Anda di halaman 1dari 30

Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN
(RPT)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) BAHASA MELAYU TAHUN 4


2020
1
NURUL FATEKAH BINTI ABDULLAH
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TAHUN 4 SK EDISI SEMAKAN KSSR 2020
MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN
CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 1: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK: 1. Peta Alir
KEMASYARAKATAN respons semasa berkomunikasi dan menyebut sesuatu yang diujarkan • Nilai Murni: Kaedah Games
dalam situasi formal dan tidak semula dalam situasi tidak formal. - Kerjasama
UNIT 1 formal - Kerajinan Gallery Walk
2.1.1 Membaca dan memahami petikan - Prihatin
Tajuk: 2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan • Kreativiti dan Fan & Pick
Jiran Tetangga memahami. intonasi yang sesuai. Inovasi
Share & Turn
Tajuk Kecil: 3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis KBAT:
Salam Perkenalan menggunakan tulisan berangkai dalam • Mengaplikasi
4.1 Mengaplikasikan unsur bentuk ayat. • Menganalisis
Hari Keluarga Taman keindahan dan kesantunan
MINGGU
Impian bahasa dalam bahan sastera. 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog STRATEGI PDP
1 -2
yang mengandungi peribahasa. • Kecerdasan
Tahniah , Hadif! 5.1 Memahami dan Pelbagai
2 JAN – 10
menggunakan golongan kata 5.1.1 (i) Memahami dan menggunakan • Belajar Cara
JAN
Program Kebun mengikut konteks. kata nama am mengikut konteks tidak Belajar
Komuniti formal • Pembelajaran
Kontekstual
Yang Tua Dihormati, 1.1.4 Berbincang maksud
Yang Muda Disayangi ketidakbolehlihatan dan impaknya
terhadap pejalan kaki dan penunggang
PKJR - 1.1 Kenderaan persendirian, basikal.
Ketidakbolehlihatan kenderaan awam, kenderaan
berat dan jentera

2
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 1: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 1. Ralley Robin
KEMASYARAKATAN respons semasa berkomunikasi memberikan respon terhadap ujaran • Nilai Murni:
dalam situasi formal dan tidak yang terdapat dalam situasi tidak - Semangat Idea Rush
UNIT 2 formal formal. bermasyaraka
t Karusel
Tajuk: 2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami bahan - Prihatin
Prihatinnya kita menaakul bahan multimedia grafik daripada multimedia untuk • TMK Think Pair
membuat gambaran. • Patriotisme Share
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, frasa, • Kelestarian
Terima kasih, Cikgu dan ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis ayat Global
daripada bahan multimedia
Kita Lakukan 4.2 Menghayati keindahan dan KBAT:
Bersama-sama kesantunan bahasa dalam 4.2.1 Melafazkan dan • Menilai
bahan sastera. menjelaskan maksud sajak • Menganalisis
Kisah Aku dan • Mengaplikasi
MINGGU
Datukku 5.1 Memahami dan 5.1.1 (ii) Memahami dan menggunakan
3
menggunakan golongan kata kata nama khas mengikut konteks STRATEGI Pdp:
Istimewanya Kita mengikut konteks. tidak formal. • Pembelajaran
13 -17 JAN
Kontekstual
Mesyuarat Warga 2.1 Jenis-jenis jalan raya 2.1.3 Menjelaskan had laju kenderaan • Belajar Cara
Rimba yang bergerak di setiap jalan. Belajar
• Pembelajaran
Kontruktivisme
• Kecerdasan
PKJR – Had Laju di Pelbagai
Jalan Raya

3
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 1: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK: 1. Gollfish Bowl
KEMASYARAKATAN respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap soalan • Nilai Murni
dalam situasi formal dan tidak secara kritis - Kerajinan 2. cloze
UNIT 3 formal • Sains dan Procedures
2.3.1 Membaca dan menganalisis Teknologi
Tajuk: 2.3 Membaca dan kandungan teks karya sastera • Kelestarian 3. Karusel
Masyarakat Berilmu mengapresiasi karya Global
sastera dan bukan sastera. 3.2.1 Membina dan menulis ayat dan • TMK 4. Bulatan Masa
Tajuk Kecil: perenggan daripada bahan
Zon Cerdas Minda 3.2 Menulis perkataan, frasa, multimedia. KBAT:
dan ayat yang bermakna. • Menganalisis
MINGGU 4 –
Mari Membaca 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut • Mengaplikasi
MINGGU 5
4.2 Menghayati keindahan dan irama lagu rakyat, dan menjelaskan
20 - 31
Bahasa Kita Jiwa Kita kesantunan bahasa dalam maksud lirik lagu. STRATEGI Pdp:
JANUARI
bahan sastera. • Kecerdasan
10 Minit Sahaja 5.1.1 (iii) Memahami dan menggunakan Pelbagai
5.1 Memahami dan kata ganti nama mengikut konteks • Belajar Cara
Satu Untuk Semua menggunakan golongan kata tidak formal Belajar
mengikut konteks. • Pembelajaran
CUTI TAHUN
2.1.4 Mendefinisi dan mengenal pasti Kontekstual
BARU CINA
2.1 Jenis-jenis jalan raya perabot jalan raya iaitu pagar, pasu
23-26
bunga, rel adang, batas kebun, lampu
JANUARI
jalan

PKJR – Persekitaran
Jalan Raya

4
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 2: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK: 1. Gollfish Bowl
KESIHATAN DAN maklumat dan idea bagi pelbagai memberikan alasan tentang sesuatu • Nilai Murni
KEBERSIHAN tujuan. perkara secara bertatasusila mengikut - Baik Hati 2. Bus Stop
konteks. - Kesyukuran
UNIT 4 2.3 Membaca dan mengapresiasi - Hormat- 3. Question Card
karya sastera dan bukan 2.3.1 Membaca dan menganalisis menghormati & Gallery Walk
Tajuk: sastera. kandungan teks karya bukan - Rasional
Saya Sihat sastera. • Bahasa 4. Isyarat Ibu Jari
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan
Tajuk Kecil: ayat yang bermakna. 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman KBAT: 5. Peta Alir Table
Sayangi Orang Sekeliling berdasarkan soalan bertumpu secara • Menilai Talkers
4.3 Menghasilkan bahan sastera kritis dan kreatif. • Menganalisis
Perihal Penderma Darah dengan menyerapkan keindahan • Mengaplikasi 6. Share & Turn
dan kesantunan bahasa serta 4.3.1 Mengubah suai puisi secara
Penjagaan Kesihatan mempersembahkannya secara berpandu, dan mempersembahkannya STRATEGI Pdp:
Mata kreatif. secara kreatif. • Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU Nikmat Kesiharan 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 (iv) Memahami dan menggunakan • Belajar Cara
6 golongan kata mengikut konteks. penjodoh bilangan mengikut konteks tidak Belajar
3-7 Farmasi Pandu Lalu formal. • Kecerdasan
FEBRUARI Pelbagai
Jauhi Penyakit Tangan- 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kata • Pembelajaran
Kaki dan Mulut kerja aktif transitif mengikut konteks. Masteri

2.2.3 Mendefinisi dan mengenal pasti Modul Sivik


perabot jalan raya. Pengetahuan :
Menjelaskan cara
PKJR – Perabot Jalan 2.2. Prasarana jaln raya Konteks : Diri, sekolah dan masyarakat menjaga
Raya kebersihan diri
Sosioemosi:
Menghayati
Sivik – Kasih Sayang Tajuk : Fizikal Cergas Hidup Sihat amalan sayangi
diri dengan
mengamalkan
gaya hidup sihat.
Tindakan:
Mencuci tangan
dengan cara yang
betul sebelum dan
selepas makan.

5
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 2: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK: 1. Peta Alir Table
KESIHATAN DAN menyampaikan maklumat dan beza maklumat tersurat dengan • Nilai Murni: Talkers
KEBERSIHAN idea bagi pelbagai tujuan. menggunakan idea yang kritis dan - Bertanggungja
kreatif. wab 2. Gallery Walk
UNIT 5 2.3 Membaca dan • Kelestarian
mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya sastera dengan Gobal 3.
Tajuk: sastera dan bukan sastera. gaya penyampaian yang sesuai. • Kreativiti & Placemat
Persekitaran Bersih Inovasi Consensus
Hidup Ceria 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Menghasilkan jawapan
dan ayat yang bermakna. pemahaman berdasarkan soalan KBAT: 4. Karusel
Tajuk Kecil: bercapah secara kritis dan kreatif. • Menilai
Kempen Bebas 4.3 Menghasilkan bahan sastera • Menganalisis
Penyedut Plastik dengan menyerapkan keindahan 4.3.2 Mengubah suai cerita secara • Mengaplikasi
dan kesantunan bahasa serta berpandu, dan mempersembahkannya
Projektor Mini mempersembahkannya secara secara kreatif. STRATEGI Pdp:
Minggu kreatif. • Pembelajaran
Inap Desa Dahlia 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan Kontekstual
7
5.1 Memahami dan kata kerja aktif tak transitif mengikut • Belajar Cara
10 – 14 Briged Kebersihan menggunakan golongan kata konteks. Belajar
FEBRUARI Sekolah mengikut konteks. • Kecerdasan
2.3.5 Mengenal pasti tanda dan Pelbagai
Kelasku Inspirasiku 2.3 Isyarat keselamatan jalan fungsinya untuk • Pembelajaran
raya. meningkatkankeselamatan Konstruktivism
penunggang basikal e

PKJR – Isyarat
Keselamatan Jalan
Raya

6
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21
MINGGU
8-9 Tema 2: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK: 1. Peta Alir Table
KESIHATAN DAN menyampaikan maklumat dan beza maklumat tersirat dengan • Nilai Murni: Talkers
17-28 KEBERSIHAN idea bagi pelbagai tujuan. menggunakan idea yang kritis dan - Rasional,
FEBRUARI kreatif. - Kasih Sayang 2. Bulatan Masa
UNIT 6 2.3 Membaca dan • Kelestarian
UJIAN mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca karya bukan sastera Global 3. Think Pair
SELARAS 1 Tajuk: sastera dan bukan sastera. dengan gaya penyampaian yang • Kreativiti & Square
(THN 4,5, Pilih Gaya Hidup Sihat sesuai. Inovasi
DAN 6) 3.2 Menulis perkataan, frasa, 4. Bulatan Masa
24-27 FEB Tajuk Kecil: dan ayat yang bermakna. 3.2.3 Menganalisis dan mencatat KBAT: -
Makanan Ruji Kita maklumat tentang sesuatu perkara • Menganalisis
4.3 Menghasilkan bahan sastera yang dirujuk. • Mengaplikasi 5. Kedai Kopi
Melancong Untuk dengan menyerapkan keindahan
Sihat dan kesantunan bahasa serta 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu STRATEGI Pdp: 6. All Write-
mempersembahkannya secara dan mempersembahkannya secara • Pembelajaran Round-Robin
Hati-hati kreatif. kreatif. Kontekstual
Menggunakan Fon • Kecerdasan 7. Share N Turn
Telinga 5.1 Memahami dan 5.1.2 (ii) Memahami dan menggunakan Pelbagai
menggunakan golongan kata kata kerja pasif mengikut konteks. • Pembelajaran 8. Party dan
Tubuh Sihat Kekal mengikut konteks. Konstruktivism Susun Kad
Aktif e
2.3 Isyarat keselamatan jalan 2.3.4 Mengenal pasti tanda isyarat dan
Teknik Makanan raya. fungsinya untuk meningkatkan
Berkhasiat keselamatan penunggang basikal.

PKJR – Isyarat
Keselamatan untuk
Penunggang Basikal

7
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 3: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Rally Robin
KESELAMATAN menyampaikan maklumat dan mendapatkan penjelasan. • Nilai Murni
idea bagi pelbagai tujuan. - Rasional 2. Think Pair
UNIT 7 2.1.1 Membaca dan memahami petikan - Kasih Sayang Square
2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan • Bahasa
Tajuk: Waspada Selalu memahami. intonasi yang sesuai. . 3. Tunjuk Bukti
KBAT:
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan • Mengaplikasi 4. Lukis
Dengar Nasihat Ibu dan ayat yang bermakna. yang diimlakkan. • Menganalisis Mengikut
Kreativiti
Tadika Taman Impian 4.4 Mengaplikasikan, 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan STRATEGI Pdp:
menghayati dan menghasilkan menyebut huruf tunggal yang ditulis • Kecerdasan 5. Idea Rush
Minggu
Awas Selalu unsur keindahan dalam seni mengikut tulisan jawi dalam simpulan Pelbagai
10-11
tulisan jawi. bahasa dan mempersembahkannya. • Belajar Cara 6. Karusel
2-13
Dengar Arahan Belajar
MAC
5.1 Memahami dan 5.1.3 (i) Memahami dan menggunakan
Pelan Kawad menggunakan golongan kata kata adjektif cara mengikut konteks.
Kebakaran Sekolah mengikut konteks.
Ujian SEGAK
2.3.5 Menerangkan akibat tidak
TAHUN 4
Hindari Laluan Bahaya mematuhi isyarat keselamatan jalan
10 MAC 2020
2.3 Isyarat Keselamatan Jalan raya.
PKJR – Akibat Tidak Raya
Mematuhi Isyarat
Keselamatan Jalan
Raya

