Anda di halaman 1dari 20

UNIT 2 KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

Hasil Pembelajaran
1. Menghuraikan dan menjelaskan konsep bangsa, masyarakat dan kelas sosial
2. Menghuraikan jenis kepercayaan, bahasa, adat resam dan jantina dalam
kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia.
3. Membincangkan sejauh manakah pemahaman mengenai kepelbagaian budaya
dapat membantu kerjsama antara kaum.
Sebelum kita membincang mengenai kesedaran kepelbagaian budaya di negara kita eloklah
sekiranya membuat refleksi terhadap negara kita yang terdiri daripada masyarakat majmuk
yang mengamalkan pelbagai budaya.
Apakah anda faham dengan masyarakat majmuk. dan mengapakah
setiap rakyat di negara kita perlu mengetahui dan memahami
kepelbagaian budaya yang wujud di negara kita.Apakah kepentingan
budaya itu kepada para guru yang merupakan golongan yang amat
penting dalam arus pembangunan negara.
!iharapkan fahaman serta kesedaran terhadap kepelbagaian budaya di negara ini dapat
membantu dalam arus pembangunan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat
Malaysia yang berbilang kaum.
"ab ini akan meneroka,menganalisis dan membincangkan serta membandingkan
perbe#aan yang terdapat dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
$esedaran mengenai kewujudan. kepelbagaian sosiobudaya di Malaysia boleh dikaji dan
ditinjau dari beberapa aspek seperti berikut% bangsa, struktur masyarakat, kelas
sosial,kepercayaan,bahasa, adat resam dan jantina.
1
2.1. Bangsa
Mengikut &aporan "ancian 'enduduk tahun 2(1( jumlah penduduk Malaysia kini ialah 2)
*++,,21 orang. !aripada jumlah ini *,- adalah orang Melayu, 2)- adalah orang .hina
dan )- adalah orang /ndia. "akinya terdiri daripada masyarakat indegenious 01ajeemah
Mohd 2usof 2005)"angsa 0nation3 menurut 4ans $ohn 0$aelan, 2((2% 212-2153 bahwa
bangsa terbentuk oleh persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan
kewarganegaraan. Sedangkan 6rnest 7enan menyatakan bahwa bangsa 0nation3 adalah
suatu solidaritas, suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang dapat tercipta oleh
perasaan pengorbanan yang telah lampau dan bersedia dibuat di masa yang akan datang.
Meskipun dikalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan pengertian bangsa,
namun faktor objektif yang terpenting dari suatu "angsa adalah kehendak atau kemauan
bersama yang lebih dikenal dengan nasionalisme.
8redrich 4ert# dalam bukunya 91ationality in 4istory and 'olitics: menyatakan bahawa
setiap bangsa mempunyai empat unsur yang penting iaitu%
$einginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial,
ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
$einginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya,
yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam
negerinya.
$einginan dalam kemandirian, keunggulan, indi;idualisme, keaslian, atau kekhasan.
$einginan untuk menonjol unggul diantara bangsa-bangsa dalam mengejar
kehormatan, pengaruh, dan kedudukan.
Selain itu, terdapat pelbagai lagi definisi dan pengertian yang lain boleh digunakan untuk
fahaman selanjutnya.
"angsa secara umum dapat diertikan sebagai 9Kesatuan orang-orang yang sama asal
keturunan, adat, agama, dan sejarah. "angsa adalah sekelompok besar manusia yang
memiliki cita-cita moral dan hukum yang terikat menjadi satu kerana keinginan dan
pengalaman sejarah di masa lalu serta mendiami wilayah suatu negara.
Selain itu terdapat beberapa lagi pengertian mengenai bangsa seperti berikut%-
2
bangsa terbentuk kerana adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan
kesetiakawanan yang unggul
bangsa terbentuk kerana adanya hasrat bersatu. 4asrat atau keinginan tersebut
muncul kerana adanya perasaan kesatuan antara manusia dan lingkungan tempat
tinggalnya.
bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan kesatuan politik 0Culture Unity and
Political Unity3.
bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter atau sifat,
kerana adanya persamaan nasib.
<alau bagaimanapun, dalam konteks di negara kita, bangsa dirujuk kepada bangsa Melayu,
bangsa .hina dan bangsa /ndia. 1amun begitu, bangsa Malaysia dapat dianggap sebagai
satu kumpulan penduduk yang terdiri daripada orang Melayu, orang .hina dan orang /ndia.
!engan itu dapatlah kita katakan bahawa bangsa merujuk kepada satu kelompok
masyarakat yang berasal daripada satu keturunan yang sama dan mengamalkan, adat ,
bahasa, dan budaya sendiri.
Secara umumnya bangsa ialah sekelompok manusia yang dianggap memiliki identiti
bersama, mempunyai kesamaan bahasa, agama,ideologi dan budaya. Mereka dianggap
mempunyai asal usul keturunan yang sama. !i Malaysia, setiap bangsa mempunyai identiti
sendiri dan mengamalkan budaya hidup yang berlainan tetapi hidup dalam suasana harmoni
dengan menghormati amalan dan nilai-nilai hidup orang lain.
Rele!si
8ikirkan bagaimanakah fahaman mengenai bangsa dalam
kalangan guru dapat melahirkan "angsa Malaysia yang bersatu.
2.2 Ba"asa
3
"ahasa merupakan satu alat komunikasi yang digunakan oleh setiap ahli masyarakat dalam
satu-satu bangsa untuk berkomunikssi dan berinteraksi antara satu denga lain. !i samping
itu bahasa juga menjadi satu media yang penting dalam perkongsian maklumat antara ahli
dalam masyarakat. Mengikut "oon 'ong 2in, =uraidah dan 1oriati02((*3 melalui bahasa
manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkahlaku, peraturan masyarakat
dan sekali gus mudah membiasakan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.
2.# $%ngsi Ba"asa
>Bahasa Menunjukkan Bangsa. /nilah satu-satunya ungkapan yang dapat menerangkan
dengan jelas betapa kuatnya hubungan antara bahasa dan bangsa dalam satu-satu
masyarakat. /ni bererti bahasa menjadi lambang kemegahan sesuatu kumpulan manusia. /a
menjadi alat perhubungan serta alat untuk berinteraksi sesama manusia. !alam sejarah
lisan dan sastera lisan, bahasa menjadi perantaraan untuk menjelaskan maksud dan erti
yang sebenar. "ahasa juga memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan karya-
karya penting.
