Anda di halaman 1dari 5

Contoh Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Tajuk 'tandard Pem&elajaran +&jekti, Pem&elajaran unitar/ dalam situasi harian. Cadangan Komunikasi i. Apakah yang murid dapat lihat dalam gambarajah ? : Matematik !" . #agi / $4 orang : %is&ah dan Kadaran : "(." )i* : -i akhir #em&elajaran. murid da#at: Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah Kelas dan Masa/Bilangan murid : 4 Teratai/9.

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis

Cadangan Aktiviti

a. Guru memaparkan gambarajah berikut:

ii. Berapakah jumlah epal dalam gambarajah ? iii. Berapa orang murid dalam gambarajah ? iv. Seorang murid boleh memperolehi berapa biji epal ? v. Maka orang murid boleh memperolehi berapa biji epal ?

b. Murid diminta memerhati gambarajah tersebut lalu menjawab soalan yang ditanya oleh guru.

2. Imaginasi

a. Guru meminta " orang murid tampil ke depan. i. Guru mengeluarkan #$ batang pensel dan meminta " orang murid membahagikan pensel tersebut se%ara sama rata. i. Seorang murid boleh memperolehi berapa batang pensel ?

Penjanaan !dea

2espon Murid: # org murid mendapat batang pensel. Sintesis !dea

&ika # org murid mendapat batang pensel' maka " org murid mendapat #$ batang pensel. ( org murid mendapat #) batang pensel. b. Guru membimbing murid menunjukkan %ara pengiraan untuk mendapat jawapan. &umlah objek * bilangan murid + bilangan seunit ,th: #$ * " + bilangan seunit - bilangan murid + jumlah objek ,th: - ( + #) 2espon Murid: (00 g * Maka' $00 g - 1 + #000 g + $00 g

%. Murid menggunakan .ormula yang diberi untuk menjawab soalan yang dipapar. / &isim biji epal ialah (00 g. Berapakah jisim 1 biji epal ?

3. Perkembangan Penambahbaikan

Aktiviti 3umpulan: Pertandingan 4Siapa ,epat 5ia 5apat 4 a. Murid melengkapkan tugasan yang diberi se%ara berkumpulan 6( orang7. b. Soalan akan dipaparkan dengan slide. Setiap kumpulan akan memberi jawapan.3umpulan yang memberi jawapan yang tepat terdahulu akan diberi #0 skor. ,th soalan: i. Murid perlu berbin%ang dalam kumpulan untuk mendapatkan jawapan.

i. Ali' Ah Meng' Sabrina dan 2amu mempunyai bilangan guli yang sama. &umlah bilangan guli mereka adalah $0. Sabrina dan 2amu mempunyai berapa jumlah biji guli ? ii. Mary dan $ orang adiknya mempunyai 2M#.10. Berapakah jumlah wang yang dipunyai oleh $ orang adiknya ? iii. Pak Abu menanam )0 batang pokok durian dalam #0 baris di dusunnya. Berapakah jumlah batang pokok durian dalam 1 baris ? iv. 8mak membuat $0 biji tart nanas dalam masa $ jam. Berapakah biji tart nanas yang boleh dihasilkan dalam masa ( jam ? v. 1 orang murid dapat minum #$10 ml jus oren. Berapakah isipadu jus oren dalam ml yang diminum oleh orang muird ?

Menilai

. Bin%angkan hasil skor yang didapat.

Guru memberi ganjaran kepada kumpulan yang menang.

4. Tindakan Pelaksanaan

a. 8daran lembaran kerja kepada murid. b. Murid diminta menyiapkan lembaran kerja dalam masa #0 minit. %. Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Amalan Berterusan

d. Murid diminta menyiapkan tugasan dalam buku kerja.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari.

Nilai dan Sika

9erapkan nilai bekerjasama' adil dan berani memberikan jawapan se%ara lisan dalam menyelesaikan soalan yang diberikan.

!e"leksi

Murid berupaya menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari yang ditunjukkan oleh guru. $$:$" murid telah menggunakan kaedah unitar/ dalam situasi harian.

0MK : Kreati1iti dan ino1asi

BBB: 2am&arajah. e#al . slides dan lem&aran kerja.