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14-22 MAC 2020

8
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 3: 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan EMK: 1. Party dan Susun
KESELAMATAN perkara yang didengar, ditonton intonasi yang sesuai. • Nilai Murni: Kad
dan dibaca dengan sebutan dan - Kasih Sayang
UNIT 8 intonasi yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami bahan - Rasional 2. Think Pair
grafik daripada multimedia untuk - Semangat Square
Tajuk: 2.2 Membaca, memahami, dan membuat gambaran. Bermasyarakat
Hargai Diri menaakul bahan multimedia. • Bahasa 3. Peta Alir Table
3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan Talkes
Tajuk Kecil: 3.3 Menghasilkan penulisan. penulisan imaginatif. KBAT:
Fikirlah Dahulu • Mengaplikasi 4. Idea Rush
4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni • Menganalisis
Bahaya Penyakit Rabies 4.4 Mengaplikasikan, menghayati tulisan jawi melalui simpulan bahasa. STRATEGI Pdp:
dan menghasilkan unsur keindahan • Kecerdasan
Jangan Dedah Maklumat dalam seni tulisan jawi. 5.1.3 (iii) Memahami dan menggunakan Pelbagai
kata adjektif pancaindera mengikut • Kajian Masa
Gurindam Leka Bermain 5.1 Memahami dan menggunakan konteks. Depan
golongan kata mengikut konteks. • Pembelajaran
MINGGU Pemeriksaan di 5.1.3 (iv) Memahami dan menggunakan Kontekstual
Lapangan Terbang kata adjektif cara mengikut konteks. • Belajar Cara
12
2.3 Isyarat Keselamatan Jalan Raya Belajar
23-27 Beringat ketika 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi • Pembelajaran
MAC Menonton isyarat keselamatan jalan raya. Konstruktivisme
Tajuk : Mematuhi Undang-undang Modul Sivik
Jalan Raya Konteks : Diri, Keluarga , Masyarakat Pengetahuan :
PKJR – Patuhi Lampu Menerangkan cara
Isyarat membuat aduan
dan laporan
terhadap salah
Sivik - Hormat laku undang-
menghormati undang jalan raya
Sosioemosi:
Menunjukkan
kesedaran
mematuhi
undangundang jalan
raya
Tindakan:
Mematuhi
undangundang jalan
raya

9
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 3: 1.3 Bercerita, dan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan EMK: 1. Peta Alir
KESELAMATAN menceritakan perkara yang yang ditonton dengan sebutan dan • Nilai Murni: Exploraces
didengar, ditonton dan dibaca intonasi yang sesuai. Rasional,
UNIT 9 dengan sebutan dan intonasi - Kasih Sayang 2. Rally Robin
yang betul. 2.3.1 Membaca dan menganalisis - Semangat
Tajuk: kandungan teks karya sastera. Bermasyaraka 3. Kaedah Idea
Patuh dan Selamat 2.3 Membaca dan t Rush
mengapresiasi karya 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan
Tajuk Kecil: sastera dan bukan sastera. penulisan deskriptif. KBAT:
Pemandu Bijak • Menganalisis
3.3 Menghasilkan penulisan. 5.1.4 (i) Memahami dan menggunakan • Menilai
Nasihat Ayahbonda kata hubung mengikut konteks. • Mengaplikasi
5.1 Memahami dan
Makanan Selamat menggunakan golongan kata 5.1.4 (ii) Memahami dan menggunakan STRATEGI Pdp:
mengikut konteks. kata sendi nama mengikut konteks. • Kecerdasan
MINGGU Lindungi Si Kecil Pelbagai
13 2.4.2 Memberi penerangan tentang • Belajar Cara
30 MAC – 3 Kita Harus isyarat keselamatan yang mengawal Belajar
APRIL Berwaspada 2.4 Aliran lalu lintas aliran lalu lintas

PKJR – Isyarat
Peronda Lintasan
Sekolah

10
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK: 1. Rally Robin
KEBUDAYAAN, respons semasa berkomunikasi dan menyebut sesuatu yang diujarkan • Nilai murni:
KESENIAN DAN dalam situasi formal dan tidak semula dalam situasi tidak formal. - Hormat- 2. Talking Chip
ESTETIKA formal. menghormati
2.3.1 Membaca dan menganalisis - Patriotisme, 3. Mind Map
UNIT 10 2.3 Membaca dan kandungan teks karya bukan sastera. - Hemah tinggi (Peta i-Think –
mengapresiasi karya sastera - Kerajinan Peta Pokok)
Tajuk: Semarakkan dan bukan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat
Budaya Kita daripada aspek ejaan, tanda baca dan KBAT: 4. One Stay,
3.3 Menghasilkan penulisan. penggunaan imbuhan. • Menganalisis Three Stray
Tajuk Kecil: • Mengaplikasi
Salam Diberikan 4.1 Megaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan 5. Placement
Tetamu Dihormati keindahan dan kesantunan dialog yang mengandungi peribahasa. STRATEGI Pdp: Consensus
bahasa dalam bahan sastera. • Kecerdasan
Etnik Lun Bawang 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan Pelbagai
5.1 Memahami dan kata nafi mengikut konteks. • Belajar Cara
MINGGU
Kampung Chetti menggunakan golongan kata Belajar
14- 15
Melaka mengikut konteks.
6 - 17 APRIL
2.4.3 Menerangkan waktu/masa boleh
Pejuang Tanjak Masa mempengaruhi kesesakan trafikdan
Kini keselematan pengguna jalan raya.
2.4 Aliran lalu lintas
Anyaman Ribu-ribu

Pusaka Bangsa

PKJR – Pengaruh
Waktu Terhadap
Kesesakan Lalu Lintas

11
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 1. Rally Robin
KEBUDAYAAN, respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap ujaran • Nilai murni:
KESENIAN DAN dalam situasi formal dan tidak yang terdapat dalam situasi tidak - Kasih Sayang 2. Hot Seat
ESTETIKA formal. formal. - Semangat
Patriotisme 3. Mind Map
UNIT 11 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca karya sastera dengan - Semangat (Peta i-Think –
mengapresiasi karya sastera gaya penyampaian yang sesuai. Bermasyaraka Peta Alir)
Tajuk: dan bukan sastera. t
Indah Seni Sepanjang 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat - Kerajinan 4. Lyrical
Zaman 3.3 Menghasilkan penulisan. daripada aspek penggunaan imbuhan. Lesson
KBAT
Tajuk Kecil: 5.2 Memahami dan 5.2.1(i) Memahami dan menggunakan • Menilai 5. Think – Pair –
Semutar Datuk menggunakan bentuk kata kata berimbuhan awalan mengikut • Menganalisis Square
MINGGU
mengikut konteks. konteks. • Mencipta
16
Gerobok Pusaka • Mengaplikasi 6. Galeri Walk
20-24 APRIL
Nenek 5.2.1(ii) Memahami dan menggunakan
kata berimbuhan akhiran mengikut STRATEGI Pdp: 7. Galeri Tour
CUTI
Tempok Orang Asli konteks. • Kecerdasan
PERISTIWA
Pelbagai
SEMPENA
Halwa Betik 3.1.4 Menjelaskan peraturan dan • Belajar Cara
KEJOHANAN
3.1 Mengetahui tentang undang-undang jalan raya di Belajar
OLAHRAGA
Ukiran Penyeri peraturan dan undang-undang persekitaran mereka.
KALI KE-23
Halaman jalan raya serta
menggunakannya

