Anda di halaman 1dari 37

UJIAN UJIAN UJIAN UJIAN UJIAN UJIAN

FORMATIF SUMATIF KEFASIHAN KEMAJUAN BAKAT PENCAPAIAN

DILAKSANAKAN UNTUK MENGUJI KEMAJUAN PELAJAR UNIT KEMAHIRAN DIJALANKAN SECARA FORMAL/TIDAK FORMAL BERLAKU DALAM JANGKA MASA SINGKAT DILAKSANAKAN SECARA BERTERUSAN TAJUK/SOALAN DIUJI ADALAH TERHAD ARAS KESUKARAN SOALAN BERUBAH TATABAHASA KURANG DITEKANKAN

Markah yang diperolehi adalah umum Contoh ujian bulanan

Mengesan pencapaian murid pada akhir pembelajaran. Secara formal Kemahiran bahasa diuji lisan,bacaan,penulisan Contoh ujian sumatif ujian akhir semester Skor digunakan untuk tujuan pelaporan dan untuk perbaiki kelemahan p/p.

UJIAN FORMATIF Maklumbalas kelemahan/kemajuan


Sepanjang masa Kognitif,psikomotor,af ektif Terhad kepada tugasan Berubah-ubah Dibentuk khas Rujukan Kriteria Gagal/lulus Lembaran kerja/bulanan

PERBEZAAN Fungsi
Masa Penekanan Sifat Kesukaran Alat Jenis ujian Pelaporan Contoh

UJIAN SUMATIF Pensijilan/pengredan


Pada akhir unit/kursus Kognitif Beraneka jenis Senang kepada sukar Peperiksaan akhir tahun Rujukan Norma Jumlah skor UPSR,PMR,SPM,STPM

Mengetahui tahap menguasai bahasa Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan berdasarkan pengetahuan/kebolehan. Menentukan sejauh mana menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.

Pengucapan/penyebutan Kadar kelajuan bacaan Intonasi dan nada Pemilihan ungkapan yang betul Mimik muka bagi membayangkan sesuatu maksud Pososo tubuh yang betul Kedudukan buku yang betul Pergerakan mata

Pembaca yang fasih - mengenal pasti struktur ayat dan mampu memecahkan ayat panjang menjadi bhg kecil Perbuatan menunjuk ketika membaca ganggu kefasihan -Ujian ini penting kerena mengukur kefasihan berbahasa - bergantung pada latar belakang penguasaan bahasa dan mempengaruhi berkomunikasi berkesan

Khusus bagi sesuatu kelas dan dinilai oleh guru kelas itu saja Berasaskan objektif pengajaran Bertujuan mengukur /menilai sejauh mana menguasai tentang sesuatu tajuk Hasil ujian guru mengetahui tentang kemajuan setiap pelajar dan kemajuan pelajar keseluruhan

Khusus untuk menelaah prestasi murid dalam pelajaran /kemahiran bahasa asing. Melibatkan data2 bahasa yang artifical unsur bahasa seperti fonetik,tatabahasa,perbendaharaan kata Kemahiran bahasa dalam ujian bakat diuji kemahiran bertutur,mendengar, membaca dan menulis

1.Berasas kajian mirip kepada bidang mekanikal contoh seashore measures of musical talents 2.Berasaskan kepada tujuan sebenar ujian itu dibentuk dan digunakan untuk memenuhi keperluan.

Ujian ini disebut juga ujian sumatif - setelah tamat kursus Diberikan bagi menilai kemajuan /mengukur pencapaian murid Dberikan menentukan sejauh mana kemahiran,bahan isi pelajaran yang diajar Soalan yang dikemukakan berkaitan isi pelajaran Bertujuan menentukan penempatan,jenis ,jurusan ,kumpulan murid Mengasingkan calon mengikut kebolahan mereka Contoh UPSR, PMR SPM

PENILAIAN MELALUI PORTFOLIO PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB

Satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian dalam jangka masa yang dipersetujui bersama

Berbentuk dokumentasi yang berstruktur ada perancangan, pelaksanaan dan penilaian

Dijalankan secara kolaboratif

Terdapat fleksibiliti melalui perundinga n kontrak masa, strategi dan bentuk

Menggalakka n pembelajaran secara interaktif

Kandungan portfolio maklumat disusun secara berurutan mengikut logik

Berfokuskan proses dan tidak memberatkan hasil Membolehkan murid belajar dan menilai diri

Lebih terbuka dan seimbang

Dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran Dijalankan secara berterusan dapat melihat perkembangan murid dari masa ke semasa

PORTFOLIO KERJA HARIAN Bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam jangka masa yang ditentukan Contoh soalan latihan yang diberi dalam kelas

PORTFOLIO HASIL TERBAIK


Dipilih

daripada hasil terbaik murid berbentuk sumatif Contoh soalan latihan yang dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam Portfolio Kerja Harian

PORTFOLIO DOKUMEN Hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa proses mengumpulkan bahan untuk menghasilkan portfolio Kerja Harian Contoh karangan hasil daripada pengumpulan maklumat

Berdasarkan

konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan kemahiran, pengetahuan dan kefahaman Menggunakan peta perkembangan pembelajaran secara menyeluruh dari awal hingga akhir

Menggunakan

inferens dengan merekod pelbagai bukti hasil pemerhatian jurnal dan rekod anekdot Membuat laporan secara huraian atau grafik memberi maklamat lengkap

Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal

Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto

Penglibatan

P&P Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian murid Merupakan satu cara menilai tahap perkembangan murid Memotivasikan murid dan meningkatkan kefahaman kendiri murid tentang tugasan

murid sepenuhnya dalam

Penilaian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan untuk mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan P&P. Aspek yang dititik beratkan meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor

Memerhati tanpa membuat tafsiran dan tanggapan


Memerhati apa yang dirancang secara open ended Tafsiran/ tanggapan

Memerhati apa yang dirancang secara terbuka menilai kemahiran, pengetahuan dan pelaksanaan Memerhati untuk jangka panjang dan jangka pendek mengikut peringkat

Rapi

dengan pernyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang dijalankan Kenalpasti aspek yang hendak dinilai Menetapkan jangka waktu proses penilaian

Menyediakan

alat yang relevan dan menentukan bagaimana menguruskannya Menentukan teknik, menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor Merangka tindakan susulan

Pendekatan

Kaedah individu atau berkumpulan. Semasa pemerhatian dijalankan, pendekatan dan pengubahsuaian pelaksanaan perlu direkod Menjalankan tugasan Cara pengendalian tugasan dan hasil yang diperolehi dihurai dengan tepat

Cara

merekod dapatan dan rumusan Direkod mengikut urutan yang betul Tindak susul Rekod hendaklah menjelaskan tindak susul yang dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai

Secara

berterusan mengikut keperluan Menggunakan senarai semak Pemerhatian secara global / analitik Proses merekod dan menganalisis menggunakan pensel atau komputer

Tindak

susul terhadap pemerhatian Jangka masa pemerhatian sesuai dengan keadaan dan keperluan Mendapatkan maklum balas daripada guru dan murid Refleksi tentang pengalaman

Penilaian

digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu atau kumpulan dalam pembelajaran Pelajar dapat menilai tahap pencapaian diri sendiri dan rakan

Dilaksanakan

projek Membolehkan guru membuat tindak susul untuk pembelajaran seterusnya Guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif murid Membantu guru mengenalpasti minat murid dan menentukan strategi / kaedah yang sesuai dan berkesan

oleh murid dalam kerja