills, problem solving and decision making skills, and approaches in teaching thinking skills)

OBJEKTIF KURSUS:

SINOPSIS:

TAJUK KANDUNGAN: 1. Konsep dan definisi kemahiran berfikir 2. Komponen kemahiran berfikir Domain kognitif dan afektif Metakognitif Reflektif KBKK 3. Teori dan peranan otak 4. Otak dan kecerdasan (multiple intelligence) 5. Alat berfikir 6. Kemahiran berfikir secara kritis: definisi, tujuan, langkah, contoh 7. Kemahiran berfikir secara kreatif: definisi, tujuan, langkah, contoh 8. Kemahiran menyelesaikan masalah: definisi, tujuan, langkah, contoh 9. Kemahiran membuat keputusan: definisi, tujuan, langkah, contoh PENILAIAN: : Ujian 1 Penilaian Minggu 8-12 (tugasan online, kuiz, komitmen) Peperiksaan Akhir Tugasan (individu & Berkumpulan) 20% 5% 40% 35% 1

Rujukan: 1. Beyer, B.K. (1987). Practical strategies for the teaching of thinking. Boston : Allyn and Bacon. 2. Campbell, L. Cambell, B. & Dickinson, D. (1996). Teaching and learning through multiple intelligences. Boston: Allyn and Bacon. 3. Elias, Maurice, J. et. al. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Virginia: ASCD. 4. Epstein, R.L. (1999). Critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Co. 5. Goleman, D. (1996). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ . New York: Bantam Books. 6. Abdul Fatah Hasan (1996). Kecemerlangan Minda Dalam Pembelajaran Keseluruhan Otak dan Daya Berfikir. Kuala Lumpur: Utusan Pub. 7. Abdul Fatah Hasan (1998). Penggunaan Minda Secara Optimum Dalam Pembelajaran. Kuala Lumpur: PTS Pub. & Dist. Sdn Bhd 8. John Arul Phillips (1997). Pengajaran Kemahiran Berfikir: Teori dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Pub. 9. Poh Swee Hiang (1996). KBKK: Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kuala Lumpur : Budiman 10. Som Hj. Nor dan Dahlan (2000). Kemahiran berfikir. Kuala Lumpur: Longman 11. Stice, James, E. (Ed.) (1987). Developing critical thinking and problem solving activities. London: Jossey-Bass 12. Tajularipin dan Maria Chong (2004). Pendekatan Kreatif Dalam Pembelajaran Sains. Shah Alam : Karisma Publications

KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Kelebihan manusia adalah kerana manusia dikurniakan akal. Manusia mempunyai pertimbangan untuk menggunakan akal dan gerak hati (intuitive). 2. Dengan penggunaan akal yang bijak manusia dapat membuat : Proses Penaakulan Memberikan sebab(reasoning) kenapa sesuatu itu berlaku. Cth : mengapa berlaku pasang surut air laut. Membentuk konsep Berdasarkan cerapan dan kajian, pengetahuan baru akan dirumuskan sebagai konsep dan teori. Memahami fenomena yang diperhatikan Hasil daripada pemerhatian keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Cth : bagaimana kejadian siang dan malam berlaku.

3. Kebijaksanaan seseorang juga dikaitkan dgn hati. 4. Seseorang yang bijak akan menggunakan akal dan hati untuk menghasilkan idea yg bernas. 5. Keputusan hasil penggunaan kemahiran berfikir harus memberi natijah yg positif kepada diri sendiri serta orang lain. 6. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengajak manusia untuk berfikir. 7. Ahli bijak pandai juga amat menekankan konsep berfikir.

KEPENTINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Aspek yang penting untuk belajar berfikir adalah keupayaan memindahkan kemahiran yang sudah dipelajari kepada situasi yang lain(baru). 2. Kemahiran berfikir penting dalam proses meninggikan lagi keupayaan menangani masalah kerana melaluinya kita dapat mengawal, menentukan arah dan mengukur kemajuan tindakan. 3. Kita juga dapat menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dgn lebih produktif.

4. Penting kita dapat menggunakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang terurus dalam kehidupan.

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH


1. Socrates: menekankan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang untuk menjana idea yang bernas. 2. Untuk menggalakkan seseorang berfikir, soalan aras tinggi harus digunakan. 3. Soalan aras tinggi digunakan untuk mencapai jawapan yang bernas : Mengapa Kenapa Bagaimana 4. Soalan aras rendah : Siapa nama awak? Bila Siapa 5. Idea Socrates telah dikembangkan oleh anak murid beliau seperti Plato dan Aristotle (ahli falsafah Greek). 6. Pada 1956, Bloom memperkenalkan istilah Aras Pemikiran (Taksonomi Bloom). Taksonomi Bloom o Pengetahuan Untuk mengingat kembali sesuatu istilah, fakta atau konsep. Cth : siapa nama awak? Bakar o Pemahaman Kebolehan menerapkan istilah, fakta atau konsep dlm situasi yg berlainan dgn perkataan sendiri. Cth : jelaskan makna fotosintesis o Aplikasi Kebolehan menggunakan konsep dan istilah dlm situasi yg baru. Cth : anda dibekalkan dgn alat untuk proses fotosintesis, cuba lakukan... o Analisis Kebolehan membahagikan konsep atau kaedah kpd bahagian2 dan mengenalpasti perkaitan antaranya. Cth : fotosintesis perlu air, cahaya dsb. o Sintesis 4

Kebolehan mencantumkan unsur2 supaya mendapat satu corak yg bermakna. Cth : pelajar2 diberi maklumat dan data.

o Penilaian Kebolehan menilai idea, konsep @ tindakan. 7. Krathwohl et.al (1964) menghasilkan taksonomi domain afektif dalam proses berfikir. o Maklum balas ttg perasaan : Geram Mata merah Menangis o Maklum balas ttg emosi : Sedih Kecewa o Ada pendirian dan sikap terhadap sesuatu perkara.

DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Presseisen (1987) mengandaikan pemikiran sebagai aktiviti mental di mana pengetahuan diperoleh dan diolah melalui proses penaakulan. 2. Ruggerio (1988) sependapat dengan kenyataan di atas tetapi menambah bahawa proses pemikiran mesti ada tujuan atau matlamat. Individu juga perlu mempunyai keupayaan untuk mengawal proses berkenaan. 3. Chaffee (1988) mendefinisikan pemikiran sebagai aktiviti mental yang mempunyai tujuan yang tersusun serta melibatkan individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain. 4. Swartz (1989) menekankan bahawa kebolehan berfikir dengan berkesan dalam sesuatu bidang pengkhususan akan terhalang jika pengetahuan individu terhad. Pemikiran memerlukan kebolehan mencari maklumat yang ada dalam ingatan dan menyepadukannya dengan maklumat baru. Proses ASIMILASI dan AKOMODASI terlibat dalam keseimbangan (EQUILIBRIUM) memperoleh pengetahuan (Piaget, 1952) 5. Edward de Bono (1976) : kemahiran pemikiran adalah perkaitan dgn pemikiran lateral yang bukan sahaja untuk selesaikan masalah tetapi berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi selesaikan masalah. 6. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka takrifan kemahiran berfikir dapat disimpulkan sebagai :

PEMIKIRAN : Proses mental yang memerlukan pengetahuan. Melibatkan pengolahan kemahiran mental tertentu. Digunakan untuk menyelesai masalah. Menentukan tingkah laku yg dihasilkan. Merupakan sikap yg ditunjukkan.

KEPENTINGAN BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITIS


1. Merealisasikan Wawasan 2020 dan hasrat mencapai negara maju. 2. Memupuk dan mewujudkan pemikiran yg baik. i. Kesimpulan yang dibuat boleh dipercayai ii. Keputusan yang dihasilkan lebih bijak. iii. Perkara dapat dikaji lebih mendalam. iv. Kritikan yang dibuat lebih membina. 3. Memperkembangkan daya intelek. 4. Mengelakkan kesilapan berfikir. i. Terburu-buru : tidak meluangkan masa untuyk meneliti factor yang terlibat ii. Sempit : tidak menggunakan maklumat yang mencukupi iii. Kabur : tidak mengorganisasi maklumat dan pemikiran dengan jelas iv. Bercelaru : tidak mempertimbangkan semua faktor secara sistematik

DOMAIN KOGNITIF
1. Bloom (1956) mengkategorikan domain kognitif kpd 6 aras : Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian aras tinggi (high order or divergent ) aras rendah (low order or convergent )

2. Beyer (1992) mengemukakan model Functional Thinking. Lingkaran 1 : Mengingat & menyimpan fakta Lingkaran 2 : Memproses & penaakulan Lingkaran 3 : Pemikiran kritis & kreatif Lingkaran 4 : Menyelesaikan masalah, membuat keputusan & menjana konsep. Metakognitif

Meta kognitif

pengetahuan dan kesedaran yang wujud pada seseorang yang membolehkan mengawal proses berfikir serta aktiviti yang dijalankan.

