Anda di halaman 1dari 10

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN


1.1 Konsep Penilain, Pengukuran dan Pengujian
Pengujian
 Proses mengukur pencapaian pelajar yang dilakukan secara ujian bertulis/ lisan.
 Proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab, atau satu set instrumen bersama satu prosedur
yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar.

Pengukuran
 Proses mengukur pencapaian pelajar yang meliputi pelbagai kaedah, seperti pemerhatian, ujian bertulis dan
ujian lisan.
 Proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar
mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”.
 Proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu.

Penilaian
 Proses menafsir hasil pengukuran untuk menentukan pencapaian pelajar, seperti gred atau punca kelemahan
pelajar.
 Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai,
mutu, kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara.
 Prosedur penilaian
Persediaan – Pentadbiran – Pemeriksaan Jawapan – Analisis Ukuran – Interpretasi dan Tindakan
Susulan.

1.2 Aras Ukuran


Skala Nominal Skala Ordinal Skala Sela Skala Nisbah
 Skala nominal ialah skala  Ukuran bersifat ordinal  Data jenis ini mempunyai ciri  Skala yang
yang dianggap paling pula memberikan nilai pemeringkatan dan mempunyai semua
mudah dan mempunyai pemeringkatan. perbezaan bagi setiap unit ciri skala sela
ketepatan yang paling  Data disusun sela yang sama nilai. dan juga nilai mutlak.
rendah. terendah kpd tertinggi  menunjukkan perbezaan Dalam skala nisbah
 Skala ini mengkategorikan @lemah kpd cemerlang. antara beberapa kategori dan nilai sifar (0) adalah
pembolehubah  Nombor atau kategori ia boleh menunjukkan kosong.
berdasarkan persamaan ukuran asal kesamaan dalam unit ukuran
dan memberikan nama pembolehubah mengikut yang digunakan.
kepada pembolehubah susunan drpd kecil kpd
berkenaan. besar@drpd kategori baik
kpd lebih baik.
 Setiap ahli hanya dimiliki  Kategori yang digunakan  Kategori mengkelaskan data
oleh satu kategori sahaja, bagi mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif.
 Nombor yang mewakili ordinal adalah saling  Ukuran menggambarkan
setiap kategori tidak eksklusif. susunan pemeringkatan
mempunyai nilai  Ukuran yang diguna secara logik.
pemeringkatan, tetapi menunjukkan  Ukuran mempunyai
dianggap sebagai nama pemeringkatan secara pemberat, iaitu sesuatu
kategori sahaja. logik. ukuran lebih kecil @lebih
 Pengkelasan data asal  Ukuran mempunyai besar daripada yang lain.
kepada data nominal pemberat, iatu setiap  Ukuran bernilai arbitrari (tidak
bersifat satu kepada satu. kategori mempunyai mutlak). Nilai sifar (0) juga
pemberat yang kurang adalah arbitrari.
 atau lebih berbanding  Perbezaan ukuran bernilai
kategori lain. sama bagi semua perbezaan
ukuran.
Contoh Contoh Contoh Contoh
Pelajar ikut etnik atau jantina skala Likert perbezaan suhu, markah wang, jarak dan tinggi

1
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

1.3 Tujuan Penilaian di Bilik Darjah

Diagnosis Pencapaian
 maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan  maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar
pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ingin
diajar disampaikan guru.
 maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar Pihak sekolah: akan dapat menentukan keupayaan
dalam pembelajaran keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian
Guru: mengubah strategi pengajaran, supaya ia lebih yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk
bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang tindakan selanjutnya
pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama

TUJUAN
Pemilihan dan Penempatan Bimbingan dan Kaunseling
 Menentukan peringkat yang PENILAIAN  Tingkatkan motivasi pelajar untuk
bersesuaian untuk memulakan belajar
pengajaran. Tujuan Lain  Kenal pasti kelemahan dan
 memilih pelajar untuk memperbaiki kelemahan
 menentukan kesediaan pelajar
dikelompokkan dalam sesuatu Guru: memberi bimbingan, tunjuk ajar
 input kepada guru tentang
kumpulan berasaskan tahap atau kaunseling untuk menangani
keberkesanan pengajarannya
penguasaan mereka masalah pelajar lemah dengan cara
 maklum balas tentang kemajuan
 menempatkan pelajar mengikut yang lebih berkesan.
dan pencapaian anak-anak
aliran
kepada ibu bapa
 maklumat kpd pihak penggubal
dasar

