Anda di halaman 1dari 8

BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

UNIT 1
Sajak
- Puisi moden
- Berbentuk bebas (jumlah kata dalam 1
baris dan bilangan baris dlm 1 rangkap
tidak ditetapkan)
- Rima bebas
- Mengandungi banyak maksud tersurat
dan tersirat

KG NAMA : KGN Tunjuk (ini, itu), KGN Diri

UNIT 3
Sajak
- Mempunyai tema (kemanusiaan,
keamanan, patriotisme, kebebasan)
- Nada sajak:
o Romantik
o Melankolik
o Sinis
o Protes

Peribahasa
- Kalau tidak dipecahkan ruyung
manakan dapat sagunya
- Genggam bara api biar sampai jadi
arang
- Alang-alang enyeluk pekasam biar
sampai ke pangkal lengan
Dialog
Kata Nama: KN Am, KN Khas, KGN
KN Am dan KN Khas benda, tempat, orang,
konsep, perkara
UNIT 2
Karangan Gambaran
Peribahasa
- Susunan kata yang tetap dan
mempunyai maksud tertentu.
- Terdiri daripada:
o Simpulan bahasa
o Bidalan
o Pepatah
o Perumpamaan
o Kata-kata hikmat
Membanting tulang
Mencolok mata
Perang dingin

RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

Salah adat
Singkat akal
Tangkai jering
Tangkap muat
Tumbuk rusuk

KDN Diri KGND Org (1st, 2nd, 3rd), KGND


Tanya (apa, siapa, mana)

Karangan pengalaman
- Karangan pengalaman
- Pengalaman pinjaman

Baik sangka
Batu loncatan
Bawa alamat

Berbalik hati
Bidan terjun
Jantung hati
Langkah bendul
Lapang dada
Mati kutu

Kata Kerja:
KKT (diikuti oleh objek yg terdiri drpd frasa
nama utk melengkapkan maksudnya)
- KKT Aktif (menerima awalan meN tanpa
akhiran kan/i kecuali menaiki dan
membuahkan)
- (imbuhan ter-)
- KKT pasif (terhasil drpd perubahan ayat
aktif ayat pasif)
- Imbuhan ter-

Metafora perbandingan sesuatu yang konkrit


dengan yang abstrak
UNIT 4
Rencana
- Tajuk
- Nama penulis
- Pengenalan
- Isi penting (mesti diikuti dengan huraian
dan contoh)
- Penutup
Kata Kerja Tak Transitif
a) KKTT Tanpa pelengkap
- boleh berdiri sendiri tanpa objek/unsur
lain
- boleh diikuti oleh unsur keterangan
yang berfungsi sbg maklumat
tambahan.
b) KKTT berpelengkap
- mesti diikuti oleh pelengkap (KA, FSN,
KN)
- ayat yang mengandungi pelengkap
tidak boleh dipasifkan
UNIT 5
Forum
- Ada pengerusi dan ahli panel
- Berbincang sesuatu tajuk
- Ahli panel menjawab soalan / bincang
persoalan yang diajukan oleh pengerusi
- Wujud celah-mencelah antara ahli forum
- Ada pendahuluan, isi dan penutup.
Forum

Wawancara
Berbentuk dialog
melibatkan
ada pengerusi dan
pewawancara dan
beberapa orang ahli
pihak yang
panel
diwawancara
wujud celah-mencelah
semasa antara
boleh melibatkan
perbincangan antara
seorang atau lebih
ahli forum
pewawancara asks
diwawancara ans.
Gaya bahasa KOMSAS
Inversi penggunaan susnan kata terbalik
RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

Pidato
- Pendahuluan (kkata alu-aluan)
- Kata penghadapan
- Isi yg dikembangkan
- Penutup
Diksi pemilihan kata yang tepat dan
berkesan untuk megungkapkan idea
Syair
- Mempunyai beberapa rangkap bagi
membentuk kesatuan idea
- 1 rangkap 4 baris
- Setiap baris mempunyai maksud
- Bentuknya terikat dan
- Mempunyai melodi tertentu
- Rima akhir aaaa
Kata Adjektif menerangkan sifat atau
keadaan bagi sesuatu kata nama / frasa nama
Kata Adjektif
- Sifat / keadaan
- Waktu
- Pancaindera
- Cara
- Warna

- Bentuk
- Jarak
- Perasaan
- Ukuran

Kata Adj Terbitan KA yg telah menerima


imbuhan (awalan, apitan dan sisipan)
- Awalan ter, se
- Apitan ke-an
- Sisipan em-, -el-, -er-, -in-

UNIT 6
Cerpen (Singkatan drpd frasa cerita pendek)
Cerpen
ceritanya pendek
watak terhad
Latar tempat, masa
dan masyarakat
terhad
Plot: mudah

