Anda di halaman 1dari 14

Mata Pelajaran

: Matematik Tambahan

Kelas

: Tingkatan 4 Utarid

Tarikh

: 13 Mac 2014

Masa

: 11.10 pagi 12.30 tengahari

Bilangan Murid

: 30 orang

Bidang

: Geometri

Tajuk

: Geometri Koordinat

Standard Kandungan

: 6.4 Persamaan Garis Lurus

Standard Pembelajaran

: 6.4 (i) Menentukan pintasan-x dan pintasan-y.


(ii) Mencari kecerunan suatu garis lurus yang melalui dua titik.
(iii) Mencari kecerunan suatu garis dengan menggunakan pintasan-x dan pintasan-y
(iv) Mencari Persamaan garis lurus apabila diberi:a) kecerunan dan satu titik
b) titik-titik
c) pintasan-x dan pintasan-y
(v) Menukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk am

(vi) Mencari Koordinat titik persilangan dua garis lurus.


Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran:


(a) pelajar dapat menentukan pintasan-x dan pintasan-y
(b) pelajar dapat menguasai kecerunan suatu garis lurus yang melalui dua titik serta melalui pintasan-x
dan pintasan-y
(c) pelajar dapat memahami dan mencari persamaan garis lurus apabila diberikan kecerunan dan satu
titik, diberikan titik-titik dan pintasan-x dan pintasan-y
(d) pelajar boleh menukarkan persamaan garis lurus kepada bentuk am
(e) pelajar dapat mencari nilai koordinat yang menjadi titik persilangan antara dua garis lurus

Pentaksiran

: (a) Semasa pelajar mengisi Lampiran 1, pelajar dapat menyatakan apa yang diminta dalam Lampiran
dengan bimbingan dan pemerhatian guru.
(b) Semasa aktiviti kumpulan,guru akan memantau dan membimbing pelajar yang dapat membimbing
pelajar untuk menjawab semua klu semasa menyambungkan jigsaw puzzle.
(c) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada

: Pelajar telah dapat mengolah koordinat dalam bentuk graf,dapat menyelesaikan persamaan serentak
dan mempunyai pengetahuan tentang persamaan linear.

Elemen Merentasi Kurikulum : (a) Kemahiran Berfikir menaakul,membanding beza,

(b) Nilai-nilai murni Bekerjasama, Prihatin, sistematik


(c) Inovasi dan berfikiran kritis
Kemahiran Proses Matematik : Berkomunikasi, Menaakul, Melukis Graf
Bahan Bantu Belajar

Langkah/Masa

: Kad Manila Jigsaw, Kertas Graf yang besar, Perisian Komputer, LCD , Lampiran 1,2,

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Induksi

1.Pautanvideo:

1. Guru bertanya kepada pelajar tentang isu MH370 yang hilang.

(5 Minit)

http://www.youtube.com/watch?v=XnfXwyh-

2.

8KY

membentuk garis lurus dalam radar.

Catatan
Prihatin

Guru menunjukkan video pergerakan kapal terbang yang Penaakulan

3. Guru menunjukkan beberapa gambar bentuk gambar yang


terhasil daripada beberapa garis lurus. Rujuk Lampiran 1.
Langkah 1

1. Graf yang akan dilukis oleh pelajar :

6.4.1 Pintasan-x dan Pintasan-y

(10 Minit)

A)

1. Guru mengedarkan Lampiran 2 yang mengandungi ruang grid


untuk 5 graf.
2. Guru meminta pelajar untuk plot dua titik tersebut dalam setiap Sistematik
ruang grid yang diberikan dan sambungkan dua titik tersebut
melalui satu garisan lurus. Berikut adalah koordinat untuk pelajar
isi :
A) (0,2) dan (-2,-4)
B) (0,-3) dan (3,2)
C) (4,0) dan (0,4)

B)

D) (2,2) dan (2,5)


E) (-3,4) dan (4,4)
3. Guru meminta pelajar untuk membanding beza garisan kelima- Banding Beza
lima graf yang telah dilukis.
4. Guru menerangkan tentang konsep pintasan-x dan pintasany.

C)

Jika suatu garis lurus melalui titik (a,0) dan (0,b), maka a
ialah pintasan-x dan b ialah pintasan-y.

5. Guru menunjukkan contoh pintasan-y dan pintasan-x di papan


putih.
6. Guru meminta pelajar untuk menyatakan pintasan-x dan Kemahiran
pintasan-y dalam kelima-lima graf yang telah ditunjukkan tadi.
7. Guru membincangkan jawapan bersama-sama pelajar.

D)

Matematik

E)

Langkah 2

1. Contoh : Graf (A)

(10 minit)

6.4.2 Kecerunan Garis Lurus


1. Guru menerangkan konsep kecerunan berdasarkan lampiran 1

Graf (C) :-

2. Guru menerangkan bagaiman untuk mencari kecerunan


berdasarkan formula.

3. Guru menunjukkan contoh pengiraan berdasarkan graf di


papan putih.
4. Guru meminta pelajar untuk mencari kecerunan bagi kelima- Kemahiran
lima set graf tadi dan menyemak jawapan bersama-sama pelajar Matematik
5. Guru meminta pelajar untuk mencari kecerunan bagi Graf (C).

6.4.3 Kecerunan Garis Lurus menggunakan Pintasan-x dan

Pintasan-y
6. Guru menerangkan kepada pelajar tentang Kecerunan Garis
Lurus menggunakan Pintasan-x dan Pintasan-y menggunakan
contoh Graf (C).
7. Guru mewujudkan satu formula keceruan menggunakan
pintasan-x dan pintasan-y:

Langkah 3
(15 minit)

Contoh : Graf (A) Koordinat (0,2),(-2,4)


(

6.4.4 Persamaan Garis Lurus


1. Guru menerangkan tentang konsep dan konteks persamaan
garis lurus dengan kecerunan m yang melalui titik (
menggunakan persamaan

).

2. Guru menunjukkan satu contoh persamaan garis lurus


menggunakan graf (A)
3. Guru meminta pelajar untuk menyatakan persamaan garis Kemahiran
lurus untuk empat graf seterusnya.

Matematik

4. Guru menguji pelajar untuk mencari persamaan garis lurus Menaakul


tanpa menggunakan nilai kecerunan, m.
5. Guru menerangkan cara menghasilkan persamaan garis lurus
yang melalui dua titik menggunakan contoh atas manila kad.
P(

) dan Q (

) dimana P dan Q adalah sebaris. Katakan

R adalah mana-mana titik dalam garisan PQ


Dibentuk adalah : -

6. Guru meminta pelajar untuk mencari persamaan untuk Graf


(A) dan (B) dan bersama-sama berbincang dalam kelas.
7. Untuk Graf (C), guru meminta pelajar untuk mencari
persamaan garis lurus dan menyusun persamaan itu dalam
bentuk :-

8. Guru menerangkan kepada pelajar bahawa terdapat beberapa


cara untuk mencari persamaan garis lurus. Pelajar boleh mencari
persamaan garis lurus apabila diberi:a)kecerunan dan satu titik.
b)titik-titik
c)pintasan-x dan pintasan-y
Langkah 4

6.4.5 Kecerunan dan Pintasan Garis Lurus

(10 minit)

1. Guru membuat pra rumusan untuk langkah 1 hingga 3 supaya


guru dapat memastikan tiada pelajar yang tertinggal dengan
mengulangi

sekiranya

mempunyai

persamaan

berbentuk

, m = kecerunan, dan c = pintasan-y.


2. Guru memberikan beberapa contoh persamaan untuk pelajar
menyatakan apakah pintasan-y dan kecerunan bagi setiap
contoh.
3. Guru meminta pelajar untuk mengisi nilai pintasan-y dan
kecerunan bagi graf (A),(B),(D) dan (E)
4. Guru menerangkan kepada pelajar tentang persamaan garis
lurus bentuk pintasan yang menunjukkan bahawa : pintasan-x =
a ,pintasan-y = b, dan kecerunan = 5. Guru meminta pelajar untuk mencari pintasan-x ,pintasan-y
dan kecerunan untuk Graf (C)

Langkah 5

Bentuk Jigsaw Puzzle

(15 minit)

Aktiviti berkumpulan untuk Pengukuhan


1. Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan.