DOMAIN AFEKTIF
1. Domain Afektif menekankan kepentingan elemen perasaan, kepercayaan, keyakinan diri dalam membuat keputusan, memberikan pendapat, membentuk personaliti dan pegangan hidup seseorang. 2. Krathwohl et.al (1964) mengkategorikan domain afektif kpd : Penerimaan ( receiving) Tindak balas (responding) Menilai (valuing) Menyelaras sistem nilai (organizing a value set) Mengamalkan sesuatu mengikut sistem nilai yang kompleks.
Peringkat Afektif 1 Penerimaan (Pemerhatian`) 5. Mengamalkn / Perwatakan oleh sesuatu nilai atau kompleks nilai. Contoh Aktiviti Tingkah Laku Membina sikap toleransi terhadap pelbagai kaum dan bangsa. Mendengar pertuturan berkaitan dengan agama, bangsa dan adat resam kaum lain. Menunjukkan kesediaan dan kerelaan bekerjasama dengan orag lain. Mematuhi undang-undang lain jalan raya Meminati persekitarannya- puas hati membantu menjaga lanskap. Berkerjasama sacara aktif untuk mengaturkan persembahan. Setia kepada sesuatu kumpulan sebagai seorang ahli. Penerimaan peranan agama dalam kehidupan sendiri dan keluarga. Membentuk teknik mengawal perasaan yang terdapat dalam kebudayaan kita. Menerima mengikut batasan kebolehan, minat dan keadaan fizikal. Sedia mengubah pertimbangan, atau tingkah laku mengikut maklumat baru. Menggunakan cara yang objektif dan perancangan sistematik untuk mengatasi sesuatu. Membentuk tingkah laku berdasarkan prinsip-prinsip etika untuk panduan kehidupan sehari-hari.

2 . Membuat gerak balas 3. Menghargai/ Menilai

4. Organisasi / Menyelaraskan

6. Morgan & Saxton (1991) mentakrifkan soalan domain afektif sebagai questions of feelings (soalan berasaskan perasaan). 7. Soalan domain afektif memerlukan murid bergerak balas terhadap kenyataan tentang perasaan, emosi, pendapat, sikap dan kepercayaan. Soalan tahap ini dikategorikan sebagai soalan aras tinggi kerana ia melibatkan pemikiran divergent dalam membuat pertimbangan atau memberi pendapat. 8. Cth : Lagu NegaraKu dimainkan. 8

Penerimaan : Mendengar dan hormat lagu itu Tindak balas : Turut sama menyanyikan Nilai : Meneliti nilai-nilai dalam lagu itu Selaraskan : Menyesuaikan nilai diri dengan nilai dalam lagu Mengamalkan: Nilai dalam lagu dapat diterap dan diamalkan dalam kehidupan

KECERDASAN EMOSI (EMOTIONAL INTELLIGENCE)


1. Mayer & Salovey (1990) mengkategorikan EQ kepada 6 domain : a. Kesedaran kendiri (self-awareness) :Keupayaan menyedari sesuatu perasaan b. Mengendalikan emosi :Berkebolehan mengendalikan emosi, perasaan dan sikap dalam mengambil sesuatu tindakan c. Timbang rasa : Keprihatinan terhadap perasaan dan pendapat orang lain d. Perhubungan :Kebolehan berhubung dan sedar jenis perasaan yang ingin dikongsi dengan orang lain e. Kerjasama : Kebolehan meletakkan diri apabila bertindak sebagai pemimpin atau pengikut f. Menyelesaikan konflik :Menggunakan kebolehan emosi untuk menyelesaikan masalah 2. Goleman (1995) menyatakan EQ terdiri daripada beberapa faktor : i. Kawalan diri :Kebolehan mengenalpasti perasaan sendiri dan orang lain ii. Regulasi emosi: :Kebolehan mengendalikan emosi, perasaan, sikap dan sesuatu tindakan mengikut cara yang bersesuaian dan seimbang iii. Motivasi diri :Kebolehan menangguhkan rasa puas hati yang merangkumi harapan dan keinginan untuk mencapai kejayaan iv. Empati: : Menyedari dan sensitif terhadap perasaan dan emosi org lain v. Mengendalikan hubungan 9

:Kemahiran bersosial yang membantu seseorang berinteraksi secara berkesan dengan orang lain 3. Pengetahuan tentang EQ menjadikan pelajar lebih stabil dalam perhubungan dan interaksi sosial. Kecerdasan ini juga merangkumi: a) Tidak hanya bermaksud untuk menjadi baik b) Tidak hanya bermaksud memberi kebebasan menerajui perasaan c) Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeza d) Tahap kecerdasan EQ berkembang sepanjang hidup

PEMIKIRAN REFLEKTIF
1. John Dewey (1911) manakrifkan pemikiran reflektif sebagai pengiktirafan sesuatu kepercayaan atai ilmu pengetahuan dalam lingkungan dasar yang memperkuatkan keyakinan tersebut dan kesimpulan yang boleh diandaikan darinya. 2. Lambright (1995) mengaitkan pemikitan reflektif dgn pemikiran kritis. Pemikiran ini memberi penekanan terhadap tujuan atau maksud / idea yang ingin disampaikan. Justeru untuk berfikir secara reflektif para pelajar perlu diberi latihan yang menggalakkan pemikiran secara kritis. Pemikiran ini akan dapat memperluaskan kefahaman seseorang tentang sesuatu idea, isu atau sistem nilai. 3. West (1996) menyenaraikan kebolehan dalam pemikiran reflektif : a. Mengenalpasti kesimpulan b. Mengenalpasti sebab dan bukti c. Mengenalpasti bahasa yang kabur d. Mengenalpasti konflik dan nilai e. Menilai penaakulan berdasarkan statistik f. Menilai persampelan dan pengalaman g. Menilai penaakulan secara logik 10

h. Mengenalpasti maklumat yang tertinggal atau tersingkir i. Kebolehan menyuarakan pendapat melalui cara yang berhemah. KESIMPULAN : Pemikiran reflektif adalah merangkumi kebolehan memahami fakta, idea, mengaplikasi prinsip, menganalisa, membuat sintaksis dan kebolehan menilai.

METAKOGNITIF
1. Metakognitif ditakrifkan sebagai elemen yang mempunyai kaitan rapat dengan kesedaran yang wujud pada seseorang yang membolehkannya mengawal proses berfikir dan aktiviti yang sedang dijalankan. Ia merupakan kebolehan seseorang mengaplikasi strategi, membuat perancangan, menganalisis, dan menilai bagi melahirkan idea atau membuat sesuatu. 2. Brown (1980) menakrifkan metakognitif sebagai kesedaran atau pengetahuan seseorang untuk mengawal proses berfikir dan aktiviti pembelajaran yang dilakukannya. 3. Gardner (1992) berpendapat kebolehan mengawal proses berfikir dipengaruhi oleh faktor umur dan pengalaman seseorang. 4. Beyer (1992) menjelaskan metakognitif merangkumi kebolehan seseorang untuk merancang, membuat pemantauan dan menilai sesuatu keputusan atau kenyataan yang ingin diutarakan. Ia terletak di lingkaran luar kemahiran kognitif. KESIMPULAN : Metakognitif adalah kebolehan seseorang dalam mengaplikasi strategi yang betul dalam proses melahirkan idea tetapi ianya bukan buah fikiran yang dihasilkan.

11

Terdapat tiga perkara yang dikawal dalam proses metakognisi iaitu; i) ii) Perancangan: Kebolehan menyatakan matlamat, memilih operasi, mengatur operasi, dan mengenal pasti halangan. Pengkonsepan: Kebolehan diri untuk sentiasa sedar tentang matlamat, menentukan aktiviti dan operasi seterusnya, mengesan kesilapan atau halangan dan tahu cara mengatasinya. iii) Penaksiran: Kebolehan menilai tahap pencapaian matlamat, menilai kesesuaian prosedur, dan kualiti hasil kerja. Rumusan: Secara amnya, Kemahiran Berfikir dibahagikan kepada 2 domain iaitu Kemahiran Berfikir secara kritis dan Kemahiran Berfikir secara kreatif. Kesemua Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif akan digunakan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Kemahiran Berfikir Secara KritisDan Kreatif

Kemahiran Berfikir Secara Kritis 1. Membanding dan membeza 2. Membuat kategori 3. Meneliti setiap bahagian 4. Menerangkan sebab 5. Menyusun mengikut turutan 6. Mengusul periksa andaian 7. Membuat inferens 8. Membuat ramalan 9. Mengesahkan sumber maklumat 10. Membuat generalisasi 11. Membuat kesimpulan

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif 1. Menjana dan menghasilkan idea baru 2. Mencipta metafora (perumpamaan) 3. Mencipta analogi (penyamaan) 4. Mencipta definasi

12

Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

HALANGAN KEPADA KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Kegagalan untuk mengenalpasti masalah yang hendak diselesaikan (fahami tugasan). 2. Tidak dapat berfikir diluar pola pemikiran yg biasa (dikonkong oleh ruang yg biasa). 3. Peluang individu mempraktikkan Kemahiran Berfikir.