PKJR – Akibat Tidak


Mematuhi Peraturan
dan Undang-undang
Jalan Raya

12
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 4: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK: 1. Peta Alir
KEBUDAYAAN, respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap soalan • Nilai murni: Kaedah Games
KESENIAN DAN dalam situasi formal dan tidak secara kritis. - Semangat
ESTETIKA formal. Patriotisme 2. Mind Map (Peta
2.3.2 Membaca karya bukan sastera - Semangat i-Think – Peta
UNIT 12 2.3 Membaca dan mengapresiasi dengan gaya penyampaian yang sesuai. Bermasyarakat Alir)
karya sastera dan bukan sastera. • Keusahawanan
Tajuk: 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat 3. Think – Pair –
Adat Dijunjung Budaya 3.3 Menghasilkan penulisan. daripada aspek ejaan, tanda baca dan KBAT Share
Disanjung penggunaan imbuhan. • Menilai
4.2 Menghayati keindahan dan • Menganalisis 4. Take of, Touch
Tajuk Kecil: kesantunan bahasa dalam bahan 4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud Mengaplikasi Down
Anggun Jahitan sastera. sajak.
Tradisional STRATEGI Pdp: 5. Think – Pair –
MINGGU 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 (iii) Memahami dan menggunakan • Belajar Cara Share
17- 18 Seni Benang Emas bentuk kata mengikut konteks. kata berimbuhan apitan mengikut konteks. Belajar
27 – 8 MEI • Kecerdasan 6. Role Play
Seindah Pinakol 4.4.1 Mengenal pasti dan menerangkan Pelbagai
4.4 Melintas dengan Selamat bahagian-bahagian persekitaran jalan raya • Pembelajaran 7. Hot Seat
1 MEI 2020
Tiupan Emas yang dapat meningkatkan keselamatan Kontruktivisme
HARI sewaktu melintas. 8. Galeri Walk
PEKERJA Penyeri Majlis Modul Sivik
7 MEI CUTI Konteks :Diri dan masyarakat. Pengetahuan:
HARI WESAK Menyatakan
PKJR – Melintas Secara Tajuk : Rajin dan Komited kepentingan
Selamat komited dalam
melaksanakan
amanah

Sosioemosi:
Sivik- Bertangungjawab Menzahirkan
perasaan gembira
apabila
mengamalkan sikap
rajin

Tindakan:
Mengekalkan sikap
rajin dalam diri

13
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menilai dan EMK: 1. Rallay Robin
JATI DIRI, menyampaikan memberikan alasan tentang sesuatu • Nilai Murni:
PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi perkara secara bertatasusila - Hemah tinggi 2. Fan
KEWARGANEGARAAN pelbagai mengikut konteks. - Kerajinan and Pick
tujuan. - Kesyukuran
UNIT 13 2.1.1 Membaca dan memahami petikan Baik hati 3. Isyarat ibu
2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan • Kreativiti dan jari
Tajuk: memahami. intonasi yang sesuai. Inovasi (Thumbs Up)
MINGGU Jadikan Inspirasi
19-20 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis KBAT:
11- 22 MEI Tajuk Kecil: menggunakan tulisan berangkai dalam • Mengaplikasi 4. Goldfish Bowl
Setia kepada Raja 4.2 Menghayati keindahan dan bentuk ayat. • Menganalisis
CUTI kesantunan bahasa dalam
BERGANTI Petua Kejayaan bahan 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut STRATEGI Pdp: 5. Shutdown
HARI NUZUL sastera. irama lagu rakyat, dan menjelaskan • Kecerdasan
AL-QURAN Kerjasama Membawa maksud lirik lagu. Pelbagai 6. Peta iThink
11 MEI Keceriaan 5.2 Memahami dan • Belajar Cara
menggunakan bentuk 5.2.2 (i)(ii) Memahami dan Belajar,
Nusaku kata mengikut konteks. menggunakan kata majmuk bebas dan Pembelajaran
12-22 MEI kata majmuk mantap mengikut Kontekstual
PEPERIKSAAN Sapaan Mesra konteks;
PERTENGAHAN
TAHUN
Suri Teladan 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah
untuk menangani situasi rumit ketika
melintas.

PKJR – Berfikir 4.4 Melintas dengan selamat


Sebelum Melintas

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 23 MEI -7 JUN 2020

14
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menilai dan EMK: 1. Rallay Robin
JATI DIRI, menyampaikan memberikan alasan tentang sesuatu • Nilai Murni:
PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi perkara secara bertatasusila - Hemah tinggi 2. Fan
KEWARGANEGARAAN pelbagai mengikut konteks. - Kerajinan and Pick
tujuan. - Kesyukuran
UNIT 13 2.1.1 Membaca dan memahami petikan Baik hati 3. Isyarat ibu
2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan • Kreativiti dan jari
Tajuk: memahami. intonasi yang sesuai. Inovasi (Thumbs Up)
Jadikan Inspirasi
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis KBAT:
Tajuk Kecil: menggunakan tulisan berangkai dalam • Mengaplikasi 4. Goldfish Bowl
Setia kepada Raja 4.2 Menghayati keindahan dan bentuk ayat. • Menganalisis
kesantunan bahasa dalam
Petua Kejayaan bahan 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut STRATEGI Pdp: 5. Shutdown
sastera. irama lagu rakyat, dan menjelaskan • Kecerdasan
Kerjasama Membawa maksud lirik lagu. Pelbagai 6. Peta iThink
MINGGU
Keceriaan 5.2 Memahami dan • Belajar Cara
21
menggunakan bentuk 5.2.2 (i)(ii) Memahami dan Belajar,
8-12 JUN
Nusaku kata mengikut konteks. menggunakan kata majmuk bebas dan Pembelajaran
kata majmuk mantap mengikut Kontekstual
Sapaan Mesra konteks;

Suri Teladan 4.4.3 Menyatakan langkah-langkah


untuk menangani situasi rumit ketika
melintas.

