Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A

1. Kemukakan empat kesan kepada masyarakat jika prinsip-prinsip Rukun Negara gagal
diterapkan. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................................

(b) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(c) ……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………

(d) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Skema jawapan:

Bil Isi/Idea
1
Wujudnya ketidakadilan dalam masyarakat
2
Cara hidup masyarakat menjadi tidak demokratik
3
Perpaduan rakyat longgar/rapuh
4
Masyarakat tidak bersikap liberal terhadap tradisi kebudayaan kaum-
kaum lain
5 Masyarakat gagal menggunakan sains dan teknologi moden
Mana-mana 4 isi

2. Huraikan dua manfaat Dasar Sukan Negara kepada pihak-pihak berkepentingan. (4)

(a) ………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................................

(b) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Bil. Isi/ldea Huraian


 Pembentukan sahsiah, peningkatan kesedaran dalam
1 Individu diri individu dan membangkitkan semangat
pertandingan.
 Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal

 Menggalakkan pembinaan kualiti fizikal dan moral


2 Masyarakat masyarakat sesuai dengan aspirasi nasional
 Meningkatkan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti

 Mencapai kecemerlangan di peringkat tertinggi


3 Negara  Meningkatkan maruah bangsa dan negara di persada
sukan antarabangsa

Mana-mana dua isi

3. Senaraikan tiga tonggak utama bagi mentranformasikan negara ke arah mencapai status negara
maju menjelang tahun 2020. (3)

(a) ………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................................

(b) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(c) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Skema
Bil Isi/Idea
1
1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian diutamakan
2
Program Tranformasi kerajaan
3
Program tranformasi ekonomi
4 Rancangan Malaysia kesepuluh
5 Rancangan Malaysia kesebelas

Pilih mana-mana 3 isi


4. Huraikan dua strategi kerajaan untuk mensejahterakan warga tua di negara ini [4]

(a) ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
(b) ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
(c) ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
(d) ………………………………………………………………………………………..

Skema
Bil Isi/Idea
1 Memberikan penghormatan martabat diri warga tua agar mereka
dapat hidup dengan selamat
2 Meningkatkan keupayaan warga tua berdikari agar mereka dapat
memenuhi keperluan hak asasi mereka
3 Menggalakkan warga tua menubuhkan persatuan bagi menjalankan
aktiviti harian mereka
4 Mewujudkan Badan Penasihat dan Perundingan Warga Tua
Kebangsaan bagi menyelaras aktiviti warga tua.
5 Meningkatkan penjagaan dan perlindungan warga tua agar tahap
kesihatan dari segi mental dan emosi mencapai tahap optimum
6 Mewujudkan Pelan Tindakan Pelaksanaan program/aktiviti berkaitan
warga tua supaya kebajikan warga tua terjaga

Mana-mana 2 isi
5. Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan bilangan penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja di negeri-negeri
terpilih dari tahun 2013 hingga tahun 2015.

Tiada sesiapa yang tercicir dalam arus pembangunan negara. Golongan yang memerlukan
seperti Orang Kelainan Upaya (OKU)  terus dibantu dengan pelbagai kaedah sama ada melalui
pemberian bantuan berbentuk kewangan, mahupun peluang pekerjaan. Jabatan Kebajikan
Masyarakat adalah salah satu agensi yang banyak memberikan bantuan kepada golongan OKU.
Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong ke arah pemulihan,
pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian, yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial
bagi membolehkan golongan sasaran memenuhi keperluan asas kehidupan. Antara jenis bantuan
bagi golongan OKU ialah Bantuan Kanak-Kanak, Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Alat
Tiruan/Sokongan, dan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja.
Bilangan penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja di negeri Johor pada tahun 2013
ialah 5431 orang, meningkat kepada 6047 orang pada tahun 2014, dan terus meningkat kepada
6433 orang pada tahun 2015. Penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja di negeri Kedah
lebih rendah berbanding di negeri Johor, iaitu 3922 orang pada tahun 2013, meningkat sebanyak
351 orang pada tahun 2014 dan meningkat lagi sebanyak 562 orang berbanding tahun 2013.
Penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja di negeri Kelantan pada tahun 2013 adalah
sebanyak 3319 orang. Bilangan ini meningkat kepada 4328 orang pada tahun berikutnya, dan
pada tahun 2015 pula meningkat kepada 4892 orang. Bagi negeri Pahang, bilangan OKU yang
menerima bantuan yang sama ialah sebanyak 2650 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2014
pula, bilangan penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja kurang sebanyak 1520 orang
berbanding di negeri Kedah pada tahun yang sama, dan terus meningkat kepada 3077 orang pada
tahun 2015.
Di negeri Terengganu, pada tahun 2013 bilangan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja
ialah sebanyak 1802 orang. Pada tahun 2014, bilangan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja di
negeri ini mencatat jumlah 1989 orang dan meningkat sebanyak 420 orang pada tahun
berikutnya.
Jumlah bantuan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi Bantuan OKU
Tidak Berupaya Bekerja pada tahun 2013 ialah sebanyak RM9916.8 ribu bagi negeri Johor,
RM6995.5 ribu bagi negeri Kedah, RM4539.0 ribu bagi negeri Pahang, dan RM3048.5 ribu bagi
negeri Terengganu. Jumlah bantuan ini terus meningkat di semua negeri tersebut pada tahun
2014 dan 2015, iaitu RM11016.9 ribu dan RM16118.6 ribu di Johor, RM7244.8 ribu dan
RM10382.3 ribu di Kedah, RM4966.3 ribu dan RM7086.4 ribu di Pahang, serta RM3379.4 ribu
dan RM4885.8 ribu di Terengganu.

