Anda di halaman 1dari 5

BAB 1 PENGENALAN

1 Ilmu ekonomi : Barang percuma


satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia dapat • Penawarannya tidak terhad.
memenuhi kehendak yang tidak terhad dengan • Tidak dikeluarakan oleh manusia , ia merupakan
menggunakan sumber ekonomi yang terhad. anugerah alam semula jadi.
• Tiada kos pengeluaran, kos lepasnya
2. Sumber –sumber ekonomi / faktor-faktor pengeluaran. • Tidak perlu membayar harga contoh udara
Tanah
• Anugerah alam semula jadi yang terdapat dalam Barang ekonomi
tanah atau atas tanah . • Semua barang selain barang percuma dikenali
• Contoh – bahan-bahan galian, minyak, tumbuh- sebagai barang ekonomi.
tumbuhan. • Penawarannya melibatkan kos pengeluaran ia perlu
• Penawaranya adalah terhad. dibayar
• Tidak mempunyai mobiliti tempat mempunyai • Mempunyai kos lepas contoh : barang persendirian,
mobiliti kegunaan. barang awam, barang pengguna, Barang pengeluar
dan barang perantaraan.
Buruh
• Tenaga kerja secara mental dan fizikal yang Barang awam
digunakan dalam proses pengeluaran barang-barang • Dikenali sebagai barang social
dan perkhidmatan . • Tidak mempunyai sifat kekecualian.
• Contoh – pekerja kilang, guru, doktor dan lain-lain. • Semua orang boleh menggunakannya, sama ada
• Menerima upah mampu bayar atau pun tidak.
• Buruh dalam lingkungan umur 16-64 tahun . • Ditawarkan kepada semua golongan masyarakat
• Buruh disebut tenaga buruh dan tenaga kerja. sama ada golongan kaya atau miskin
• Tenaga buruh yang tidak digunakan disebut
Barang pengeluar / barang modal
penganguran.
• Di kenali sebagai barang modal.
• Buruh mempunyai mobiliti tempat dan kegunaan
• Tidak hilang bentuk asalnya setelah digunakan.
Contohnya modal tetap, mesin, Jentera.
Modal
• Sesuatu barang yang digunakan untuk mengeluarkan
• Barang modal yang digunakan oleh pengeluaran
barang yang lain.
untuk mengeluarkan brangan bagi menghasilkan
pulangan. • Permintaan terhadap barang perantaraan disebut
• Dapat meningkatkan daya pengeluran. pemindahan berkait.
• Barang ini hilang bentuk asalnya.
• Menerima faedah
• Jenis pulangan modal
Barang perantaraan
i. Modal tetap – tidak berubah bentuk dan
fizikalnya setelah digunakan contoh,mesin.
• mm
ii. Modal kerja – berubah bentuk fizikalnya
setelah digunakan, contoh bahan pembekar. • mm
Modal social – melicinkan proses pengeluaran contoh • mm
jalan raya, sekolah, hospital
Barang pengguna / barang akhir
Usahawan • Dikenali sebagai barang akhir atau barang siap
• Satu barang yang boleh digunakan terus tanpa perlu
• Orang yang mengabungkan semasa input untuk
diproses lagi.
mengeluarkan barang-barang dan perkhimatan.
• Contohnya baju.
• Menangung risiko perniagaan Menerima untung.
4. MASALAH ASAS EKONOMI
3. Kehendak
• Masalah asas ekonomi wujud kerana sumber-sumber
• Keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan
ekonomi terhad sedangkan kehendak adalah tidak
untuk keselesaan.
terhad.
• Contoh:kipas angin, penghawa dingin.
• Tidak perlu dipenuhi untuk terus hidup. KEKURANGAN
• Kehendak adalah mengikut cita rasa contoh, • Masalah kekurangan merujuk kepada kekurangan
golongan berpendpatan tinggi berkehedakan barang dan perkhidmatan yang dapat dihasilkan
barangan mewah. berbanding dengan kehendak manusia yang tidak
terhad.
• Wujud kerana faktor pengeluaran yang terbatas.
Akhirnya menimbulkan masalah pilihan.

1
Untuk siapa hendak dikeluarkan
• Merujuk kepada pengagihan barang dan
PILIHAN perkhimatan
• akibat kekurangan, maka berlaku pilihan • Bergantung kepada agihan pendapatan kuasa
beli
KOS LEPAS • Golongan berpendapatan rendah akan menimati
• Masalah pilihan menyebabkan kos lepas. jumlah barang yang lebih banyak manakala
• Kos lepas ialah barangan kedua terbaik • golongan berpendapatan rendah akan menikmati
yang terpaksa dilepaskan untuk jumlah barang yang sedikit.
mendapatkan barangan terbaik.
5. KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (KKP)
MASALAH Definisi : Satu keluk yang menunjukkan kombinasi
• Masalah asas ekonomi adalah sama di semua maksimum dua barang yang dapat
negara dikeluarkan apabila semua input digunakan
• Terdapat tiga masalah ekonomi. dengan cekap.
i. Apa dan berapa banyak barang hendak di
keluarkan Andaian:
ii. Bagaimana hendak di keluarkan 1. faktor-faktor pengeluaran tetap
iii. Untuk siapa dikeluarkan 2. teknologi adalah tetap.
3. hanya dua jenis barang dikeluarkan
Apa dan berapa banyak barang dikeluarkan 4. ekonomi mencapai guna tenaga penuh.
• Sumber-sumber ekonomi adalah terhad
berbanding dengan kehendak manusia yang tidak kegunaan
terhad 1. menerangkan masalah kekurangan, pilihan,
kos lepas dan kecekapan ekonomi
• Manusia perlu membuat pilihan tentang
barangan yang hendak dikeluarkan.
kos lepas menaik
• Barang atau perkhimatan yang dikeluarkan
perlulah merupakan kehendak dan dapat
memberi kepuasan kepada manusia.
• Manusia akan megeluarkan barang yang
mempunyai permntaan supaya dapat
memaksimumkan keuntungan
• Pengeluar perlu melihat Jumlah perkhimatan.
• Jika sambutan meningkat pengeluran akan
ditingkatkan dan sebaliknya.
• Kos lepas menaik digambarkan oleh KKP yang
• Pengeluar harus membuat keputusan yang tepat
berbentuk cembung.
tentang pengeluaran barang supaya tidak wujud
lebihan atau pengurangan. • Boleh digunakan untuk menerangkan konsep kos
• Jumlah sesuatu barang atau perkhimatan yang lepas dan konsep pertumbuhan ekonomi.
hendak dikelukan bergantung kepada faktor-
Kos lepas malar
faktor pengeluran yang diperuntukan untuk
mengelurkan .