GALAKKAN KEPADA KEMAHIRAN BERFIKIR


1. Bahan pengajaran yang sesuai, mencabar dan berupaya mencungkil Kem. Berfikir. 2. Kesedaran tentang kepentingan Kemahiran Berfikir dan bagi mewujudkan suasana yang merangsangkan pelajar berfikir. 3. Penyelesian masalah perlu melibatkan pelbagai pihak.

KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM MENYATAKAN PENDAPAT


1. Kemahiran Berfikir dapat digunakan untuk menyakinkan seseorang dalam mengemukakan dakwaan dan memberikan hujah. Cth: ejen insurans. 2. Ciri ciri dakwaan : a. Terdiri daripada ayat-ayat pernyataan. Cth: kemahiran berfikir itu mudah. b. Mempunyai nilai kebenaran samada ayat itu benar atau tidak benar. cth:ayat arahan c. Kenyataan tersebut dalam bahasa yang difahami. 3. Pernyataan hujah : a. Bertujuan untuk menyakinkan dakwaan b. Isu bagi sesuatu hujah dikenali sebagai penutup hujah (kesimpulan). c. Kenyataan yang menyokong sesuatu hujah dan menghala ke arah kesimpulan dikenali sebagai PREMIS Contoh 1 : Nyatakan samada pernyataan dibawah boleh dianggap dakwaan atau bukan. 13

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lassie adalah seekor anjing. --Dia seorang pemuda yang tinggi --Ringan tangan berat perut --sampai hati awak tuduh saya begitu --ana, anta, anti, antu --2+ 2 = 5

Nyatakan samada pernyataan dibawah boleh dianggap dakwaan atau bukan. 7. Lassie adalah seekor anjing. --- dakwaan (mpyai nilai kebenaran) 8. Dia seorang pemuda yang tinggi --- dakwaan (mpyai nilai kebenaran) 9. Ringan tangan berat perut --- bukan dakwaan (peribahasa) 10. sampai hati awak tuduh saya begitu --- bukan dakwaan (luahan perasaan) 11. ana, anta, anti, antu --- bukan dakwaan (bhs tak difahami) 12. 2 + 2 = 5 --- dakwaan (nilai kebenaran tidak benar)

Contoh 2 : Nyatakan samada pernyataan dibawah boleh dianggap dakwaan atau bukan. 1. Kambing memang binatang bodoh. Sekiranya seekor terjun masuk gaung, yang lain pun akan ikut sama. Sekiranya ia terbalik ke belakang, ia akan susah hendak bangun semula. a. Adakah ia hujah : Ya Kesimpulan : Kambing binatang bodoh b. Premis : i. Seekor kambing terjun yang lain akan ikut sama ii. Sekiranya ia terbalik ke belakang, susah untuk ianya hendak bangun semula

TEORI DAN PERANAN OTAK


STRUKTUR OTAK
1. Ciri-ciri otak manusia : a) Berat otak lebih kurang 3 paun (1.2 kg) b) Terdiri drpd 78% air, 10% lemak dan 8% protein. 14

c) Mengandungi 100 billion sel saraf (neuron) d) Memerlukan 20% jumlah oksigen yg diperlukan oleh badan. e) Manusia hanya menggunakan sekitar 10% drpd kemampuan otaknya.

2. Struktur Keratan rentas otak.

3. Otak terdiri drpd 4 bahagian dipanggil lobes. a) Occipital lobe (bhg.tengah) : penglihatan b) Frontal lobe (bhg.depan): pemikiran, penaakulan, ingatan, tingkah laku c) Temporal lobe : pendengaran, emosi, tingkah laku, ingatan d) Pariental lobe : intelek, penaakulan, ingatan

15

FRONTAL LOBE

PARIENTAL LOBE

OCCIPITAL LOBE

TEMPORAL LOBE

16

4. Kajian Split Brain a. Roger Sperry (1965) berjaya membuat pembedahan Split-brain b. Beliau berjaya mengasingkan 2 bahagian otak; iaitu Hemisfera Otak Kiri (HOKI) dan Hemisfera Otak Kanan (HOKA).

Kiri -Matematik logic -Bahasa , menulis , membaca -Linear siri -Analisis (analitik)

Kanan -Mengenal secara keseluruhan -Pengambaran cara imaginasi -Kreativiti -sintesis

Contoh : Umur Ahmad 10 tahun lebih tua drpd umur Ali. 3 tahun lagi umur Ahmad menjadi 2 kali ganda umur Ali. Berapakah umur Ahmad dan Ali? Penyelesaian : umur Ali = x 3 tahun lagi : = 2x + 3 , , umur Ahmad = x + 10 = x + 10 + 3

2 ( x + 3) = x + 10 +3 2x + 6 = x + 10 + 3 2x x = 13 6 x=7 Jawapan : Ali = 7 tahun , Ahmad = 17 tahun

17

5. Robert Ornstein (1978) menjalankan kajian membandingkan pergerakan gelombang otak kiri dan gelombang otak kanan. a) Gelombang Beta Peringkat minda sedar. Gelombang otak sangat aktif untuk menyelesaikan masalah, berfikir, mengemukakan pendapat dan menganalisis. Julat 17 39 hertz , sgt aktif Tidak digalakkan buat keputusan terburu-buru dan kurang tepat b) Gelombang Alfa Peringkat beristirehat/bertafakur. Cth : Mandi, Solat, Makan. Julat 8 17 hertz , tenang Keputusan paling tepat dan dapat menyelesaikan banyak masalah c) Gelombang Theta Peringkat sangat penuh istirehat spt yoga. Tidur tidur ayam / separa sedar d) Gelombang Delta Peringkat semasa tidur @ tidak sedar. 6. Paul MacLean (1950) Mengemukakan konsep 3 susunan otak (The Triune Brain Theory).

i. Otal neokorteks : - untuk mengawal dan melaksanakan aktiviti intelek. - kebolehan melihat sebab dan akibat, proses deduksi, dan rumusan. - kebolehan melihat hubungan antara maklumat - kebolehan membuat visual ii.Sistem Limbix : perlakuan emosi, motivasi, mood, dorongan seks, pernafasan dan tekanan darah. iii.Reptilian Kompleks : mengawal perlakuan secara rutin, irama, automatic.(medulla ablogata) 18

7. Ned Herrmann (1975) mengemukakan teori pemikiran keseluruhan otak @ Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI). **** Mengikut teori ini, penggunaan otak boleh diukur dan kecenderungan seseorang untuk berfikir @ belajar boleh mempengaruhi cara dia melihat sesuatu, cara ia memproses maklumat dan cara membuat keputusan. Fungsi otak boleh dibahagikan kepada 4 quadrant : Quadrant A B C D Bahagian Otak Fungsi Hemisfera Kiri Atas Logic, analitik, fakta, kuantitatif Hemisfera Kiri bawah Pengelolaan, urutan, perancangan Hemisfera Kanan Bawah Peramah, kinestetik, perasaan, emosi Hemisfera Kanan Atas Holistic, intuitif, kesepaduan, sintasis

OTAK DAN KECERDASAN


IQ atau kecerdasan intelek boleh didefinisikan sebagai satu ukuran untuk mengukur perbezaan relative yang mampu menentukan tahap intelek berlandaslan ujian yang telah diselaraskan. Ujian intelek yang pertama telah dicipta oleh Alfred Binet dan Theopile Simon pada tahun 1905.

1. Thurstone (1938) Teori Kebolehan Mental Utama a) kefasihan perkataan : kelancaran mengutarakan pendapat dengan kata-kata b) kefahaman verbal : Kemampuan memahami bahan verbal dan perkaitan konsep c) kemampuan mengira : Kebolehan menggunakan fikiran melalui angka d) membentuk visual ruang : Kemampuan mengimaginasi bentuk akhir sesuatu rancangan 19

e) Kemampuan ingatan : Kemampuan mengingat peristiwa yang dialami atau dipelajari f) Kepantasan persepsi : Kemampuan mengenali persamaan dan perbezaan antara objek g) Penaakulan : Kemampuan membuat rumusan dan mempertimbangkan secara logik

2. Sternberg (1988) Teori Kecerdasan Triakik Manusia Subteori kontektual, Subteori eksperential, Subteori komponential. 1. Aspek kontekstual (kecerdasan praktikal, bagaimana kecerdasan digunakan untuk menghadapi perubahan persekitaran dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru dengan mudah) 2. Aspek eksperimen (kreativiti, dapat menghasilkan idea baru dan

menghubungkan kenyataan yang tidak berkaitan) 3. Aspek komponential (analisis maklumat untuk menyelesaikan masalah terdiri daripada perencanaan, pelaksanaan strategi dan perolehan pengetahuan)

3. Howard Gardner (1983) Teori Pelbagai Kecerdasan linguistic, muzikal, logic-matematik, ruang, kinestatik, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, dan emosi.

20

KECERDASAN MUZIK KECERDASAN LOGIK MATEMATIK TEORI KECERDASA N PELBAGAI

KECERDASAN KINESTETIK

KECERDASAN NATURALISTIK KECERDASAN EMOSI

KECERDASAN VERBAL LINGUISTIK

KECERDASAN VISUAL RUANG

KECERDASAN INTERPERSONAL

KECERDASAN INTRAPERSONAL

Sumber kecerdasan adalah faktor mempunyai kecerdasan tersebut

baka dan persekitaran. Setiap individu

pada tahap kemahiran yang berbeza. Tahap

kecerdasan boleh ditingkatkan melalui latihan dan peneguhan.