(Disesuaikan daripada Laporan Statistik


Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2015)
MALAYSIA : BILANGAN PENERIMA BANTUAN OKU TIDAK BERUPAYA BEKERJA
DI NEGERI-NEGERI TERPILIH DARI TAHUN 2013 HINGGA TAHUN 2015

Tahun Bilangan penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja


(orang)
Negeri 2013 2014 2015
Johor 5431 6047 6433
Kedah 3922 4273 4484
Kelantan 3319 4328 4892
Pahang 2650 2808 3077
Terengganu 1802 1980 2409

(Sumber : Disesuaikan daripada Laporan Statistik


Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2015)
Bilangan penerima Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (orang)

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

500

0
2013 2014 2015 Tahun
Petunjuk :

Johor
Kedah
Kelantan
Pahang
Terengganu
(Sumber : Disesuaikan daripada Laporan
Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2015)
6. Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan perubahan bilangan penagih dadah dalam kalangan pekerja mengikut sektor
pekerjaan terpilih antara tahun 2011, 2012, dan 2013.

Penyalahgunaan dadah di Malaysia bukan sahaja satu ancaman kepada negara, keselamatan
dan pembangunan sosioekonomi malah isu ini kian menjadi masalah pada masa ini. Kerajaan
membelanjakan beratus-ratus juta ringgit untuk membanteras ancaman dadah sejak empat dekad
yang lalu, namun bilangan penagih semakin meningkat. Penyalahgunaan dadah di tempat kerja
merupakan satu ancaman yang boleh menjejaskan keupayaan bekerja dengan selamat,
membawa masalah kepada majikan dan menjejaskan imej organisasi serta produktiviti negara
Menurut laporan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), bilangan penagih dadah dalam
sektor buruh am ialah 5214 orang pada tahun 2011, 3597 orang pada tahun 2012, dan 4555
orang pada tahun 2013. Kumpulan pekerjaan ini merupakan bilangan tertinggi penagih dadah
dalam kalangan golongan bekerja. Bagi pekerja dalam sektor pertanian, bilangan penagih dadah
yang terlibat ialah 2040 orang pada tahun 2011, menurun kepada 1925 orang pada tahun 2012,
dan terus menurun kepada 1607 orang pada tahun 2913.
Para pekerja dalam sektor perkhidmatan yang teribat dalam penyalahgunaan dadah pada
tahun 2011 ialah sebanyak 2559 orang. Pada tahun 2012, bilangan penagih dadah dalam
kalangan pekerja sektor perkhidmatan ini menurun kepada 2089 orang, namun meningkat
sebanyak 493 orang pada tahun 2013. Pada tahun yang sama. bilangan pekerja dalam sektor
pengangkutan yang merupakan penagih dadah ialah sebanyak 1141 orang, iaitu lebih tinggi
berbanding tahun 2012 yang mencatat bilangan 904 orang, manakala pada tahun 2011 pula
bilangan penagih dadah yang dikesan dalam kalangan pekerja sektor pengangkutan ini ialah
sebanyak 1302 orang.
Bilangan penagih dadah dalam kalangan pekerja sektor teknikal pada tahun 2011 ialah
sebanyak 1162 orang, kurang 140 orang berbanding pekerja dalam sektor pengangkutan. Pekerja
sektor teknikal yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah meningkat kepada 1001 orang pada
tahun 2013 setelah mencatat penurunan kepada 940 orang pada tahun sebelumnya.
Majlis Penyalahgunaan Dadah Malaysia (MASAC) ditubuhkan untuk memberi khidmat masyarakat
secara percuma dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dadah, rawatan dan pemulihan. Semua pihak
untuk benar-benar serius dan bekerjasama untuk melawan musuh negara nombor satu ini. Keluarga
berperanan penting memerangi penyalahgunaan dadah kerana ia adalah pertahanan pertama dan utama
terhadap banyak masalah sosial ketika ini. Kuasa dan potensi keluarga lebih besar dan lebih bermakna
daripada kekuatan semua agensi penguatkuasaan yang disatukan untuk menangani penyalahgunaan serta
pengedaran dadah.