PKJR – Berfikir 4.4 Melintas dengan selamat


Sebelum Melintas

15
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK: 1. Gallery Tour
JATI DIRI, menyampaikan beza maklumat tersurat dan tersirat • Nilai Murni:
PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi dengan - Patriotisme 2. Windows
KEWARGANEGARAAN pelbagai menggunakan idea yang kritis dan - Kerjasama Pane
tujuan. kreatif.
UNIT 14 KBAT: 3. Fan n Pick
2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami bahan • Menganalisis
Tajuk: menaakul grafik daripada multimedia untuk • Menilai 4. Peta i-Think
Demi Tanah Airku bahan multimedia. membuat gambaran. Mengaplikasi

Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Menghasilkan jawapan STRATEGI Pdp:
Jelajah Merdeka dan ayat yang pemahaman berdasarkan soalan • Kecerdasan
bermakna. bertumpu dan bercapah secara kritis Pelbagai
Megahnya Jalur dan kreatif • Belajar Cara
Gemilang 5.2 Memahami dan Celajar
Minggu menggunakan bentuk 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan • Pembelajaran
22 Idola di Litar kata mengikut konteks. kata ganda penuh mengikut konteks. Kontekstual
15 – 19 JUN
Karya Seni Negaraku 5.2.3 (ii) Memahami dan menggunakan
kata ganda separa mengikut konteks.
Cintai Negara
4.4.4 Mengetahui lima langlah untuk
melintas jalan dengan selamat.

PKJR – Lima Langkah 4.4 Melintas dengan selamat


Melintas

16
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 5: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: 1. Inside Outside
JATI DIRI, menyampaikan mendapatkan penjelasan. • Nilai murni: Circle
PATRIOTISEME & maklumat dan idea bagi - Bertanggungja
KEWARGANEGARAAN pelbagai 2.3.1 Membaca dan menganalisis wab
tujuan. kandungan teks karya sastera. - Patriotisme 2. Peta Pokok
UNIT 15 - Prihatin
2.3 Membaca dan 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan 3. Placement
Tajuk: mengapresiasi karya yang diimlakkan. KBAT: Consensus
Aku Anak Watan sastera dan bukan sastera. • Menganalisis
4.3.1 Mengubah suai puisi secara • Mengaplikasi 4. Sajak/ Nyanyian
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, frasa, berpandu, dan mempersembahkannya peta iThink
dan ayat yang secara kreatif. 5. Isyarat ibu jari
Hari Pendaftaran bermakna. STRATEGI Pdp: (Thumbs Up)
Negara 5.3.1 Memahami dan membina • Kecerdasan
4.3 Menghasilkan bahan sastera pelbagai ayat tunggal mengikut Pelbagai 6. Games
Keistimewaan Rakyat dengan konteks. • Belajar Cara
Minggu
Malaysia menyerapkan keindahan dan Celajar
23
kesantunan bahasa serta • Pembelajaran
22-26 JUN
Pasport Malaysia mempersembahkannya secara Konstruktivism
kreatif. e
Pemuda Harapan
Bangsa, Pemudi Tiang 5.3 Memahami dan membina
Negara ayat
mengikut konteks.
Kemudahan untuk 5.1.4 Menyatakan peraturan dan
Insan Istimewa . undang-undang ketika berbasikal.
5.1 Berbasikal dengan selamat
PKJR – Isyarat Tangan
Penunggang Basikal

17
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21
EMK:
Tema 6: 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi • Sains dan 1. Same Different
SAINS ,TEKNOLOGI DAN perkara yang didengar, ditonton yang sesuai. Teknologi
INOVASI dan dibaca dengan sebutan dan • Sains Teknologi 2. Fan – N – Pick
intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca dan menganalisis dan Inovasi
UNIT 16 kandungan teks karya bukan sastera. • TMK 3. Think - Pare -
Tajuk: 2.3 Membaca dan mengapresiasi • Kreativiti dan Square
Kehebatan Sains karya sastera dan bukan sastera 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan Inovasi
penulisan imaginatif . • Nilai Murni
Tajuk Kecil: 3.3 Menghasilkan penulisan - Bersyukur 4. Gallery Walk
Meluncur di Udara 5.3.1 Memahami dan membina pelbagai
5.3 Memahami dan membina ayat ayat majmuk mengikut konteks. KBAT:
Balai Cerap di Rumah mengikut konteks. • Mengaplikasi
5.3.2 (i) Memahami dan membina ayat • Mencipta
Kuasa Kentang penyata mengikut konteks. • Mempelbagaikan
5.1 Berbasikal dengan selamat
Boleh Saya Bantu ,Ibu? 5.1.4 Menyatakan peraturan dan undang – STRATEGI Pdp:
Tajuk : Fikirkan Boleh undang ketika berbasikal. • Kecerdasan
Kelab Robotik Pelbagai
Minggu 24
Konteks :Diri, Sekolah, Masyarakat • Pembelajaran
29 – 3 JULAI PKJR – Berbasikal Masteri
Secara Selamat • Pembelajaran
Konstruktivisme
Sivik - Kegembiraan • Pembelajaran
Konstekstual

Modul Sivik:
Pengetahuan
Menyatakan ciri-ciri
murid berfikiran
positif
Sosioemosi:
Mengeksperesikan
rasa bersyukur
terhadap kelebihan
dan kekurangan
diri.
Tindakan:
Komited terhadap
peningkatan diri

18
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 6: 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan EMK: 1. Think-Share-
SAINS ,TEKNOLOGI perkara yang didengar, ditonton yang ditonton dengan sebutan dan • STEM Pair
DAN INOVASI dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang sesuai • TMK
intonasi yang betul • Sains dan 2. Talking Chips
2.3.2 Membaca karya sastera dengan Teknologi
UNIT 17 2.3 Membaca dan gaya penyampaian yang sesuai • Kreativiti dan 3. Placement
mengapresiasi karya sastera Inovasi Consensus
Tajuk: dan bukan sastera 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat • Pendidikan
Teknologi dalam daripada aspek ejaan, tanda baca dan Keselamatan 4. Question Card
Kehidupan 3.3 Menghasilkan penulisan. penggunaan imbuhan. Jalan Raya
5. Gallery Walk
Tajuk Kecil: 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita secara KBAT: -
Tempat Letak kereta dengan menyerapkan keindahan berpandu, dan mempersembahkannya • Mengaplikasi
Mesra Pengguna dan kesantunan bahasa serta secara kreatif • Menganalisis
mempersembahkannya secara
Minggu 25 Oh,Telefonku! kreatif. 5.3.2 Memahami dan membina ayat STRATEGI Pdp :
tanya mengikut konteks. • Kecerdasan
6 – 10 JULAI Tidak Basah lagi 5.3 Memahami dan membina Pelbagai
Kasutku ayat mengikut konteks 5.3.3 Memahami dan membina ayat. • Pembelajaran
Masteri,
Robot Impian 6.1 Tingkah laku yang selamat • Pembelajaran
dan tanggungjawan seseorang 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk Konstruktivism
Mudahnya Menyiram penumpang menjadi penumpang yang selamat dan e
bertanggungjawab. • Belajar Cara
Nat Berpenunjuk Belajar
• Kajian Masa
Depan
PKJR – Tingkah Laku
Penumpang yang
Bertanggungjawab