21

KOMPONEN TEORI PELBAGAI KECERDASAN

Komponen
Kecerdasan Linguistik

Maksud Kebolehan mengguna bahasa, makna perkataan, dan hubungan antara perkataan

Aktiviti boleh dijalankan menulis, membaca, menulis sajak, perbahasan

Kecerdasan ruang

Kebolehan membuat gambaran merumus dalam bentuk dalam minda atau bentuk nyata carta, peta minda, melukis, membuat hiasan, lukisan bangunan Memahami, menghasilkan, dan Bayangkan bunyi burung, peka terhadap struktur muzik bunyi hutan, hasilkan lagu Kemahiran mengguna dan mengkordinasi bentuk badan Kebolehan menaakul dalam matematik dan sains Kebolehan berinteraksi, memahami perasaan, fikiran dan perlakuan orang lain Memahami dan menilai diri sendiri secara mendalam Keupayaan mengenal dan memahami emosi sendiri dan orang lain Menari, bermain bola, aktiviti psikomotor Menyelesaikan masalah matematik, membuat kesimpulan hasil eksp. Aktiviti berkumpulan, perbincangan, berkenalan Reflek diri, kenalpasti matlamat diri dan minat sendiri Dapat memotivasi diri dan mengurus emosi (displin diri)

Kecerdasan muzikal Kecerdasan kinestetik Kecerdasan logikal matematik Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan emosi

22

Kecerdasan naturalistik

Mengenalpasti flora dan fauna Peka terhadap alam sekitar

Minat terhadap hidupan sekeliling

KAITAN PEMAKANAN DENGAN OTAK


1. Fungsi makanan adalah untuk membentuk dendron dan dendrit yang subur dan boleh mencerdaskan otak. 2. Maklumat dalam system saraf dan otak dihantar dalam bentuk impuls saraf dan bahan kimia. 3. Bahan kimia dalam otak ini dikenali sbg neurotransmitter yang terdiri drpd : dopamine, norepinephrine dan serotonin. 4. Ketiga-tiga bahan kimia ini diperolehi drpd bahan makanan. 5. Dopamine dan norepinephrine dikenal pasti sbg bahan kimia kewaspadaan (the alertness chemical) yang terbina drpd asid amino tiroksin dlm makanan berprotein.

Kesan : a) b) c) d) Berfikir dengan cepat terhadap sesuatu rangsangan. Kebolehan kemahiran pemerhatian meningkat Minda menjadi lebih aktif Hubungan antara sinaps lebih cekap membolehkan keupayaan berfikir lebih cepat dan kreatif.

6. Serotonin adalah bahan kimia ketenangan dalam makanan berkarbohidrat. Kesan : dapat mengurangkan kesan stress dan menjadi lebih tenang. 7. Richard Wurtman (1988) memberikan 2 prinsip utama untuk pengambilan makanan dapat meningkatkan daya berfikir. a) Pengambilan bahan protein akan menambahkan asid tiroksin dlm otak dan semakin banyak penghasilan Dopamine & norepinephrine. Potensi otak akan meningkat dam minda menjadi lebih mencabar dan kreatif. b) Pengambilan karbohidrat tanpa diseimbangkan dengan protein akan membentuk lebih bahan serotonin. Anda akan berasa lebih istirehat dan kurang stress. 8. Diet yang seimbang sepatutnya mengandungi 60% kalori daripada karbohidrat, 15% drpd protein dan 25% drpd lemak. Air 2 liter sehari 23

Pastikan keseimbangan alkali dan asid dlm otak ( 50 % - 50% / 60% - 40%) Digalakkan ambil asid lemak spt Omega 3 dan Omega 6.

9. Tempoh biologi dan kesan pemakanan

Tenaga

6 pagi

12 tgh

6 ptg

12 tgh mlm

a) Pengambilan diet protein dan karbohidrat pada tahap tenaga tinggi akan membolehkan tenaga otak meningkat ke aras terbaik. b) Pengambilan diet protein yang banyak dan mengurangkan karbohidrat pada tempo biologi menurun akan membolehkan seseorang aktif semula.

ALAT BERFIKIR
1. Penggunaan alat berfikir membantu meningkatkan kemahiran berfikir. 2. Alat berfikir dpt membantu menyampaikan idea dgn lebih tersusun , jelas dan mudah difahami. 3. Otak akan lebih mudah mengingat jika maklumat dapat disusun dalam suatu corak yang sistematik dan menunjukkan perkaitan konsep. 4. Alat berfikir adl spt peta minda, pengurusan grafik, soalan dan penyoalan, dan Cort 1. 5. Peta Minda. a) diperkenalkan oleh Tony Buzan (1984). b) definisi : lakaran grafik dgn tajuk / isi utama diletakkan di bahagian tengah dan tajuk dan idea yg lain dikembangkan dr sekelilingnya . (ini adalah cara mencatat nota yg ringkas dan berkesan) c) Tujuan penggunaan peta minda : mengorganisasi idea dalam bentuk gambar dan kata kunci (dpt lihat tajuk itu dgn lebih luas) ii) membantu mengingat dgn mudah iii) mencatat nota dgn ringkas dan mudah 24 i)

iv) v)

menseimbangkan penggunaan otak kanan (menggambarkan) dan otak kiri (analisis) mengembangkan kreativiti , organisasi dan persembahan idea. (jadi lebih kreatif, data lebih teratur, idea jadi lebih jelas)

d) Ciri ciri peta minda i) kreatif dan tidak formal (boleh lukis , lorek , gambar yg boleh membantu) ii ) tajuk diletakkan dibhg. tengah (idea-idea lain dikembangkan di luar idea utama) iii) penggunaan warna, anak panah, rajah dan kod utk menunjukkan perkaitan antara tajuk kecil dan tajuk utama

iv) membuat gambaran yg menarik agar otak lebih tertarik e) kegunaan peta minda i) mencatat nota ii) mencatat isi penting dr teks atau bahan yg dibaca iii) perancangan dlm membuat laporan iv) membuat sinopsis v) membuat persembahan hasil perbincangan dan sumbang saran f) Kelemahan peta minda i) hanya difahami oleh segelintir golongan shj. Cth peta minda terlalu ringkas, guna singkatan, bahasa atau perkataan tertentu. ii) kata kunci tak sesuai mengakibatkan sukar utk diingati iii) tiada huraian yg jelas tulis hanya dlm bentuk singkatan iv) terlalu panjang dan kompleks ( berserabut atau berselerak) g) Kebaikan peta minda i) ii) iii) mudah diingati kpd pembuat peta minda dpt dibaca dgn mudah mudah memahami sesuatu konsep 25

iv)

membantu membentuk gambaran mental dpd perkara yg didengari, dilihat, dibaca dan difikirkan.

CARA MEMBINA PETA MINDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tuliskan tajuk ditengah tengah kertas Lukis beberapa garisan atau apa jua bentuk utk melingkungi tajuk Letakkan imej berwarna utk menggambarkan tajuk. Buat garisan, ranting atau cabang berdasarkan tajuk utama Buat garisan halus dari garisan yg besar Gunakan satu perkataan atau kata kunci Gunakan symbol tertentu atau gbr utk menunjukkan makna yg lebih jelas. Cth lukis gbr orang tidur. 8. Warnakan garisan dan symbol dgn warna terang cth : gbr buluh utk menerangkan kegunaan buluh.

5. Penggunaan Grafik (PG) a) Definisi : Pola penyusunan yg mewakili hubungan antara maklumat bagi sesuatu idea. Ia merupakan satu bentuk ilustrasi utk melihat sesuatu idea dgn pemikiran yg lebih sistematis, jelas dan berkesan. b) Prinsip: Proses pembelajaran dan ingatan menjadi lebih mudah jika otak menerima rangsangan dlm bentuk pola atau grafik. c) Tujuan PG : i) berbentuk grafik yg perlu diisi dgn maklumat berkaitan tajuk ii) membantu mengurus dan menyusun pemikiran menjadi lebih sistematik dan berkesan. d) Cara PG dpt bantu susun idea : 1. dpt membantu kita melihat perbezaan sesuatu perkara dgn tepat 2. dpt membentuk klasifikasi dgn lebih tersusun 3. dpt menerangkan proses/ aliran dgn lebih sistematik 4. mengelakkan maklumat yg penting dr tercicir 5. menjadikan kita lebih berfokus 6. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dgn tepat 7. mengelakkan berfikir scr kabur, sempit, terburu-buru dan bercelaru. e) Contoh Pengurusan Grafik 1. membanding dan membeza. 2. membuat kategori 3. meneliti bahagian kecildan keseluruhan 4. menerangkan sebab dan akibat 5. mengusul periksa andaian 26

6. Soalan dan Penyoalan a) Definisi : alat rangsangan utk mendapatkan maklumat, meninjau kefahaman, mencungkil minat, menilai kebolehan dan pencapaian seseorang. b) Prinsip: Proses berfikir akan meningkat apabila soalan tahap tinggi digunakan. c) Tujuan soalan dan penyoalan : i) memperkembangkan proses berfikir ii) mengumpul dan menganalisis maklumat iii) menggalakkan pemikiran metakognitif iv) menggalakkan pencetusan idea dan penggunaan idea v) mengenal pasti objektif pengajaran tercapai vi) menilai kemajuan pembelajaran d) Jenis jenis soalan : i) soalan bertumpu dan mencapah

Soalan bertumpu jawapan terhad dan didapati scr langsung dlm teks Soalan mencapah jawapan terbuka dan tak terhad kpd teks Ciri-ciri soalan bertumpu dan mencapah Ciri ciri SOALAN BERTUMPU Ciri ciri SOALAN MENCAPAH

1. Mempunyai satu jawapan 1. Pelbagai jawapan cth soalan : Osni belajar di sekolah cth soalan : Apakah pandangan kamu mana? thdp Osni? 2. Terhad kpd teks cth soalan : Siapakah ayah Osni dalam cerita itu ? 2. Terbuka luas cth soalan : Pada pandangan kamu mengapakah ayah Osni melarang Osni berkawan dgn Amran dan Atan ?