(Disesuaikan daripada Maklumat Dadah 2013,


Agensi Antidadah Kebangsaan,
Kementerian Dalam Negeri )

MALAYSIA : PERUBAHAN BILANGAN PENAGIH DADAH DALAM KALANGAN PEKERJA MENGIKUT


SEKTOR PEKERJAAN TERPILIH ANTARA TAHUN 2011, 2012, DAN 2013
Tahun Bilangan penagih dadah Perubahan bilangan penagih
dalam kalangan pekerja dadah dalam kalangan pekerja
Sektor pekerjaan (orang) (orang)
2011 2012 2013 2011-2012 2012-2013
Buruh am 5214 3597 4555 -1617 958
Pertanian 2040 1925 1607 -115 -318
Perkhidmatan 2559 2089 2582 -470 493
Pengangkutan 1302 904 1141 -398 237
Teknikal 1162 940 1001 -222 61

(Sumber : Disesuaikan daripada Maklumat Dadah 2013,


Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri )

MALAYSIA : PERUBAHAN BILANGAN PENAGIH DADAH DALAM KALANGAN PEKERJA


MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN TERPILIH ANTARA TAHUN 2011, 2012, DAN 2013

Perubahan bilangan penagih dadah dalam kalangan pekerja (orang)

1000
500

-500

-1000

1500

-2000

2011 - 2012 2012 -2013 Tahun


Petunjuk :

Buruh am
Pertanian
Perkhidmatan
Pengangkutan
Teknikal (Sumber : Disesuaikan daripada Laporan
Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2015)
7. Wawasan 2020 sebenarnya telah membangkitkan beberapa isu utama yang harus ditangani bagi
membolehkan negara mencapai taraf negara maju. Bincangkan.

Bil. Isi/ldea Huraian

1 Mewujudkan satu  Pembentukan satu negara bangsa adalah menjadi prasyarat kepada
negara bangsa kemajuan sesebuah negara.
Malaysia  Sebarang bentuk kerjasama untuk maju tidak akan terjalin, jika rakyat
tidak mempunyai satu pemikiran terhadap satu negara dan satu
bangsa.
 Untuk mencapai hasrat ini, perpaduan, kesetiaan kepada negara,
keharmonian, dan toleransi perlulah difahami dan diamalkan.

2 Mewujudkan negara  Negara yang yang berjaya mengubah corak ekonomi dan kehidupan
perindustrian rakyatnya daripada bidang pertanian kepada bidang perindustrian
akan mencapai status negara maju.
 Wawasan 2020 berkehendakkan rakyat Malaysia meneruskan proses
transformasi daripada kehidupan bertani kepada perindustrian.
Situasi ini akan melibatkan perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan
kebudayaan.
 Sumbangan sektor perdagangan dan komersial yang melibatkan soal
modal, pelaburan, daya saing, dan kualiti tenaga kerja adalah
penting.

3 Mewujudkan  Negara maju ala-Malaysia yang dicita-citakan seharusnya berpegang


penghayatan moral kepada falsafah moral dan etika yang tinggi berasaskan kepercayaan
dan etika agama.
 Amalan nilai-nilai murni menjadi faktor penghalang dalaman untuk
seseorang tidak menyalahgunakan kemahiran atau kekayaan yang
dimiliki.

4 Mewujudkan  Masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi dan sosial perlu bagi
keadilan ekonomi pewujudan sebuah negara maju dan bersatu.
dan sosial  Sebuah negara maju tidak patut wujud dalam keadaan satu
golongan rakyat mempunyai segala-galanya, manakala satu
golongan lagi tercicir.