Novel
ceritanya panjang
watak banyak
Latar tempat, masa
dan masyarakat lebih
luas
Plot: kompleks

Watak
- Pelaku dalam cerita
- Boleh terdiri daripada manusia dan
bukan manusia
Perwatakan
- Gambaran diri watak (fizikal, emosi,
cara pemikirannya)
Latar
- Semua keterangan yg berkaitan dengan
waktu, ruang dan suasana yang berlaku
di dalam peristiwa karya.
- Dibahagi kepada 3, iaitu:
o Latar masyarakat (gambaran
kehidupan masyarakat yang
diapparkan dalam karya)
o Latar tempat (tempat berlaku)
o Latar masa (waktu berlakunya
peristiwa dlm karya.)
Plot
-

Susunan peristiwa dalam sesuatu cerita.


Terdiri daripada permulaan,
perkembangan, perumitan, puncak dan
peleraian

Sinkop / Sinkof
- Penggunaan kata singkatan
Pengulangan
- Kata yang berulang dalam sesuatu ayat

RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

Kata Tugas
- Perkataan yang berfungsi sebagai
penghubung, penerang, penentu,
penguat, penegas, pembantu,
pendepan, penafi, pembenar, pemeri @
tugas2 lain.
- 4 kelompok utama
o Kata Penyambung Ayat
Kata Hubung Gabungan
Kata yang
menghubungkan
ayat gabungan
Kata Hubung Pancangan
KH relatif (yang)
KH komplemen
(bahawa)
KH keterangan
(kalau, semoga,
kerana, hingga,
tatkala, untuk)
UNIT 7
Berita
- Tajuk
- Tujuan: menyampaikan maklumat kpd
pembaca
- Isi terpenting ditulis dahulu
- 5W1H (Bila, di mana, mengapa, siapa,
apa, bagaimana)
- Gaya penulisan berita hendaklah
ringkas, tepat dan padat
Pantun
- Keindahan alam (pembayang)
- Maksud pantun sebaik-baiknya
dibayangkan oleh pembayang
- Setiap baris : 9-10 suku kata
- Rima akhir: abab
Kata Praklausa
Kata Seru
- melahirkan pelbagai perasaan (marah,
terperanjat, terpegun, sakit)
- digunakan dlm ayat seruan

aduh, cis, aduhai, amboi, oh, eh, syabas,


wahai

Kata Tanya
- Menanyakan sesuatu / menyoalkan
sesuatu
- Partikel kah digunakan pada kata
tanya yang terletak pada awal ayat

Kata Bantu Aspek


- Menimbulkan perbezaan masa lampau,
masa kini dan masa hadapan.
Telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan,
belum, baru

Mengapa, berapa, bila, bagaimana


-

Kata Bantu Ragam


- Menerangkan ragam perasaan yg
berkait dgn perbuatan yg dilakukan

Kata Ganti Nama Diri Tanya : apa,


siapa, mana

hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat

Kata Perintah
- Menimbulkan sesuatu tindakan hasil
drpd sesuatu perintah, arahan,
larangan, silaan atau permintaan
Jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong,
harap
Kata Pembenar
- Perkataan yg mengesahkan sesuatu
pernyataan

KP Hadapan
- Words sblm KA
terlalu, paling, agak
KP Belakang
- Words lepas KA
Sekali, benar, nian
KP Bebas
- Words yg blh letak sblm / lepas KA
amat,sungguh, sangat

Ya, benar, betul


Kata Pangkal Ayat
- Terdpt dlm bhs Melayu klasik
- Perkataan yg hadir di hdp ayat
hatta, maka, syahadan, adapun, alkisah,
kalakian, sebermula, sekali, peristiwa, arakian
UNIT 8
Ceramah
- Penceramah pakar dlm sesuatu bidang
- Mempunyai tajuk yg khas
- Mengandungi pelbagai fakta
- Bukan utk pertandingan
Kata Prafrasa
Kata Bantu
- Perkataan yg mebnumbulkan makna
tambahan dr segi aspek waktu dan
ragam
RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

Kata Penguat
- Perkataan yg mendahului / mengikuti
kata adj
- Berfungsi menguatkan maksud yg
terkandung dlm kata adj.
- Dibhg kpd 3:

Bidalan
- Sejenis peribahasa yg mempunyai
nasihat dan peringatan
- Terhasil drpd ketajaman pemikiran
masyarakat silam mengungkapkan
kata2 melalui pemerhatian mrk terhadap
alam.
Alah membeli menang memakai
Alang-alang mandi biar basah
Biar titik jangan tumpah
Idah khabar daripada rupa
Malu bertanya sesat jalan, malu berdayung
perahu hanyut
Jauhari jua yang mengenal manikam

