Teori Dan Perkembangan Organisasi Bab 1 Organisasi dan Keberkesanan Organisasi TELESIDANG 1

OBJEKTIF
Menerangkan kenapa organisasi wujud dan tujuan organisasi tersebut Menjelaskan hubungan antara teori organisasi dan rekabentuk dan perubahan organisasi Membezakan antara struktur organisasi dan budaya organisasi

OBJEKTIF (samb«)
Memahami bagaimana pengurus dapat menggunakan prinsip teori organisasi untuk mereka bentuk dan mengubah organisasi bagi tujuan keberkesanan organisasi Kenalpasti tiga cara utama pengurus menilai dan mengukur keberkesanan organisasi Melihat faktor-faktor kontigensi faktoryang mempengaruhi rekabentuk organisasi

Apa itu Organisasi??? ‡ Organisasi: Merupakan alat yang Organisasi: digunakan oleh manusia untuk melaras tindakan bagi memperoleh keinginan atau nilai ‡ Usahawan: Merupakan proses yang Usahawan: mana manusia kenalpasti peluang untuk memuaskan keperluan. dan kemudian kumpul dan menggunakan sumber untuk mencapai keperluan .

penukaran dan output Input: Merangkumi sumber manusia. maklumat dan pengetahuan. bahan mentah.Bagaimana Organisasi Membentuk Nilai??? Pembentukan nilai berlaku dalam tiga peringkat iaitu input. wang dan modal .

Bagaimana Organisasi Membentuk Nilai??? (samb«) ‡ Penukaran: cara organisasi menggunakan sumber manusia dan teknologi untuk memindahkan input kepada output ‡ Output: produk akhir dan perkhidmatan yang diberikan organisasi kepada persekitaran .

Soalan??? ‡ Apakah input.modal dan peralatan memasak Proses penukaran.ayam goreng .memasak penukaranmakanan OutputOutput. pekerja. kentang goreng. proses penukaran dan output di KFC? Input ± ayam.

Bagaimana Organisasi Membentuk Nilai??? .

Kenapa Organisasi Wujud??? Untuk meningkatkan pengkhususan dan pembahagian kerja Untuk menggunakan teknologi secara besarbesar-besaran Ekonomi ikut skala: penjimatan kos apabila barangan dan perkhidmatan dihasilkan secara besarbesar-besaran .

.Kenapa Organisasi Wujud??? Ekonomi ikut bidang: penjimatan kos apabila organisasi dapat menggunakan sumber yang kurang digunakan dengan lebih efektif dan boleh dikongsi dengan pelbagai produk dan kerja yang berbeza.

Kenapa Organisasi Wujud??? Untuk mengurus Persekitaran luaran Tekanan daripada persekitaran luaran menyebabkan organisasi lebih suka mengurus sumber yang produktif Persekitaran luaran organisasi bukan sahaja merangkumi ekonomi. sosial. malah sumber untuk menghasil input dan mencari pasaran untuk produk . faktor politik.

Kenapa Organisasi Wujud??? Untuk mengurangkan kos transaksi Kos Transaksi: Kos yang berkait dengan perundingan. kawalan. dan mentadbir perhubungan antara manusia untuk menyelesaikan masalah .

.Kenapa Organisasi Wujud??? Untuk menggunakan kuasa dan kawalan Organisasi boleh memberi tekanan kepada individu supaya patuh kepada keperluan tugas dan pengeluaran untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran.

Kenapa Organisasi Wujud??? .

Politik economi social . dan Perubahan: Definisi ‡ Teori Organisasi: Kajian tentang fungsi organisasi dan kesan organisasi terhadap persekitaran dan kesan persekitaran terhadap organisasi.Teori Organisasi. Rekabentuk.

Tujuan utama struktur organisasi ialah kawalan iaitu mengawal tindakan yang dibuat oleh manusia untuk mencapai matlamat organisasi.Teori Organisasi. Memotivasi pekerja untuk mencapai matlamat organisasi . Rekabentuk. dan Perubahan: Definisi ‡ Struktur Organisasi: Organisasi: Sistem formal kerja dan perhubungan.

dengan pembekal.Teori Organisasi. dan orang lain diluar daripada organisasi . pelanggan. dan Perubahan: Definisi ‡ Budaya Organisi: Perkongsian nilai dan budaya yang mengawal perhubungan ahli dalam organisasi. Rekabentuk.