19
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 6: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK: 1. Talking Chip
SAINS ,TEKNOLOGI respons semasa berkomunikasi dan menyebut sesuatu yang diujarkan • Kreativiti dan
DAN INOVASI dalam situasi formal dan tidak semula dalam situasi tidak formal. Inovasi, 2. Showdown
formal • Sains dan
UNIT 18 2.3.2 Membaca karya bukan sastera Teknologi 3. Quiz Quiz
2.3 Membaca dan dengan gaya penyampaian yang • TMK Trade
Tajuk: mengapresiasi karya sastera sesuai. • Kewangan
Inovasi Untuk Kita dan bukan sastera
3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan KBAT:
Tajuk Kecil: 3.2 Menulis perkataan, frasa, perenggan daripada bahan multimedia • Menilai
MINGGU 26 – Kit Penanaman Mudah dan ayat yang bermakna • Mengaplikasi
27 Alih 5.3.4 Memahami dan membina ayat • Menganalisis
susunan biasa dan susunan songsang.
13 – 24 Mesin Lipat Pakaian 5.3 Memahami dan membina STRATEGI Pdp:
JULAI ayat mengikut konteks 5.1.1 (i,ii,iii,iv) Memahami dan • Kecerdasan
Pesanan Sampai di menggunakan kata nama am, kata Pelbagai
Rumah 5.1 Memahami dan nama khas, kata ganti nama dan • Belajar Cara
menggunakan golongan kata penjodoh bilangan mengikut konteks Belajar
Eh,Boleh Makanlah ! mengikut konteks tidak formal. • Pembelajaran
CUTI PERISTIWA Konstekstual
SEMPENA Pembayaran Tanpa 6.1.2 Menjelaskan cara penumpang
PERKHEMAHAN
• Pembelajaran
BADAN Tunai boleh menyumbang kepada Masteri
BERUNIFORM keselamatan orang lain.

20 JULAI
6.1 Tingkah laku yang selamat
dan tanggungjawab seseorang
penumpang

PKJR – Etika Menaiki


Bas ke Sekolah

20
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21
Tema 7:
PERTANIAN DAN 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK: 1. Think – Pair -
PENTERNAKAN respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap ujaran • Sains dan Share
dalam situasi formal dan tidak yang terdapat dalam situasi tidak Teknologi
UNIT 19 formal. formal. • Bahasa 2. Rotating
• Kreativiti dan Review
Tajuk:Kreatifnya 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca karya sastera dan Inovasi
Petani Kita mengapresiasi karya sastera karya bukan sastera dengan gaya • Keusahawanan 3. Placement
dan bukan sastera. penyampaian yang sesuai. • Nilai murni: Consensus/
Tajuk Kecil: - Berhemah Take Off Touch
Pesawah Moden 3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Menghasilkan jawapan Tinggi Down/
dan ayat yang bermakna pemahaman berdasarkan soalan Team
Gurindam Keranamu bertumpu dan bercapah secara kritis KBAT: Statements
Petani 4.4 Mengaplikasikan, dan kreatif. • Mengaplikasi
menghayati dan menghasilkan • Menganalisis 4. Peta Bulatan/
Alat Semaian unsur keindahan dalam seni 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan Think-Pair-
Automatik tulisan jawi menyebut huruf tunggal yang ditulis STRATEGI Pdp: Square/
MINGGU
mengikut tulisan jawi dalam simpulan • Kecerdasan Team Word –
28
Hasil dari Kebun 5.1 Memahami dan bahasa dan mempersembahkannya. Pelbagai Web
3-7 OGOS
menggunakan golongan kata • Pembelajaran
Buah Tangan Petani mengikut konteks 4.4.2 Mempersembahkan keindahan Konstuktivisme
seni tulisan jawi melalui simpulan • Belajar Cara
Jurutera Pertanian bahasa. Belajar
• Kajian Masa
Tepung Kulit Pisang 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan Depan
kata kerja aktif transitif dan tak
transitif mengikut konteks.

6.2.2 Menyenaraikan dan


membincangkan pelbagai jenis alat
penahan untuk penumpang berlainan
6.2 Penggunaan alat penahan usia dan menerangkan kesesuaian
setiap satunya.

PKJR – Jenis-jenis
Alat Penahan

21
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 7: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan EMK :
PERTANIAN DAN respons semasa berkomunikasi memberikan respons terhadap soalan • Keusahawanan
PENTERNAKAN dalam situasi formal dan tidak secara kritis. • Kreativiti dan
formal. Inovasi
UNIT 20 : 2.1.1 Membaca dan memahami petikan • Nilai murni:
Tajuk : Mari Bertani 2.1 Asas membaca dan dengan sebutan yang betul dan intonasi - Baik Hati
memahami. yang sesuai. - Rasional
Tajuk Kecil: Penyediaan - Bersyukur
Bongkah Cendawan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Menganalisis dan mencatat
ayat yang bermakna. maklumat tentang sesuatu perkara yang KBAT :
Cara Membuat dirujuk. • Menilai
Penggalak Tumbuhan 5.1 Memahami dan • Mengaplikasi
menggunakan golongan kata 5.1.3 (i)(ii) Memahami dan menggunakan • Menganalisis
Buah Kuning Telur mengikut konteks. kata adjektif cara dan perasaan mengikut
konteks. STRATEGI Pdp:
Petua Memilih Durian • Pembelajaran
5.1.3 (iii)(iv) Memahami dan menggunakan Konstruktivisme
Muzium Pertanian kata adjektif waktu dan pancaindera • Pembelajaran
Minggu 29
mengikut konteks. Konstektual
10 - 14 OGOS
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab Modul Sivik
penumpang supaya memakai tali pinggang Pengetahuan:
keledar dengan betulnya. Menyatakan
kepentingan hak
6.2 Penggunaan alat penahan Konteks : Diri, keluarga dan masyarakat keamanan sejagat.
PKJR – Penggunaan Tali
Pinggang Keledar Sosioemosi:
Menunjukkan sikap
mengambil berat
Tajuk : Sayangi Sesama Insan sesama insan.
Sivik – Kasih sayang
Tindakan:
Mengaplikasikan
budayamencintai
keamanan