!alam masyarakat tradisional, sebelum menciptanya tulisan, bahasa menjadi alat
komunikasi yang penting dalam perkongsian ide,maklumat dan pandangan secara implisit
dan eksplisit.
!alam masyarakat moden di Malaysia, bahasa digunakan untuk menyatupadukan rakyat
Malaysia yang berbilang kaum dan ianya telah menjadi alat perpaduan antara kaum di
Malaysia. Seterusnya, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia dan digunakan
sebagai bahasa pengantar di sekolah. !engan adanya bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan ianya telah berjaya merapatkan semua rakyat Malaysia supaya hidup dalam
suasana saling hormat menghormati antara kaum dan memudahkan setiap warga di
Malaysia untuk berinterkasi dan berkomunikasi dengan mudah. !alam hubungan
interpersoanal bahasa menjadi alat untuk merapatkan kumpulan ahli masyarakat .
#. S&r%!&%r 'as(ara!a& a&a% Kelas S)sial 'as(ara!a&
4
Seagai seorang !endidik, agaimanakah anda da!at memainkan
!eranan untuk menjayakan konse! Satu Malaysia melalui
!enggunaan ahasa
'engertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. !alam
penggunaan harian, masyarakat difahamkan sebagai kelompok indi;idu. Secara umum,
masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang
mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu01ajeemah 2((*3.
Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. ?adi, budaya adalah
sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. "udaya dan masyarakat adalah sesuatu
hubungan yang tidak dapat dipisahkan07amli <an Ahmad 2((+3.
!alam masyarakat itu juga, pentingnya ialah interaksi antara indi;idu-indi;idu yang
menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi
yang tersendiri 07oucek dan <arren 1@)@3.
'roses interaksi itu adalah luas pengertiannya, meliputi pelbagai sistem komunikasi.
'erlakuan indi;idu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi,
sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial01ajeemah 2((*3.
Mengikut Syed /smail dan Ahmad Subki 01@+*3 Masyarakat merujuk kepada satu kumpulan
manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta
bidang tertentu dan mempunyai matalamat yang sama untuk dicapai. $ebiasannya,
masyarakat ini hidup bersama dan saling bergantung dalam organisasi dan berkongsi satu
sistem warisan budaya hidup yang dapat menggambarkan keunikan unggul yang terdapat
dalam masyarakat itu.
"erikut adalah grafik yang menerangkan ciri-ciri masyarakat yang boleh digunakan sebagai
panduan untuk mengetahui cirri-ciri masyarakat.
*iri+*ri U&ama 'as(ara!a&
5
!alam perbincangan mengenai masyarakat perlu juga kita memahami dan membincangkan
mengenai konsep etnik. 6tnik merupakan satu kumpulan atau kelompok manusia yang
mempunyai hubungan persaudaraan antara satu dengan lain. 4ubungan itu berlaku kerana
terdapat hubungan yang diwarisi melalui hubungan dengan nenek moyang. "iasanya, etnik
itu dapat mengamalkan amalan budaya yang sama di mana mereka mengamalkan adat
resam,pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi yang sama.


6
MEMILIKI
KEPIMPINAN
SENTIASADA
N KERAP
BERUBAH
HIDUP
DALAM
KELOMPOK
CIRI-CIRI
MASYARAKT
AMALAN
BUDAYA
YANG SAMA
TERDAPAT
SUSUNAN
SOSIAL
INTERAKSI
DAN
PERKONGSI
AN
!alam kumpulan bincangkan apakah anda memahami mengenai aspek-
aspek berikut%
"tnik
"tnicity
"tnosentrik
"tnosentrisme
$elas sosial merujuk kepada status atau kedudukan satu-satu kumpulan dalam hieraki
sosial yang menggambarkan samaada satu-satu kumpulan itu berada di kelas atas,
menengah atau bawah. 'ada #aman $esultanan Melayu Melaka, masyarakat Melayu
dibahagikan kepada dua tahap iaitu. #olongan Pemerintah yang terdiri daripada golongan
7aja,'angsawan, 'embesar,dan 'enghulu. Manakala, #olongan yang diPerintah terdiri
daripada 7akyat "iasa dan Aolongan 4amba.
Sila lukiskan carta susunan sosial masyarakat tradisional dan !adankan susunan
sosial masyarakat tradisional itu dengan masyarakat moden sekarang.
Bincangkan !eranan dan tanggungja$a #olongan Pemerintah dan #olongan yang
%i!erintah dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka.
Bincangkan tanggungja$a Sultan,Bendahara, &emenggung dan 'aksamana dalam
kerajaan Melaka
!alam kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, masing-masing
terdapat sistem sosial yang membe#akan kedudukan sosial setiap kumpulan..Sila dapatkan
informasi terhdap kelas sosial berdasarkan maklumat di bawah yang dapat digunakan
untuk memahami kepelbagain budaya.
SE'ENAN,UNG 'ALAYSIA SABAH SARA-AK
Melayu $ada#an-!usun /ban
.ina "ajau "idayuh
/ndia Murut Melanau
7
Serani "isayah Brang Clu
'unjabi $edayan $ayan
Brang Asli &otud "isayah
!umpas $edayan
7ungus $elabit
Sulu $enyah
2.. A/a& Resam
Adat resam sesuatu kaum merupakan peraturan-peraturan dan kebiasaan yang sudah
dan telah di amalkan sejak turun temurun. /anya dianggap sangat penting kepada setiap
masyarakat dan perlu dipatuhi dan tidak boleh melanggar pelaksanaannya. $epada
masayarakat Melayu ianya menjadi sangat penting dan perlu terikat kepada setiap amalan
dalam setiap majlis yang berkaitan samada adat makan,adat perkhawinan, adat meminang
dan adat perkhawinan serta, adat kelahiran. Amalan dan kepatuhan kepada adat resam
menjadi semakin penting kepada masyarakat Malayu dan oleh itulah dikatakan bahawa Biar
Mati (nak )angan Mati (dat.