Komunikasi

2. Guru memberikan kepingan-kepingan jigsaw puzzle untuk Kreativiti


pelajar sambungkan menjadi bentuk segi empat tepat yang Inovasi
mengandungi 12 kepingan segi empat tepat seperti sebelah
dalam kumpulan.
3. Kepingan-kepingan Jigsaw Puzzle hanya boleh disambung
sekiranya jawapan itu sesuai dengan soalan yang diberikan.
4. Kumpulan yang cepat menyempurnakan Jigsaw Puzzle akan
mendapat ganjaran. Lihat Lampiran 3 untuk Jigsaw Puzzle yang
sempurna.

Langkah 6

Contoh yang Guru berikan :

6.4.6 Persamaan Garis Lurus dalam Bentuk Am

(10 minit)

1.

1. Guru menerangkan tentang bentuk am persamaan garis lurus:

2.

Dimana a,b dan c ialah pemalar ; a dan b bukan 0.


2. Guru memberikan beberapa contoh persamaan garis lurus
untuk di tukarkan kepada bentuk am.
6.4.7 Titik Persilangan Dua Garis Lurus
3. Guru menunjukkan dua graf seperti dalam buku teks dilukis

dan

dalam kertas graf dimana ada satu titik persilangan dalam keduadua graf tersebut.
4. Guru bertanyakan pelajar :

Menaakul

Bagaimana kita boleh cari titik persilangan antara dua graf yang
bersilang?
5. Guru meminta wakil pelajar untuk menyelesaikan masalah
tersebut dengan menggunakan persamaan serentak.
Rumusan

Rumusan : Persamaan Garis Lurus

Guru

membuat

rumusan

berdasarkan

apa

yang

telah

(5 Minit)

boleh dicari melalui Persamaan garis

dibelajarkan hari ini dengan membentang satu peta i-Think

lurus apabila diberi:-

berkenan dengan topik 6.4 : Persamaan Garis Lurus. Sila Lihat

a) kecerunan dan satu titik

Lampiran 4.

b) titik-titik
c) pintasan-x dan pintasan-y

Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar

Persamaan Garis Lurus :

Kerja Rumah (Rujukan Lampiran 5) : Muka


Surat 111 Latihan Formatif (soalan 7-11)

Miskonsepsi yang mungkin berlaku dalam pembelajaran Geometri Koordinat:

Pelajar akan keliru untuk menentukan yang mana satu (

) dan (

). Sekiranya mereka keliru dari awal, hal ini akan

menyebabkan pelajar akan membuat kesilapan dalam mengaplikasikan formula yang lain

Bahasa matematik yang maknanya berbeza dengan Bahasa Inggeris akan menyebabkan pelajar keliru.

Kekeliruan tentang kecerunan dan jarak antara dua titik akan wujud. Pelajar mungkin akan menganggap kecerunan dan jarak
antara dua titik adalah perkara yang sama.

Lampiran 1 (set Induktif)

Lampiran 2 (Latihan Graf untuk keseleruhan P&P)

Pintasan x :

Pintasan x :

Pintasan x :

Pintasan-y :

Pintasan-y :

Pintasan-y :

Kecerunan,m=

Kecerunan,m=

Kecerunan,m=

Persamaan, y=

Persamaan, y=

Persamaan, y=

Lampiran 3 (Jigsaw Puzzle)

Lampiran 4 (Peta Pemikiran i-Think :Persamaan Garis Lurus)

Persamaan Garis Lurus

Persamaan Garis Lurus


Persamaan Garis Lurus
Berbentuk Am

Titik Persilangan Dua


Garis Lurus

Persamaan serentak