Anda di halaman 1dari 5

1 Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang yang mengkaji tentang A sains kekayaan setiap

pelaku ekonomi.
B bagaimana pelaku ekonomi meningkatkan kebajikan masyarakat. C gelagat pelaku ekonomi untuk
memperoleh kepuasan.
D gelagat pelaku ekonomi memperuntukkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak
manusia yang tidak terhad.
2 Interaksi antara pelaku ekonomi melibatkan pihak yang berikut kecuali A pengeksport C firma
B isi rumah D kerajaan
3 Barang ekonomi mempunyai nilai pasaran kerana barang ekonomi A memberikan kepuasan kepada
pengguna.
B mempunyai permintaan yang tinggi.

C mempunyai penawaran yang terhad secara relatif. D mempunyai kos lepas.


4 Penggunaan barang awam tidak melibatkan kos lepas kerana

A barang awam merupakan barang yang ditawarkan oleh kerajaan. B setiap orang tidak
dikecualikan daripada penggunaannya.
C barang awam mempunyai penawaran yang tidak terhad. D barang awam tidak mepunyai nilai. utiliti
yang tinggi.
5 Masalah pilihan berlaku dalam kegiatan penggunaan, pengeluaran, dan pengagihan kerana kegiatan
tersebut melibatkan masalah
A kekurangan. C kos lepas.

B kelebihan. D peruntukkan.
6 Masalah asas ekonomi dalam sistem ekonomi pasaran bebas dapat diselesaikan dengan baik oleh
A mekanisme harga. C firma.

B isi rumah. D kerajaan dan firma.


7 Bagaimanakah kerajaan menyelesaikan masalah untuk siapa barang dikeluarkan dalam sistem
ekonomi campuran?
A Kerajaan menyediakan barang kepada orang yang mampu membayar. B Kerajaan menyediakan
barang awam kepada semua rakyat.
C Kerajaan mengagihkan barang secara rata kepada semua rak,yat.

D Kerajaan mengenakan cukai dan memberikan subsidi serta membiarkan mekanisme harga
beroperasi.
8 Pergerakan titik di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran dapat menjelaskan masalah yang
berkaitan dengan
A apa dan berapa banyak barang hendak dikeluarkan. B bagaimana hendak mengeluarkan sesuatu
barang. C untuk siapa barang dikeluarkan.
D pengangguran dan pembaziran sumber.
9 Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan keluk kemungkinan pengeluaran beralih ke atas?
A Penggunaan barang modal dan tingkat teknologi yang canggih. B Kenaikan harga barang dan
perkhidmatan.
C Pengurangan masalah pengangguran.

D Pengurangan penawaran input-input yang diperlukan untuk mengeluarkan barang.


10 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran bagi sebuah ekonomi
yang mengeluarkan barang X dan barang Y.

Pada mulanya, ekonomi tersebut hanya mengeluarkan barangY Kini, jika ekonomi tersebut
mengeluarkan OQ barang X, maka kos lepasnya ialah
A QT barang X. C PR barang Y.
B OS barang X. D L`R barang Y.
11 Antara yang berikut, yang manakah dianggap tetap dalam analisis keluk kemungkinan pengeluaran?
A Kos lepas per unit output.

B Jumlah kombinasi barang yang dikeluarkan.

C Jumlah faktor pengeluaran yang sedia ada dalam ekonomi. D Harga barang yang dikeluarkan.
12 Oleh sebab sumber ekonomi adalah terhad berbanding dengan kehendak manusia yang tidak terhad,
maka
A pilihan dilakukan untuk menentukan apakah barang yang hendak dikeluarkan. B tiada barang
dapat diperoleh secara percuma.
C timbul masalah kos lepas.

D kecekapan dalam memperuntukkan sumber tidak dapat dicapai.

13 Antara yang berikut, perkhidmatan yang manakah tidak disediakan dalam sisiem ekonomi pasaran
bebas?
A Perkhidmatan pendidikan. B Perkhidmatan pos.
C Perkhidmatan komunikasi.