3. Tersurat 3. Tersirat cth soalan : Siapakah yg mencuri buah cth soalan : cuba cari beberapa bukti rambutan itu ? utk menunjukkan bahawa Osni budak yg jujur ? 4. Berbentuk mengingat kembali 4. Berbentuk Taakulan Cth soalan : Nyatakan nama kawancth soalan : Mengapakah kawan disayangi oleh rakan-rakannya? Osini 27

Osni yang menyanyanginya.

5. Lebih Objektif 5. Lebih subjektif cth soalan : Adakah Osni cerdik ? cth soalan : nyatakan (A) bg jawapan betul dan (B) i) Jika kamu menjadi Osni apakah yg bg jawapan salah akan kamu lakukan ? ii) Pada pandangan kamu mengapakah ayah Osni sangat saying pada Osni? iii) Cuba anda ramalkan , apakah yg akan berlaku jika Osni tidak lari bersembunyi? ii. Soalan Aras Taksonomi Bloom a) b) c) d) e) f) pengetahuan pengalaman aplikasi analisis sintesis penialaian

iii. Soalan dengan Teknik Penyoalan Socrates (soalan Socrates) soalan sgt penting utk menjana sesorang berfikir dgn lebih kritis melalui penyoalan, pemikiran pelajar akan tercambah dan akan dilebarkan membahagikan soalan kps beberapa jenis a) soalan utk mendapatkan penjelasan cth : Apakah yang anda maksudkan dgn pengganas?

b) soalan utk menyiasat andaian cth : Apakah andaian anda tentang kes bunuh sekarang? c) soalan utk menyiasat sebab dan bukti cth : Bagaimana kita dapat memastikan dakwaan ini benar? d) soalan utk mendapatkan pandangan cth : Mengapakah kamu membuat pilihan tersebut? 28

e) soalan utk menyiasat implikasi dan kesan cth : Apakah kesan daripada tindakan mengharamkan konsert? f) soalan mengenai soalan (metakognitif) cth : Mengapa soalan ini penting ?

ALAT BERFIKIR CORT


a) diperkenalkan oleh Edward de Bono (1997) Beliau telah memperkenalkan cort pada 1970-an dan tlh memperkenalkan 6 cort (6 jenis projek) Menghasilkan tidak kurang 30 buah buku berkaitan kemahiran berfikir Menggunakan konsep literal thinking (meluaskan pandangan) dan vertical thinking (melihat secara mendalam) b) Cort bermaksud Cognitive Research Trust. c) Cort 1 bertujuan utk meluaskan persepsi (pandangan) seseorang ttg sesuatu idea dan dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. mengorganisasi proses berfikir pemikiran kritis (kritik) pemikiran kreatif (hasilkan sesuatu yg baru) maklumat yg diterima dan kesan efektif (perasaan) tindakan

Cort 2 Cort 3 Cort 4 Cort 5 Cort 6

d) 5 ciri Pemikiran Lateral I. melibatkan proses evolusi, intuisi (apa yg difikirkan) dan II. idea yg dihasilkan mesti idea baru & asli (jangan tiru) III. tidak semestinya ada hubungan yang mesti wujud. IV. idea sumbangsaran / brainstorming). 29

V. terdapat perubahan anjakan paradigma VI. Penyelesaian masalah yg tidak konvensional (tidak mengikut cara biasa )

Cort 1 ada 7 teknik Bil Teknik Cort 1 Langkah Perlaksanaan Contoh Perlaksanaan

PMI (Plus Minus Interesting) Luas fikiran ttg cadangan, Jangkamasa disebut PMI (Baik Buruk idea dgn :sekolah dilanjut Menarik) kpd pukul 5 petang senaraikan semua yg baik, buruk,menarik membuat keputusan berdasarkan penilaian di atas CAF (Consider All Factors) ambil kira semua faktor sblm buat keputusan pelajar senaraikan semua Semua Universiti faktor memakai uniform membuat pertimbangan setiap factor (serentak baik/buruk) menentukan keputusan meneliti kesan jangka Komputer panjang dan pendek menggantikan guru yg akan berlaku utk tindakan yg diambil. kesan ikut jangka masa a) j/masa terdekat = 5 tahun b) j/masa panjang > 5 thn

C & S (Consequence and Sequel) Kesan dan akibat

30

AGO (Anis, goals,objective) Tujuan,matlamat, objektif mesti jelas elak terpesong bersifat khusus(spesifik) bersifat realistic dan boleh diukur (guna kata kerja)

Hari sentiasa fokus dan Rancangan Kantin. menumpukan perhatian kpd tujuan Apakah AGOnya? asal dgn bertanya apa AGO rancangan kita?

(senaraikan seberapa byk yg **AGO yg baik tdp pkr boleh rancang dan menilai semua idea dr pelbagai tindakan yg komprehensif (jelas) sudut dan perspektif ). ***digunakan bersama CAF dan C&S

FIP (First,Important,Priorities) Utama, Penting, Prioriti

mengenalpasti dan Merancang menentukan yg perbelanjaan terpenting yg perlukan bulanan tindakan (keutamaan).

APC (Alternative, Possibilities,Choices) Alternatif,Kemungkinan,Pilihan

Memikirkan beberapa kemungkinan serentak dlm menyelesaikan masalah.

Kemerosotan pencapaian pelajar cari penyelesaiannya

OPV (Other Peoples View) Pandangan orang lain setiap org ada pandangan berbeza

Umur bersara Mengambilkira dinaikkan kpd 65 pandangan org lain sms membuat tahun keputusan.Bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi org lain.

31

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS


1. Perkataan kritis berasal daripada bahasa Yunani, kritikos yang bermakna mampu menilai.

2. Definisi kemahiran berfikir secara kritis : Pemikiran kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

3. Pemikiran kritis juga merupakan: proses pemerhatian yang aktif bagi mengumpul maklumat untuk menilai dan bertindak pemikiran refleksi yang memberikan fahaman baru pentafsiran pengetahuan berasaskan pemerhatian dan penilaian proses memahami fenomena dan konsep berasaskan bukti dan penaakulan suatu cara penilaian yang menuntut pemikir mengawal pemikirannya (metakognitif)

4. Kelebihan penggunaan pemikiran kritis: untuk mengumpul seberapa banyak maklumat menilai betul atau salah sesuatu idea meningkatkan pemahaman dan keupayaan menggunakan maklumat dengan lebih berkesan 32

membuat keputusan atau pilihan yang lebih tepat membuat pertimbangan yang lebih rasional

5. Ciri-ciri individu berfikiran kritis: a) Reaktif : gerakbalas terhadap idea yang sedia ada b) Penilaian : menentukan sesuatu idea patut dipercayai c) Analisis : mencari huraian yang lebih tepat, terperinci, dan difahami d) Logik : menaakul secara logik dan bersepadu dengan andaian e) Kesimpulan : dibuat setelah yakin tentang kebenaran andaian f) berfikiran terbuka dan luas 6. Pemikiran kritis berguna untuk menilai dan memperbaiki idea yang sudah sedia ada. Melalui pengurusan lisan individu berfikiran kritis mampu mencari: Di mana silapnya? Di mana salahnya ? Di mana kelemahnya? Di mana kebaikkannya ? Di mana kekuatannya ? Di mana yang tidak selaras ? Di mana yang bertentangan ? Adakah alasannya betul ? Adakah analisisnya tepat ? Adakah kesimpulannya memadai ?

7. Untuk mencapai kemahiran kritis ini seseorang perlu menguasai kemahiran mikro yang berkaitan iaitu;

33

Membanding dan membeza Membuat kategori Menyusun mengikut urutan Meneliti setiap bahagian kecil dan keseluruhan Menerangkan sebab kritis peringkat rendah

Membuat ramalan Mengusul periksa andaian Membuat inferens Mengesahkan sumber maklumat Membuat generalisasi Mencari sebab dan membuat kesimpulan kritis peringkat tinggi

Kemahiran Dalam Pemikiran Kritis:

1. Membanding dan membeza Definisi: meneliti pelbagai persamaan dan perbezaan antara dua objek, peristiwa, idea, organisma dan institusi berdasarkan aspek-aspek tertentu.

