Anda di halaman 1dari 23

&

KAEDAH
PENYAMPAIAN
Shazwani binti Abdul Fatah
Nur Amalina binti Zulkiflee
Nazariyah binti Othman
Mardhiah binti Ab Ghani

SET INDUKSI
1.KONSEP
2.KOMPONEN UTAMA
3.TUJUAN
4.KEPENTINGAN
5.WAKTU SESUAI MENGGUNAKAN SET
INDUKSI
6.TIPS MENARIK PERHATIAN DAN MINAT
MURID TERHADAP PEMBELAJARAN

KONSEP
Merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses
pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan model konstruktivisme Lima Fasa Needham, fasa


orientasi adalah berkonsepkan set induksi.

Ia bertujuan menimbulkan minat dan menyediakan suasana


pembelajaran

3. Perkaitan kognitif

mengaitkan pengetahuan lepas murid.


mengaitkan isi pelajaran baharu.
mengaitkan peristiwa semasa.
mengaitkan minat dan pengalaman murid.
menceritakan pengalaman guru

Memulakan
setiap proses
pengajaran dan
pembelajaran
yang baharu.

Memulakan
sesi komunikasi
dan
menggalakkan
pelajar
berinteraksi.

TUJUA
N

Mewujudkan
hubungan awal
yang baik dan
mesra.

Memperkenalkan
sesuatu konsep
kepada pelajar

KEPENTINGAN
Menimbulkan minat
pelajar tentang
pelajaran

Merangsang perasaan
ingin tahu pelajar

Mengubah dan
membina aliran serta
tumpuan fikiran
pelajar daripada
pelajaran yang
sebelumnya kepada
yang baru

Memberi ruang kepada


guru melaksanakan
sesuatu tugasan atau
aktiviti yang saling
berkaitan dengan
langkah-langkah
pelajaran seterusnya

Bilakah waktu yang sesuai untuk


guru menggunakan set induksi?
Pada mula
pengajaran

Semasa menukar
topik

Sebelum sesi
soal jawab

Sebelum
perbincangan
panel

Sebelum
tayangan filem,
klip video atau
bentuk
multimedia yang
lain

Semasa
memberikan
kerja rumah

Bagaimana memilih set


induksi?
Apakah Peristiwa
teknik
menarik minat
yang dipilih perlu berkait dengan
murid dan berselisih dengan
Peristiwa pengalaman
murid?
pengetahuan
sedia ada mereka.

Berselisiha
n

Perbincang
an secara
lisan

Contoh : Dalam topik Gerakan, kaitankan


dengan bas, basikal, menaiki bukit dan
sebagainya

Guru memulakan set induksi dengan


memberikan penerangan tentang perkaitan
antara aktiviti dan pelajaran yang disampaikan
Diikuti dengan sesi soal jawab dengan murid.
Guru menunjukkan gambar-gambar
pencemaran dan kaitkan dengan bahan
pencemar dan menyoal tentang kesan lain.

Bagaimana memilih set


induksi?
Apakah teknik menarik minat
Motivasi murid yang sedia ada dapat
murid?
ditinjau.

Penyampaian
Masalah

Konflik Pendapat

Bersesuaian dengan peringkat


kognitif murid.
Suatu masalah yang berkaitan
dengan pelajaran yang di sampaikan.
Contoh dalam topic Nutrisi, nyatakan
masalah yang
bakal mereka hadapi sekiranya
pengetahuan tentang
Situasi dimana murid-murid dapat
pemakanan
diabaikan.
mengemukakan pendapat yang
berbeza-beza.
Situasi ini dapat meningkatkan
rasa ingin tahu murid-murid yang
lain.
Contoh : tunjukkan pelbagai
gambar kesan mutasi kromosom
seperti Down Sindrom, Sindrom
Turner dapat Tanya kepada

Kaedah
Penyampaian

Konsep
Tujuan

Kepentingan
Kemahiran-kemahiran yang terlibat
Bagaimana melaksanakannya?
Shazwani Abdul Fatah & Nazariyah Othman

