Anda di halaman 1dari 6

MASA DAN WAKTU

Mata Pelajaran Kelas dan Masa/Bilangan murid Tajuk !tandard Pem"elajaran &"jekti' Pem"elajaran

: : : : :

Matematik 4 Bijak / 9.00 9.30 pagi / 35 orang Masa dan ##.# $i% (i ak)ir pem"elajaran* murid dapat: Men+atakan perkaitan antara unit : a% Minggu dan ,ari aktu

Fasa 1. Persediaan

Cadangan Aktiviti a. -uru mempamerkan lirik lagu .,ari/ ". Murid di"im"ing untuk men+an+ikan lagu .,ari/. 0. Murid men+e"ut nama1nama )ari +ang terkandung dalam lirik lagu terse"ut. Persediaan murid: Murid tela) mengeta)ui dan perna) menulis nama mana1mana )ari +ang dilalui dalam ke)idupan se)arian. i. ii. Murid ditunjukkan dengan se"ua) kalendar. -uru mem"im"ing murid mengenal pasti nama1nama )ari mengikut urutann+a.

Cadangan Komunikasi i. Menjelaskan lirik lagu. ii. Tegaskan ke"aikan dan ke"urukan jika tidak mengeta)ui nama )ari.

2. Imaginasi Penjanaan 2dea !intesis 2dea

5espon murid: Men+e"ut nama )ari

iii. Murid diperkenalkan dengan konsep .)ari minggu/ dan .)ari persekola)an/. i3. -uru "ertan+a kepada murid se0ara ra4ak "ilaka) tarik) la)ir murid dan dikaitkan dengan nama )ari +ang tela) dipelajari. 1

MASA DAN WAKTU

6onto): Ka endar

Kalendar digunakan se"agai "a)an "antu mengajar.

!. Perkem"angan Penam"a)"aikan

Permainan 7Kotak Bera0un8 a. Murid mem"uat satu "ulatan "esar di dalam kelas. ". -uru men+ediakan se"ua) kotak +ang mengandungi kad1kad soalan tentang nama1nama )ari dalam seminggu. 6onto) soalan : a%9paka) nama )ari +ang ketiga dalam satu minggu: "% Pada )ari apaka) akti3iti kokurikulum sekola) dijalankan: 0% Pada )ari apaka) per)impunan rasmi sekola) diadakan: d% ;+atakan turutan nama )ari dalam seminggu. e% ;+atakan nama )ari se"elum )ari <umaat. 0. 9ra)an permainan: i. Murid duduk dalam "ulatan. ii. Kotak "era0un diedarkan kepada setiap murid dengan diiringi mu=ik.

i. (uduk dalam "ulatan mengikut ara)an . ii. Kotak dipegang ole) setiap murid mengikut giliran setela) mu=ik dimainkan.

MASA DAN WAKTU

Menilai ke'a)aman murid

iii. Murid +ang memegang kotak ketika mu=ik di)entikan dike)endaki men0a"ut kad soalan +ang terkandung di dalam kotak terse"ut dan menja4a" soalan itu. i3. -uru dan semua murid akan mem"in0angkan ja4apan +ang tela) di"erikan. 3. Permainan diteruskan mengikut kesesuaian masa. a. >darkan lem"aran kerja kepada murid. ". Murid menulis nama1nama rakan pada kotak mengikut nama )ari mereka dila)irkan. 0. Murid diminta meng)asilkan se"ua) kalendar seminggu dan mengam"il autogra' rakan +ang dila)irkan pada )ari terse"ut. Kreati3iti dan ino3asi Kalendar* 5adio* !eni kata lagu* Kotak "era0un* kad soalan* lem"aran kerja Berdasarkan kepada keupa+aan murid men+atakan perkaitan antara unit minggu dan )ari $TP#%. Terapkan nilai "ekerjasama* menepati masa dan "erani mem"erikan ja4apan se0ara lisan dalam menja4a" soalan +ang di"erikan. i. !elesaikan tugasan +ang di"eri.

#. Tindakan Pelaksanaan 9malan Berterusan

$MK %%%

Pentaksiran

Ni ai dan Sika&

'e( eksi

MASA DAN WAKTU

KALENDAR SEMINGGU

)A'I

AUTOGRAF rakan mengikut hari lahir

ISNIN

S$*ASA

'A%U

K)AMIS

+UMAAT

SA%TU

A)AD

+UM*A) )A'I DA*AM S$MIN,,U -...........

MASA DAN WAKTU

Lagu Hari (ikut melodi lagu bangun pagi gosok gigi)

Satu minggu 7 hari 7 hari satu minggu Isnin, Selasa, Rabu , Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad Satu minggu 7 hari 7 hari satu minggu Isnin, Selasa, Rabu , Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad

MASA DAN WAKTU

Anda mungkin juga menyukai