Tujuan : a) mempelajari dua atau lebih perkara serentak b) memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas c) membantu membuat keputusan dengan lebih bijak d) mengklasifikasi data e) membuat generalisasi dan membina konsep

34

2. Membuat kategori: Definisi : mengelompokkan maklumat ke dalam kumpulan atau kelas tertentu mengikut ciri sepunya. Tujuan: a) mengesan ciri sepunya b) menyusun mengikut ciri c) memudahkan mencari maklumat d) menerangkan sesuatu mengikut kategori e) membuat analisis atau merangka untuk penulisan 3. Menyusun mengikut urutan: Definisi: keupayaan mengatur perkara mengikut susunan atau urutan tertentu Tujuan: a) memilih susunan yang sesuai mengikut keutamaan dan tujuan b) memudahkan cara penyimpanan ddan pemerolehan maklumat 4. Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan Definisi: keupayaan melihat dan memahami perhubungan, perkaitan, kepentingan dan pertalian antara bahagian kecil dengan keseluruhan. Tujuan: a) menentukan fungsi bahagian kecil b) mengaitkan setiap fungsi bahagian kecil dengan keseluruhan 5. Menerangkan sebab i. ii. Definisi: menggunakan minda untuk mengkaji dan menjelaskan sebab kejadian berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah Tujuan: mencari pelbagai punca mengapa sesuatu perkara berlaku memberi sebab sebenar untuk mengesahkan kemungkinan

35

1. Membuat ramalan 1. Definisi: membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan bukti dan maklumat 2. Tujuan: a) membuat persediaan tertentu untuk mengalami peristiwa baru b) membuat keputusan awal berdasarkan maklumat dan bukti c ) mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin 2. Mengusul periksa andaian Definisi: menyiasat dan memeriksa sama ada sesuatu andaian yang telah dibuat benar atau tidak berdasarkan bukti Tujuan: i. memeriksa sesuatu andaian benar atau tidak ii. membuat keputusan berdasarkan hasil andaian yang telah diperiksa 3. Membuat inferens Definisi: membuat kesimpulan berdasarkan maklumat, bukti, atau pola tertentu Tujuan: i. membuat kesimpulan berdasarkan maklumat, alasan dan bukti yang kukuh ii. merumuskan berdasarkan pola maklumat yang tertentu 4. Mengesahkan sumber maklumat Definisi: menentukan sama ada punca sumber maklumat boleh diterima atau dipercayai 36

Tujuan: i. menentukan ketepatan maklumat ii. meningkatkan kemahiran dalam mengumpulkan maklumat

5. Membuat generalisasi Definisi: membuat kesimpulan umum berdasarkan maklumat yang menyeluruh dan konsisten Tujuan: i. menggunakan sampel yang bersesuaian dengan objektif ii. memilih sampel yang dapat mewakili perkara yang ingin dikaji 6. Mencari sebab dan membuat kesimpulan Definisi: menganalisis dan menilai sebab bagi mencari kesimpulan yang lebih tepat Tujuan: i. membuat keputusan berdasarkan analisis maklumat ii. mengemukakan hujah dan cadangan yang lebih baik iii. berfikiran lebih terbuka dan tidak bertindak terburu-buru .

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF


Definisi KBSK Pemikiran kreatif adalah kecekapan atau keupayaan minda utk menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yg baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. Definisi Ahli Fikir

37

a) Edward deBono : Bringing into being something that was not there before. (menghasilkan sesuatu yg tidak wujud sebelumnya) b) Prof. Engku Aziz : If everybody is thinking a like then no body is thinking at all.

Ciri ciri idea yang KREATIF provokatif.

- baru, asli, pelbagai, luar biasa, bernilai dan

Ciri ciri ORANG yang kreatif :


1) Berfikiran terbuka - tak terkonkong dgn idea org lain dan melampaui had

batasan pemikiran biasa.


2) Sanggup menerima kritikan dan risiko 3) Keinginan yg tinggi 4) Tidak mudah putus asa 5) Berani membuat keputusan cth Dr.Mahathir :

Buat kereta proton saga, buat jambatan pulau pinang, KLCC dan KLIA

6) Suka menjelajah dan meneroka idea baru 7) Mempunyai perasaan ingin tahu yg kuat 8) Suka berkhayal

cth Albert Enstern menyatakan makmal terbesar adl pemikiran (otak)

9) mempunyai ego yg kuat (mesti ada alasan yg kuat)

FASA-FASA terlibat dlm KBS KREATIF 4 FASA a) Fasa Penyediaan


Merupakan fasa mengumpul maklumat, buat kajian dan mendapatkan data

38

(minta pendapat orang lain)

b) Fasa Pemeraman (peram-busuk)


Berfikir scr separuh tidak sedar Berfikir sambil buat aktiviti lain Proses berfikir tanpa disedari (masa buat aktiviti lain)

c) Pencetusan
Idea datang / mendapat idea scr tiba-tiba Idea tercetus scr tiba-tiba (ilmu ini rezeki)

d) Fasa Pengesahan
Sahkan idea nilai idea bpandukan criteria utk mgesahkan kebolehgunaan idea tsb

KEMAHIRAN MIKRO 1. Menghasilkan idea baru mencipta sesuatu yg baru dan kreatif atau sentiasa mencari alternatif baru yang tak difikirkan oleh orang lain. Teknik mengembangkan idea-idea kreatif

Cara memupuk pemikiran kreatif

Mencari idea alternatif cara mdapatkan idea baru


a) Keluar dr idea biasa b) Mencari idea yg baru c) Akt. sumbang saran d) Meperolehi idea malalui ilham, mimpi atau berkhayal

Mengembangkan idea asas mjadi idea yg lebih produktif Alex Osborn (1963) mempelopori teknik mengembangkan idea :a) Ubah warna , rupa , bentuk b) Kecilkan apakah kesan dikecilkan

39

c) Besar apakah kesan dibesarkan d) Ganti apa yg boleh ditukar e) Atur semula susunan asal diubah atau dipusingkan f) Terbalikkan g) Gabungan cth handphone Cth :- pelbgai penggunaan meja menggunakan teknik Osborn 2. Mencipta Analogi (ingin membentuk pemahaman ttg sesuatu konsep) Scr mengkaitkan konsep tsb dgn konsep lain yg mpunyai cirri yg sama Cth pelajar garang menakutkan : Azizah macam harimau 3. Mencipta metafora banyak figuratif / bahasa gabungan yg dicipta utk menyatakan makna sesuatu perkara dlm menggunakan kata yang lain. Menggunakan makna dgn perkataan yg lain 4. mencipta definisi beri maksud ttg sesuatu makna atau konsep dgn menggunakan perkataan sendiri yg difahami. Cth memahami pelbagai definasi dpd pelbagai tokoh BEZA KRITIS DAN KREATIF KRITIS 1. menilai idea yg sedia ada 2. melibatkan logik dan rasional 3. membuat analisis dan menilai utk memahami KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH 1. Maksud Masalah : Masalah adalah situasi yg dialami oleh individu apabila ia menghadapi kekangan (rintangan) untuk mencapai sesuatu matlamat. 2. Rajah Masalah : Bagaimana utk mencapai matlamat KREATIF 1. menghasilkan sesuatu yg baru 2. mengembangkan daya kreativiti mendapatkan idea 3. melihat scr menyeluruh

utk

Masalah

Rintangan

Matlamat 40

(a) . Kenalpasti bentuk masalah (i) Masalah Berstruktur (well-defined) masalah yg jelas dan tdp maklumat yg lengkap (ii) Masalah tidak berstruktur (ill-define) masalah yg kabur, tidak berstruktur dan tidak teratur jalan penyelesaiannya. (b) . Kenalpasti cara untuk bertindak balas ke atas rintangan. Semakin kreatif seseorang semakin mudah utk mengatasi rintangan. (c ). Mencapai matlamat 3. Kemahiran menyelesaikan masalah memberi faedah :i) Boleh bertindak secara rasional dan objektif (perlu melihat sebab dan rintangan) ii) Mengamalkan proses penyelesaian masalah yg sistematik iii) iv) masalah 4. Definisi berdasarkan pendapat pengkaji dan ahli fikir George Polya (ahli Matematik sistematik dan saintifik) - Penyelesaian masalah bermaksud mencari jalan keluar dpd kesulitan jalan yg dikelilingi Membantu meningkatkan kemahiran berfikir scr kritis dan kreatif Meningkatkan keyakinan diri dlm menghadapi dan menyelesaikan (sumbangsaran)

41

penghalang, mempunyai matlamat yg tidak difahami dgn serta merta. Langkah yg dicadangkan ialah :a) Memahami dan mengenalpasti masalah b) Membuat perancangan c) Melaksanakan perancangan d) Menyemak semula Asas membuat keputusan (George Polya) 1. Apa masalah pokok 2. Buat perancangan senaraikan rintangan, bgm hadapi rintangan 3. Laksanakan rancangan 4. semak semula / menilai keputusan Woolfolk - Penyelesaian masalah didefinisikan sbg membuat formulasi thd jawapan2 baru, meneroka aplikasi-aplikasi mudah dpd aturan yg tlh dipelajari sbl ini utk mencipta satu penyelesaian. - Penyelesaian masalah adl apa yg berlaku apabila respons yg rutin atau serta merta tidak lagi sesuai utk situasi mereka. -Terdapat 4 peringkat penyelesaian masalah iaitu : a) Memahami dan menggambarkan masalah b) Memilih dan merancang penyelesaian c) Melaksanakan perancangan d) Manilai hasil atau keputusan Beyer Langkah2 yg dicadangkan :42

a) Menyelesaikan masalah b) Mendifinisikan / Menyatakan semula masalah c) Merancang dan memilih rancangan (alternative) d) Melaksanakan perancangan e) Menilai keputusan lihat perancangan sama atau tidak dgn apa yg diperlukan Green dan Knippn 1. Menentukan matlamat apa matlamat kita? 2. Kenalpasti masalah 3. kenalpasti rintangan / kekangan 4. kenalpasti alternative atau pilihan 5. menilai pilihan 6. membuat pilihan thd alternative 7. membentuk perlaksanaan Komponen Penyelesaian Masalah Utk penyelesaian masalah yg berkesan , seseorang itu memerlukan beberapa kemahiran: a) Kemahiran atau strategi generic iaitu kefahaman dan kemahiran dlm proses2 yg terlibat dlm menyelesaikan sesuatu masalah. (langkah 2 menyelesaikan masalah) b) Kemahiran atau strategi khusus ttg kdg subjek iaitu pengetahuan dlm aspek teknikal subjek yg hendak diselesaikan (kemahiran teknikal ttg subjek) c) Pengetahuan ttg masalah yg hendak diselesaikan bagi menentukan maklumat yg perlu diperoleh d) Kesedaran metakognitif bg mengawal, memantau dan menilai sesuatu aktiviti yg sedang dilakukan agar lebih berkesan. (mengawal proses berfikir) 43

Syarat2 utk menyelesaikan Masalah 1. Faham masalah dgn berkesan 2. Yakin kebolehan diri sendiri 3. Analisis masalah dgn terperinci dan teliti 4. Bertenang dan terus berfikir 5. Sabar dan tidak mudah putus asa 6. Elakkan meletakkan had atau sempadan dlm berfikir semasa menyelesaikan masalah ( pemikiran diluar pola pemikiran biasa) Halangan Mencapai Penyelesaian Masalah 1. Gangguan dpd maklumat yg tiada kaitan cth : dadah berkait dgn mslh lain
cth social, taraf hidup. (ill-define)

2. Memerhatikan objek hanya setakat kegunaan sahaja. Tidak melihat scr menyeluruh. Fenomena Functional Fixedness kekurangan keupayaan utk mengesan fungsi dan peranan elemen dlm menyelesaikan masalah. Cth pusat serenti sepatutnya peranan menyeluruh tmsk moral. 3. Cara pemikiran yg sukar berganjak dr keadaan biasa 4. Perasaan gelisah tidak menentu semasa menghadapi masalah. Menilai Melaksana Memilih Mencari cara-cara menyelesaikan Mengenalpasti Menganalisis Menerima masalah Tetingkat penyediaan Masalah Proses menyelsaikan msl dilihat sbg proses berturutan 44

1. MENERIMA MASALAH Menerima masalah sbg satu cabaran Terima msl sbg satu cabaran Menyambung masa dan tenaga Menetukan halatuju utk menyelesaikan msl

2. MENGANALISIS mengenali luar dan dlm mslh.sgl apa yg tkdg dlm dunia mslh
itu

Pecahkan masalah kpd msl2 kecil Soal dan siasat mengapa msl ini wujud Cari hubungkait bhg kecil utk melihat hub. scr keseluruhan

3. MENGENALPASTI isu-isu penting, konsep, tujuan Mengenalpasti dan memberi definisi Menyatakan matlamat / tujuan kita Menentukan konsep utama dlm situasi msl itu Menentukan arah tuju tindakan yg akan diambil CARA-CARA PENYELESAIAN
mencari semua kemungkinan

4. MENCARI
penyelsaian

brainstorming ( bg idea tanpa dipersoalkan) kaedah inkuiri (penyiasatan) kaedah perbincangan (idea dibincangkan) kaedah sinetik

5. MEMILIH Memilih cara terbaik tinjau kaitan dgn tujuan menyelsaikan msl itu mempertimbangkan pilihan yang ada mencari cara penyelesaian yg terbaik buat laporan utk bertindak

6. MELAKSANA Merealisasikan 45

Bertindak thd idea yg tlh diambil Melihat pencapaian penyelesaian masalah

7. MENILAI Menilai kesan perlaksanaan Bandingkan tindakan dgn kesan dan akibat Kesan kesilapan yg berlaku dan buat pembetulan

Penggunaan Grafik Penyelesaian Masalah


Sebab timbul masalah Apakah Masalah Kemungkinan penyelesaian masalah Kesan dan Akibat pilihan penyelesaian Pilihan penyelesaian terbaik

EMPAT KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH


(exam dlm bentuk situasi)

1. KAEDAH INQUERY Proses mencari maklumat / pengetahuan melalui kaedah penyoalan. (teknik penyoalan) Bermula dgn proses pemerhatian Melibatkan proses menyiasat Merekabentuk eksperimen / ujikaji / hipotesis / mengumpul data dan membuat kesimpulan utk menyelesaikan masalah. Timbul pelbagai persoalan Corak soalan : a) mengapakah kamu berfikir demikian? b) apakah yg kamu lihat apabil? 46

c) apakah yang kamu maksudkan dengan ..? d) ada atau tidak cara lain? e) apakah yg akan terjadi jika? f) bolehkah kamu tunjukkan kpd saya bagaimana? g) adakah cara itu shj yg akan berjaya? 2. KAEDAH SUMBANGSARAN 3 aspek penting iaitu : i. pengumpulan sejumlah pendapat atau idea ii. penghasilan idea dpd kerja berkumpulan (bil 8-10 adl paling baik) iii. penghasilan idea dlm masa singkat garis panduan sumbangsaran :a) peserta digalakkan menerima semua cadangan tanpa sekatan b) tidak dibenarkan membuat penilaian kritik, cemuh just accept c) kuantiti idea lebih penting dpd kualiti walaubagaimanapun idea yg disumbang atau disaran boleh diubah, disesuai atau ditukar gantikan atau dikembangkan. 3. KAEDAH PERBINCANGAN sama spt sumbangsaran idea yg diberikan akan dinilai dlm perbincangan kualiti idea lebih penting dpd kuantiti idea
4. KAEDAH SINETIK

Kaedah

yg

menggunakan

teknik

analogi,

metafora

atau

simili

(persamaan) utk menyelesaikan masalah. Contoh ahli kumpulan : 10 orang / 3 kumpulan yg mempunyai peranan berbeza Peranan : a) Ketua 47

Kawal penilaian idea Mencatat idea Tidak keluarkan idea Pastikan perbincangan lancer

b) Client / pelanggan mengemukakan masalah menentukan penyelesaian masalah (halatuju) ada autoriti besar kuasa veto utk menolak penyelsaian masalah yg tak dikehendaki kuasa veto dia yg akan bayar kos

c) Ahli penyelesai masalah beri idea-idea yg berkaitan scr analogi, matafora atau simili merujuk kpd pelanggan utk menentukan arah hala tuju masalah

Edward de Bono (1973) mengemukakan cth kaedah sinetik dlm menyelesaikan masalah - pelanggan syt pengeluar rokok ingin mengeluarkan jenis rokok terbaru yg ada dipasaran. Perkataan yg dipilih scr rawak yg dikaitkan dgn msl ialah sabun. - anggota penyelesai msl membuat perkaitan perkataan yg dipilih : a) sabun ada kaitan dgn bersih b) bersih ---- segar c) segar --- nyaman d) nyaman bererti tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas e) keadaan seperti musim bunga f) musim bunga ialah musim yg cantik, segar dan nyaman g) bagaimana kalau rokok disisipkan dgn biji benih bunga (mentol) h) biji benih akan bercambah dan menambah keindahan serta kesegaran suasana 48

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 1. Cuba- Jaya ( try n error ) cuba cara penyelesaian o jika berjaya terima n jika fail singkir 2. Membuat Analogi buat perbandingan dgn mslh yg dihadapi dgn mslh yg lampau. 3. Kaedah means dan analisis membandingkan situasi / masalah sekarang dgn tahap yg ingin dicapai. 4. Working Backword - Bekerja dr arah belakang - menyelsaikan masalah dgn cara songsang iaitu dgn mengkaji dan menetukan matlamat awal 5. Membuat Perwakilan Minda - Menukarkan cara masalah itu digambarkan - mengubah cara persembahan masalah - gambaran masalah dlm bentuk model, rajah (supaya mudah dilihat) 6. Membuat Jadual - Memasukkan maklumat dlm jadual utk menetukan pola atau corak 7. Melakonkan Masalah - lakonkan balik masalah supaya kita dapat memahami masalah yg dihadapi 8. Kaedah Algorithma (kaedah log)