5 Mewujudkan  Keluarga menjadi asas pembentukan masyarakat, dan masyarakat


pembangunan pula menjadi asas pembinaan negara.
masyarakat  Keluarga dan masyarakatlah yang mencorakkan kualiti individu yang
berdasarkan sistem menjadi rakyat dan pemimpin sesebuah negara.
kekeluargaan  Budaya bangsa yang merangkumi sistem nilai dan cara hidup seperti
yang dicita-citakan dalam Wawasan 2020 hendaklah digerakkan dari
awal lagi.

6 Mewujudkan  Masyarakat mempunyai daya perubahan tinggi memandang ke


masyarakat depan.
berteraskan sains  Mewujudkan masyarakat teknokrat.
dan teknologi  bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang
kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan

Mana-mana 5 idea.
8. Isu perumahan merupakan satu masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Oleh itu, pelbagai
cabaran terpaksa dihadapi oleh pembeli rumah di samping kerajaan sentiasa berusaha untuk
menangani masalah tersebut.

Bil. Isi/ldea Huraian


Cabaran Pembeli
Rumah:
 Rakyat berpendapatan rendah tidak mampu membeli rumah kerana
1 Harga rumah yang harga rumah dan tanah yang mahal, terutamanya di bandar-bandar
mahal besar seperti Kuala Lumpur, dan Johor Bahru.
 Mereka terpaksa menyewa kerana tidak mampu membayar ansuran
bulanan yang tinggi.
 Situasi akan melahirkan kawasan perumahan haram atau setinggan
yang akhirnya menimbulkan banyak masalah sosial.

2 Lokasi rumah yang  perumahan dibina di kawasan yang tidak strategik. Jauh daripada
tidak strategik tempat kerja dan kemudahan lain, seperti sekolah dan masjid.
 Keadaan ini akan meningkatkan kos hidup. Peningkatan kos minyak
kenderaan, tambang anak ke sekolah dan urusan harian yang lain.
 Selain itu, kekurangan prasarana seperti taman permainan, jalan raya,
bekalan air dan elektrik yang tidak sempurna

3 Kekurangan rumah  Pemaju kurang berminat untuk membina rumah kos rendah kerana
kos rendah margin keuntungan yang kurang.
 Mereka hanya berminat untuk membina rumah kos sederhana dan
mewah kerana pembinaannya mampu memberikan keuntungan yang
tinggi.

4 Kewujudan projek  Pemaju yang tidak berwibawa biasanya akan gagal menyiapkan projek
perumahan yang perumahan.
terbengkalai  Pembeli menjadi mangsa dan dianiayai pemaju.
 Apabila projek terbengkalai, pembeli terpaksa menanggung bebanan
hutang, peningkatan kos hidup, dan beban sewa rumah.

5 Penggunaan  Pemaju tidak bertanggungjawab dan ingin mengaut keuntungan yang


bahan yang tidak banyak dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualiti.
berkualiti  wujud masalah rumah yang dibina tidak mengikut piawaian yang
ditetapkan oleh kerajaan.
Bil Isi/ldea Huraian
.
Usaha kerajaan

Menubuhkan  Penubuhan SPN membantu pembeli untuk menyelesaikan


6 Suruhanjaya Perumahan masalah pembelian rumah.
Negara (SPN)  SPN boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat
yang gagal menyiapkan projek dengan sengaja.
 SPN akan menyiapkan rumah yang terbengkalai, dan dapat
membantu pembeli untuk mendapatkan rumah yang telah dibeli.

7 Penyeliaan dan kawalan  Kerajaan mesti membuat pemantauan dari peringkat awal projek,
Kerajaan. dan menetapkan syarat kepada pemaju.
 Kerajaan telah menetapkan syarat kepada pemaju perumahan
untuk membina sekurang-kurangnya 30% rumah kos rendah di
kawasan perumahan baharu.

8 Kerajaan  Projek Perumahan Rakyat 1Malaysia telah diperkenalkan,


memperkenalkan PRIMA terutamanya di kawasan bandar.
 individu yang berpendapatan RM3000 ke bawah layak memohon
bagi mendapatkan rumah PRIMA.
 Skim ini hanya untuk mereka yang membeli rumah pertama
sahaja.

9 Meningkatkan  Syarikat yang ingkar mematuhi syarat pembinaan projek


penguatkuasaan perumahan akan dikenakan hukuman yang setimpal.
undang-undang/  Kerajaan akan menyenaraihitamkan syarikat yang menipu, dan
peraturan yang gagal menyiapkan projek.
 Kerajaan juga boleh membatalkan lesen pemaju, dan pemaju
dilarang daripada mengendalikan projek perumahan lain.

2+3 atau 3+2