Anda di halaman 1dari 23

PASARAN PERSAINGAN

SEMPURNA

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 1
PASARAN PERSAINGAN
SEMPURNA (PPS)
Definisi
- merupakan sebuah pasaran yang
mengandungi ramai penjual dan
pembeli yang sedang menjual beli satu
barang yang homogen pada satu
tingkat harga yang ditetapkan oleh
pasaran.

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 2
CIRI-CIRI PPS

Ramai penjual dan pembeli


Kebebasan keluar masuk
Keluaran yang homogen
Firma adalah penerima harga
Pengetahuan sempurna tentang
pasaran
Mobiliti faktor
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 3
PERMINTAAN FIRMA DAN HASIL
Oleh sebab firma-firma dalam PPS tidak dapat
mempengaruhi pasaran akibat bilangan
penjual/ firma yang banyak, maka firma akan
bertindak sebagai penerima harga (pengambil
harga) yang ditetapkan oleh pasaran.
Rajah 7.1(a) menunjukkan keseimbangan
asal pasaran dicapai pada titik E1, iaitu
apabila keluk penawaran S1S1 bersilang
dengan keluk permintaan D1D1. Kuasa
permintaan dan penawaran telah
menentukan harga keseimbangan P1.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 4
PERMINTAAN FIRMA DAN HASIL

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 5
PERMINTAAN FIRMA DAN HASIL
Firma akan menerima harga P1 sebagai tingkat harga
untuk keluarannya (Rajah 7.1(b). Firma boleh menjual
seberapa banyak kuantiti yang dikehendaki. Oleh itu,
keluk permintaan firma adalah berbentuk anjal sempurna
atau garis mendatar (D1).
Jika berlakunya perubahan atau peralihan keluk
permintaan mahupun keluk penawaran pasaran, maka
tingkat keseimbangan pasaran akan berubah dan
seterusnya mengubah tingkat harga pasaran. Dengan itu,
tingkat harga firma turut berubah.
Cateris paribus andaikan penawaran bertambah, maka
keluk penawaran beralih dari S1S1 ke S2 S2, titik
keseimbangan akan berubah dari E1 ke E2 dan harga
keseimbangan jatuh kepada P2, maka P2 adalah harga
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
keseimbangan
12/07/2021 firma (D2).SOSIAL II SEM 3 6
PERMINTAAN FIRMA DAN HASIL
Sebaliknya jika penawaran jatuh dari S 1 S1 ke S3
S3, maka tingkat harga keseimbangan meningkat
daripada P1 kepada P3 dan firma akan menerima
sahaja tingkat harga P3 sebagai tingkat harga
untuk keluarannya (D3).
Kesimpulannya: Keluk permintaan firma
dalam PPS adalah berbentuk anjal sempurna
atau satu garis mendatar. Ini bermakna, firma
harus menentukan kuantiti outputnya yang
membawa tingkat untung maksimum
berdasarkan tingkat harga yang terlah ditetapkan
dalam pasaran (industri).
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 7
PENENTUAN TINGKAT OUTPUT
KESEIMBANGAN
 Pendekatan Kos Sut dan Hasil Sut
Mengikut pendekatan ini, perbandingan antara MR
dengan MC dilakukan pada pelbagai tingkat
keluaran.
Firma akan mencapai tingkat keseimbangan
apabila MR=MC. Pada titik ini, firma mungkin
sedang memaksimumkan keuntungan atau
meminimumkan kerugian. Syarat ini digunakan
untuk semua struktur pasaran.
Berdasarkan jadual, firma akan memaksimumkan
keuntungan pada tingkat keluaran ke-5, apabila
tingkat harga PPS diandaikan RM18 seunit, iaitu
apabila MR=MC dengan
ROSMANI P=Ar=Mr=18.
- JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 8
Pendekatan Kos Sut dan
Hasil Sut
Keluaran TC(RM) MC (RM)
0 30 -
1 52 22
2 68 16
3 78 10
4 91 13
5 109 18
6 132 23

12/07/2021
7 161
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
SOSIAL II SEM 3
29 9
Pendekatan Kos Sut dan
Hasil Sut

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 10
Pendekatan Kos Sut dan
Hasil Sut
Berdasarkan jadual, kita akan memperolehi
keluk kos sut yang berbentuk ‘U’ yang
bersilang dengan MR pada titik A dan B
seperti rajah.
Titik A bukan titik keseimbangan. Hal ini kerana
MC sedang menurun apabila tingkat keluaran
bertambah dan memotong (bersilang) MR dari
atas. Ini bermakna jumlah keuntungan firma akan
bertambah jika keluaran bertambah, kerana
tambahan setiap unit output akan mengurangkan
kos.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 11
Pendekatan Kos Sut dan Hasil Sut
Berdasarkan jadual, kita akan memperolehi keluk kos sut
yang berbentuk ‘U’ yang bersilang dengan MR pada titik A
dan B seperti rajah.
Titik B merupakan titik yang memaksimumkan
keuntungan iaitu apabila MC memotong MR dari
bawah.
Pada tingkat keluaran yang terletak di antara A dan B,
MR>MC, iaitu tambahan hasil akibat daripada
tambahan satu unit keluaran adalah melebihi
tambahan kos akibat daripada tambahan satu unit
keluaran tersebut, maka pertambahan keuntungan
terus diperolehi sehingga MR=MC.
Kesimpulan: Syarat keseimbangan firma adalah
MR=MC dan MC memotong MR dari bawah. Oleh
sebab MR=P dalam PPS, maka syarat
keseimbangan untuk pasaran ini boleh ditulis
juga sebagai P=MC.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 12
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK

Terdapat 3 jenis untung:


a) Untung lebih normal
b) Untung normal
c) Untung kurang normal

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 13
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK

Untung Lebih Normal


- pada tingkat keseimbangan, jika hasil purata (AR)
melebihi kos purata (AC), iaitu AR>AC, maka firma
akan nikmati untung lebih normal.
- berdasarkan rajah, firma mencapai keseimbangan
pada titik E iaitu apabila MR=MC dengan tingkat
harga P dan Q unit keluaran.
- pada keluaran Q, hasil purata (AR) adalah sebanyak
OPEQ. Pada keluaran ini, kos purata (AC) pula ialah
AQ, maka jumlah kos (TC) adalah bersamaan dengan
OBAQ.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 14
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 15
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK

Dari rajah itu, didapati EQ lebih besar


daripada AQ, maka ini menunjukkan hasil
purata (AR) adalah melebihi kos purata (AC)
sebanyak EA bagi seunit keluaran. Dalam
keadaan ini juga TR melebihi TC sebanyak
BPEA. Bahagian ini merypakan untung lebih
normal.
Kesimpulan: Apabila TR>TC dalam jangka
pendek, maka firma menikmati untung
lebih normal pada MC=MR=P=AR
dengan AR>AC dan AR>AVC.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 16
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK
Untung Normal /Untung Biasa
- pada tingkat keseimbangan, apanila hasil purata
(AR) sama dengan kos purata (AC), maka firma akan
menikmati untung normal. Keadaan ini dapat
ditunjukkan seperti rajah 7.9.
- berdasarkan rajah, firma mencapai keseimbangan
pada titik E iaitu apabila Mr=MC, harga
keseimbangan dicapai pada P dengan keluaran
sebanyak Q.
- pada tingkat keluaran Q, haril purata (AR) ialah EQ,
maka TR=OPEQ, manakala kos purata (AC) juga
ialah EQ, maka TC=OPEQ. Oleh sebab TR=TC,
maka firma dikatakan sedang menikmati
untung normal.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 17
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 18
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK
Untung Normal /Untung Biasa
- merupakan untung yang harus diperolehi oleh
firma supaya firma itu dapat meneruskan
operasinya. Ini bermakna untung normal juga
sama dengan kos yang dihadapi oleh firma.
Dalam jangka panjang, jika firma tidak
memperolehi sekurang-kurangnya untung
normal, maka ia perlu menutup operasinya.
- kesimpulan: apabila TR=TC dalam jangka
pendek, maka firma akan menikmati
untung normal pada MC=MR=P=AR
dengan AR=CA ROSMANI
dan AR>AVC.
- JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 19
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK
Untung Kurang Normal
- pada tingkat keseimbangan, apabila hasil purata
(AR) kurang daripada kos purata (AC), firma akan
menikmati untung kurang normal. Keadaan ini dapat
ditunjukkan seperti rajah 7.10.
- berdasarkan rajah, firma mencapai keseimbangan
di titik E, iaitu apabila MC=MR dengan tingkat harga
seimbangan sebanyak P dan kuantiti keluaran Q unit.
- pada keluaran Q, hasil purata ialah EQ. Dengan itu,
jumlah hasil adalah sebanyak OPEQ. Pada tingkat
keluaran ini juga, kos purata ialah BQ, maka jumlah
kos adalah OABQ.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 20
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK
Untung Kurang Normal

ROSMANI - JKS: PENGAJIAN


12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 21
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PENDEK
Untung Kurang Normal
- oleh sebab BQ melebihi EQ iaitu AC melebihi
AR sebanyak BE perunit, atau TC melebihi TR
sebanyak PABE, maka bahagian PABE
merupakan untung kurang normal.
- kesimpulan: apabila TC melebihi AR dalam
jangka pendek, maka firma akan menghadapi
untung kurang normal pada keadaan
MC=MR=P=AR dengan AC>AR dan AR
> AVC.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 22
KESEIMBANGAN FIRMA DALAM
JANGKA PANJANG

Dalam jangka panjang, semua input adalah input


berubah di mana firma boleh mengubah skel
pengeluarannya dan firma-firma boleh keluar
masuk pasaran secara bebas.
Kebebasan keluar masuk menyebabkan sebarang
untung lebih normal mahupun kurang normal
dalam jangka pendek akan dihapuskan dalam
jangka panjang.
Implikasinya: Dalam jangka panjang, firma
hanya akan menikmati untung normal
sahaja.
ROSMANI - JKS: PENGAJIAN
12/07/2021 SOSIAL II SEM 3 23

Anda mungkin juga menyukai