2
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN


Objektif Domain Kognitif - Pemikiran Pelajar OBJEKTIF DOMAIN AFEKTIF - SIKAP DAN
Berasaskan kpd Taksonomi objektif Domain kognitif Bloom NILAI
5 Peringkat (1) Penerimaan
1. Pengetahuan - daya ingatan kesediaan kesedaran seseorang/penerima
keupayaan mengingat fakta, idea, pendapat, prinsip, prosedur dan untuk menerima sesuatu yang ingin
peristiwa yang berlaku disampaikan.
Ciri-ciri soalan berasaskan pengetahuan ialah: (2) Gerak Balas
 Mengingat pengetahuan sama dgn pengajaran guru. seseorang akan bertindak balas terhadap
 Tidak perlukan ubah pengetahuan dalam bentuk baru. rangsangan yang diterima disebabkan dia
 Jawapan dapat ditentukan betul atau salah. mempunyai motif tersendiri untuk berbuat
 Gunakan perkataan siapa, apa, di mana, bila, beri definisi, demikian.
takrifkan, huraikan, labelkan, padankan, namakan, (3) Penilaian
seseorang itu memahami nilai sesuatu
nyatakan perbuatan yang dilakukannya kepada
2. Kefahaman masyarakat.
keupayaan pelajar menjelaskan pengetahuan secara yang Terima semua nilai,
bermakna dalam bentuk tulisan, lisan atau simbol tertentu Pilih nilai tertentu,
 Menterjemah – Terjemah tanpa ubah makna asal Komitmen
 Menafsir - Tafsir idea dlm bentuk tersurat @ tersirat (4) Organisasi
 Mengekstrapolasi - buat telahan/ inferens peristiwa masa seseorang itu boleh menyusun semua nilai
hadapan berdasarkan maklumat yang diberi/diterima yang diterimanya kepada satu sistem yang
 Perlukan bahan atau alat komunikasi dan nyatakan lebih praktikal.
kefahaman sendiri. Konsepsualisasikan nilai, menyusun nilai
 Gunakan huraikan, bandingkan, nyatakan, bezakan, (5) Perwatakan.
anggarkan, terangkan, berikan contoh, tulis semula, seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai
rumuskan dan sanggup mengamalkannya sebagai satu
3. Aplikasi cara hidup.
keupayaan gunakan konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR -
kaedah am dlm situasi khusus dan situasi am KEMAHIRAN FIZIKAL
Sebut semula masalah lama →Tentukan prinsip, kesesuaian (1) Persepsi - Dapat menjelaskan, dapat melukis,
& had → selesaikan masalah baru & berikan alasan. dapat membayangkan.
Ciri-ciri soalan proses mental aplikasi. (2) Persediaan - Dapat menjelaskan secara
 3 frasa-guna prinsip,selesai masalah, dlm situasi baru. terperinci, dapat mengingat cara, dapat
 kaitan masalah situasi baru x sama masalah yg dibincang dlm membetulkan cara.
bilik darjah. (3) Pergerakan Terkawal - Dapat melakukan,
 Perkataan pilih, buat, Kirakan, tunjukkan, laksanakan, dapat menunjukkan, dapat mengawal
sediakan, kaitkan, selesaikan, gunakan pergerakan.
4. Analisis (4) Pergerakan Mekanistik - Dapat meniru
keupayaan memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur pergerakan, dapat melakukan
kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut. (5) Pergerakan Kompleks - Dapat melakukan
Analisis unsur, Analisis hubungan, Analisis prinsip gerakan dengan cekap, dapat lakukan gerakan
 Soalan memerlukan fikiran kritik, bukan mengulang dengan licin, dapat lakukan gerakan secara
pengetahuan yang dipelajari. automatik.
(6) Pergerakan Suaian - Dapat melakukan
 Perkataan seperti mengapa,kenapa, apakah faktor, buatkan
gerakan dengan licin dalam keadaan yang
rumusan, buktikan
berbeza.
5. Sintesis (7) Pergerakan Ciptaan - Dapat melakukan
Keupayaan gabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian gerakan baru dalam keadaan tertentu, dapat
supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih berstruktur, tersusun melakukan gerakan dengan gaya tersendiri.
menyeluruh. OBJEKTIF DOMAIN SOSIAL -
Penyampaian, himpunan, cadangan
PERHUBUNGAN SOSIAL PELAJAR.
 Soalan bebas dijawab dari segi isi atau masa.
(i) Berhubung - menunjukkan tingkah laku
 Hasilnya dinilai oleh “pengguna” membuat kontak
 Soalan kreatif masalah tiada terperinci, galak kreativiti. (ii) Berkomunikasi - memberi @ menerima mesej
 Perkataan ramalkan, hasilkan, tuliskan, cadangkan apa akan (iii) Melibatkan diri - mengambil bahagian dalam
berlaku. sesuatu aktiviti berkumpulan
6. Penilaian (iv) Berunding - berbincang dengan ahli-ahli
keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu kumpulan
diketahui pelajar. (v) Berkerjasama - berkerjasama dengan ahli-ahli
 Soalan situasi perkara baru uji proses mental peringkat kumpulan
penilaian. (vi) Menghakim - bertindak untuk mendamaikan
 3 bahagian: apa yang dinilai, arahan tindak balas dan kriteria sesuatu keadaan
yang digunakan. (vii) Memulakan -memulakan aktiviti berkumpulan
 Perkataan pertimbangkan, taksirkan, tentukan, yang baru
(viii) Menukar - menukarkan gaya hidup ahli-ahli
pertahankan. kumpulan.

