Anda di halaman 1dari 19

KEPENTINGAN BERILTIZAM

DENGAN FIQH ISLAM DAN


BERPEGANG DENGAN
HUKUMNYA
DISUSUN OLEH:
AMINUR AKMAL BIN MAHDI
NURAINI BINTI KAMARUDIN
MOHAMAD AKASYAH BIN ABD MALEK
PENGENALAN

Allah SWT mewajibkan orang Islam supaya


berpegang teguh dengan hukum-hukum fiqh
Islam dan beriltizam dengannya dalam
semua aktiviti kehidupan dan hubungan
sesama manusia.

Hukum-hukum tersebut semuanya


bersandarkan kepada nas-nas al-Quran
dan al-Sunnah.
SAMBUNGAN…

Ijma’ dan Qiyas

Apabila orang Islam


mengharuskan hukum2 fiqh
Al-Ijma’ dan Al-Qiyas Islam ditinggalkan, bermakna
juga berdasarkan mereka juga mengharuskan al-
kepada Al-Quran dan Al- Quran dan al-Sunnah
Sunnah. ditinggalkan dan perbuatan ini
membatalkan keseluruhan
agama Islam.
DALIL AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Terdapat banyak dalil di dalam al-Quran


dan al-Sunnah yang menunjukkan wajib
beriltizam dengan hukum-hukum fiqh
dan berpegang teguh dengannya.
Dalil Al-Quran
Surah al-A’raf : 3

‫ات َّ ِبعُوا َما أ ُ ْن ِز َل ِإلَ ْي ُك ْم ِم ْن َر ِب ُك ْم َو ََل تَت َّ ِبعُوا ِم ْن‬


َ ‫يًل َما ت َذَ َّك ُر‬
‫ون‬ ‫دُو ِن ِه أ َ ْو ِليَا َء ۗ قَ ِل ا‬

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan


janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat
sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).
SAMBUNGAN…
Surah al-Nisa’ : 65

‫ش َج َر‬
َ ‫وك ِفي َما‬ َ ‫ون َحت َّ ٰى يُ َح ِك ُم‬ َ ُ‫فَ ًَل َو َر ِب َك ََل يُؤْ ِمن‬
‫بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم ََل يَ ِجدُوا فِي أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َح َر اجا ِم َّما‬
‫س ِل ُموا ت َ ْس ِلي اما‬
َ ُ‫ْت َوي‬
َ ‫ضي‬ َ َ‫ق‬

65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak


beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap
perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak
merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan
yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
SAMBUNGAN…
Surah al-Hasyr : 7

َ ‫سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم‬


ُ‫ع ْنه‬ َّ ‫َو َما آتَا ُك ُم‬
ُ ‫الر‬
ۚ ‫فَا ْنت َ ُهوا‬

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.


Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
SAMBUNGAN…
Surah al-Nisa’ : 105

‫ق ِلت َ ْح ُك َم بَي َْن‬


ِ ِ‫ح‬
َ ْ
‫ال‬ ‫ب‬ ‫اب‬
َ َ ‫ت‬ ‫ك‬
ِ ْ
‫ال‬ ‫ْك‬
َ ‫ي‬َ ‫ل‬‫إ‬
ِ ‫َا‬ ‫ن‬ ْ
‫ل‬ َ‫ز‬ ْ
‫ن‬ َ ‫ِإنَّا أ‬
َ ‫َّللاُ ۚ َو ََل ت َ ُك ْن ِل ْلخَا ِئ ِن‬
‫ين‬ َّ ‫اك‬ َ ‫اس ِب َما أ َ َر‬ ِ َّ‫الن‬
‫َصي اما‬ِ ‫خ‬
105. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan
janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah),
karena (membela) orang-orang yang khianat,
SAMBUNGAN…
Dalil Al-Sunnah
SAMBUNGAN…
SAMBUNGAN…
SAMBUNGAN…
SAMBUNGAN…
 Nas-nas tersebut menyuruh manusia supaya mengikut
perintah Allah SWT dan menjadikan Rasulullah SAW
serta sunnahnya sebagai hakim kepada semua yang
berkaitan dengan hubungan sesama manusia dan juga
melarang mereka daripada melanggar perintah Allah
SWT dan Rasul-Nya.
 Oleh itu, sesiapa yang memilih hukum-hukum yang lain
selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan
Rasul-Nya, bermakna mereka telah sesat.
SAMBUNGAN…

Dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah


tersebut jelas menunjukkan betapa wajibnya
mengikut hukum-hukum yang disyariatkan
oleh Allah di dalam kitab-Nya kepada hamba-
hamba-Nya dan juga hukum-hukum yang
disyariatkan melalui hadith Nabi SAW.
SAMBUNGAN…
 Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :
Surah al-Nur : 63

‫صيبَ ُه ْم‬
ِ ُ ‫ت‬ ْ
‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬
ِ ‫ر‬ِ ‫م‬
ْ َ ‫أ‬ ْ
‫ن‬ ‫ع‬
َ ‫ون‬َ ُ ‫ف‬ ‫ل‬
ِ ‫َا‬
‫خ‬ ُ ‫ي‬ ‫ين‬
َ ‫ذ‬ِ َّ ‫ال‬ ‫ر‬
ِ َ ‫ذ‬‫ح‬ْ َ ‫ي‬‫ل‬ْ َ‫ف‬
ٌ‫اب أ َ ِليم‬ٌ َ ‫عذ‬ َ ‫صيبَ ُه ْم‬ ِ ُ‫ِفتْنَةٌ أ َ ْو ي‬

Hendaklah mereka mengingkari perintah-Nya, beringat


serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana,
atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya
MANFAAT MEMPELAJARI FIQH

Fiqh Ibadah

Membantu umat Islam dalam memahami konteks


ibadah yang benar berdasarkan Al Quran dan Al
Hadits sehingga mampu mengenalpasti kesalahan
dalam mengamalkan (Hukum-hukumnya, tata
caranya, penjelasannya secara detail) fiqh ibadah
meliputi sholat, puasa, zakat, haji, tharahah,
jenazah).
SAMBUNGAN

Fiqh Mu’amalah

Membantu umat Islam dalam memahami bagaimana


tatacara bermu’amalah/ berhubungan dengan sesama
yang benar di dalam segala aspek kehidupan ( kerana
semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah kelak) antara lain dalam hal jual beli, negara,
ekonomi, politik, perkawinan, perceraian, hukum, hak
waris, pemerintahan, bermasyarakat, dll.
BERSAMBUNG

Fiqh Wanita

Membantu para wanita/muslimah dalam


membentuk peribadi yang solehah sesuai dengan
tuntunan islam.

Anda mungkin juga menyukai