Anda di halaman 1dari 8

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) SEMESTER: 1 TAHUN: 2


KURSUS: Pengajian Kurikulum Matematik Sekolah KOD: MTES3063 KREDIT: 3
Rendah
Interaksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka Catatan
Lain-lain
Mingg Hasil Pentaksi Pembelajaran Kendiri (sebelum/ (Tugasan,
Tajuk dan Kandungan Kuliah Amali Tutorial
u Pembelajaran ran selepas kuliah) ulangkaji
dll)
Jam Jam Jam Jam Jam Jam
M1 1. Tabii (nature) Menerangkan maksud: Dalam kumpulan 2 Baca
Matematik tabii matematik - Kajian pola orang terangkan Reys, R., Lindquist, M. M.,
secara - Kajian hubungan maksud berserta Lambdin, D. V. & Smith, N. L.
Maksud matematik keseluruhan - Cara berfikir dengan contoh: (2012). Helping children learn
- Kajian pola dalam konteks - Seni - Kajian pola
- Kajian hubungan maksud. - Alat - Kajian hubungan mathematics (10th ed.).
- Cara berfikir berkomunikasi - Cara berfikir Hoboken, NJ: John Wiley &
- Seni - Alat - Seni Sons.
- Alat berkomunikasi penyelesaian - Alat berkomunikasi
- Alat penyelesaian masalah harian - Alat penyelesaian
masalah harian masalah harian
M2 samb. Menerangkan peranan Dalam kumpulan 2 Baca
1. Tabii (nature) tabii matematik Matematik: orang, terangkan Tipps, S., Johnson, A. &
Matematik secara - Terhadap peranan Matematik: Kennedy, L. M. (2011). Guiding
Peranan matematik keseluruhan individu - Terhadap individu childrens learning of
- Terhadap individu dalam konteks - Terhadap - Terhadap mathematics
- Terhadap peranan. masyarakat masyarakat
masyarakat - Terhadap negara - Terhadap negara
(12th ed.). Singapore:
- Terhadap negara Wadsworth Cengage Learning.
M3 samb. Menerangkan Nilai-nilai dalam Dalam kumpulan 2
1. Tabii (nature) tabii matematik matematik terangkan bagaimana
Matematik secara - Ideological nilai-nilai dalam
Nilai-nilai dalam keseluruhan values: matematik boleh
matematik dalam konteks rationalism vs dihayati murid-murid
- Ideological values: nilai. empricism
dalam hidupan
rationalism vs - Sentimental
empricism values: control vs seharian.
- Sentimental progress
values: control vs - Sociological
SKEMA TLO

progress values: openness


- Sociological vs mystery
values: openness vs
mystery

M4 2. Sejarah Menghurai Perkembangan Dalam kumpulan 2


Perkembangan perkembangan kurikulum orang, huraikan
Kurikulum kurikulum Matematik di perkembangan
Matematik di Matematik di Malaysia sejak kurikulum
Malaysia Malaysia sejak kemerdekaan Matematik di
Perkembangan kemerdekaan. - Kurikulum Malaysia sejak
kurikulum Matematik kemerdekaan.
Matematik di sekolah rendah - Kurikulum
Malaysia sejak dan sekolah Matematik sekolah
kemerdekaan menengah yang rendah dan sekolah
- Kurikulum lepas menengah yang
Matematik sekolah - Kurikulum lepas
rendah dan sekolah Matematik - Kurikulum
menengah yang sekolah rendah Matematik sekolah
lepas dan sekolah rendah dan sekolah
- Kurikulum menengah menengah semasa
Matematik sekolah semasa
rendah dan sekolah
menengah semasa

