Anda di halaman 1dari 2

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) diperkenalkan pada 2010 bertujuan


untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara
menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui
persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyuburkan melalui aktiviti yang
menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Melalui kurikulum ini kemahiran literasi dan
numerasi asas murid dipertingkatkan, keyakinan dibangunkan dan konsep kendiri yang
positif pada diri kanak-kanak dipupuk. Ini adalah untuk menyediakan murid agar mereka
berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani
cabaran bagi kelangsungan pembelajaran seterusnya.
KSPK terbina berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard dan berbentuk
modular. Standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh
dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan
standard pembelajaran adalah berpaksikan kepada pengetahuan, kemahiran asas serta
nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;
Kemanusiaan; Sains dan Teknologi; Perkembangan Fizikal dan Estetika serta
Perkembangan Ketrampilan Diri.
Pada peringkat prasekolah, proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada
Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) Developmentally
Appropriate Practices. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersifat fleksibel tetapi
terancang di mana semua murid terlibat secara aktif melalui pelbagai aktiviti individu,
kumpulan dan kelas sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Suasana pembelajaran
yang selesa, ceria dan selamat dapat menggalakkan naluri ingin tahu dan gemarkan
cabaran yang seiring dengan fitrah semulajadi kanak-kanak.

(KSPK) - KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH


KEBANGSAAN
SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
MALAYSIA.
1970an KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam
1986 Buku Panduan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM
1992 KPM memulakan Prasekolah
1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan
oleh KPM
2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK)
2008/9 KPK disemak semula

RASIONAL PENYEMAKAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN.


Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) disemak semula untuk memastikan
kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu
membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan
dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
PERUBAHAN YANG BERLAKU
Sistem pendidikan Negara perlu memberi penekanan kepada:
Pembangunan modal insan
Penghasilan pelajar celik minda
Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan yang
berfikiran kritis, kreatif dan inovatif.
PERUBAHAN YANG DILAKUKAN
1.Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa
depan
2.Memperkukuhkan kemahiran berfikir, berkomunikasi, inovasi, kreativiti dan
keusahawanan.
3.Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai
bahasa, beretika, yakin diri, jati diri, daya kepimpinan, semangat patriotik,
pegangan teguh kepada ajaran agama
4.Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan
melalui program prasekolah
5.Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan
menyeronokkan
6.Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1.
7.Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

KEDUDUKAN PRASEKOLAH DALAM SISTEM PERSEKOLAHAN


MALAYSIA MEMBERI
PENEKANAN KURIKULUM DAN TAHAP PERSEKOLAHAN DALAM
KURIKULUM TRANSFORMASI.
4M
Membaca
Menulis
Mengira
Menaakul

Anda mungkin juga menyukai