Selain daripada orang Malayu, masyarakat .ina, /ndia, 'unjabi dan 1asrani masing-masing
berpegang teguh kepada adat resam mereka. Selain orang Semenanjung Malaysia, suku
kaum di Sabah dan Sarawak turut berpegang kuat kepada adat resam mereka. !i samping
itu, orang Asli yang menjadi peribumi di negara ini turut mengamalkan adat resam mereka
dan semakin kuat amalan mereka dalam upacara-upacara tertentu. seperti
kelahiran,perkahwinan dan kematian.
!i Malaysia terdapat pelbagai adat resam dari pelbagai kaum yang masih diamalkan sejak
#aman dahulu sehingga sekarang. oleh masyarakat Melayu, /ndia dan .ina. !idapati adat
resam yang diamalkan oleh setiap kaum masih rele;an dan dapat difahami serta diterima.
$eadaan inilah yang menyebabkan negara kita begitu kaya dengan pelbagai adat resam
sehinggakan orang luar yang datang ke negara ini kagum dengan corak hidup serta tahap
perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Amalan adat resam masyarakat Malaysia
boleh dilihat berasaskan kewujudan pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai adat
resam.
Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, anda perlu memahami adat resam
masyarakat Malaysia supaya dapat menjadi agen perubahan dapat membentuk satu
masyarakat Malaysia yang hidup dalam suasana hormat menghormati. Adat resam
masyarakat di Malaysia boleh dilihat berasaskan masyarakat Malaysia seperti di bawah%
8
Adat resam masyarakat Melayu
Adat resam masyarakat .ina
Adat resam masyarakat /ndia
Adat resam masyarakat 'unjabi
Adat resam masyarakat Serani
Adat resam masyarakat suku kaum di Sarawak
Adat resam masyarakat suku kaum di Sabah
Adat resam masyarakat orang Asli
ADAT
RESA'
ADAT RESA' PENDUDUK SE'ANAN,UNG 'ALAYSIA
'ela(% *ina In/ia P%njabi Nasrani
kelahiran
meminang
bertunang
melenggang
perut
kematian
ADAT
RESA'
ADAT RESA' PENDUDUK SABAH DAN SARA-AK
Saba" Sara0a!
$elahiran
Meminang
"ertunang
9
Melenggang
perut
$ematian
2.1 Ke2er3a(aan
$epercayaan merupakan keyakinan atau akuan mengenai kebenaran berlakunya sesuatu.
!alam konteks agama, kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan
moral. "agi orang /slam kepercayaan itu biasanya ada kaitan dengan akidah dan iman.
"erikut adalah kepercayaan yang masih lagi diamalkan dalam masyarakat pelbagai kaum
di Malaysia.
Sila fikirkan dan kumpulkan maklumat berkaitan dengan kepercayaan dan pantang larang
masyarakat Malaysia berdasarkan jadual di bawah %-
4rang 'ela(% 4rang *ina 4rang In/ia
$epercayaan
'antang &arang
2.5 Kesim2%lan
'emahaman terhadap kewujudan kepelabagaian budaya dalam kalangan masyarakt
Malaysia amat penting kepada para guru. 'emahaman terhadap budaya masyarakat
Malaysia yang pelbagai kaum dapat membantu para guru untuk membina hubungan mesra
dalam kalangan murid sekolah. Auru sebagai agen sosial boleh memainkan peranan
penting untuk membina sebuah negara Malaysia yang maju dan makmur. 'erpaduan dan
kerjasama antara kaum amat penting untuk menjayakan <awasan 2(2( dan $onsep 1
Malaysia. Auru boleh menjadi role model dalam kalangan murid di sekolah untuk
10
menggalakkan sikap tolak ansur dan kerjasama yang penting dalam pembentukan (
#reater Malaysia.
Taj%! Perbin3angan6
1. "incangkan bagaimanakah para guru boleh menggalakakan kerjasama dalam
kalangan murid sekolah untuk mewujudkan suasana harmonis dalam kalangan
murid sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum.
2. Sebagai seorang pendidik cadangkan akti;iti-akti;iti di sekolah yang boleh
menggalakkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan murid yang pelbagai
kaum
R%j%!an
7oucek ?.S. dan <arren 7.&.01@)@3. Sociologi Suatu 'engenalan. !ewan "ahasa dan
'ustaka. $uala &umpur.
Syed /smail dan Ahmad Subki01@+*3. "udaya dan 'embelajaran. 'enerbitan Multi Media
Sdn. "hd. $uala &umpur.
1ajeemah Mohd 2usof 02((*3. Multicultural 6ducation 'ractice Among Deachers /n 1ational
Secondary Schools% A .ase Study /n $edah. ?urnal 'endidik dan 'endidikan, ?il. 2(, @)E
111, 2((*.
11

1oriah A.7ashid, "oon 'ong 2ing, Sharifah 8akhriah dan =uraidah Majid02(113. "udaya
'emebelajaran. $uala &umpur %BFford 8ajar Sdn."hd.
"rint, S.01@@,3. Schools and Societies.1ew 2ork.'ine 8orge 'ress.
Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 20, 97111, 2005
MULTICULTURAL EDUCATION PRACTICE AMONG TEACHERS IN NATIONAL
SECONDARY SCHOOLS: A CASE STUDY IN KEDAH
Najeemah Mohd Yusof
School of Educational Studies, Universiti Sains ala!sia
11"00 US, Pulau Pinan#, ala!sia
Abs!a": Pendidikan $el%a#ai %uda!a ialah $enstrukturan keuta&aan
12
Konsep dan Budaya Masyarakat I
Pen#ertian 'uda!a
Sun##uh$un &anusia itu dari se#i %iolo#i tidak %an!ak %er%e(a dari hai)an $ri&at, teta$i
$erlakuann!a a&at %er%e(a. anusia da$at &en##unakan akal fikiran dan $eralatan.
Perlakuan &ereka dika)al dan didoron#kan oleh akal. Proses $e&ela*aran &anusia da$at
&enentukan corak %uda!an!a. +l&u $en#etahuann!a %ersifat aku&ulatif, &a&$u &e&aha&i
la&%an#,la&%an# !an# si&%olis se$erti %ahasa. Siste& $e&%aha#ian &anusia adalah le%ih
ko&$leks dari$ada hai)an.