Kaedah Penyampaian
Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah ialah
satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkahlangkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu
pula mempunyai kemahiran dan latihan yang
terancang.
Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa
kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk
mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan
untuk memberi kefahaman kepada pelajar bagi
mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah.
Oleh itu, kaedah penyampaian membawa maksud satu
siri tindakan/cara yang sistematik dengan tujuan
menyampaikan sesuatu
maklumat agar objektif
Sumber: http://cikguanda.blogspot.com/2011/01/kaedah-

Konsep Kaedah Penyampaian

Sumber: http://miahsh.wordpress.com/2011/10/30/kemahiran-

Tujuan Kaedah Penyampaian

Sumber : Siri Pendidikan Perguruan Pedagogi untuk Kursus Diploma Perguruan

Contoh contoh ilustrasi dan bahan mengajar bukan saja


dapat merangsangkan pelbagai deria pelajar, tetapi juga
memudahkan kefahaman konsep dengan tepat serta
mengukuhkan apa yang diterangkan dalam ingatan mereka.

Supaya pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap


aktiviti pengajaran guru jika penyampaian guru menarik dan
bermakna.

Menjelaskan sebab sebab berlakunya sesuatu peristiwa


atau meramalkan kemungkinan berlakunya peristiwa
tertentu.

Kepentingan kaedah penyampaian

Sumber : Prinsip Pengajaran Mikro, Omardin


Ashaari

Kriteria-kriteria kemahiran
penyampaian dengan
komponen-komponennya

Sumber : Siri Pendidikan Perguruan Pedagogi untuk Kursus Diploma Perguruan Semester
2, Mok Soon Sang

Kriteria-kriteria kemahiran penyampaian


dengan komponen-komponennya

Sumber : Siri Pendidikan Perguruan Pedagogi untuk Kursus Diploma Perguruan Semester
2, Mok Soon Sang

Bagaimana Melaksanakannya?
Penentuan strategi pengajaran pembelajaran dan
peruntukan masa
Pemilihan strategi penyampaian pdp haruslah berlandaskan
minat murid secara berterusan.
Pelaksanaan aktiviti pdp mesti diagihkan mengikut masa yang
sesuai.

Pemeringkatan isi dan perkembangan


Disusun dari senang ke susah, konkrit kepada abstrak dan dari
dalam pengalaman ke luar pengalaman.
Pelaksanaan penyampaian haruslah sesuai dengan kadar
pembelajaran pelajar (tidak terlalu laju atau perlahan).

Sumber
Penggunaan sumber yang sesuai dan menarik membantu guru
menerangkan konsep dan prinsip dengan lebih baik.
Sumber harus berfungsi, sepadan dari segi bentuk dan saiz
dengan bilangan murid dalam kelas, serta tidak kompleks cara
penggunaannya.

Pengurusan Kelas

Termasuk aspek fizikal (kebersihan, peredaran udara, cahaya)


dan kawalan perlaksanaan proses pembelajaran.
Beri perhatian kepada murid yang kurang pendengaran dan
penglihatan.

Personaliti Guru

Menunjukkan kewibawaan dari segi ilmu pengetahuan,


kreativiti dan watak.
Mempunyai pengetahuan dalam psikologi, sosialogi, pedagogi
dan bijak menggunakan dan menggabungkan ilmu-ilmu ini
dalam pengajaran.

Rujukan
Miah, S. (2011, October 30). Kemahiran menerangkan. Retrieved July 12,
2014 from http://miahsh.wordpress.com/2011/10/30/kemahiranmenerangkan/
Mok, S. S. (2001). Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 2.
Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Muhamad Suhaimi Taat. (2012, December 05). Pengajaran dan
penyampaian yang berkesan. Retrieved July 12, 2014 from
http://eprints.ums.edu.my/5547/1/nc0000002412.pdf
Omardin Ashaari. (1997). Prinsip Pengajaran Mikro. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Poh, S. (1997).Pedagogi Sains 3 : Kemahiran Proses Sains. 1st ed. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd, pp.5-7.
Zurida Ismail., Norhaidah Syed Idros, and Mohd. Ali Samsudin.,
(2006).Kaedah mengajar sains. 1st ed. Pahang: PTS Professional Publishing.