3
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 3 JENIS UJIAN DAN PENILAIAN


3.1 Jenis-Jenis Ujian

UJIAN PENCAPAIAN
Tujuan:
1. Mengukur sejauh mana seseorang pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang telah diajar guru yang
meliputi pengetahuan, kefahaman dan aplikasi
2. Menentukan kesediaan pelajar untuk memulakan tajuk baru dan mengenal pasti masalah yang dihadapi
pelajar bagi tajuk-tajuk yang diuji.
2 Jenis Ujian:
 Ujian rujukan norma - membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar-pelajar lain.
- meliputi sukatan pelajaran yang lebih luas, seperti UPSR.
 Ujian rujukan kriteria - membandingkan pencapaian pelajar dengan beberapa kriteria tertentu.
- seperti kemahiran menyelesaikan masalah matematik bagi tajuk pecahan.

UJIAN KECERDASAN
Tujuan: mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu.

UJIAN PRESTASI
Tujuan: Mengukur keupayaan/kecekapan pelajar melakukan sesuatu tugas yang melibatkan manipulasi objek
yang kongkrit dan memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai ukuran tambahan.

Diuji dengan kaedah bebas:


1. Pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat daripada pelajar.
- Pemerhatian - semasa pelajar melaksanakan tugas yang diberikan,
- laporan kendiri - pelajar akan menilai diri sendiri melalui soal selidik tertentu, yang dapat menilai
prestasi dirinya.
2. Menggunakan objek adalah sesuai untuk mudah diuji utk menguji prestasi pelajar-pelajar yang bermasalah
pertuturan.

UJIAN DIAGNOSTIK
Tujuan: Mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan juga
untuk menentukan punca-punca yang menyebabkan masalah itu berlaku.
Dijalankan secara soal jawab, inventori, pemerhatian dan tugasan dari semasa ke semasa.
Ciri-ciri ujian diagnostik:
• Tiada skor @ gred kepada pelajar.
• Dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran.
• Laporan ujian dibuat dalam bentuk profil perkara yang belum dikuasai pelajar.

UJIAN BAKAT
Tujuan: Membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar.
Dua kumpulan:
- berasaskan kepada kajian besar-besaran
- berasaskan kepada keperluan tertentu

UJIAN PERSONALITI
Tujuan: Mengukur personaliti pelajar, seperti sikap, pendirian, nilai, minat dan motivasi.
Diukur melalui: Alat-alat psikologi yang berbentuk ujian, inventori, indikator atau indeks.
Guru mengukur personaliti pelajar:
- Inventori laporan kendiri dan inventori sosiometrik - secara lisan atau secara bertulis
menggunakan borang soal selidik atau senarai semak.
- Teknik Pemerhatian - apa yang dibuat oleh pelajar dalam situasi tertentu.