'uda!a !an# dikonse$sikan oleh oran# ra&ai selalun!a &eli$uti hal,hal &en#enai kesenian.
Sedan#kan $en#ertian %uda!a dala& $en#a*ian anthro$olo#i adalah suatu *alinan !an#
ko&$leks. Perlakuan &anusia !an# di$ela*ari -learned %ehaviour. adalah &en*adi asas
ke$ada $ertu&%uhan %uda!a. Perlakuan,$erlakuan &anusia !an# diteri&a dari $roses
$e&ela*aran ter*alin dala& suatu siste& !an# tersusun ra$i, iaitu &eru$akan %uda!a. /efinisi
%uda!a itu %er%a#ai,%a#ai se%a#ai&ana !an# di%erikan oleh sar*an,sar*ana anthro$olo#i
%uda!a. 0.1. 2roe%er dan 3. 2luckhohn $ernah &en#u&$ul sehin##a 140 definisi %uda!a
!an# telah di#unakan oleh sar*ana,sar*ana. 2e&udian &ereka &en#analisis dan &e&%uat
kesi&$ulan.
/ala& %ahasa ela!u 5%uda!a6 itu %erasal dari$ada $erkataan 5%udi6, iaitu kata Sanskrit
!an# %er&aksud akal. 'uda!a itu ialah $erlakuan,$erlakuan &anusia !an# %erkaitan den#an
akal fikiran. /ala& inte$retasi lain difaha&kan %aha)a %uda!a itu dari$ada ran#kaian 5da!a6
dan 5%udi6 !an# da$at dikatakan se#ala !an# %eru$a ci$ta, rasa dan $en##unaan fikiran
&anusia. 2e%uda!aan itu %er&aksud se#ala hasil dari ci$taan itu. 'uda!a adalah kata sin#kat
dari$ada ke%uda!aan.
0dakala %uda!a itu dida$ati sa&a ertin!a den#an $erada%an, teta$i $erada%an itu adalah
se%aha#ian dari$ada %uda!a.
/ala& %uda!a itu terda$at %er%a#ai,%a#ai *alinan unsur, ada unsur !an# a&at %esar dan ada
unsur kecil. Unsur,unsur %uda!a itu da$at dikelasifikasikan ke$ada %e%era$a %aha#ian !an#
$entin# %a#i &e&udahkan $er%incan#an akade&ik. Se%enarn!a unsur,unsur itu salin#
%erkaitan antara satu sa&a lain. /an selalun!a unsur,unsur itu %ertindih sesa&a sendiri.
0ntara unsur,unsur %uda!a itu terda$at unsur,unsur %esar !an# dikatakan %uda!a universal
-cultural universal. !an# da$at di%aha#ikan ke$ada7 %uda!a $eralatan %a#i ke$erluan hidu$
&anusia, siste& ekono&i, siste& sosial, %ahasa, kesenian dan &ainan, il&u $en#etahuan dan
a#a&a serta &a#is. /ala& unsur,unsur %uda!a %esar itu terda$at $ula %aha#ian,%aha#ian
!an# le%ih kecil. /ala& %er%a#ai,%a#ai unsur %uda!a itu terda$at $ula aktiviti,aktivitin!a
!an# tersendiri !an# da$at dikatakan aktiviti %uda!a -cultural activities.. Se#ala aktiviti
%uda!a itu ter%aha#i $ula ke$ada *alinan,*alinan !an# le%ih kecil !an# kita na&akan 5trait
co&$le8es6 dan ke&udian %oleh di$ecah,$ecahkan ke$ada trait,trait !an# le%ih kecil.
/ari$ada traits ini terda$at $ula $ecahan !an# le%ih kecil !an# dina&akan unsur atau 5ite&s6.
'uda!a itu da$at dilihat dari as$ek $erlakuan dan hasil $erlakuan an##ota,an##ota
&as!arakat. Perlakuan &anusia didoron#kan oleh %er%a#ai,%a#ai as$ek lain, se$erti nor&a,
nilai, $eraturan, adat resa&, ke$erca!aan, undan#,undan# dan se%a#ain!a. Perlakuan ini
adalah hasil dari %er%a#ai,%a#ai $roses dan ini *u#a !an# &elahirkan %er%a#ai,%a#ai $eralatan
13
%uda!a. Sesuatu siste& itu &eru$akan $erlakuan individu dan #a%un#an den#an alat,alat
!an# dihasilkan.
/ala& $en!elidikan anthro$olo#i %uda!a &e&erlukan satu $roses !an# ko&$leks %a#i
&e&aha&i $erhu%un#an dan interaksi individu dala& sesuatu &as!arakat itu. Perlakuan itu
harus &encer&inkan %uda!a !an# &en*adi tu&$uan ka*ian itu.
Perlakuan dan 2a)alan Sosial
Pola,$ola %uda!a &eru$akan satu $rinsi$ atau dasar !an# %erulan#kali %erlaku dala& %uda!a,
sehin##a ia &elahirkan aktiviti %uda!a atau ko&$leks %uda!a. +a &elahirkan suatu siste&
$ola. /ala& $en!elidikan sesuatu unsur %uda!a itu, hendaklah &elihat kedudukan $ola itu
dala& %uda!a seluruhn!a. 9idak len#ka$ *ika $en!elidikan itu han!a ditu&$ukan ke$ada
%aha#iann!a tan$a $erti&%an#kan kedudukann!a !an# le%ih luas.
:un#si
/ala& $en!elidikan, fun#si &e&$un!ai $en#ertiann!a tersendiri. :un#si dala& $en#a*ian
akade&ik &eneran#kan hu%un#an antara suatu hal den#an sesuatu tu*uan tertentu; dan
&eneran#kan hu%un#an varia%le antara satu den#an !an# lain; dan fun#si *u#a &eneran#kan
*alinan hu%un#an antara satu hal den#an hal !an# lain dala& siste& !an# %ulat atau siste&
!an# le%ih luas. :un#si !an# selalu di#unakan seharian itu *u#a den#an &udah difaha&i, iaitu
&elihat $eranan atau ke$entin#an sesuatu itu den#an hu%un#an &as!arakat atau siste& !an#
le%ih luas. /ala& $en#a*ian akade&ik, konse$ fun#si itu ke&udian &elahirkan satu
$endekatan tersendiri !an# di$an##il fun#sionalis&.
