Anda di halaman 1dari 7

No.kadPengenalan......................................................

AngkaGiliran...........................................
SULIT
nnanana
942/3
Geografi
Kertas3
Percubaan STPM
2016
1 jam

942

STPM
MODUL G-CAKNA
GEOGRAFI (SET 2)
KERTAS 3
(Satu jam)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA BAHARU


(NEW MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

SKEMA PEMARKAHAN

BAHAGIAN A: Alam Sekitar Fizikal


1

No.kadPengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

[20 markah]
Jawab semua soalan.
1

a) Apakah yang dimaksudkan dengan populasi?

[2]

Bilangan individu yang sama spesies dalam sesebuah ekosistem.

b) Jelaskan dua faktor yang mempengaruhi populasi.


b1

Jumlah makanan

b2

Pemangsa

b3

Cuaca dan iklim

b4

Penyakit

b5

Aktiviti manusia

[4]

c) Mengapakah berlaku persaingan antara spesies dalam ekosistem hutan tanah pamah.
[4]
c1

Mendapatkan ruang ruang yang terhad

c2

Mendapatkan sumber Air

c3

Mendapat makanan

c4

Mendapat cahaya matahari

a) Huraikan dua kesan negatif penggunaan sistem fizikal oleh manusia.


2

[4]

No.kadPengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

a1

kemusnahan keplbagaian biologi

a2

Pergerakan jisim

a3

Hakisan

a4

Pencemaran air

a5

Peningkatan suhu setempat

b) Jelaskan bagaimana gangguan terhadap kitaran hidrologi mempengaruhi aktiviti


manusia.
[6]
b1

pertanian

b2

perikanan

b3

penternakan

b4

pelancongan

b5

perindustrian

Bahagian B : Alam Sekitar Manusia


[20 markah]
Jawab semua soalan
3

No.kadPengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

3. a) Jelaskan dua impak aktiviti perikanan terhadap ekosistem marin.

Kod

aktiviti

a1

Penangkapan ikan berlebihan -cth


pukat tunda

Kepupusan spesies hidupan marin

a2

Amalan penggunaan bom ikan


semasa aktiviti penangkapan.

Pencemaran air

a3

Tambak laut / tebus guna

Pencemaran air laut /keruh

a4

Kegiatan akuakultur di kawasan


paya bakau- contoh ternakan
udang

Kemusnahan habitat hidupan di


kawasan paya bakau.

a5

Kegiatan penangkapan ikan


-pembuangan minyak/ sisa
tangkapan

Pencemaran laut.

Impak/kesan

b) Huraikan tiga langkah pemeliharaan sumber kepelbagaian biologi marin.

Kod
b1

[4]

Aktiviti
Mewartakan taman-taman laut - Akta mencegah sebarang aktiviti
4

[6]

No.kadPengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

kegiatan penangkapan dan gangguan terhadap hidupan marin.


b2

Membina tukun-tukun tiruan - memperbanyakkan kawasan pembiakan

b3

Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan- menghasilkan spesies


ikan, udang dan sebagainya.

b4

Kempen - Melalui media massa dan media cetak - kempen kesedaran


terhadap kepentingan sumber kepelbagaian biologi.

b5

Pendidikan - Secara formal dan tidak formal - memberi kesedaran/


memberi pengetahuan diperingkat sekolah hingga ke universiti - cth
mata pelajaran geografi.

4. a) Apakah yang dimaksudkan dengan Deklarasi Langkawi ?

[2]

Deklarasi Langkawi merupakan kerjasama yang persetujui di Pulau Langkawi antara


ketua-ketua kerajaan Komanwel semasa mesyuarat ketua-ketua Komanwel (1)
(CHOGM) pada bulan Oktober 1999 berhubungkait dengan tanggungjawab negaranegara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran alam
sekitar.(1)
5

No.kadPengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

b) Jelaskan dua fokus utama yang digariskan dalam Deklarasi Langkawi.


Kod

[4]

Tindakan

b1

Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar yang ada.

b2

Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang


membangun.

b3

Mengurangkan pencemaran laut

b4

Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon

(c) Jelaskan dua langkah bukan perundangan untuk mengatasi masalah penipisan lapisan
ozon.
[4]

Kod

Langkah

Huraian Langkah

c1

Penggunaan petrolium
tanpa plumbum

Mengurangkan pembebasan gas-gas karbon

c2

Amalan teknologi hijau

Penanaman pokok -pokok hijau

c3

Kitar semula

Mengurangkan proses pembakaran terbuka


6

No.kadPengenalan......................................................
AngkaGiliran...........................................

c4

Kempen

Melalui media massa dan media cetak

c5

Pendidikan

Pendidikan secara formal dan bukan formal.

c6

Penggunaan penapis asap

Menapis asap-asap yang mengandungi karbon


dapat dikurangkan

Anda mungkin juga menyukai