Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina


语文教师与语文教学

2. Kod Kursus BCNB3013

3. Nama Staf Akademik Dr Chin Peng Yee

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pelbagai teori, konsep dan prinsip
Kursus/Modul dalam pembelajaran bahasa Cina serta teknik asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina
Program supaya menjadi seorang guru bahasa Cina yang cekap dan beretika.

5. Semester dan Tahun Semester 1 Tahun 1


ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Terbimbing dan Pembelajaran
Kendiri

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 121
P= Pentaksiran 20 25 - 3 30 25 - 18

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Menghuraikan konsep asas, konten dan perkaedahan dalam pembelajaran bahasa
Learning Outcomes, Cina (C2, PLO1)
CLO) 2. Mengaplikasikan teknik-teknik asas pengajaran bahasa dalam pengajaran dan
pembelajaran bahasa Cina secara berkumpulan (C3, A1, PLO4, PL05, CS2, TS1)
3. Menghubungkaitkan teori pemerolehan bahasa dengan konsep asas pengajaran
dan pembelajaran bahasa Cina (C4, PLO3,CTS2)
4. Mempraktikkan amalan kehidupan sihat mental sebagai seorang bakal guru (C5,
P2, PLO8,LL2)
5. Menampilkan nilai, etika dan amalan profesionalisme sebagai seorang guru bahasa
(C5, PLO3, PLO6, CTPS3, EM3)

1. 阐明语文是什么,该教什么和怎么教
2. 灵活运用各项教学技能进行语文教学
3. 辨析适当的语文学习理论辅助语文教学
4. 从师范生涯开始培养教师心理健康
5. 明确教师职责和素养,展现专业教师应有的品质

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara

Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima

CLO
kompleks
berpandu
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x x
3 x
4 x x
5 x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik (CTS2)


Pindah (Transferable Kemahiran Berpasukan (TS1)
Skills, TS): Kemahiran Berkomunikasi (CS2)
Pembelajaran Sepanjang Hayat (LL2)
Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika (EM3)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
(Kemas kini Jun 2017)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
Serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%).

Strategi Pengajaran dan


Programme Learning Outcome (PLO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
Kuliah Peperiksaan Akhir
PLO1 – Pengetahuan
Tutorial Ujian

PLO3 – Kemahiran saintifik, kemahiran Kuliah Peperiksaan Akhir


berfikir dan menyelesaikan masalah Tutorial Ujian

PLO4 – Kemahiran Berkomunikasi Tutorial Pembentangan

PLO5 – Kerja Berpasukan Tutorial Pembentangan


Kuliah Peperiksaan Akhir
PLO6 – Pembelajaran Sepanjang Hayat
Tutorial Tugasan Bertulis
PLO8 – Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Kuliah
Tugasan Bertulis
Etika Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi perbincangan pelbagai teori, konsep dan prinsip pembelajaran bahasa
Cina, teknik-teknik asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina, peranan dan kod etika
guru, cara-cara untuk perkembangan profesionalisme guru dan juga kesihatan mental guru.

本课程涵盖多项语文学习基础理论和语文教学技能,并探讨语文教师应有的职责和素养,如何促
进专业成长,以及保持教师的心理健康。

13. Mod Penyampaian Kuliah danTutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 60%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir: 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir (2 jam) 40

Tugasan Bertulis (1500 pp) 40


Tugasan
Pembentangan (30 min) 10
Ujian (30 min) 10

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Program ( Programme PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning Outcomes,
PLO) dengan CLO 1 X
Objektif Pendidikan
CLO 2 X X
Program (Programme
Educational CLO 3 X
Objectives, PEO)
CLO 4 X

CLO 5 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO 1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO 2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO 3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO 4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO 5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO 6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menghuraikan konsep asas, konten dan perkaedahan dalam
pembelajaran bahasa Cina (C2, PLO1)
CLO 2 Mengaplikasikan teknik-teknik asas pengajaran bahasa dalam pengajaran
dan pembelajaran bahasa Cina secara berkumpulan (C3, A1, PLO4,
PL05, CS2, TS1)
CLO 3 Menghubungkaitkan teori pemerolehan bahasa dengan konsep asas
pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina (C4, PLO3,CTS2)
CLO 4 Mempraktikkan amalan kehidupan sihat mental sebagai seorang bakal
guru (C5, P2, PLO8,LL2)
CLO 5 Menampilkan nilai, etika dan amalan profesionalisme sebagai seorang
guru bahasa (C5, PLO3, PLO6, CTPS3, EM3)