M5 samb. Menghurai faktor- Dalam kumpulan 2


faktor Faktor-faktor orang huraikan
2. Sejarah mempengaru mempengaruhi mengapa kurikulum
Perkembangan hi perkembangan matematik di Malaysia
Kurikulum perkembanga kurikulum perlu berubah.
Matematik di n kurikulum Matematik di
Malaysia Matematik di Malaysia
Faktor-faktor Malaysia - Aspirasi dan
mempengaruhi keperluan negara
perkembangan - Keperluan
kurikulum pembelajaran
Matematik di kanak-kanak
Malaysia - Keperluan mata
- Aspirasi dan pelajaran
keperluan negara Matematik
- Keperluan - Perkembangan
pembelajaran kurikulum
kanak-kanak Matematik negara
- Keperluan mata lain
SKEMA TLO

pelajaran Matematik
- Perkembangan
kurikulum
Matematik negara
lain
samb. Menghurai faktor- Dalam kumpulan 2 Baca
faktor Faktor-faktor orang huraikan
2. Sejarah mempengaru mempengaruhi mengapa kurikulum National Council of Teachers of
Perkembangan hi perkembangan matematik di Malaysia Mathematics. (2000).
Kurikulum perkembanga kurikulum perlu berubah.
Principles and standards for
Matematik di n kurikulum Matematik di school
Malaysia Matematik di Malaysia
Faktor-faktor Malaysia - Trenda
mathematics. Reston, VA:
mempengaruhi pendidikan
berasaskan Author.
perkembangan
kurikulum standard
Matematik di o NCTMs
Malaysia Curriculum &
- Trenda pendidikan Evaluation
M6 berasaskan standard Standards for
o NCTMs School
Curriculum & Mathematics
Evaluation (1989);
Standards for Principles &
School Standards for
Mathematics School
(1989); Principles Mathematics
& Standards for (2000)
School - Perkembangan
Mathematics teknologi
(2000) - Faktor-faktor lain
- Perkembangan
teknologi
- Faktor-faktor lain
M7 3. Kajian Membentang Matlamat dan Dalam kumpulan 2 Baca
Kurikulum tafsiran reka objektif orang taksirkan reka
Matematik bentuk Matematik bentuk kurikulum Kementerian Pendidikan
kurikulum sekolah Matematik sekolah Malaysia. (2014). Dokumen
Sekolah Rendah
Matematik rendah standard kurikulum dan
rendah semasa
sekolah rendah semasa
Matlamat dan menggunakan peta pentaksiran:
secara Struktur
objektif minda.
berkumpulan. pendidikan
Matematik Matematik tahun enam
Matematik
sekolah rendah Kurikulum Standard Sekolah
sekolah
SKEMA TLO

semasa rendah Rendah. Putrajaya: Pengarang.


Struktur semasa
pendidikan
Matematik
sekolah rendah
semasa
samb. Mentaksirkan reka Reka bentuk Dalam kumpulan 2 Baca
3. Kajian bentuk kurikulum orang taksirkan reka
Kurikulum kurikulum Matematik bentuk kurikulum Kementerian Pendidikan
Matematik Matematik sekolah rendah Matematik sekolah Malaysia. (2012). Buku
Sekolah Rendah sekolah rendah semasa panduan elemen merentas
rendah semasa
Reka bentuk semasa - Fikrah kurikulum:
menggunakan peta keusahawanan. Putrajaya: BPK,
kurikulum matematik
Matematik - Bidang minda. KPM.
M8 sekolah rendah pembelajaran
semasa - Proses
- Fikrah matematik - Kemahiran
- Bidang - Sikap dan nilai
pembelajaran
- Proses
- Kemahiran
- Sikap dan nilai

M9 samb. Mentaksirkan reka Elemen nilai Dalam kumpulan 2 Baca


3. Kajian bentuk tambah orang taksirkan reka Kementerian Pendidikan
Kurikulum kurikulum kurikulum bentuk kurikulum Malaysia. (2011). Buku
Matematik Matematik Matematik Matematik sekolah panduan elemen merentas
Sekolah Rendah sekolah rendah sekolah kurikulum:
rendah semasa
Elemen nilai tambah semasa rendah semasa teknologi maklumat dan
menggunakan peta komunikasi. Putrajaya: BPK,
kurikulum - Kreativiti dan
Matematik inovasi minda. KPM.
sekolah - Keusahawanan
rendah semasa dalam Matematik Kementerian Pendidikan
- Kreativiti dan - Teknologi Malaysia. (2012). Buku
inovasi maklumat dan panduan elemen merentas
- Keusahawanan komunikasi (TMK) kurikulum:
dalam Matematik keusahawanan. Putrajaya: BPK,
- Teknologi KPM.
maklumat dan
komunikasi (TMK) Kementerian Pendidikan
Malaysia. (2011). Buku
panduan elemen merentas
kurikulum:
Kementerian Pendidikan
SKEMA TLO

Malaysia. (2010). Elemen


merentas kurikulum dalam
KSSR:
Kreativiti dan inovasi.
Putrajaya: BPK, KPM.
samb. Mentaksirkan reka Pentaksiran Membentang Baca
3. Kajian bentuk kurikulum tafsiran reka bentuk Kementerian Pendidikan
Kurikulum kurikulum Matematik kurikulum Malaysia. (2014). Dokumen
Matematik Matematik sekolah rendah Matematik sekolah standard kurikulum dan
Sekolah Rendah sekolah rendah semasa rendah pentaksiran:
Pentaksiran semasa - Pentaksiran dalam kumpulan 2 Matematik tahun enam
kurikulum prestasi orang (Gallery walk) Kurikulum Standard Sekolah
Matematik (Performance Rendah. Putrajaya: Pengarang.
sekolah rendah assessment)
semasa - Standard
M10 - Pentaksiran prestasi bagi
prestasi pengetahuan
(Performance - Standard
assessment) prestasi bagi
- Standard prestasi kemahiran dan
bagi pengetahuan proses
- Standard prestasi - Standard
bagi kemahiran dan prestasi bagi
proses sikap dan nilai
- Standard prestasi
bagi sikap dan nilai
M11 4. Trenda dan Isu Menilai trenda Dalam kumpulan 2 Baca
Dalam Kurikulum dan isu Perkembangan orang bincangkan National Council of Teachers of
Matematik perkembangan profesional kelemahan dan Mathematics. (2000).
Perkembangan Matematik guru matematik kekuatan maklumat Principles and standards for
profesional guru semasa - Penglibatan school
yang diperoleh dari:
matematik berdasarkan dalam wacana mathematics. Reston, VA:
- Penglibatan dalam pelbagai akademik Author.
wacana akademik rujukan yang o Seminar,
berwasit. o Seminar,
o Seminar, persidangan,
persidangan,
persidangan, bengkel, buku dan
bengkel, buku dan
bengkel, buku dan jurnal
jurnal
jurnal - Penglibatan
- Penglibatan dalam
- Penglibatan dalam dalam badan
badan profesional
badan profesional profesional
pendidikan
pendidikan pendidikan
Matematik
Matematik Matematik
o Badan dalam
o Badan dalam o Badan dalam
negara seperti
negara seperti negara seperti
SKEMA TLO

Assoiation for Assoiation for Assoiation for


Science Science Science
and Mathematics and Mathematics and Mathematics
Education Penang Education Penang Education Penang
(ASMEP) (ASMEP) (ASMEP)
o Badan luar negara o Badan luar o Badan luar negara
seperti National negara seperti seperti National
Council of National Council Council of
Teachers of of Teachers of
Mathematics (NCTM) Teachers of Mathematics
dan International Mathematics (NCTM) dan
Congress on (NCTM) dan International
Mathematical International Congress on
Education (ICME) Congress on Mathematical
Mathematical Education (ICME)
Education (ICME)
o Badan luar negara
seperti National
Council of
Teachers of
Mathematics
(NCTM) dan
International
Congress on
Mathematical
Education (ICME)