Para $en#ka*i anthro$olo#i %erusaha &e&%eri $en#ertian !an# le%ih &endala& &en#enai
$endekatan fun#si ini, iaitu cu%a &eneran#kan %aha)a setia$ unsur %uda!a itu &e&$un!ai
#una, fun#si dan &aknan!a tersendiri dala& &as!arakat. Setia$ unsur itu da$at dihu%un#kan
den#an sesuatu tu*uan atau $eranan tertentu dala& &as!arakat. Selain itu, sesuatu unsur itu
&e&$un!ai &akna dan $en#ertian tersendiri dala& %uda!a. 0s$ek ini %oleh dika*i dan
dianalisis den#an le%ih &endala&.
Sesuatu unsur %uda!a !an# lahir itu, %ersan#kut $aut $ula den#an %er%a#ai,%a#ai as$ek dan
unsur lain dala& &as!arakat. <leh itu, a$a%ila &en#ka*i sesuatu unsur itu hendaklah *u#a
dikaitkan den#an &inat,&inat !an# lain. +ni dikatakan $endekatan &inat sosial.
0nika %uda!a
'uda!a dan &as!arakat itu dida$ati %er%a#ai,%a#ai, diversiti dala& di&ensi &asa dan ruan#.
<leh kerana terda$at diversiti dala& %uda!a itu &aka dida$ati %er%a#ai,%a#ai usaha untuk
&en#kelasifikasikann!a; &isaln!a $e&%aha#ian se$erti 5%arat6 dan 5ti&ur6; $ri&itif dan
&oden; tradisi dan &oden, %erdasarkan sekitaran ala&, ka)asan %uda!a dan ke dala&
kulturkreise. Pe&%aha#ian itu %erasaskan $ada &asa atau ruan#. /ala& $roses
&en#kelasifikasikan %uda!a terda$at %er%a#ai,%a#ai kritik, tentan#an dan terda$at $ula
%er%a#ai,%a#ai sokon#an dan ulasan.
Pen#ertian &as!arakat
14
Pen#ertian &as!arakat itu luas dan %oleh dilihat dari %er%a#ai,%a#ai sudut. /ala&
$en##unaan harian, &as!arakat difaha&kan se%a#ai kelo&$ok individu. Pen#ertian
&as!arakat %an!ak telah di%erikan oleh $ara $en#ka*i anthro$olo#i dan sosiolo#i. Se#ala
$en#eritan !an# di%incan#kan itu adalah %enar &elihat ke$ada sudut $andan#an &asin#,
&asin#. Secara u&u&, &as!arakat itu da$at difaha&kan se%a#ai satu kesatuan kelo&$ok
&anusia !an# &e&$un!ai interaksi dala& siste& hidu$ !an# tertentu. 0dat resa& *u#a
di#unakan dala& &enentukan cara hidu$ &as!arakat. Jadi, %uda!a adalah se%a#ai ikatan
ke$ada )u*udn!a &as!arakat. 'uda!a dan &as!arakat adalah sesuatu hu%un#an !an# tidak
da$at di$isahkan. /ala& &as!arakat itu *u#a, $entin#n!a ialah interaksi antara individu,
individu !an# &enentukan suatu $ola hidu$ !an# tertentu. elalui ini terda$atlah suatu
siste& ko&unikasi !an# tersendiri. Proses interaksi itu adalah luas $en#ertiann!a, &eli$uti
$el%a#ai siste& ko&unikasi. Perlakuan individu dala& &as!arakat itu adalah ditentukan oleh
$ola,$ola interaksi, se%a#ai&ana !an# ditentukan oleh nilai,nilai sosial.
Pen#ertian &as!arakat adalah san#at luas !an# &eli$uti %er%a#ai,%a#ai ciri &eli$uti unit,
unit sosial dan institusi,institusi sosial !an# le%ih luas. 2elo&$ok,kelo&$ok interaksi sosial
!an# kecil itu &eru$akan unit sosial !an# tersendiri sehin##alah ke$ada unit sosial !an# le%ih
%esar. Unit sosial itu )u*ud atas &inat dan ke$entin#an tertentu den#an siste& interaksi !an#
tersendiri. asin#,&asin# individu itu %erinteraksi %ersandar atas ke$entin#an tersendiri.
Unit sosial ini ke&udian da$at di$isahkan ke$ada kate#ori sosial !an# le%ih %esar iaitu
#olon#an sosial. =olon#an %er&aksud kelo&$ok sosial !an# le%ih %esar dan selalun!a
interaksi an##ota,an##ota itu tidak seerat unit sosial. =olon#an sosial ini %er#antun# ke$ada
asas &ana !an# di*adikan ukuran atau $e&%aha#iann!a. /ala& sesuatu #olon#an sosial itu
terda$at ciri,ciri tertentu !an# %erasaskan ke$ada ciri,ciri !an# di#unakan untuk kate#ori itu.
2olektif7 'erasaskan ke$ada ciri,ciri tertentu %erdasarkan siste& nor&a di kalan#an an##ota,
an##ota &as!arakat.
2elo&$ok sosial -social #rou$.7 Pe&%entukan ku&$ulan secara kolektif itu *u#a &elahirkan
kelo&$ok se$erti ku&$ulan ras -racial #rou$., ku&$ulan %uda!a -cultural #rou$. dan
ku&$ulan ethnik -ethnic #rou$.. Setia$ kelo&$ok itu &e&$un!ai or#anisasi dan siste&
ke$i&$inan tertentu. 2u&$ulan kelo&$ok &e&$un!ai ikatan, se$erti tu*uan dan &inat
%ersa&a. 'e#itu *u#a an##ota kelo&$ok itu terda$at siste& nilai dan nor&a !an# tersendiri.
ereka &e&$un!ai kesedaran %ersa&a.
2o&uniti7 'erasaskan ke$ada hidu$ sete&$at ikatan !an# ra$at dala& kelo&$ok kecil dan
unit sosial !an# le%ih %esar.