Bagaimana hendak dikelurakan


• Masalah merujuk kepada teknik-teknik
pengeluaran
• Pengeluaran harus melibatkan faktor-faktor
pengeluaran iaitu buruh, modal, tanah, dan
usahawan supaya dapat meminimumkan kos dan
mendaptkan keuntungan yang paling maksimum.
• Terdapat dua teknik pegeluran • digambarkan oleh KKP yang berbentuk satu garis
i. Kaedah pengeluran berintensifkan buruh lurus.
ii. Kaedah keluran berintensifkan modal.
• Jika harga buruh lebih murah, maka pegeluran Jadual
akan memilih kaedah berintensifkan modal, • Kadar Transformasi Sut ialah satu jadual Yang
sebaliknya jika harga buruh lebih murah maka menunjukkan Jumlah sesuatu barang yang harus
pengeluaran akan memilih kaedah berintensifkan dilepaskan untuk menambahkan satu unit barang
buruh. lain.

2
Contoh - untuk menambahkan 1 unit barang A 4 unit
barang B yang harus dilepaskan.

5. SISTEM EKONOMI

SISTEM EKONOMI
Masalah Sistem Perancangan
Sistem Kapitalis Puast Sistem Campuran
Diselesaikan oleh
Diselesaikan oleh
kerajaan.
mekanisma harga. Diselesaiakan oleh
mekanisme harga dan
Barang dikeluarkan untuk
kerajaan.
Apa dan meningkat kebajikan
berapa pengguna.
barang dan
hendak Pengeluar mengeluarkan Barang-barang yang
dikeluarkan barang yang ada tidak di keluarkan oleh
permintaan tinggi kerana Jumlah yang dikeluarkan pihak swasta akn di
bermotif keuntungan. berdasarkan keperluan keluarkan oleh kerajaan
masyarakat. contohnya barang awam.

Diselesaikan oleh
Diselesaikan oleh
kerajaan.
mekanisma harga.
Teknik yang dipilih
mengutamakan
kebajiakan pekerja dan
bukna semata-mata
meminimukan kos atau Diselesaiakan oleh
memaksimukan mekanisme harga dan
keuntungan. kerajaan.

Pihak swata memilih


teknik yang
meminimumkan kos
manakala kerajaan akan
Bagaimana Menggunakan tekni
memihak kepada teknik
barang pengeluaran yang paling
yang dapat
hendak di murah untuk
mengurangkan masalah
keluarakan. meminimumkan kos.
pengangguran dan
meningkatkan kebajikan
pekerja.

Faktor pengeluaran
dimiliki oleh kerajaan.

Kerajaan yang memilih


teknik intensif buruh
modal demi kepentingan
ekonomi.

3
Diselesaikan oleh
kerajaan.
Diselesaikan oleh Diselesaiakan oleh
mekanisma harga melalui mekanisme harga dan
Barang dikeluarkan untuk
agihan pendapat. kerajaan.
semua golongan
masyarakat.

Untuk Pihak swasta akan


siapa agihkan barang
barang Agihan barang Jika berlaku kekurangan berdasarkan agihan
hendak di berdasarkan kemampuan catuan atau perubahan pendapatan.
keluarakan. individu (kuasa beli) harga dilakuakan.

Lebih banyak pendatan, Walaubagaimanapun


lebih banyak barang kerajaan campur tangan
dapat dinikmati. dengan memastikan
barang awam dan barang
perlu sampai kepada
golongan berpendapatan
rendah.

4
6. SISTEM EKONOMI ISLAM

CIRI EKONOMI ISLAM


mengikut hukum syara”

Ciri-ciri
• Harta milik Allah
• Halal
• harta digunakan untuk kebajikan umum
• malarang riba
• keputusan tidak boleh langgar hukum islam
• kerajaan campur tangan jika ada penyelewengan
• keputusan firma tidak boleh langgar hukum islam
• monopoli dilarang

7. ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN


KONSEP PELAKU KEGIATAN EKONOMI
• Isi rumah – pembekal faktor- faktor pengeluaran dan
pengguna barang dan perkhidmatan
• Firma – pembekal barang dan pengguna faktor
pengeluaran
• Kerajaan – mengutip cukai dan membuat perbelanjaan.

2 sektor

• Aliran fizikal – aliran input tanah, buruh, modal dan


usahawan dari sektor isi rumah ke sektor firma dan
aliran barang- barang dan perkhidmatan dari sektor
firma ke sektor isi rumah
• Aliran wang – aliran perbelanjaan pengguna dan hasil
dari sektor isi rumah ke sektor firma, dan aliran kos
dan pendapatan dari sektor firma ke sektor isi rumah

3 Sektor