Anda di halaman 1dari 9

4.

ANALISIS BERDASARKAN RAJAH POHON BAGI MENJELASKAN BINAAN AYAT-

AYAT TERSEBUT.
4.1 AYAT PERTAMA (PERENGGAN KE 6, BARIS KE 5)
Guru juga boleh mengadakan pertandingan membaca dan minggu membaca.
Berdasarkan ayat di atas, berlaku tiga proses pengguguran iaitu pengguguran frasa nama
sebagai subjek yang serupa, pengguguran predikat frasa kerja yang serupa dan pengguguran
kata bantu yang serupa. Rajah pohon berikut menjelaskan lagi binaan ayat-ayat tersebut.
Guru juga boleh mengadakan pertandingan membaca + Guru juga boleh mengadakan minggu
membaca.
1) Guru juga boleh mengadakan pertandingan membaca dan guru juga boleh
mengadakan minggu membaca.
2) Guru juga boleh mengadakan pertandingan membaca dan minggu membaca.
a) Proses Pertama
A
KH

FN
KN
inti

KB

FK

FN

FK

KK

KN

FN

penerang

guru juga boleh

mengadakan

Pertandingan
dan
Membaca

KB

inti

penerang

guru

juga

boleh

KK

mengadakan

Transformasi pengguguran frasa nama sebagai subjek yang


serupa, pengguguran predikat frasa kerja yang serupa dan
pengguguran kata bantu yang serupa.
b) Proses Kedua
20

FN

Minggu
Membaca

KH

FN
KN
inti

KB

FK

FN

FK

KK

KN

FN

penerang

inti

guru juga boleh

mengadakan

Pertandingan
Membaca

dan

KB

KK

FN

Minggu
Membaca

penerang

c) Proses Akhir
A

FN

FK

KN

KB

inti

Penerang

Guru

juga

boleh

FN

KK

KN

mengadakan Pertandingan
Membaca

KH

KN

dan

Minggu
Membaca

4.2 AYAT KEDUA (PERENGGAN KE 7, BARIS PERTAMA)


Pihak kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) haruslah mengambil langkah
21
dengan mempergiatkan amalan membaca.

Berdasarkan ayat di atas, berlaku tiga proses pengguguran iaitu pengguguran predikat frasa
kerja yang serupa dan pengguguran sebahagian frasa nama (kata nama Inti) sebagai subjek
yang serupa. Rajah pohon berikut menjelaskan lagi binaan ayat-ayat tersebut.
Pihak kerajaan haruslah mengambil langkah dengan mempergiatkan amalan membaca + pihak
bukan kerajaan (NGO) haruslah mengambil langkah dengan mempergiatkan amalan membaca.
1) Pihak kerajaan haruslah mengambil langkah dengan mempergiatkan amalan membaca
dan pihak bukan kerajaan (NGO) haruslah mengambil langkah dengan mempergiatkan
amalan membaca.
2) Pihak kerajaan dan bukan kerajaan (NGO) haruslah mengambil langkah dengan
mempergiatkan amalan membaca.
a) Proses Pertama
A
A

KH

FN

FK

FN

FK

KN

KN
penerang

inti

penerang

inti

Pihak

kerajaan

haruslah
dan
Pihak
bukan
haruslah
mengambil
kerajaan
mengambil
langkah dengan
(NGO)
langkah dengan
mempergiatkan
mempergiatkan
amalan
amalan
Transformasi pengguguran predikat frasa kerja yang membaca
serupa
membaca
dan pengguguran sebahagian frasa nama (kata nama Inti)
sebagai subjek yang serupa.
22

b) Proses Kedua
A

KH

FN

FK

FN

FK

KN

KN
penerang

inti

Pihak

kerajaan

dan

c) Proses Akhir

inti

penerang

bukan
kerajaan
(NGO)

FN

KH

FN

FK

Pihak
kerajaan

dan

bukan
kerajaan
(NGO)

haruslah
mengambil
langkah dengan
mempergiatkan
amalan
membaca.

4.3 AYAT KETIGA (PERENGGAN KE 8, BARIS PERTAMA)


23

haruslah
mengambil
langkah dengan
mempergiatkan
amalan
membaca

Membaca merupakan tiang seseorang individu untuk membina kejayaan.


Berdasarkan ayat di atas, berlaku pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam
frasa nama. Perkataan amalan bersenam berfungsi sebagai frasa nama yang mengandungi
kata nama amalan sebagai inti dalam frasa nama tersebut, dan kata kerja membaca sebagai
penerang. Kata nama amalan dalam ayat ini telah digugurkan. Proses pengguguran bagi kata
nama inti boleh dilihat melalui rajah pohon yang berikut :
Amalan membaca merupakan tiang seseorang individu untuk membina kejayaan.
Membaca merupakan tiang seseorang individu untuk membina kejayaan.
a) Proses Pertama
A

S
FN

P
FN

FSN

KN
KN Inti

Penerang

Amalan

membaca

tiang seseorang individu

untuk membina kejayaan

Transformasi pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai


inti dalam frasa nama.