+nstitusi sosial7 +ni le%ih khusus ke$ada siste& nilai dan nor&a, &e&$en#aruhi aktivti
individu dala& satu kesatuan ke&as!arakatan tadi. ereka &e&$un!ai ke$entin#an atas
&inat %ersa&a. 0dakala %eru$a ke%iasaan, adat istiadat atau adat resa& an##otan!a %ersa&a
dala& aktiviti, dan &enurut siste& nor&a %ersa&a !an# %ertu*uan untuk &e&enuhi ko&$leks
tertentu. +nstitusi $ula %er&akna %adan atau or#anisasi khusus. +nstitusi %ertu*uan &e&enuhi
ke$erluan kehidu$an, se$erti institusi kekera%atan, institusi !an# %ersifat ekono&i,
$endidikan, $olitik dan se%a#ain!a.
Struktur Sosial7 2onse$ struktur sosial dike&uakan oleh 0.>. >adcliff,'ro)n -19?9..
Sesuatu $rinsi$ ke%uda!aan itu adalah terdiri dari *alinan,*alinan tertentu !an# da$at
15
&en*adikann!a se%a#ai struktur sosial. Struktur sosial a&at $entin# dala& &e&aha&i %uda!a
dan &as!arakat.
as!arakat dan 'uda!a
/ina&iks Sosial7 dala& $roses ini kita $erlu &e&aha&i sosialisasi, enkulturasi, evolusi,
inovasi, difusi, assi&ilasi dan akulturasi. /ala& $en!elidikan sosio,%uda!a $ersoalan ini
hendaklah dilihat dala& konteks $eru%ahann!a.
Proses sosialisasi7 &eli$uti seluruh $roses $en!esuaian individu dala& %uda!an!a secara
&e&$ela*ari, %aik secara for&al &ahu$un tidak for&al %a#i &e&aha&i &as!arakat
sekitarn!a. Seoran# itu &en#ala&i $roses sosialisasi se*ak lahir sehin##a seoran# itu
&enin##al dunia. Seoran# itu &e&$ela*ari nor&a, nilai dan $eraturan,$eraturan hidu$ dala&
&as!arakatn!a. Proses $e&%uda!aan !an# dise%ut enkulturasi, ialah $en!esuaian den#an
kehendak,kehendak %uda!a sendiri. 2onflik sosial selalu terda$at dala& $roses sosialisasi
itu, sehin##a adakalan!a &elahirkan individu !an# &en!ele)en# -deviants.. 0s$ek
$en!ele)en#an dala& %uda!a ini adalah suatu feno&enon !an# terda$at dala& se&ua
%uda!a.
Proses $eru%ahan &as!arakat dan %uda!a
Peru%ahan %erlaku kerana %uda!a itu dina&is, iaitu %erlaku $eru%ahan dari &asa ke &asa.
Peru%ahan itu adakala ter*adi dala& *an#ka &asa !an# la&a dan adakala %er%entuk refor&asi
atau revolusi.
Evolusi %uda!a ialah suatu $roses $eru%ahan &as!arakat dan %uda!a !an# &en#a&%il &asa
!an# la&a. Peru%ahan !an# %erlaku itu le%ih %eru$a secara %ersendirian, iaitu tidak ada
tekanan dari luar. 2onse$ $eru%ahan %uda!a $ula &eru$akan $eru%ahan !an# ter*adi dala&
*an#ka &asa !an# le%ih $endek dan &un#kin hasil dari $erte&%un#an den#an luar atau le%ih
%ersifat tekanan dari luar. Peru%ahan %uda!a itu ter*adi secara asi&ilasi dan akultrasi.
Proses evolusi !an# &en#a&%il &asa la&a itu dala& anthro$olo#i dikatakan 5directional
$rocesses6 !an# dilihat dari *auh. Proses evolusi secara %erulan#,ulan# itu di$an##il $roses
5recurrent6.
+novasi ialah $roses $eru%ahan %uda!a !an# %esar teta$i ter*adi dala& *an#ka &asa !an#
tidak %e#itu la&a. Pene&uan %aru dise%arkan ke$ada &as!arakat, dan %uda!a itu diteri&a
serta di$ela*ari dan akhirn!a &en*adi ke%iasaan dala& &as!arakat.
Pene&uan -discover! dan invention. ialah $ene&uan unsur %uda!a %aru. 'ila $ene&uan itu
disera$ ke dala& %uda!a &aka ia dikatakan $enci$taan.
/ifusi
/ifusi %er&akna $roses $en!e%aran unsur,unsur %uda!a dari$ada seoran# individu ke$ada
seoran# individu lain, atau dari satu &as!arakat ke$ada satu &as!arakat lain. Proses
$en!e%aran unsur,unsur %uda!a dala& &as!arkat !an# sa&a dise%ut difusi dala& &as!arakat
!an# sa&a -intra,societ! diffusion. dan $roses difusi antara &as!arakat itu ialah 5inter,
societ! diffusion6. +ntra,societ! diffusion selalun!a &eru$akan $en!e%aran dan $eresa$an
unsur,unsur %uda!a %aru !an# dite&ui dari $roses inovasi dan $enci$taan. /ala&
16
anthro$olo#i $roses difusi %uda!a itu di&aksudkan $en!e%aran dan $eresa$an unsur,unsur
%uda!a dari$ada satu &as!arakat ke$ada satu &as!arakat lain. Proses ini %erlaku &un#kin
secara di%a)a oleh oran#,oran# !an# %er$indah, iaitu $roses &i#rasi, teruta&a dala& (a&an
$ra,se*arah !an# kera$kali %erlaku &i#rasi kelo&$ok,kelo&$ok tertentu. /ifusi %uda!a %oleh
%erlaku kerana kedatan#an individu,individu dari luar, se$erti $en#e&%ara, $eda#an#, $elaut
dan se%a#ain!a. isaln!a, dala& $erke&%an#an unsur,unsur %uda!a @indu ke ka)asan ini.
/ifusi *u#a %oleh %erlaku den#an $erte&%un#an kelo&$ok $enduduk te&$atan den#an
kelo&$ok *iran den#an %er%a#ai,%a#ai cara $erte&uan. 3ara $erta&a ialah hu%un#an dala&
%entuk dari$ada &asin#,&asin# %uda!a itu ha&$ir tidak %eru%ah !an# dise%ut se%a#ai
s!&%iotic.