samb. Menilai trenda o Lesson Study Dalam kumpuan 2 Cari maklumat dari internet
4. Trenda dan Isu dan isu o Pembimbing orang bincangkan (Youtube):
Dalam Kurikulum perkembangan Rakan Sebaya sejauh manakah
o Lesson Study
Matematik Matematik (Peer Coahing) pekara berikut boleh
dilaksanakan dalam o Pembimbing Rakan Sebaya
- Penglibatan dalam semasa o Jelajah
pnp (Peer Coahing)
Komuniti berdasarkan Pembelajaran
o Lesson Study o Jelajah Pembelajaran
Pembelajaran pelbagai (Learning Walk)
o Pembimbing (Learning Walk)
Profesional rujukan yang
M12 Rakan Sebaya (Peer
o Lesson Study berwasit.
o Pembimbing Coahing)
Rakan Sebaya (Peer o Jelajah
Coahing) Pembelajaran
o Jelajah (Learning Walk)
Pembelajaran
(Learning Walk)
SKEMA TLO

samb. Menilai trenda Dalam kumpulan 2 Cari maklumat dari internet


4. Trenda dan Isu dan isu - Amalan orang bicangkan (Youtube):
Dalam Kurikulum perkembangan pendidikan bagaimana kurikulum kurikulum diharapkan
Matematik Matematik sepanjang diharapkan (intended) dan kurikulum
- Amalan pendidikan semasa hayat dalam (intended) dan dilaksanakan (implemented)
sepanjang hayat berdasarkan kalangan guru kurikulum
dalam kalangan pelbagai matematik dilaksanakan
M13 guru matematik rujukan yang Jurang antara (implemented)
Jurang antara berwasit. kurikulum boleh mendorong
kurikulum diharapkan guru matematik
diharapkan (intended) dan mengamalkan
(intended) dan kurikulum pendidikan
kurikulum dilaksanakan sepanjang hayat.
dilaksanakan (implemented)
(implemented)
samb. Menilai trenda Kemahiran Dalam kumpulan 2 Baca
4. Trenda dan Isu dan isu Berfikir Aras orang huraikan cara- Kementerian Pendidikan
Dalam Kurikulum perkembangan Tinggi (KBAT) cara menggalakkan Malaysia. (2014). Dokumen
Matematik Matematik - KBAT dalam KBAT dalam pnp standard kurikulum dan
Kemahiran Berfikir semasa pengajaran dan matematik. pentaksiran:
Aras Tinggi (KBAT) berdasarkan pembelajaran Matematik tahun enam
- KBAT dalam pelbagai Matematik Kurikulum Standard Sekolah
M14 rujukan yang Rendah. Putrajaya: Pengarang.
pengajaran dan - KBAT dalam
pembelajaran berwasit. pentaksiran
Matematik pembelajaran
- KBAT dalam Matematik
pentaksiran
pembelajaran
Matematik
samb. Menilai trenda Pentaksiran Dalam kumpulan 2 Baca
dan isu Berasaskan orang bincangkan Kementerian Pendidikan
4. Trenda dan Isu perkembangan Sekolah (PBS) trenda dan isu semasa Malaysia. (2014). Dokumen
Dalam Kurikulum Matematik TIMSS dan PISA selain daripada TIMSS standard kurikulum dan
semasa dan PISA boleh pentaksiran:
Matematik Trenda dan isu
berdasarkan mempengaruhi Matematik tahun enam
semasa yang lain
pelbagai perkembangan Kurikulum Standard Sekolah
M15 Pentaksiran rujukan yang kuriklulum Matematik. Rendah. Putrajaya: Pengarang.
Berasaskan berwasit.
Sekolah (PBS)
TIMSS dan PISA
Trenda dan isu
semasa yang lain
SKEMA TLO

M16 Ulangkaji
M17 Ulangkaji
M19 Peperiksaan
M20 Peperiksaan
M21 Peperiksaan
Cuti Akhir Tahun
25 25
Kerja Kursus/Amali
17.5 17.5
Ulangkaji Peperiksaan
2.5
Peperiksaan 2.5
30 42.5 120
Jumlah 30 15 2.5