b) Proses Kedua
A

24

S
FN

P
FN

FSN

KN
KN Inti

Penerang

Membaca

tiang seseorang individu

untuk membina kejayaan

c) Proses Akhir
A

S
FN

P
FSN

FN

KN
Penerang
Membaca

tiang seseorang individu

RUMUSAN
25

untuk membina kejayaan

Menurut Nik Safiah Karim et.al (2008), tatabahasa ialah peraturan berdasarkan sesuatu teori
tertentu yang menghuraikan ayat-ayat dalam sesuatu bahasa dengan kaedah yang paling
mudah, tepat , dan lengkap. Dalam tatabahasa Melayu, kita perlu faham bahawa ayat
mengandungi unsur klausa, manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa, dan frasa pula
terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. Ayat terletak pada peringkat susunan tertinggi dalam
tatabahasa, diikuti oleh klausa, frasa, dan perkataan. Dalam binaan ayat, terdapat banyak
frasa-frasa yang terkandung di dalamnya. Kesemua frasa ini memainkan peranan penting
kerana ia merupakan unsur dan konstituen dalam membina ayat.
Dalam menganalisis frasa, kita perlu tahu unsur-unsur yang membina frasa tersebut.
Dalam frasa nama, terdapat beberapa unsur yang boleh terdapat di dalamnya, antaranya ialah
kata bilangan, penjodoh bilangan, gelaran, kata nama inti, penerang dan penentu bilangan.
Walau bagaimanapun, tidak semua frasa nama mesti mengandungi setiap unsur tersebut. frasa
nama umumnya berfungsi sebagai subjek dalam suatu ayat dan frasa nama hanya berfungsi
sebagai predikat dalam pola FN + FN. Frasa nama juga berfungsi sebagai objek dan pelengkap
dalam predikat frasa kerja. Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai unsur dalam frasa sendi
nama.
Seterusnya, dalam frasa kerja perlu, binaan unsur-unsurnya ialah kata bantu, kata kerja
transitif atau kata kerja tak transitif, objek, ayat komplemen, pelengkap dan keterangan.
Kesemua unsur ini juga tidak semestinya kena hadir serentak. Frasa kerja biasanya berfungsi
sebagai predikat dalam ayat. Frasa kerja juga boleh menjadi subjek dalam ayat apabila frasa
kerja itu berfungsi sebagai frasa nama. Tambahan itu, frasa kerja juga boleh berfungsi sebagai
penerang apabila frasa kerja itu mengikuti frasa nama yang mana frasa ini boleh hadir dalam
bahagian subjek atau predikat.
Dalam frasa adjektif pula, unsur-unsur binaan frasa ini terdiri daripada kata bantu, kata
penguat, kata adjektif, unsur keterangan dan ayat komplemen. Kesemua unsur ini juga tidak
semestinya hadir serentak. Dalam ayat, frasa adjektif dapat berfungsi sebagai predikat,
penerang bagi frasa nama, unsur keterangan bagi frasa kerja dan dapat menjadi subjek dalam
ayat. Dalam konteks ini, frasa adjektif tersebut berfungsi sebagai frasa nama. Bagi frasa sendi
nama pula, unsur yang terdapat dalam binaan ini ialah kata bantu, kata sendi nama, kata arah,
frasa nama dan frasa keterangan. Frasa sendi nama biasanya berfungsi sebagai predikat dan
unsur penerang bagi frasa nama. Frasa ini juga boleh berfungsi sebagai frasa keterangan dan
pelengkap bagi frasa kerja tak transitif.

26

RUJUKAN
Abdullah Hassan. (2005). Rencana Linguistik. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
Abdullah Hassan, (2006). Morfologi. Batu Caves: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Abdullah Hassan (2006). Linguistik AM Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu,
Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Abdullah Yusuf. (2010). Linguistik dan Sosiolinguistik. Kuala Lumpur: Open University Malaysia.
Ahmad Khair, Raminah Hj. Sabran, Nawi Ismail & Ton Ibrahim. (2015). Tatabahasa Asas Edisi
Kedua. Kuala Lumpur. Pustaka Salam Sendirian Berhad.
Dr. Faridah binti Nazir. (2014). Morfologi Bahasa Melayu. Selangor. Penerbitan Multimedia
Bahasa Melayu.
Dr. Faridah binti Nazir. (2014). Morfologi Bahasa Melayu. Selangor. Penerbitan Multimedia
Bahasa Melayu
Goay Teck Chong, Choo Say Tee, Bahasa Malaysia Stpm (Teks Pra-U Stpm). (2007). Selangor
Darul Ehsan. Vivar Printing Sdn. Bhd.
Habibah Bt Mohd Samin & Hasnah Binti Awang. (2010). Revisi Bahasa Melayu Akademik 1
Untuk PPISMP. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Kamus Dewan Edisi Ke Empat (2010). Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Safiah Karim, Norliza Jamaluddin. (2009). Bahasa Melayu Stpm ed. Ke-2. Ipoh Chee Leong
Press Sdn. Bhd.
Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hasyim Haji Musa & Abdul Hamid Mahmood.(2008).
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Siti Hajar Abdul Aziz. (2011). Bahasa Melayu 1. Selangor. Oxford Fajar Sdn Bhd.
Siti Hajar Abdul Aziz, (2009). Bahasa Melayu 2. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

27

Lampiran

28