/ifusi $eresa$an %uda!a &elalui $eda#an#,$eda#an# %erlaku secara sukarela !an# tidak
disedari. /ifusi %uda!a *u#a dilakukan oleh &issionar! atau $en#e&%an# a#a&a, cara ini
dilakukan den#an sen#a*a. Peresa$an %uda!a secara tekanan -i&$osed. ialah &elalui
$e$eran#an, $enaklukan dan seu&$a&an!a, di sini terda$at unsur $aksaan.
2ini $roses difusi tersan#at ce$at %erlaku kerana terda$at %er%a#ai,%a#ai ke&udahan siste&
ko&unikasi !an# terse%ar luas, se$erti radio, tv dan file&.
Unsur,unsur %uda!a selalu %er#erak, terse%ar atau &eresa$ dari satu %uda!a ke$ada satu
%uda!a lain den#an %er%a#ai,%a#ai cara dan *alinan difusi itu &eru$akan satu ko&$leks !an#
tersendiri. Per$indahan %uda!a itu &en*adi satu #a%un#an atau ko&$leks !an# a#ak sukar
untuk di$isah,$isahkan. Sesuatu unsur %uda!a itu &e&$un!ai kait &en#ait den#an unsur,
unsur %uda!a lain !an# &en*adikann!a se%a#ai&ana satu ko&$leks tersendiri, &isaln!a
*ualan kereta ke ne#eri lain, *u#a &eli%atkan hal,hal lain %erkaitan den#an kereta.
0si&ilasi
Proses ini %erlaku dala& kelo&$ok,kelo&$ok !an# %uda!a %er%e(a, &ereka salin# %er#aul
antara satu sa&a lain, dala& &asa !an# la&a sehin##a %uda!a,%uda!a dari kelo&$ok,
kelo&$ok itu %eru%ah sain# &en!esuaikan &en*adi satu. /ala& ko&uniti 3ina dan Sia& di
2elantan &en#ala&i $roses asi&ilasi den#an %uda!a oran# ela!u. Proses ini %erlaku
a$a%ila terda$at $er#aulan secara intensif dan luas dala& *an#ka &asa !an# la&a. 2elo&$ok,
kelo&$ok itu &esti &e&$un!ai sika$ tolenrasi dan si&$ati antara satu sa&a lain. 0ntara
$en#halan# dala& $roses ini ialah %ila terda$at $erasaan su$erioriti $ada individu dala&
%uda!a tertentu terhada$ %uda!a !an# dihada$in!a, dan sifat takut ke$ada kekuatan %uda!a
lain.
0kulturasi
Proses akulturasi %erlaku %ila %uda!a te&$atan %erte&%un# den#an %uda!a asin#, dan
ke&udian %erlaku $roses $eneri&aan %uda!a asin# sesuai den#an kehendak,kehendak
te&$atan sehin##a tidak &en#hilan#kan identiti %uda!a sendiri. Proses ini %erlaku ke$ada
%uda!a ela!u se*ak dulu kala, &ela&$aui %atas,%atas te&$atan. Proses ini %erlaku oleh
kerana adan!a &i#rasi, $erte&%un#an secara individu den#an %uda!a asin#. Peneri&aan
unsur,unsur %uda!a asin# itu tidak $ula %ertentan#an den#an kehendak,kehendak %uda!a
sendiri. Proses ini a&at $esat %erlaku a$a%ila %erlaku ca&$ur tan#an kolonial 'arat di
ne#ara,ne#ara !an# &undur. 'ersa&a den#an $en!e%aran a#a&a,a#a&a %esar di dunia ini
*u#a %er&akna $en!e%aran %uda!a &elalui $roses akulturasi ini %erlaku secara leluasa.
17
Perte&%un#an %uda!a,%uda!a 0frika, 0sia, <ceania, 0&erika Utara den#an Ero,0&erika
&en*adikan $roses akulturasi itu $esat sekali %erlaku dala& a%ad ke,20.
/ala& $en#a*ian anthro$olo#i %uda!a, tu&$uan ke$ada $en!elidikan $roses akulturasi ini
se&akin di&inati dan %erke&%an# luas. 'er%a#ai,%a#ai &ethod dan $endekatan $en!elidikan
tentan# ini telah dilakukan oleh sar*ana,sar*ana. /ala& $en!elidikan ini &e&erlukan
$en#etahuan !an# luas kerana ia &eli%atkan usaha $er%andin#an antara satu %uda!a den#an
satu %uda!a lain.
Unsur,unsur %uda!a asin# !an# &udah diteri&a ialah !an# %ercorak atau %ersifat konkrit,
se$erti %uda!a ke%endaan -&aterial culture., dan unsur,unsur %uda!a !an# &e&$un!ai fun#si
atau #unan!a !an# tin##i ke$ada %uda!a !an# &eneri&a. Sesuatu unsur %uda!a !an#
diteri&a itu adalah !an# &udah disesuaikan den#an keadaan &as!arakat !an# &eneri&a.
Unsur,unsur !an# tidak sesuai dan dian##a$ sukar adalah la&%at diteri&a.
Unsur,unsur %uda!a !an# sukar di#anti ialah unsur,unsur %uda!a !an# sudah &eluas dala&
&as!arakat dan dia&alkan secara turun te&urun, se$erti siste& kekera%atan. 2edua, unsur,
unsur %uda!a !an# diala&i dala& $roses sosialisasi $ada $erin#kat a)al *u#a sukar
di#antikan, se$erti &akanan. akanan itu adalah sukar diu%ah. 2eti#a, unsur !an#
&eli%atkan a#a&a dan ke$erca!aan *u#a adalah sukar di#anti dan diu%ah. 'e#itu *u#a ritual
!an# %erkaitan den#an hal ini.
