Anda di halaman 1dari 7

Matapelajaran

: PendidikanSeni Visual

Tahun

: 3 Anggun

Hari

: Selasa

Tarikh

: 11 Ogos 2015

Bil.Murid

: 18 orang

Masa

: 12:15 t/hari 1:15 petang (60 minit)

Bidang

: Membentuk Dan Membuat Binaan

Tema

: Alam Semulajadi

Tajuk

:Emosi Manusia

Media

:Kertas, Kertas Lukisan, Gam, Gunting, Pensel Warna, Tali.

Bahan Bantu Mengajar


EMK

:Gambar bentuk topeng muka emosi

: Kreativiti, Inovasi, Nilai Murni dan Keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, jalinan, rupa, bentuk,
imbangan, ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan topeng muka emosi.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam mewarna topeng
muka emosi.
STANDARD PEMBELAJARAN:
3.1 Persepsi Estetik Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan rupa, warna, prinsip keseimbangan
dan penegasan pada gambar menggunakan teknik mewarna.
3.1.1

Unsur seni
3.1.1.1 Rupa organik atau geometri
3.1.1.2 Warna bebas

3.1.2

Prinsip rekaan
3.1.2.1 Harmoni jalinan pada subjek
3.1.2.2 imbangan simetri
3.1.2.3 Kontra - primier

3.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambarmenggunakan topeng muka
emosi.

3.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


3.2.1.1 Alatan gunting dan pensel
3.2.1.2 Bahan gam, kertas lukisan dan kertas warna

3.2.2

Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
3.2.2.1 Teknik Tampalan dan Guntingan

3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

visual, kefahaman

media serta kemahiran teknik dalam penghasilantopeng muka emosi.


3.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
Mengaplikasikan

proses

dan

teknik

guntingan

dan

tampalan

dalam

penghasilan topeng muka emosi.


3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan, kontra dan
harmoni dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Murid dapat menghasilkan topeng muka emosi sendiri dan mengaplikasikan kefahaman
unsur seni dan prinsip rekaan.
2. Murid dapat mewarna topeng muka emosi sendiri mengikut kreativiti.
3. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan member
penekanan kepada bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

(Set Induksi - 10 minit)


Kecerdasan pelbagai

1. Murid melihat guru melakonkan


watak-watak

emosi

di hadapan

murid.
2. Murid melakonkan semula emosi
yang telah ditunjukkan oleh guru.
3. Guru bersoal jawab dengan murid

Emosi :

- Linguistik

Marah
Sedih
Senyum
Gembira

EMK : Nilai murni

tentang emosi.

APLIKASI SENI
(Perkembangan-10 minit)

Alat dan bahan :

1. Murid mendengar dan penerangan


daripada

guru

tentang

tajuk

pembelajaran pada hari ini.


2. Guru memperkenalkan alat dan
bahan yang akan digunakan untuk
menghasilkan topeng emosi.
3. Guru menunjukkan contoh topeng
emosi yang telah siap.
4. Guru
menunjukkan

langkah-

langkah penghasilan topeng emosi.


5. Murid mendengar penerangan guru
berdasarkan

demonstrasi

yang

ditunjukkan dalam carta alir.

Kertas template bentuk muka


Kertas lukisan
Pensil
Warna
Gunting

Langkah penghasilan :

Strategi :
Penerangan
EMK : Keusahawanan,
Kreativiti

Langkah 1:

dan

Nilai

Murni

Menyediakan alat dan bahan


yang diperlukan.
Langkah 2:
Melukis emosi pada
template bentuk muka.

kertas

Langkah 3 :
Mewarnakan topeng
mengikut kreativiti

emosi

Langkah 4 :
Menampal topeng yang telah
siap pada kertas lukisan

Langkah 5:
Menggunting topeng muka
mengikut bentuknya.
Ekspresi Kreatif
(Perkembangan 25 minit)

BBM:

1. Guru mengagihkan bahan-bahan

-pensel warna

yang disediakan kepada murid.


2. Murid menyediakan alat dan bahan

-lakaran topeng muka

yang dibawa sendiri.

-kad manila

3. Murid diminta memulakan proses

Teori

membuat topeng emosi.


4. Murid
melukis
emosi

pelbagai:
yang

kecerdasan

-visual-ruang

dikehendaki pada kertas template.


5. Murid mewarnakan emosi sendiri.
6. Murid menampal topeng emosi

-Logik-matematik
Verbal linguistik

pada kertas lukisan.


7. Murid menggunting topeng emosi

Nilai:

mengikut bentuknya.
8. Murid membuat kemasan akhir.

Bekerjasama,
setia

kawan,

amanah
patuh,

kesungguhan

dan

berdikari

Apresiasi Seni Visual


(Refleksi 5 minit)

Kemahiran Berfikir:

1. Murid yang dipilih oleh guru hadir


ke

hadapan

kelas

Menjana idea

untuk

menunjukkan topeng emosi yang

Teori Kecerdasan:

telah siap.
2. Murid membuat apresiasi dengan

bimbingan guru.
3. Murid melakonkan watak emosi
yang dihasilkan.
Penutup (5 minit)
1. Guru membuat rumusan pelajaran

Nilai : Kesungguhan, Kebersihan

Interpersonal
Intrapersonal

dan menerapkan nilai-nilai murni.

APLIKASI SENI
Perkembangan (10 minit)

Proses-proses penghasilan:

Stratergi :

1)

Penerangan

LukisEmosi

yang

dikehendaki.

Guru

Warnakantopengtersebut.

menerangkankepadamurid

2) Tampaldiataskertaskeras..

EMK

proses-proses

3)

Keusahawanandan

seterusnyapenghasilantopen

Guntingkembalitopengmukaemosimen

nilaimurni.

gmukaemosi.

gikutbentuktopeng.

:Kreativiti,

4)
Muridmendengarpeneranga

Tebuklubangkecilpadakiridankanantope

ng.

guru

tentang

proses-

proses

Masukkantalipadakiridankanantopeng.

penghasilantopengmukaemo
si.
BBM:
EKSPRESI KREATIF

-pensel warna

Perkembangan (25 minit)

-lakaran

1.

muka

topeng

-kad manila
Teori

kecerdasan

pelbagai:
-visual-ruang
-Logik-matematik
Verbal linguistik
Nilai:

Bekerjasama,
amanah

setia

kawan,

patuh,

kesungguhan

dan

berdikari

APRESIASI SENI(10 minit)

Kemahir
an

Muridmempamerkanhasilkerjadanmenyatakanhasilk

Merumuskantajukdanmen

berfikir:

aryasendirisertarakan.

erapkannilai

-menjana
idea.

Guru
membimbingmuridsemasamembuatsesiapresiasi.

Teori
kecerda
san
pelbagai
:
interpers
onal
intrapers
onal
-Verballinguistik
Nilai:

Bekerjas
ama,
kasih
sayang
PENUTUP (5 minit)

Kemahir
an

Guru membuatrumusanmengenaitopengmukaemosi

berfikir:

yang dihasilkan.

membuat
kesimpul
an