22
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Unit 21 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan EMK :
menyampaikan maklumat dan memberikan alasan tentang sesuatu • Kreativiti dan
Tema 7: idea bagi pelbagai tujuan. perkara secara bertatasusila Inovasi
PERTANIAN DAN mengikut konteks. • Kelasterian
PENTERNAKAN 2.3 Membaca dan Global
mengapresiasi karya sastera 2.3.1 Membaca dan menganalisis • Teknologi
Tajuk : dan bukan sastera. kandungan teks karya sastera dan Maklumat dan
Ternakan Jana karya bukan sastera. Komunikasi
MINGGU 30
Pendapatan 3.2 Menulis perkataan, frasa, • Nilai Murni :
17 - 21 OGOS
dan ayat yang bermakna 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan - Rasional
Tajuk Kecil : yang diimlakkan. - Keberanian
Lembu Wagyu 4.4 Mengaplikasikan,
menghayati dan menghasilkan 4.4.1 Mengenal, mengecam, dan KBAT :
Emas Borneo unsur keindahan dalam seni menyebut huruf tunggal yang ditulis • Menilai
UJIAN
tulisan jawi. mengikut tulisan jawi dalam simpulan • Menganalisis
SEGAK THN
Tanduk Berharga bahasa dan mempersembahkannya. • Mengaplikasi
4
5.1 Memahami dan
17 OGOS
Baja Ikan menggunakan golongan kata STRATEGI Pdp:
mengikut konteks. 5.1.4 (i)(ii) Memahami dan • Pembelajaran
Inkubator Pintar menggunakan kata hubung dan kata Konstektual
CUTI UMUM
sendi nama mengikut konteks; • Belajar Cara
MAAL
HIJRAH Belajar
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab • Kecerdasan
(AWAL
penumpang supaya memakai tali Pelbagai
MUHARAM)
pinggang keledar dengan betulnya. • Pembelajaran
20 OGOS
6.2 Penggunaan alat penahan Konstruktivism
e

PKJR – Penggunaan
Alat Penahan

23
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 8: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK: 1. i-Think (Peta
EKONOMI, menyampaikan beza maklumat tersurat dengan • TMK Buih Berganda)
KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi menggunakan idea yang kritis dan • Kreativiti dan
DAN PENGURUSAN pelbagai tujuan. kreatif. Inovasi 2. Think – Pair -
KEWANGAN • Keusahawanan Share
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan menganalisis • Kelestarian
UNIT 22 mengapresiasi karya sastera kandungan teks karya sastera dan Global 3. Rotating
dan bukan sastera. karya bukan sastera. • Nilai Murni : Review
Tajuk: - Baik Hati
Menjanakan Ekonomi 3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan 4. i–Think (Peta
penulisan imaginatif. KBAT: - Bulatan)
Tajuk Kecil: 4.4 Mengaplikasikan, • Menilai
Hasil Kita Berbeza menghayati dan menghasilkan 4.4.2 Mempersembahkan keindahan • Menganalisis 5. Team – Word
unsur keindahan dalam seni seni tulisan jawi melalui simpulan • Mencipta – Web
Lokasi Unik dan khat. bahasa. • Mengaplikasi
Istimewa
MINGGU 31
5.1 Memahami dan 5.1.4 (iii)(iv) Memahami dan STRATEGI Pdp:
24-28 OGOS
Aku Sebatang Pokok menggunakan golongan kata menggunakan kata nafi dan kata • Kecerdasan
Kelapa Sawit mengikut konteks. bilangan tugas mengikut konteks. Pelbagai
• Belajar Cara
Harum Bagai Kasturi 5.2 Memahami dan 5.2.1 (i)(ii)(iii) Memahami dan Belajar
menggunakan bentuk kata menggunakan kata berimbuhan • Pembelajaran
Uniknya Pasar mengikut konteks. awalan,akhiran dan apitan mengikut Konstruktivism
Terapung konteks. e
• Pembelajaran
Jualan di Awan Biru 6.2.6 Menerangkan akibat kepada Konstektual
penumpang di dalam kenderaan
6.2 Penggunaan alat penahan apabila kenderaan tersebut membelok
dengan tajam atau melanggar objek.
PKJR – Akibat Tidak
Menggunakan alat
Penahan

24
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan membanding EMK: 1. i-Think (Peta
Tema 8: menyampaikan maklumat dan beza maklumat tersirat dengan • Keusahawanan Buih Berganda)
EKONOMI, idea bagi pelbagai tujuan. menggunakan idea yang kritis dan • Kreativiti dan
KEUSAHAWANAN kreatif. Inovasi 2. Think – Pair –
DAN PENGURUSAN • Kelestraian Share
KEWANGAN 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca karya sastera dan Global
mengapresiasi karya sastera karya bukan sastera dengan gaya 3. Gallery Tour
UNIT 23 dan bukan sastera. penyampaian yang sesuai. KBAT:
• Menilai 4. Lyrical
Tajuk: • Mengaplikasi Lessons
Usahawan Kita 3.3 Menghasilkan penulisan. • Menganalisis
3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan 5. Team Word –
MINGGU
Tajuk Kecil: penulisan deskriptif. STRATEGI Pdp: Web
32
Mawar Mekar 5.2 Memahami dan • Kecerdasan
31 OGOS – 4
menggunakan bentuk kata 5.2.2 (i) Memahami dan menggunakan Pelbagai
SEPT
Kuih Bulan Yaya mengikut konteks. kata majmuk bebas mengikut konteks • Pembelajaran
Konstruktivism
Tuah Musim Kemarau 5.2.2 (ii) Memahami dan menggunakan e
CUTI UMUM
kata majmuk mantap mengikut • Pembelajaran
HARI
Kompang Batu Pahat konteks. Masteri
KEBANGSAA
N KE -63
Pengusaha Rumpai 6.3.1 Membincangkan kepentingan
31 OGOS
Laut pemakaian topi keledar dengan
betulnya untuk melindungi
6.3 Penggunaan Topi Keledar pembonceng.

PKJR – Kepentingan
Pemakaian Topi
Keledar

25
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 8: 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan EMK: 1. Rally Robin
EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai penjelasan. • Kewangan
KEUSAHAWANAN DAN tujuan. • Pendidikan 2. Showdown
PENGURUSAN Kewangan
KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi • Nilai Murni : 3. Gallery Tour
karya sastera dan bukan sastera. 2.3.2 Membaca karya sastera dan karya - Bertanggungjaw
UNIT 24 bukan sastera dengan gaya penyampaian ab 4. Team – Word -
yang sesuai. Web
Tajuk: 3.3 Menghasilkan penulisan. KBAT: -
MINGGU 33- Pengurusan • Menganalisis 5. Think – Pair –
34 Perbelanjaan • Mengaplikasi Share
7 - 18 SEPT 5.2 Memahami dan menggunakan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat
Tajuk Kecil: bentuk kata mengikut konteks. daripada aspek ejaan, tanda baca dan STRATEGI Pdp:
Tabungku penggunaan imbuhan. • Kecerdasan
5.3 Memahami dan membina ayat • Pelbagai
Jangan Terpedaya mengikut konteks. 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan kata • Belajar Cara
ganda separa mengikut konteks; Belajar
Perbelanjaan Keluarga • Pembelajaran
Masteri
Bantu Ibu Berjimat 5.3.1 Memahami dan membina pelbagai
ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut Modul Sivik
Berhemat Untuk Bercuti konteks. Pengetahuan:
6.3 Penggunaan topi keledar Menyatakan cara
CUTI UMUM
6.3.2 Menerangkan cara pemakaian topi menghormati dan
HARI keledar yang betul. menghargai
MALAYSIA Tajuk : Menghargai Golongan Orang golongan
16 Kurang Upaya (OKU) Konteks : Diri, Masyarakat OKU
SEPTEMBER PKJR – Cara Memakai
2020 Topi Keledar Sosioemosi:
Sivik – Hormat- Menunjukkan sikap
Menghormati prihatin terhadap
golongan OKU.