+ndividu !an# dikatakan 5&oden6, 5&a*u6 dan 5$ro#resif6 le%ih &udah &eneri&a unsur,
unsur %uda!a asin# %er%andin# den#an individu 5kolot6 atau 5ka&$un#an6. Proses ur%anisasi
*u#a &e&ainkan $eranan $entin# dala& &enentukan $esatn!a $roses $eneri&aan. Pendidikan
*u#a &en*adi ukuran dala& &enentukan &udah atau tidak seoran# individu itu &eneri&a
unsur,unsur %uda!a asin#. 1a#i satu faktor ialah u&ur, iaitu antara #olon#an tua dan
#olon#an &uda. =olon#an &uda itu &udah &en#ala&i devian dan &eneri&a unsur,unsur
%uda!a asin# %er%andin# den#an #olon#an tua !an# le%ih kuat $e#an#an ke$ada tradisi.
2onflik dan kete#an#an sosial kesan dari akulturasi
Perin#kat $eru%ahan selalu dikatakan taha$ krisis, iaitu transisi antara #olon#an !an# kuat
ikatan ke$ada tradisi den#an #olon#an &uda !an# in#inkan $eru%ahan. 2onflik sosial &uncul
dan $erde%atan atau kete#an#an sosial ini kera$ %erlaku dala& &as!arakat. =olon#an,
#olon#an itu &enentukan dasar dan $rinsi$ &asin#,&asin#. 0ntaran!a #olon#an tua den#an
#olon#an &uda; #olon#an %er$ela*aran den#an #olon#an kuran# $ela*aran; nasionalis&e
den#an li%eralis&e; #olon#an &a*u, &oden den#an #olon#an kolot; #olon#an ur%an den#an
#olon#an ka&$un#.
2onflik dan kete#an#an sosial ini *elas sekali a$a%ila %erlaku tekanan %uda!a den#an
$esatn!a $eneri&aan unsur,unsur %uda!a asin#. /en#an ini *u#a &en!e%a%kan ti&%ul
#olon#an,#olon#an $enentan#. =olon#an !an# selalu terli%at ialah $ertu%uhan kea#a&aan
!an# %erusaha &e&$ertahankan tradisi. 0dakala #olon#an a#a&a ini &elarikan diri dari$ada
&as!arakat !an# dian##a$ &en#hada$i kacau %ilau. +nilah !an# &eni&%ulkan #erakan,
#erakan cults, &essianic &ove&ents, nativistic &ove&ents dan se%a#ain!a. =erakan,#erakan
ini %erusaha &e&$ertahankan indentiti sendiri.
Ethnolo#i
18
'idan# ethnolo#i &en*adi $ersoalan etno#rafi !an# &e&%erikan huraian tentan# sesuatu
%uda!a dala& konteks &as!arakatn!a. Pendekatan dala& %idan# ini ialah &elihat ke$ada
se#ala as$ek !an# &en*adi unsur %uda!a universal. +ni ter&asuklah unsur,unsur7
-1.'uda!a ke%endaan -aterial 3ulture. dan teknolo#i,
-2.Siste& ekono&i,
-?.Siste& sosial,
-A.'ahasa,
-5.2esenian,
-4.Siste& $en#etahuan,
-7.Siste& ke$erca!aan.
/ari a%ad ke,19 la#i $enulisan ethno#rafi &enu&$ukan $erhatian serius ke$ada $ersoalan
teknolo#i. Pe&erhatian $ada &asa itu le%ih &eru$akan secara luaran saha*a. /ala& %idan#
ini ter&asuk %er%a#ai,%a#ai %aha#ian teknolo#i, se$erti $akaian, ru&ah, alat sen*ata dan
se%a#ain!a. 9eknolo#i dala& &as!arakat sederhana da$at dilakukan secara ter$erinci, teta$i
dala& &as!arakat ko&$leks teknolo#i itu tersan#at ko&$leks. Per%incan#ann!a le%ih
&eru$akan satu deskri$si secara luaran saha*a, tidak &eli%atkan tentan# fun#si sosialn!a.
/eskri$si secara ter$erinci itu $entin# dilakukan se%a#ai asas dala& &e&%uat $er%andin#an
tentan# $en!e%aran hasil %uda!a itu dari satu %uda!a ke$ada satu %uda!a lain. 2e&udian
dala& tahun,tahun 20,an dan ?0,an $enulisan tentan# teknolo#i se$erti dulu se&akin
%erkuran# dala& hasil,hasil ethno#rafi. Siste& teknolo#i atau %uda!a %enda itu sendiri adalah
luas sekali %idan#n!a. <leh itu $ara $en#ka*i &e&%aha#ikan ke$ada kate#ori,kate#ori
tertentu !an# le%ih kecil, se$erti alat,alat $en#eluaran, sen*ata, &akanan, $akaian, $erhiasan,
ru&ah, dan se%a#ain!a.
Siste& ekono&i
Ekno&i sara diri ter&asuk teknik dan alat,alat !an# terda$at dala& &as!arakat $erin#kat ini,
teruta&a dala& &as!arakat $ri&itif. Se%enarn!a usaha &en#hu%un#kan siste& ekono&i
secara sederhana itu telah la&a dilakukan, &alah da$at dikesan se*ak a%ad ke,A la#i.
/ala& siste& ini *u#a $ara $en#ka*i &en#hu%un#kan den#an teori evolusi dala&
$ertu&%uhan usaha cari &akan dari satu $erin#kat ke$ada satu $erin#kat $erke&%an#an
&anusia !an# le%ih tin##i. 3ara hidu$ $ertanian &eletakkan $ertanian secara usaha $alin#
atas.
9erda$at %an!ak kritik tentan# evolusi dala& &ata $encarian ini, iaitu tin#kat,tin#kat
ekono&i. Siste& ekono&i *u#a tidak terle$as dari siste&,siste& lain dala& &as!arakat.
Siste& sosial
Pada $erin#kat $er&ulaan, usaha $en#ka*i &en##unakan teori evolusi dala& &eneran#kan
$eru%ahan siste& sosial. 0ntara !an# terkenal ialah or#an, 1.@. !an# &en#ka*i siste&
kinshi$ dala& %er%a#ai,%a#ai %uda!a dan &eneran#kan $roses evolusi dala& siste& ini.
'eliau tertarik den#an ter&inolo#i !an# di#unakan dala& siste& ini antara %er%a#ai,%a#ai
%uda!a !an# &en*adi tu&$uann!a.
19
20