Anda di halaman 1dari 5

Matapelajaran

: Dunia Seni Visual

Tahun

: 3 Anggun

Tarikh

: 18 Ogos 2015

Hari

: Selasa

Masa

: 12:15 1:15 petang (60 minit)

Bidang

: Membentuk dan membuat binaan

Aktiviti

: Origami

Tema

: Alam Buatan Manusia

Tajuk

: Kapal Layar

Media

: Alat : Gunting, gam


Bahan : Kertas warna

Bahan Bantu Mengajar


EMK

: Contoh-contoh origami, contoh origami kapal layar

: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Mengenal dan memahami teknik dan prinsip asas origami.
2. Murid dapat mengenal bentuk-bentuk asas ketika melipat kertas.
3. Murid akan dapat menghasilkan origami kapal layar dan mengutamakan bahasa seni
visual seperti unsur seni dan prinsip rekaan.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi
penekanan pada bahasa seni visual.
STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, dan harmoni yang
terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni dalam
penghasilan origami
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam membuat origami.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam membuat
origami.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1

Persepsi Estetik

Murid dapat menyatakan unsur rupa, warna serta imbangan pada

Origami.
3.1.1

3.1.2

Unsur seni
3.1.1.1

Rupa geometri

3.1.1.2

Bentuk

3.1.1.3

Warna primer dan sekunder

Prinsip rekaan
3.1.2.1

3.2

Imbangan - simetri

Aplikasi Seni
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan
media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


3.2.1.1 Alatan gunting
3.2.1.2 Bahan gam, kertas a4 berwarna

3.2.2

Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan


karya
3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,

kefahaman media dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.

3.4

3.3.1

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif

3.3.2

Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam penghasilan corak

3.3.3

Menggunakan bahasa seni visual: rupa, warna, dan harmoni dalam


penghasilan karya

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.


3.4.1

Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2

Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

STANDARD PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

(Set Induksi 5 minit)


1. Murid mendengar sebuah lagu

Lagu Sahabat Selamanya.

BBM : Audio lagu kanak-

kanak-kanak yang dipasang oleh


guru.
2. Murid menyanyikan lagu kanakkanak tersebut.
3. Guru bersoal jawab dengan murid
tentang lagu tersebut.
4. Guru
menyatakan
memperkenalkan

pelbagai

kanak, contoh origami kapal


Soalan :

layar yang telah dibuat

1. Apakah

kapal

yang

belayar?
Jawapan : Kapal layar
2. Kapal
layar
belayar

dan

dengan menggunakan?
Jawapan : Angin

jenis

kapal kepada pelajar.


Aplikasi Seni
(10 minit)
1. Guru

memberi

berkaitan

aktiviti

penerangan
yang

akan

Alat dan bahan : Kertas warna,

Strategi :

kertas

Berpusatkan guru

lukisan,

gunting,

gam,

pensil warna

Penerangan

dijalankan.
2. Guru menerangkan alat dan bahan
yang

akan

digunakan

Pemudahcara

untuk

EMK :

menghasilkan origami kapal layar.


3. Guru menunjukkan contoh kapal
layar

Kreativiti

teknik origami yang telah

dihasilkan.
4. Guru
membuat
membuat origami.
5. Murid mendengar
guru.

Keusahawanan

demonstrasi
Langkah-langkah :
penerangan

1. Membentuk

kertas

segi

empat tepat menjadi segi


empat sama.
2. Melipat kertas membentuk
kapal

layar

mengikut

langkah demi langkah.


3. Guru membimbing murid
membuat

origami kapal

layar.
4. Lukiskan pemandangan di
lautan

sebagai

latar

belakang untuk menampal


origami kapal layar.

Ekspresi Kreatif
(30 minit)
EMK :
Kreativiti

1. Guru mengedarkan kertas warna


kepada murid.
2. Murid menyediakan alat dan bahan

Keusahawanan

yang akan digunakan.


3. Murid diarahkan untuk memulakan

Nilai Murni : Bersungguhsungguh, tekun

proses menghasilkan origami kapal


layar.
4. Murid membuat origami kapal layar
dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni
(Refleksi - 10 minit)

Penerapan :

1. Murid menunjukkan hasil kerja di

Unsur Seni

hadapan kelas.
2. Murid membuat apresiasi karya

Prinsip Rekaan
Kriteria:

sendiri dan rakan-rakan dengan

Penggunaan alat & bahan

bantuan guru.

Kemahiran Teknik
Kekemasan
Kreativiti

Penutup (5 minit)
1. Guru

membuat

rumusan

isi

pelajaran dan menerapkan nilainilai murni.

Merumuskan

tajuk

menerapkan nilai

dan

Nilai :
Kreativiti
Kebersihan
Berhati-hati

Anda mungkin juga menyukai