3.2 Jenis-Jenis Penilaian


4
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
Perbezaan Antara Penilaian Rujukan Norma Dan Kriteria

Perbezaan Antara Penilaian Formatif Dan Sumatif

3.3 Kaedah Pengukuran


5
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
Pengukuran sesuatu konstruk/pembolehubah (seperti pencapaian akademik, personaliti, sikap, kemahiran)
boleh dibuat melalui:
Kaedah Pemerhatian Kaedah Lisan
 Kaedah secara memerhati dan merekod apa yang  Pengumpulan maklumat secara lisan dan merekod
dilakukan oleh seseorang dan orang-orang lain yang apa yang maklumkan oleh individu yang menjadi
berkenaan serta keadaan di sekelilingnya. subjek dan oleh orang-orang lain yang berkenaan
Pemerhatian tidak-sistematik tentangnya.
 secara rawak/terbuka, Temu bual terbuka - melalui perbualan yang tidak
 tidak ditumpukan kepada tingkah laku tertentu. tertumpu kepada set soalan tertentu
 Ia biasanya tidak boleh diulang dan maklumat yang Temu bual berstruktur - melalui perbualan tertumpu
diperoleh boleh dijadikan panduan untuk kepada set soalan tertentu.
pemerhatian sistematik.  Skala penaksiran merujuk kepada teknik
Pemerhatian sistematik mendapatkan maklumat dengan menggunakan
 Pemerhati menetapkan tingkah laku yang ingin satu set soalan yang memerlukan seseorang
diperhati Pemerhati mengira kekerapan dan lama memberi jawapan dalam skala tertentu, seperti
sesuatu tingkah laku itu berlaku. skala Likert atau anggaran kekerapan.
Batasan Batasan
 Pentafsiran terhadap tingkah laku mungkin tidak  Pentafsiran terhadap t/l mungkin tidak tepat
tepat -Pemerhatian memerlukan masa yang panjang  pemerhatian memerlukan masa yang panjang
 dan wujud kesan pemerhatian itu sendiri kepada  Ingatan menjadi tidak tepat apabila jarak masa
orang yang diperhatikan (expectancy). adalah lama antara peristiwa yang berlaku dengan
temu bual
 Maklumat yang diberi mungkin tidak benar.
Kaedah Pertimbangan Profesional Kaedah Penulisan
(Professional Judgement)  pengumpulan maklumat yang biasa digunakan
 Pengumpulan maklumat melalui pendapat untuk mendapatkan ukuran bagi sesuatu konstruk.
ahli/kumpulan profesional yang mempunyai  Kaedah ini mengunakan teknik penulisan sebagai
kepakaran dalam bidang tertentu, apabila penilai respons kepada satu set soalan ujian atau satu set
tidak mempunyai kepakaran tersebut. pernyataan soal selidik.
 Kepakaran yang diperlukan mungkin dalam bidang  Respons yang ditulis menjadi rekod kepada
pendengaran, penglihatan, masalah pembelajaran, maklumat yang diberikan oleh subjek tentang
pemulihan bacaan dan sebagainya. dirinya atau orang-orang lain yang berkenaan.
Kaedah Potfolio  Ujian merujuk kepada teknik mendapatkan
 Kaedah pengumpulan maklumat melalui pendapat maklumat daripada jawapan kepada satu set
penilai terhadap satu set hasil kerja pelajar. soalan untuk mengukur pencapaian tertentu;
 Pengumpulan hasil kerja pelajar yang berkait manakala soal selidik/inventori adalah teknik
dengan pengetahuan/kemahiran yang ingin dinilai. mendapatkan maklumat daripada jawapan kepada
Kelebihan: satu set pernyataan tertentu.
 Penilaian biasanya dibuat bagi objektif pengajaran  Maklumat daripada ujian dapat dibahagikan kepada
yang lebih tinggi (analisis, sintesis,penilaian). dua (2) jenis, iaitu
 Penilain ini juga sesuai untuk menilai  Kuantitatif - markah ujian
kecekapan/keberkesanan strategi yang dipilih dan  Kualitatif - berasaskan kepada dua rujukan,
kemahiran yang diguna untuk menghasilkan sesuatu iaitu
objek, - Membandingkan markah pelajar dengan
 Penilaian ini menggalakan kerjasama/kerja markah pelajar lain (Penilaian Rujukan
berkumpulan antara pelajar bertujuan untuk Norma)
menghasilkan sesuatu yang terbaik serta melatih - Membandingkannya dengan kriteria
pelajar untuk berfikir dan membuat refleksi tentang tertentu (Penilaian Rujukan Kriteria).
kerja yang mereka lakukan.
Kelemahan: Penilaian ini menjadi tidak sah jika
 hasil kerja yang dikumpul tidak sesuai dengan aspek
yang hendak dinilai
 hasil kerja tersebut bukan karya asli pelajar
 penilainya bukan pakar dalam aspek dinilai.