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
(Course Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO) CLO 2 X X
dengan Hasil CLO 3 X
Pembelajaran CLO 4 X
Program (Programme
CLO 5 X X
Learning Outcomes,
PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan
PLO 1 teori dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Bahasa Cina.
Mempamerkan kemahiran praktikal untuk menyelesaikan masalah
PLO 2 dalam bidang Bahasa Cina bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO 3
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO 4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran
dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO 5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
PLO 6 tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran
sepanjang hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO 7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO 8
keguruan.
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
PLO 9
berkesan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menghuraikan konsep asas, konten dan perkaedahan dalam
pembelajaran bahasa Cina (C2, PLO1)
CLO 2 Mengaplikasikan teknik-teknik asas pengajaran bahasa dalam pengajaran
dan pembelajaran bahasa Cina secara berkumpulan (C3, A1, PLO4,
PL05, CS2, TS1)
CLO 3 Menghubungkaitkan teori pemerolehan bahasa dengan konsep asas
pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina (C4, PLO3,CTS2)
CLO 4 Mempraktikkan amalan kehidupan sihat mental sebagai seorang bakal
guru (C5, P2, PLO8,LL2)
CLO 5 Menampilkan nilai, etika dan amalan profesionalisme sebagai seorang
guru bahasa (C5, PLO3, PLO6, CTPS3, EM3)

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

4
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam

Bersemuka
Bersemuka
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,

Interaksi
Interaksi
SLT) setiap tajuk

Bukan

Jumlah SLT
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. 语文的概念 Pengertian Konsep Bahasa

 语文是什么 2 1 3 1 7
 语文教什么
 语文怎么教

2. 语文学习理论 Teori Pembelajaran Bahasa


 语文行为心理
 语文认知心理
2 1 3 1 7
 语文人本心理
 语文建构心理
 语文多元智能

3. 语文学习动力 Motivasi Pembelajaran Bahasa


 语文学习动机
 语文学习情感
2 1 3 1 7
 语文学习规律
 语文学习策略
 语文学习习惯

4. 母语学习和第二语文学习 Pembelajaran Bahasa


Ibunda dan Bahasa Kedua
 语言习得 2 1 3 1 7
 语言学习
 母语学习和第二语文学习的差异

5. 语文教学与学生的发展 Pembelajaran Bahasa


dan Perkembangan Kanak-kanak
 语文教学与学生情感发展
2 1 3 1 7
 语文教学与美育
 语文教学与德育
 语文教学与学生人格发展

6. 语文教学的对象探讨 Kajian Kumpulun Sasaran

 语文学习的影响因素 1 2 1.5 2 6.5


 语文学习方式
 语文学习策略

7. 设计教学方案 Perancangan P&P Bahasa

 明确教学原则
 确定教学目标
 筛选教学内容
1 2 1.5 2 6.5
 选择教学模式与方法
 编写教学计划
- 常年计划
- 每周计划
- 每日教案

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

5
8. 教学技能的掌握与演习 Penguasaan Teknik-
teknik Penyampaian
 导入技能
 讲解与提问
3 6 4.5 6 19.5
 反馈与强化
 演示与板书
 变化与管理
 结课技能

9. 小学华文教师的职责与素养 Peranan dan Etika


Guru Bahasa Cina
1 2 1.5 2 6.5
 小学华文教师的职责
 小学华文教师的素养

10. 小学华文教师专业成长 Perkembangan


Profesionalisme Guru Bahasa Cina
 明确专业发展目标
1 2 1.5 2 6.5
 进行语文教育科研
 开发语文校本课程
 参与社区活动

11. 教师心理健康 Guru Bahasa dan Kesihatan


Mental
 什么是心理健康
 教师心理健康的意义
 教师心理健康的标准 1 2 1.5 2 6.5
 教师常见的心理问题
- 适应不良
- 角色冲突
- 人格障碍

12. 教师职业角色与心理健康 Peranan Guru Bahasa


Cina dan Kesihatan Mental
 教师职业角色压力及应对
- 职业压力与职业倦怠
- 压力预防与纾解
 教师工作情绪与心理健康 1 2 1.5 2 6.5
- 情绪劳动与教师情绪
- 教师的情绪管理策略
 教师的人际交往与心理健康
- 教师人际交往的类型与特点
- 教师人际关系的调适

13. 教师休闲与心理健康 Aktiviti Luar dan


Kesihatan Mental Guru
 教师休闲的意义
1 2 1.5 2 6.5
 教师休闲的特点
 教师休闲的功能
 教师健康休闲方式的培养

Kerja Kursus 1 12 13
Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6
Peperiksaan 2 2
Jumlah 20 25 3 30 25 18 121

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

6
Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka
Kuliah 20 30

Tutorial 25 25

Tugasan Bertulis
- 9
(1500 pp)

Pembentangan
0.5 1.5
(30 min)

Ujian
0.5 1.5
(30 minit)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 48 73
Jumlah Jam
Pembelajaran
121
Pelajar
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas 郑淑杰、孙静、王丽著《教师心理健康》,北京:北京大学出版社,2014

贡如云《语文教学论》,北京:高等教育出版社,2012

王宗海、肖晓燕《小学语文教学技能》,上海:华东师范大学出版社,2010

Rujukan Tambahan 刘富华、刘立成、李曦著《汉语作为第二语言教学研究》,北京:北京语言大学出版社,2014

汪潮《语文学理:语文学习的心理学原理(新版)》,杭州:浙江大学出版社,2013

朱晓斌《语文教学心理学》,北京:高等教育出版社,2012

冯铁山《小学语文新课程教学设计与技能训练》,北京:清华大学出版社,2012

史成明《语文科本体论基础》,南京:东南大学出版社,2011

郭友《新课程下的教师教学技能与培训》,北京:首都师范大学出版社,2007

刘珣《汉语作为第二语言教学简论》,北京:北京语言文化大学出版社,2002

19. Maklumat Tambahan Tiada

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

BCNB3013 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina 语文教师与语文教学 (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN
Pengajaran dan Pentaksiran
KURSUS PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menghuraikan konsep asas,
konten dan perkaedahan dalam Kuliah Peperiksaan Akhir
X
pembelajaran bahasa Cina (C2, tutorial Ujian
PLO1)
2. Mengaplikasikan teknik-teknik
asas pengajaran bahasa dalam Tutorial Pembentangan
pengajaran dan pembelajaran X X
bahasa Cina secara berkumpulan
(C3, A1, PLO4, PL05, CS2, TS1) Commented [MX11]: Pembentangan memerlukan PLO4, PLO5
3. Menghubungkaitkan teori utk kerja berkumpulan
pemerolehan bahasa dengan Kuliah Peperiksaan Akhir
konsep asas pengajaran dan X
Tutorial Ujian
pembelajaran bahasa Cina (C4,
PLO3,CTS2)
4. Mempraktikkan amalan
kehidupan sihat mental sebagai Kuliah
X Tugasan Bertulis
seorang bakal guru (C5, P2, Tutorial
PLO8,LL2)
5. Menampilkan nilai, etika dan
amalan profesionalisme sebagai Kuliah Peperiksaan Akhir Commented [MX12]: Tidak ada PLO3
X X
seorang guru bahasa (C5, PLO3, Tutorial Tugasan Bertulis
PLO6, CPTS3, EM3)
Peperiksaan
Kuliah Tugasan Bertulis
KESELURUHAN X X X X X
Tutorial Pembentangan
Ujian Pendek

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Pensyarah Kelayakan Akademik


1 Dr. Wong Sien Biang B.A.(Hons), M.A., Ph.D
2 Dr. Ng Sook Gun B.A.(Hons), M.Ed. ,M.A.,Ph.D
3 En. Too Seng Hee B.A.(Hons), M.A (Kesusasteraan Klasik Cina)
4 En. Chong Beng Hooi BA (Hons), M.Ed.

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Univeristi Pendidikan
1 Dr. Lin Chia Ying Pensyarah
Sultan Idris

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai