Anda di halaman 1dari 1

Part A

Tajuk
Pemikiran Kreatif
Pengenalan peta pemikiran kreatif melalui I-think dalam pengajaran Sains Tahun 5
Deskripsi Tajuk
Kecekapan menggunakan minda untuk:

menjana dan menghasilkan idea,

mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.

menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.

Kemahiran berfikir dibahagikan kepada Kemahiran Kritis dan Kemahiran Kreatif. Kemahiran
berfikir adalah proses berfikir yang lebih tinggi. Penaakulan membantu dalam membuat
pertimbangan secara logik, rasional, adil,dan saksama semasa menggunakan kemahiran
kreatif dan kritis (PPK, 1999) I-think merupakan alat pemikiran yang boleh merangsang
murid dalam pemikiran kreatif. Terdapat lapan peta pemikiran yang digunakan dalam proses
pemikiran kreatif dalam kalangan murid-murid tahun 5 yang akan digunakan sepanjang
kursus ini. Peta-peta pemikiran tersebut adalah peta bulatan, peta buih, peta buih berganda,
peta pokok, peta alir,peta pelbagai alir dan peta titian peta dakap, peta
Rasional
Cadangan Jangka masa kursus
Objektif