Sudah terhantuk baru terngadah


Berjagung-jagung dahulu sementara
menunggu padi masak

Contoh:
o Spt aur dgn tebing
o Bagai ayam disambar helang
o X10

UNIT 9
Rencana
- Tajuk rencana
- Nama penulis
- Pendahuluan
- Isi
- Penutup

UNIT 10
Surat Rasmi
- Surat yg ditulis kpd pihak tertentu
- Tujuan: memohon kebenaran sesuatu
Kata Sendi Nama

Pembentukan Kata Kerja


- Kata Kerja Tunggal
o Perkataan yg tak menerima
sebarang imbuhan, penggandaan
@ pemakmukan
o Bersifat tak transitif.
o Cth : balik, hancur
-

Kata Kerja Terbitan


o Mempunyai imbuhan
Awalan
men, ber, ter, di,
memper, diper
Akhiran
-kan, -i
Apitan
Men...kan
Ber...kan
Ber..an
Di...kan
Men...i
Di...i
Memper...kan
Memper...i
Diper...kan
Diper...i
Sisipan
-el -er -em-

Peribahasa:
- Menggunakan flora dan fauna
RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

di
hdp KN/FN
- menunjukkan tempat
- ditulis terpisah drpd KN/FN
yg mengikutinya
dari
hdp KN/FN
menyatakan arah, tempat,
waktu atau masa
ke
hdp KN/FN
menunjukkan waktu / masa
menunjukkan tempat / arah
yang dituju
berpadanan
arah ke suatu tempat / waktu
dgn dari
dari...ke
x boleh guna di hdp KN/FN yg menunjukkan
manusia / haiwan
daripada
hdp KN/FN
punca bagi manusia, haiwan
dan benda
sumber / asal kejadian
sesuatu benda
perbezaan / perbandingan
kepada
hdp KN/FN
menyatakan sasaran yg
merujuk kpd manusia, haiwan
/ unsur mujarad
menyatakan pecahan
perubahan keadaan
pada
hdp KN/FN
menunjukkan keterangan
waktu
ada pada
menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu
Kata Kerja
untuk = bagi

hdp KN/FN
kegunaan bagi sesuatu
bahagian yg ditentukan / diperuntukkan
demi
hdp KN/FN
tujuan
tentang
unsur yg membawa maksud rujukan sesuatu
yg tak tentu
seperti/bagai/umpama/laksana
hdp KN/FN
perbandingan
sejak/semenjak
hdp KN/FN
penanda waktu/masa
terhadap
rujukan (penyambut tertentu
manusia/haiwan/benda)
akan
hdp KN/FN
KA Perasaan akan
sayang akan
oleh
hdp KN/FN
hubungan pembuat ayat pasif
Oleh sebab
hingga/sampai
hdp KN/FN
perihal peringkat & had
masa/tempat
dalam/antara
hdp KN/FN
lingkungan yg tidak
mempunyai ruang

Bentuk Kata Nama


- Kata Nama Tunggal
- Kata Nama Terbitan
- Kata Nama Majmuk
- Kata Nama Ganda

Kata Nama Tunggal


- Perkataan yg terdiri drpd 1 morfem
bebas sahaja.
- Contoh: kapal, misi, residen
Kata Nama Terbitan
- KN yg terhasil drpd proses
pengimbuhan.
- Awalan, akhiran, apitan dan sisipan

pe-

Surat Rasmi
- Sila rujuk buku teks m/s 100
Perumpamaan
- Juga dikenali sebagai bahasa kiasan
- Sejenis peribahasa yang berupa
perbandingan sesuatu dengan yang lain
yang sebanding dengannya
- Key word: seperti, bak, bagai, umpama
Seperti lintah menghisap darah
Seperti harimau menyembunyikan kukunya
Seperti embun di hujung rumput
Ibarat burung, mata lepas badan terkurung
Seperti hujan jatuh ke pasir

peR
-

UNIT 11

ke-

Kalau tak berada-ada, tak akan tempua


bersarang rendah.
Seperti api di dalam sekam
Temu ajal
RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

peN
-

juru-

Imbuhan Awalan
a) Org/Benda yg
pesakit
mengalami perbuatan
(org yg sakit)
kata dasar/keadaan
b) Org yg melakukan
pekedai
kerja yg terkandung dlm (org yg
maksud kata dasar
berkedai)
a) Org yg melakukan
pembaca,
sesuatu
pengecat
b) Org yg menjawat
pengurus,
tugas
penghulu
c) Org yg suka akan
pemakan,
sesuatu
penidur
d) Org/Benda yg
penyabar,
memiliki sifat kata dasar pemarah
e) Alat utk melakukan
penyapu,
sesuatu
penggali
a) Penanda makna
perasap
alat/tempat
b)Org yg melakukan
perburu
kerja
Org/benda yg menjadi
tumpuan maksud yg
ketua,
terkandung dlm kata
kekasih
dasar
Mendukung penanda
juruwang,
makna ahli atau org yg
jurubahasa,

