Anda di halaman 1dari 12

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013

BAHAGIAN A: TOPIKAL 1
SOALAN STRUKTUR
1 (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2]
(ii) Nyatakan satu perbezaan antara autotrof dengan heterotrof.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2]
(b) Berikan empat ciri bagi sesebuah ekosistem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Jelaskan empat ciri komponen udara dalam sesebuah ekosistem
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Nyatakan dua fungsi utama sesebuah ekosistem
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(e) Apakah maksud ekosistem daratan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


2 (a) Apakah maksud ekosistem akuatik?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Namakan tiga organisma autotrof yang terdapat dalam ekosistem tasik.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(c) Lukis satu rantaian makanan yang terdapat dalam ekosistem sebuah tasik.

[2]
(d) Jelaskan tiga kepentingan ekosistem paya bakau terhadap alam sekitar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


BAHAGIAN A: TOPIKAL 2
SOALAN STRUKTUR
1 (a) (i) Apakah maksud rantaian makanan?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[2]
(ii) Lukis satu contoh rajah siratan makanan dalam hutan hujan tropika.

[3]
(b) Jelasjelaskan bagaimana aliran tenaga berlaku melalui pemakanan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Apakah bentuk-bentuk persaingn yang wujud antara biotik haiwan dalam sebuah ekosistem hutan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Nyatakan dua cara bagaimana proses kehilangan tenaga dalam ekosistem berlaku.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 (a) (i) Apakah maksud pemindahan tenaga?
Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2]
(ii) Bagaimanakah tenaga matahari dipindahkan ke dalam tumbuhan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2]
(b) Bagaimanakah tenaga kimia di dalam tumbuhan dipindahkan ke dalam jasad haiwan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Apakah maksud aras trofik?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Nyatakan dua cara bagaimana tenaga boleh hilang dalam satu aras trofik.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


BAHAGIAN A: TOPIKAL 3
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Nyatakan tiga jenis kitar nutrien yang terdapat dalam sesebuah ekosistem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Apakah yang berlaku kepada unsur nitrogen di dalam proses fotosintesis?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Jelaskan empat kepentingan kitar nutrien kepada sesebuah ekosistem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Bagaimanakah kitar karbon boleh membentuk pandang darat fizikal sesebuah kawasan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(e) Apakah kaitan kitar nutrien dengan proses pereputan organik?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 (a) Nyatakan tiga sumber oksigen yang masuk ke dalam udara.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


(b) Apakah maksud kitar oksigen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Nyatakan empat cara bagaimana kitar karbon berlaku.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Apakah kesan kitar nutrien kepada tanah?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[1]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


BAHAGIAN A: TOPIKAL 4
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Nyatakan empat kepentingan ekosistem kepada kehidupan manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(b) Jelaskan bagaimana empat faktor fizikal yang boleh menjejaskan ekosistem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Terangkan empat cara bagaimana manusia boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(e) Jelaskan tiga langkah pemuliharaan eksistem.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem buatan manusia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(b) Nyatakan dua tujuan ekosistem tasik buatan diwujudkan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


(c) Nyatakan maksud ladang hutan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(d) Berikan dua tujuan ladang hutan diwujudkan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(e) Bagaimanakah program ladang hutan boleh membantu ekonomi negara?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


BAHAGIAN A: TOPIKAL 5
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Apakah kepentingan aspek saling interaksi dan saling kebergantungan antara sistem fizikal?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(b) Nyatakan empat faedah interaksi dalam kitaran hidrologi kepada kehidupan manusia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Apakah kesan ketidakseimbangan interaksi dalam komponen atmosfera?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(d) Apakah kesan ketidakseimbangan interaksi dalam komponen hidrologi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
(e) Nyatakan dua fenomena alam yang terhasil akibat interaksi antara unsur dalam kerak bumi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
2 (a) Apakah sumbangan kongfigurasi muka bumi tanah tinggi kepada manusia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]

Jabatan Geografi SMKPurun.

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


(b) Apakah bentuk interaksi antara sistem yang memberi faedah kepada manusia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(c) Bagaimanakah interaksi antara sistem di kawasan tanah tinggi boleh memberikan kesan negatif
kepada manusia
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(d) Apakah kesan negatif interaksi antara sistem hidrologi dan atmosfera kepada alam sekitar fizikal?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(e) Apakah kesan interaksi yang tidak seimbang dalam komponen atmosfera?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[1]

Jabatan Geografi SMKPurun.

10

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


BAHAGIAN A: TOPIKAL 5
SOALAN STRUKTUR
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan alam sekitar fizikal dan pemuliharaan alam sekitar
fizikal?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(b) Jelaskan empat langkah perundangan yang dapat memelihara dan memulihara atmosfera.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Jelaskan empat langkah bukan perundangan yang dapat memelihara dan memulihara sumber
hidrologi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(d) Bagaimanakah unsur tanih boleh melindungi cerun daripada mengalami hakisan?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3]
2 (a) Apakah maksud penilaian impak alam sekitar (EIA)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

11

Modul Cemerlang Geografi (Penggal 3) SET 2 2013


(b) Nyatakan empat tatacara dalam melaksanakan EIA.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4]
(c) Jelaskan dua langkah bukan perundangan dalam menjaga atmosfera.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]
(d) Nyatakan contoh-contoh kempen untuk memelihara kebersihan udara.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2]

Jabatan Geografi SMKPurun.

12