D Perkhidmatan keselamatan masyarakat.


14 Yang berikut merupakan kebaikan yang diperoleh daripada sistem ekonomi kapitalis kecuali
A perkembangan teknologi dan reka cipta baru. B kebajikan individu dapat dicapai.
C persaingan hebat berlaku di antara firma. D wujud kesan luaran.
15 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk-keluk kemungkinan pengeluaran bagi sebuah negara
yang mengeluarkan barang perkilangan dan pertanian.

Jika negara tersebut mengeluarkan OP barang perkilangan, perubahan kos lepas kesan daripada
kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang perkilangan adalah sebanyak
A TU barang pertanian. C UV barang pertanian.

B TV barang pertanian. D PS barang perkilangan.


16 Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, matlamat ingin mencapai keuntungan
maksimum telah menyelesaikan masalah asas ekonomi yang berkaitan dengan
A apa hendak dikeluarkan. C bagaimana hendak dikeluarkan.
B berapa hendak dikeluarkan. D untuk siapa hendak dikeluarkan.
17 Cahaya matahari merupakan barang percuma kerana A tidak memberikan
utiliti sut kepada pengguna. B kos lepasnya adalah sifar.
C tiada orang dilarang daripada menggunakannya. D dianugerah oleh Tuhan.
18 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran
bagi sesebuah negara yang mengeluarkan barang A dan barang B.
Apakah titik yang menunjukkan kombinasi barang yang boleh dikeluarkan oleh
negara tersebut?
A V sahaja C T, U, dan S

B TdanS D T,S,danV
19 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sesebuah negara harus
berjimat kerana menghadapi masalah kekurangan sumber ekonomi?
A Kurang mengeluarkan barang mewah.

B Masyarakat perlu meningkatkan tabungan. C Perbelanjaan awam perlu


dikurangkan.
D Melakukan pilihan terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan.
20 Fungsi kemungkinan pengeluaran bagi sesebuah negara yang mengeluarkan barang X dan barang Y
adalah seperti yang berikut:
Y=40-0.5X

Apakah kos lepas per unit barang Y?

A 0.5 unit barang X C 20 unit barang X

B 2 unit barang X D 39.5 unit barang X


21 Kebaikan sistem perancangan pusat ialah

A percanggahan antara kos sosial dengan faedah sosial dapat dikurangkan. B pengguna menentukan
corak peruntukan faktor.
C ekonomi mencapai kecekapan pengeluaran.

D persaingan hebat antara pengeluar-pengeluar digalakkan.


22 Sekiranya sesebuah ekonomi mencapai kecekapan pengeluaran, ini bererti A tiada firma mengalami
kerugian.
B tambahan pengeluaran sesuatu barang tidak boleh dilakukan tanpa mengurangkan pengeluaran
barang lain.
C semua sumber ekonomi telah digunakan dengan sepenuhnya. D firma telah memilih teknik
pengeluaran yang paling cekap.
23 Ciri utama bagi sistem ekonomi pasaran bebas ialah A wujud kesan luaran.
B firma ada kuasa untuk menentukan harga.

C wujud persaingan hebat antara pengeluar-pengeluar.

D penggunaan faktor pengeluaran ditentukan oleh cita rasa pengguna.


24 Ciri penting bagi barang awam ialah

A barang awam ditawarkan oleh kerajaan.

B penggunaannya tidak melibatkan kos lepas.

C tiada seorang pun boleh dihalang daripada menggunakannya. D barang awam mempunyai penawaran
yang terbatas.
25 Gambar rajah di bawah ini merupakan keluk kemungkinan pengeluaran bagi sesebuah negara yang
mengeluarkan barang modal dan barang pengguna.
Jika negara An memilih kombinasi S daripada kombinasi R, maka ini akan A menyebabkan ekonomi
negara berkembang lebih perlahan.
B menyebabkan ekonomi negara berkembang lebih cepat.