6
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 4 PEMBINAAN ITEM UJIAN


4.1 Jadual Penentuan Ujian
 Panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu
dicapai pelajar. Dari segi pula, JPU akan menjadi
 panduan kepada guru dalam pembinaan item ujian supaya item-item yang dibina merangkumi semua
kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir.
 JPU seharusnya dibina seawall mungkin, misalnya sebelum kita memulakan pengajaran.

4.1.1 Langkah Pembinaan JPU


Jumlah soalan penting kerana mempengaruhi
kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian.

Jumlah soalan mesti cukup untuk mewakili


 kandungan pengajaran
 domain objektif pengajaran
 peringkat objektif pengajaran
yang hendak diukur.
Sukatan pelajaran perlu
dianalisis untuk
menentukan kepentingan Bagi menentukan jenis
tiap-tiap tajuk soalan yang sesuai, kita
kandungannya perlu menentukan
 skop dan kedalaman  domain objektif
pengajaran pengajaran (kognitif,
 pendekatan yang telah psikomotor, afektif
diambil atau sosial)
 kepentingan  peringkat objektif
bandingan antara tajuk pengajaran yang ingin
 kompleksiti sesuatu diukur.
tajuk
 masa peruntukan tajuk
pengajaran Objektif pengajaran dianalisis untuk menentukan
pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan
pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji

JPU mengandungi dua paksi


Paksi Kandungan Paksi Objektif Pengajaran
Pengetahuan Objektif Kognitif
Kemahiran Objektif Psikomotor
Afek/Perasaan Objektif Afektif

4.1.2 Kepentingan JPU


JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian.
Antara kepentingannya ialah:
 kertas ujian dapat digubal secara sistematik;
 kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin;
 taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang;
 ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran; dan
 aras kesukaran

4.2 Langkah Am Penyediaan Item Ujian


(1) meyediakan JPU - supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran
mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran dimulakan
(2) menulis item ujian - ringkas dan mudah difahami, jawapan berkaitan pengetahuan/kemahiran yang spesifik
daripada tajuk pengajaran tertentu, arahan jelas (huruf besar), unit dan ketepatan ukuran
(3) menyemak item ujian – Arahan tepat, bahasa yang mudah difahami, Soalan cukup dan seimbang, tidak
mengandungi petanda jawapan.
(4) menilai item ujian – Arahan dan bahasa mudah difahami, jelas dan maklumat yang cukup, Soalan cukup
dan seimbang, Jawapan mengikut kehendak dan masa cukup utk jawab.
(5) membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item - tentang kesesuain item-item kepada pelajar yang
setara dari segi keupayaan dengan pelajar sasaran

7
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
4.3 Pembinaan Item Objektif 76
 Item/soalan yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik
 Mempunyai jawapan tertentu

Pembinaan Item Beraneka Pilihan Pembinaan Item Betul-Salah


3 bahagian  sesuai digunakan untuk menguji fakta yang
 stimulus - bahagian soalan yang mengandungi menghendaki pelajar menentukan sama ada
maklumat khusus di mana soalan itu pernyataan yang diberikan adalah betul atau
didasarkan, mungkin berbentuk teks, grafik, salah/palsu.
jadual atau perbualan.
 stem/badan soalan - bahagian soalan yang 8 Prinsip
mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk 1. Arahan hendaklah jelas
ayat lengkap, ayat tidak lengkap atau soalan 2. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat, jelas
 jawapan pilihan - bahagian soalan yang 3. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat
mengandungi jawapan pilihan, yang secara rawak
biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, 4. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara
gambar rajah atau jadual 5. Pernyataan yang jelas betul @ jelas salah
6. Elakkan pernyataan betul lebih panjang
9 Prinsip daripada yang salah
1. Arahan hendaklah jelas 7. Elakkan perkataan “selalu” atau “tidak pernah”
2. Soalan dan semua jawapan hendaklah ditulis dalam pernyataan
secara padat, jelas 8. Bilangan pernyataan yang betul hampir sama
3. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dengan bilangan pernyataan yang salah
4. Jawapan pilihan secara yang menarik
5. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara
rawak
6. Jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang,
7. Kurangkan Jawapan berbentuk “Semua di atas”
atau “Tiada satu pun di atas”
8. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara
9. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad,
nilai nombor atau tahun

Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Pembinaan Item Padanan


 sesuai digunakan untuk menguji fakta yang  Sesuai untuk mengukur kefahaman dan
menghendaki pelajar memberi jawapan pendek keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan
yang tepat konsep.
 2)bahagian, iaitu stimulus (jika ada) dan  Terdiri daripada 2 set maklumat (perkataan,
pernyataan yang mengandungi ruang kosong konsep, prinsip atau pernyataan) yang perlu
untuk diisi pelajar. dipadankan

6 Prinsip 6 Prinsip
1. Arahan hendaklah jelas 1. Arahan hendaklah jelas
2. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat, 2. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat,
jelas jelas
3. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara 3. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu
4. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri setara
daripada perkataan yang penting sahaja 4. Pernyataan mempunyai perkaitan tepat dengan
5. Elakkan terlalu banyak ruang kosong dalam padanannya supaya pelajar dapat mengenal
sesuatu pernyataan/ayat pasti padanan tersebut
6. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di 5. Elakkan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu
penghujung pernyataan/ayat, supaya perkataan maklumat
yang dikehendaki jelas kepada pelajar 6. Bilangan padanan tidak terlalu banyak

8
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
4.4 Pembinaan Item Subjektif
 Jawapan terbuka dan ubjektiviti dalam jawapan
 Sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi, seperti mengukur penguasaan menganalisis, mensintesis,
membuat pertimbangan, menilai dan membuat keputusan, yang memerlukan kemahiran berfikir
4.4.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif
(1) Penulis semak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran, supaya soalan yang dihasilkan menepati
sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut.
(2) Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas
soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan.
(3) Soalan hendaklah ditulis secara padat, jelas
(4) Aras kesukaran setiap soalan perlu setara
(5) Soalan ditulis supaya pelajar dapat membayangkan kerangka struktur yang memandu pelajar menjawab
(6) Tentukan permarkahan untuk memudahkan penyediaan skema jawapan.
(7) Lebihkan soalan berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada soalan berjawapan panjang (2-3 muka
surat), supaya lebih banyak soalan boleh diberikan.
4.4.2 Kata Tugas Item Subjektif
kata kerja yang terdapat pada sesuatu item yang fungsinya ialah untuk menyatakan tugas yang perlu dibuat
oleh pelajar semasa menjawab sesuatu item/soalan.
1 Analisiskan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang
dikomunikasikan.
2 Anggarkan Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn
dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu.
3 Apakah Memberi maklumat yang khusus atau spesifik.
4 Bagaimanakah Memperihalkan, memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah atau kejadian.
5 Bandingkan Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara.
6 Berapakah Memberi kuantiti.
7 Bezakan Menyatakan kelainan, ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara.
8 Bilakah Menyatakan masa atau waktu.
9 Binakan Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah ataualat tertentu.
10 Bincangkan Memberi penerangan daripada pelbagai aspek.

4.4.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek


 Beri peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat, hujah atau idea sendiri.
 Amat sesuai untuk mengukur pengetahuan, kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah, yang
turut melibatkan kemahiran berfikir.
 Dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif daripada soalan esei berjawapan terbuka.
 Jawapan terbatas, pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah, dapat meningkatkan
kebolehpercayaan soalan tersebut.
 Menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin.
4.4.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka
 Pelajar merancang dan memberi jawapan secara bebas
 Amat sesuai untuk mengukur konstruk, yang memerlukan pelajar menggunakan beberapa kemahiran
seperti menginterpretasi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 Membolehkan pelajar mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif.
 Sukar dijawab dan juga diperiksa

Kelebihan Esei
Berjawapan
Terbuka

Masalah / • pemeriksa terlatih untuk memerika


kekangan Esei • masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif
Berjawapan • masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan; dan
Terbuka • pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble).

4.4.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian


9
HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN
Perbandingan ialah dari segi:
 keupayaan mengukur kebolehan pelajar
 keluasan persampelan kandungan
 kecepatan menyedia soalan
 keobjektifan pemeriksaan
 kemudahan diperiksa mesin
 mengelak daripada tekaan

10