49

- Kita mengikut prosedur yg tlh diuji dan ditetapkan utk menyelsaikan masalah - urutan-urutan tertentu (tlh ada cara cth ISO) 9. Kaedah Heuristik - Kaedah mendapatkan bantuan, pengalaman, kepakaran dan pandangan seorang yg pakar (merujuk kpd seseorang yg tlh mengalami masalah tsb)

BAB 9. KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN


1. Helpern menyatakan membuat keputusan merupakan membuat pilihan antara dua atau lebih alternatif yang saling bertentangan yang menyukarkan. Kita mesti boleh memilih keputusan terbaik berasaskan kriteria tertentu. 2. Sdorow membuat keputusan adalah satu usaha kita untuk mencuba membuat pemilihan terbaik daripada alternatif2 yang ada dlm tindakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dlm membuat keputusan kita menimbangkan 2 faktor iaitu: a) kegunaan (utility) : nilai yg ditetapkan kpd hasil diperolehi b) kemungkinan (probobality) : anggaran yg dijangkakan dimana alternatif yg ada memberi panduan ke arah hasil khusus 3. Marzano melibatkan sesuatu situasi di mana seseorang itu memilih antara dua / lebih alternatif yang ada untuk membuat pemilihan. Langkah dlm pemilihan : a) Kenalpasti apa yg dikehendaki dari situasi b) Kenalpasti kepentingan dari setiap kemungkinan c) Kenalpasti alternatif yang perlu dipertimbangkan 4. Presseisen dalam sesuatu situasi bermasalah, tanggungjawab seseorang itu adalah untuk menyelesaikan kesulitan atau kekangan yang dihadapi. Hasil daripada aktiviti tersebut adalah sesuatu penyelesaian. Manakala pula, membuat pilihan terbaik maka hasilnya adalah respons kepada masalah yang dihadapi. 50

5. Beyer membuat keputusan melibatkan membuat pilihan dpd berbilang alternatif yg sedia ada. Manakala pula penyelesaian masalah berfokus kpd sesuatu jalan penyelesaian. Jika jalan tersebut tidak sesuai, maka sesuatu jalan penyelesaian baru perlu dirancangkan. 6. Solso menyatakan bahawa membuat keputusan adalah proses induktive reasoning dimana sesuatu kesimpulan biasanya dinyatakan dlm bentuk kebarangkalian implisit / eksplisit.

7. Muhamed Awang menyatakan membuat keputusan adalah proses menentukan kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa, membuat ramalan tentang masa depan/ buat pilihan dpd 2 atau lebih alternatif . 8. Som dan Dahalan membuat keputusan adalah keupayaan minda utk memilih satu pilihan terbaik dpd beberapa alternatif utk mencapai tujuan / objektif yg ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. 9. Poh Swee Hiang menyatakan ianya proses yg memerlukan berfikir scr kreatif / kritis utk membuat pemilihan terbaik dpd beberapa pilihan alternatif setelah dipertimbangkan dgn teliti. 10. Kem. Pendidikan (PPK) mendefinisikan ianya adl proses mental yg perlu befikir scr kreatif / kritis seperti membanding beza, membuat ramalan, sahkan sumber maklumat dan menjana idea. Ia memerlukan pemikiran yg rasional, terbuka, tidak sempit dan tidak terburu2 agar bertindak berdasarkan pilihan terbaik untuk mengecapi sesuatu yg terbaik. Serta memilih satu pilihan dpd beberpa pilihan berdasarkan kriteria tertentu. Kesimpulan Membuat keputusan melibatkan proses mental seperti pemikiran kreatif dan kritis dan penaakulan, mengurus konflik dalaman bagi membuat pilihan terhadap alternatif yg ada, melibatkan proses membuat ramalan situasi masa hadapan. TUJUAN 51

Kemahiran membuat keputusan dgn bijak perlu dikuasai utk : 1. Memungkinkan individu membuat pilihan yang terbaik 2. Mengelakkan individu dpd bertindak scr terburu-buru yang boleh merugikan kita 3. Mencapai kegemberiaan bukannya perasaan menyesal dgn keputusan yg dibuat. 4. Menjadikan individu lebih rasional dan sabar 5. Memanfaatkan sumber maklumat

Kesilapan Semasa Membuat Keputusan Kesilapan Umum 1. Membuat keputusan scr terburu-buru (hasty) 2. Membuat keputusan yg sempit (narrow) 3. Membuat keputusan yg kabur (sprawling) 4. Membuat keputusan yg bercelaru (fuzzy) Cara Mengatasi Membuat keputusan setelah mengambil masa utk berfikir ttg pemilihan. Membuat keputusan berdsrkan maklumat yg mengcukupi dan relevan Membuat keputusan dgn mengait dan mengorganisasi semua faktor yg berkaitan Membuat keputusan setelah memikirkan dan

mempertimbangkan aspek-aspek yang penting dgn jelas. Pengurusan Lisan Soalan pengurusan lisan di atas membantu kita mengisi borang pengurusan grafik yg disediakan. Mengapakah perlu membuat keputusan? 1. Apakah pilihan pilihan saya? 2. Apakah akibat yg mungkin utk setiap pilihan? 3. Sejauh manakah pentingnya akibat itu? 4. Pilihan manakah yg paling baik stl membanding bezakan akibat setiap pilihan berkenaan? Langkah-langkah menguasai kemahiran membuat keputusan Kenalpasti fakta tentang isu atau objektif tentang membuat keputusan Fikirkan apa yang perlu dilakukan 52

Fikirkan Pilihan-pilihan Bahaskan sama ada hendak menerima atau menolak pilihan Menilai pilihan Keputusan Prasyarat menentukan mutu keputusan yang dibuat a) Tumpukan perhatian pada definisi persoalan yg dihadapi dan bukan mencari jawapan bagi masalah itu. b) Berikan pertimbangan bagi semua faktor yang terlibat dlm persoalan itu. o Faktor menyokong dan faktor menentang c) Utamakan usaha mencari pelbagai alternatif dan bukan mencari penyelesaian yang betul. Perkara yang menyebabkan keputusan yang dibuat salah a) Tiada kepastian tentang apa yg akan berlaku selepas keputusan dibuat. b) Membuat keputusan dlm keadaan kita tidak mengetahui segalanya berkenaan perkara itu. c) Kita tidak biasa membuat keputusan dlm konteks. MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN 1. Wales, Nardi dan Stager (1986)
1. Kenalpasti masalah (ANALISIS) Penyataan Masalah 3. Memilih gol / matlamat (PENILAIAN) 4. Kenalpasti masalah (ANALISIS) Menjana Idea-idea 6. Memilih Idea (PENILAIAN) 7. Kenalpasti masalah (ANALISIS) Menyediakan rancangan 8. Membentuk pilihan (SINTESIS) 5. Membentuk pilihan (SINTESIS) 2. Membentuk pilihan (SINTESIS)

53

9. Memilih Rancangan (PENILAIAN) 10. Kenalpasti masalah (ANALISIS) Mengambil Tindakan 12. Memilih Tindakan Masa Depan (PENILAIAN) 11. Membentuk pilihan (SINTESIS)

Model ada 4 operasi dgn 12 langkah Setiap operasi terdiri daripada analisis, sintesis dan penilaian Sesuai digunakan apabila keputusan yg hendak dibuat melibatkan banyak pilihan 2. Model oleh Ehrenbergs dan Duffy (1979) a) Menjelas dan mengesahkan keperluan sesuatu situasi b) Kenalpasti , jelaskan dan sahkan ciri setiap alternatif c) Sahkan pilihan sebagai pilihan yg boleh memenuhi keperluan situasi Sesuaikan utk menentukan yg mana satu dpd beberapa alternatif yg paling baik dlm memenuhi keperluan situasi. KAEDAH HEURISTIK (LAZIM) DLM MEMBUAT KEPUTUSAN 1. Kaedah heuristik memberi jawapan a) Membuat pilihan jawapan dahulu dan kemudian mencari cara utk mendapat jawapan yg tlh dipilih b) Mengambil keputusan dr awal lagi kemungkinan akan berlaku kesilapan c) Cth : memilih calon isteri 2. Kaedah heuristik mudah diingat a) Terdapat situasi / peristiwa yg mudah diingat atau baru berlaku b) Perkara yg mudah diingat akan mempengaruhi membuat keputusan c) Cth: membeli rumah 3. Kaedah heuristik analogi a) Dua situasi / peristiwa yg mempunyai persamaan b) Merujuk cara yg pernah kita gunakan utk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan c) Cth: memandu kereta 4. Kaedah heuristik perwakilan a) Menggunakan perwakilan utk maksud rumusan 54

b) Membuat keputusan cara ini dianggap sbg stereotaip dan mungkin berlaku kesilapan c) Cth : membeli buah langsat

55