Tindakan:
Membantu
golongan OKU
mengikut keperluan
dan situasi

26
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21
Tema 9:
INTEGRITI 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan EMK: 1. i-Think (Peta
perkara yang didengar, ditonton intonasi yang sesuai. • Nilai murni: Buih Berganda)
UNIT 25 dan dibaca dengan sebutan dan - Prihati
intonasi yang betul. 2.1.1 Membaca dan memahami petikan - Baik Hati 2. Think – Pair -
Tajuk: dengan sebutan yang betul dan - Bertanggungja Share
Tanggungjawab 2.1 Asas membaca dan intonasi yang sesuai. wab
Digalas memahami. - Kejujuran 3. Rotating
3.1.1 Menulis secara mekanis - Patriotisme Review
Tajuk Kecil: menggunakan tulisan berangkai dalam
Hulur Bantuan, bentuk ayat. KBAT: 4. i–Think (Peta
Santuni Jiran • Mengaplikasi Bulatan)
3.1 Asas Menulis 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog • Menilai
Sentiasa Di Sisi yang mengandungi peribahasa. 5. Team – Word
STRATEGI Pdp: – Web
Kisah Si Penghantar 5.3.2 (i)(ii) Memahami dan membina • Pembelajaran
MINGGU Surat 4.1 Mengaplikasikan unsur ayat penyata dan ayat tanya mengikut Konstekstual
35 keindahan dan kesantunan konteks. • Belajar Cara
21-25 Bakat Asli bahasa dalam bahan sastera. Belajar
SEPT 5.3.3 Memahami dan membina ayat. • Kecerdasan
Warga Kerja 5.3 Memahami dan membina Pelbagai
ayat mengikut konteks. 6.3.3 Kepentingan memakai topi
Insan Contoh keledar yang sesuai.
6.3 Penggunaan topi keledar

PKJR – Ciri-ciri Topi


Keledar yang Selamat

27
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21
Tema 9:
INTEGRITI 1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan EMK: 1. i-Think (Peta
perkara yang didengar, ditonton yang ditonton dengan sebutan dan • Kreativiti dan Buih Berganda)
UNIT 26 dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Inovasi
intonasi yang betul. • TMK 2. Think – Pair –
Tajuk: • Kelestarian Share
Ibarat Pedang 2.2 Membaca, memahami, dan Global
menaakul bahan multimedia. • Nilai Murni: 3. Gallery Tour
Tajuk Kecil: 2.2.1 Membaca dan memahami bahan - Bekerjasama
Hari Minggu Saya 3.2 Menulis perkataan, frasa, grafik daripada multimedia untuk - Bertanggungja 4. Lyrical
dan ayat yang bermakna. membuat gambaran. wab Lessons
Rancang Masa Cuti
5.3 Memahami dan membina KBAT: 5. Team Word –
Kejayaanku ayat mengikut konteks. 3.2.1 Membina dan menulis ayat dan • Mengaplikasi Web
perenggan daripada bahan • Menganalisis
Kuiz Pintar Ayat 5.1 Memahami dan multimedia.
MINGGU menggunakan golongan kata STRATEGI Pdp:
36 Dedikasi Penjaga Jam mengikut konteks. • Kecerdasan
28 SEPT – 2 5.3.4 Memahami dan membina ayat Pelbagai
OKTOBER susunan biasa dan ayat susunan • Belajar Cara
songsang. Belajar
• Pembelajaran
5.1.2 (i)(ii) Memahami dan Konstruktivism
menggunakan kata kerja aktif dan e
kata kerja pasif mengikut konteks; • Pembelajaran
6.3 Penggunaan topi keledar Masteri
6.3.4 Menunjukkan kepekaan tentang
kepentingan dan strategi untuk
membuat orang lain peka tentang
penggunaan topi keledar dengan
betulnya.
PKJR – Kesedaran
Memakai Topi Keledar
yang Selamat

28
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU/ TEMA/ STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN


CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PAK-21

Tema 9: 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, EMK: 1. Rally Robin
INTEGRITI respons semasa berkomunikasi dan menyebut sesuatu yang diujarkan • Nilai murni:
dalam situasi formal dan tidak semula dalam situasi tidak formal. - Keusahawanan 2. Showdown
UNIT 27 formal. - Bahasa
2.3.1 Membaca dan menganalisis - Patriotisme 3. Gallery Tour
Tajuk: 2.3 Membaca dan kandungan teks karya sastera dan - Berdedikasi
Seribu Impian mengapresiasi karya sastera karya bukan sastera. 4. Team – Word
dan bukan sastera. KBAT: - Web
Tajuk Kecil: 3.2.2 Menghasilkan jawapan • Mengaplikasi
Bersusah Dahulu 3.2 Menulis perkataan, frasa, pemahaman berdasarkan soalan • Menganalisis 5. Think – Pair –
Bersenang Kemudian dan ayat yang bermakna. bertumpu dan bercapah secara kritis Share
dan kreatif. STRATEGI Pdp:
MINGGU Anak Peladang dan 4.2 Menghayati keindahan dan • Kecerdasan
37 Takar Wang kesantunan bahasa dalam 4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan Pelbagai
5–9 bahan sastera. maksud sajak. • Pembelajaran
OKTOBER Menawan Asia Konstruktivism
5.1 Memahami dan 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan e
Insan Berintegriti menggunakan golongan kata kata nafi mengikut konteks. • Pembelajaran
mengikut konteks. Kontekstual
Motivasi Pagi 6.4.1 Membincangkan tingkah laku
yang selamat untuk menaiki dan
6.4 Menaiki dan menuruni menuruni kenderaan.
kenderaan dengan selamat.

PKJR – Tingkah Laku


Penumpang yang
Selamat

MINGGU
38 -39
12-23
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) 2020
OKTOBER

29
Bahasa Melayu Tahun 4 SK Edisi Semakan KSSR

MINGGU
40-43
26 OKTOBER PENGURUSAN AKHIR TAHUN
– 20
NOVEMBER
CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W (MAULIDUL RASUL 1442H)
29 OKTOBER 2020
CUTI DEEPAVALI
KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020
CUTI AKHIR TAHUN
22.11.2020 – 31.12.2020

30