C mengurangkan masalah pengangguran yang dihadapi oleh negara. D mengurangkan kebajikan


masyarakat.
26 Penyekatan kemasukan buruh-buruh asing ke Malaysia akan menyebabkan keluk kemungkinan
pengeluaran negara ini
A berbentuk malar.

B berbentuk cembung dari titik asalan. C beralih ke bawah.


D beralih ke atas.
27 Pernyataan yang berikut merupakan sebab kerajaan campur tangan dalam ekonomi kecuali
A menyekat kemasukan firma-firma baru ke dalam pasaran. B menawarkan barang awam.
C mengurangkan perbezaan antara kos sosial dengan faedah sosial. D menstabilkan ekonomi.
28 Gambar rajah di bawah ini menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran di sesebuah negara.

Mengapakah keluk kemungkinan pengeluaran berbentuk sedemikian? A Kerana hukum pulangan


semakin berkurangan.
B Kerana ekonomi mencapai tingkat guna tenaga penuh.

C Kerana kos lepas per unit barang dalam sebutan barang lain semakin meningkat. D Kerana
faktor pengeluaran adalah pengganti sempurna.
29 Pernyataan yang berikut berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi Islam kecuali A unsur-unsur riba
tidak dibenarkan.
B kegiatan ekonoini yang dijalankan adalah menurut syariat. C individu tidak dibenarkan
mengumpulkan harta kekayaan. D kepentingan masyarakat diutamakan.
30 Kuasa pengguna adalah besar bererti pengguna

A mempunyai kuasa menentukan apa dan berapa barang dikeluarkan.. B mempunyai kuasa untuk
menentukan harga.
C mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasaran.

D mempunyai kuasa untuk menubuhkan kesatuan pengguna.


1 Perpindahan dalam keluk kemungkinan pengeluaran boleh diakibatkan oleh A kenaikan
kadarpengangguran.
B kenaikan tingkat harga umum.

C perubahan dalam cita rasa pengguna.

D perubahan dalam teknik-teknik pengeluaran.

E kenaikan dalam kombinasi barang-barang yang dikeluarkan. KiIS 1


2 Sesebuah ekonomi mencapai kecekapan pengeluaran yang maksimum apabila ia A dapat
meningkatkan pengeluaran semua barang.
B dapat mengurangkan pengeluaran semua barang.

C tidak dapat mengurangkan pengeluaran semua barang.

D dapat meningkatkan pengeluaran suatu barang tanpa mengurangkan pengeluaran barang lain.
E tidak dapat meningkatkan pengeluaran suatu barang tanpa mengurangkan barang lain.
3 Gambar rajah di bawah menunjukkan AB ialah keluk kemungkinan pengeluaran.
Antara yang berikut, yang manakah yang akan menyekat sesebuah negara mengeluarkan kombinasi
barang pada titik E?
A Pengaliran masuk buruh asing.

B Pengaliran masuk pelaburan asing.

C Penyekatan masuk pelabur dan buruh asing.

D Penggalakan rakyat meningkatkan kemahiran.

E Peningkatan teknologi dalam semua sektor


ekonomi. K11S2
4 Yang manakah merupakan penyelesaian kepada masalah "untuk siapa barang dikeluarkan" dalam
sistem ekonomi pusat?
A Kerajaan mengagihkan barang-barang sama rata kepada setiap rakyat. B Kerajaan membiarkan
masalah ini diselesaikan oleh mekanisme pasaran. C Kerajaan menentukan barang-barang yang patut
dikeluarkan untuk rakyat. D Kerajaan mengeluarkan barang-barang bagi siapa yang mampu
membelinya.
5 Bagi keluk kemungkinan pengeluaran yang mengalami kos lepas yang semakin rneningkat,
pertambahan satu unit barang industri akan menyebabkan
A pengurangan pengeluaran yang sama bagi barang pertanian.

B pengurangan pengeluaran yang semakin kecil bagi barang pertanian. C pengurangan pengeluaran
yang semakin besar bagi barang pertanian. D pertambahan pengeluaran yang semakin besar bagi
barang pertanian. Ar, rcI:-