terlibat sec langsung


dgn maksud pekerjaan

juruterbang

Hikayat
- Cerita lama dlm bentuk prosa
Sinopsis
- Ringkasan cerita yg menggambarkan
keseluruhan karya
- Dibina berdasarkan peristiwa penting
dlm sebuah cerita
- Tindak-tanduk watak utama
menggambarkan peristiwa penting
UNIT 12
Penjodoh bilangan
- Kata yg digunakan bersama2 kata
bilangan untuk KN Konkrit (manusia,
haiwan, benda dan tempat).
- [ Kata Bilangan ] [ Penjodoh Bilangan ]
[ Kata Nama]
Pembentukan Kata Nama (Sambungan)
-

Sisipan
Imbuhan yg dimasukkan di tengah2 kata
pemberian, pendapatan
peperiksaan, pekarangan
persatuan, perhentian
kedatangan, kebenaran

Dengan Akhiran
- -an
Dengan Sisipan
- -eltelapak, kelupas, telunjuk
- -er- keruping, gerigi, seruling
- -em- kemuning, kemuncup
Kata Nama Majmuk
- 2 kata dasar digabungkan
- Mebawa makna tertentu
- Dieja terpisah dan bertindak sebagai 1
unit
RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

Khas:
antarabangsa
beritahu
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
matahari
olahraga

olahraga
pesuruhjaya
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara

Imbuhan Kata Majmuk


- Menerima awalan / akhiran tetap dieja
terpisah
Terima kasih -> berterima kasih
Ulang kaji -> mengulang kaji
UNIT 13

Apitan
imbuhan yg terdpt pd awal & akhir
sesuatu perkataan sec serentak

Dgn Apitan
- peN-...-an
- pe-...-an
- peR-...-an
- ke-...-an

Kata Majmuk
- Rangkai kata bebas
- Istilah khusus
- Kiasan

Kata Nama Ganda


- Penggandaan Penuh
- Penggandaan Separa
- Penggandaan Berentak
Penggandaan Penuh
- Melibatkan seluruh kata dasar nama
digandakan tanpa sebarang perubahan
bentuk.
- Dibahagi kepada 4 jenis:
a) KNTunggal tanpa imbuhan
Cth: ayat-ayat, van-van
b) KNTunggal dgn imbuhan an
Cth: sayur-sayuran
c) KN Terbitan
Cth: ketua-ketua
d) KN majmuk
Cth: mata-mata pelajaran
Penggandaan Separa
- Melibatkan suku kata pertama dalm kata
dasar
Cth: lelangit, sesiku, jejari

Penggandaan berentak
- Proses yang menggandakan kata dasar
nama mengikut rentak bunyi tertentu
dlm kata dasar itu.

Merajuk pd yg kasih, manja pd yg syg,


meminta pd yg ada
UNIT 14

a) Mempunyai vokal yg serupa tetapi


konsonan yg berbeza
Cth: sayur-mayur, kuih-muih
b) Mempunyai konsonan yg serupa
tetapi vokal yg berbeza
Cth: gunung-ganang, suku-sakat
c) Tidak melibatkan ciri-ciri persamaan
bunyi.
Cth: anak-pinak, sedu-sedan
Perbilangan
- Rangkai kata / ungkapan yg disusun
indah & mempunyai maksud yg
berkaitan dgn panduan hidup
- Diucapkan spt org menghitung 1 demi 1.
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni, ke
laut sama direnangi
Dapat sama laba, cicir sama rugi
Rupa tak dapat diubah, perangai dapat diubah
Hidup dikandung badan, mati dikandung tanah
Kecil jangan disangka anak, besar jhangan
disangka bapa

RUMUSAN DRPD BUKU TEKS BM TING 2

Laporan
- Tajuk ditulis dgn hurug besar pd setiap
awal perkataan kecuali kata sendi nama
dan kata hubung.
- Tajuk laporan hendaklah digariskan
- Ada pendahuluan, isi dan penutup
laporan
- Pengakuan pelapor dan tarikh ditulis
setentang
- Tandatangan di sebelah kiri
- Nama pelapor ditulis di sebelah kiri
dengan huruf besar
- Nama jawatan pelapor ditulis di bawah
nama pelapor dan diakhiri noktah
Kata Tugas (Kata Penegas, Kata Nafi, Kata
Pemeri, Kata Arah)
Kata Penegas
- Menegaskan frasa predikat (-kah, -lah,
-tah)
- Menegaskan subjek dan frasa predikat
(jua, juga, lagi, memang, pun dan
sahaja)

Anda mungkin juga menyukai