Teori Organisasi. Rekabentuk. dan Perubahan: Definisi ‡ Rekabentuk organisasi: Satu proses iaitu pengurus memilih aspek struktur dan budaya supaya organisasi boleh mengawal aktiviti yang diperlukan bagi mencapai matlamat organisasi. .

dan Perubahan: Definisi ‡ Perubahan Organisasi Organisasi: Satu Proses iaitu transformasi organisasi dalam rekabentuk atau fungsi organisasi bertujuan untuk meningkatkan kecekapan .Teori Organisasi. Rekabentuk.

Teori Organisasi. dan Perubahan: Definisi . Rekabentuk.

.Kepentingan Rekabentuk Organisasi dan Perubahan ‡ Menangani Masalah Luar Jangka Peristiwa yang mungkin berlaku tanpa dijangka ‡ Keuntungan daripada kelebihan persaingan Kebolehan untuk mengatasi syarikat lain kerana mempunyai keupayaan untuk membentuk lebih nilai daripada sumber.

Kepentingan Rekabentuk Organisasi dan Perubahan ‡ Keuntungan daripada kelebihan persaingan (sambungan) Kecekapan Utama: kemahiran dan kebolehan dalam membentuk nilai Strategi: pola pembuatan keputusan dan tindakan merangkumi kecekapan utama yang menghasilkan kelebihan persaingan .

jantina. dan warganegara ahli organisasi memberi implikasi penting kepada budaya organisasi dan keberkesannya.Kepentingan Rekabentuk Organisasi dan Perubahan ‡ Mengurus Kepelbagaian Perbezaan agama. .

Kepentingan Rekabentuk Organisasi dan Perubahan ‡ Meningkatkan kecekapan. kelajuan dan inovasi Organisasi yang berfungsi dengan baik dapat membentuk lebih nilai .

Rekabentuk Organisasi yang Tidak Baik memberi akibat ‡ Melemahkan Organisasi ‡ Pekerja berpotensi akan meninggalkan organisasi ‡ Sumber semakin susah untuk diperoleh ‡ Krisis dan mendorong pihak pengurusan untuk mengubah struktur organisasi dan budaya .

Bagaimana Pengurus Mengukur Keberkesanan Organisasi ‡ Kawalan: Pendekatan Sumber Luaran Kaedah ini menilai keberkesanan organisasi dalam mengurus dan mengawal persekitaran luaran ‡ Inovasi: Pendekatan Sistem dalaman Kaedah ini membenarkan pengurus untuk menilai keberkesanan organisasi dan perjalanan organisasi .

Bagaimana Pengurus Mengukur Keberkesanan Organisasi ‡ Kecekapan: Pendekatan Teknikal Kaedah ini menilai kecekapan organisasi menukar sumber tetap organisasi kepada barangan siap dan perkhidmatan .

Bagaimana Pengurus Mengukur Keberkesanan Organisasi .

pulangan pelaburan.Soalan??? ‡ Apakah Penunjuk yang menilai kawalan terhadap persekitaran? Harga saham. keuntungan. kualiti produk organisasi Faktor paling penting ialah kebolehan pihak pengurusan untuk respons kepada persekitaran. .

Mengukur Keberkesanan:Matlamat Organisasi ‡ 2 jenis matlamat digunakan ukur keberkesanan: ‡ Matlamat Rasmi: Prinsip asas yang menjadi panduan kepada organisasi Kebiasaannya diletakkan dalam laporan tahunan dan dokumen awam ‡ Misi Matlamat yang menerangkan kewujudan organisasi dan yang dilakukan organisasi .

Mengukur Keberkesanan:Matlamat Organisasi ‡ Matlamat operatif Matlamat jangka pendek dan jangka panjang yang menjadi panduan kepada pengurus dan pekerja dalam melaksana kerja diorganisasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful