Anda di halaman 1dari 10

KONSELING KELUARGA ISLAM A. Pendahuluan Konseling keluarga Islam adalah proses pemberian ban uan erhadap indi!

idu agar men"adari kembali eksis ensin"a sebagai makhluk Allah "ang seharusn"a dalam men#alankan hidup berumah angga selaras dengan ke en uan dan pe un#uk Allah$ sehingga dapa men%apai kebahagiaan hidup di dunia dan akhira . Konseling menekankan pada &ungsi kura i&$ pada peme%ahan masalah. Pen%egahan a au pre!en i& merupakan 'ila"ah bimbingan. Konseling diberikan kepada indi!idu "ang engah mengalami masalah. Konselor memban u indi!idu ersebu un uk meme%ahkan masalah "ang dihadapin"a. (. Konseling Keluarga Islam ). Penger ian Konseling Keluarga Islam Keluarga merupakan uni erke%il mas"araka "ang anggo an"a erdiri dari

seorang laki*laki "ang bers a us sebagai suami dan seorang perempuan "ang bers a us sebagai is eri. Keluarga pokok ersebu men#adi in i #ika di ambah dengan kehadiran anak*anak. Keluarga menuru konsep Islam adalah kesa uan hubungan an ara seorang laki*laki dan seorang perempuan "ang dilakukan dengan melalui akad nikah menuru a#aran Islam. +engan ka a lain ika an apapun an ara seorang laki*laki dengan seorang perempuan "ang idak dilakukan dengan melalui akad nikah se%ara Islam$ idak diakui sebagai sua u keluarga ,rumah anggaIslam. Konseling keluarga adalah usaha memban u indi!idu anggo a keluarga un uk mengak ualisasikan po ensin"a a au mengan isipasi masalah "ang dialamin"a$ melalui sis em kehidupan keluarga$ dan mengusahakan akan er#adi perubahan perilaku "ang posi i& pada diri indi!idu "ang akan memberi dampak posi i& pula erhadap anggo a keluarga lainn"a. (imbingan konseling perka'inan adalah proses pemberian ban uan erhadap indi!idu agar dalam men#alankan perka'inan dan kehidupan berumah anggan"a bisa selaras dengan ke en uan dan pe un#uk Allah sehingga dapa men%apai kebahagian di dunia dan di akhira .)
1 Susan .ho"ibah$ Konseling Keluarga$ .ersedia/balda ub ho"ibah.'ordpress.%om0konseling0konseling*keluarga0 ,+i akses )1 no!ember 23)4-

+alam uraian mengenai konsep bimbingan dan konseling Islami elah dike ahui bah'a bimbingan Islami dirumuskan sebagai 5proses pemberian ban uan erhadap indi!idu agar mampu hidup selaras dengan ke en uan dan pe un#uk Allah$ sehingga dapa men%apai kebahagiaan di dunia dan akhira 67 semen ara konseling Islami dirumuskan sebagai 5proses pemberian ban uan erhadap indi!idu agar men"adari kembali akan eksis ensin"a sebagai makhluk Allah "ang seharusn"a hidup selaras dengan ke en uan dan pe un#uk Allah$ sehingga dapa men%apai kebahagiaan hidup di dunia dan akhira . Menuru .hohari Musnamar konseling pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian ban uan erhadap indi!idu agar men"adari kembali eksis ensin"a sebagai makhluk Allah "ang seharusn"a dalam men#alankan pernikahan dan hidup berumah angga selaras dengan ke en uan dan pe un#uk*N"a$ sehingga dapa men%apai kebahagian hidup di dunia dan akhira .2 +ari pen#elasan di a as dapa dipahami bah'a dalam keluarga Islami$ erdapa nilai*nilai dan norma*norma$ nilai dan norma ini bersumber dari a#aran Islam. Se iap anggo a keluarga memiliki hak dan ke'a#iban sesuai dengan s a us dan kedudukann"a. .u#uan pemben ukan keluarga Islami ialah kebahagiaan dan ke en raman hidup berumah angga dalam rangka men%apai kebahagiaan hidup di dunia dan akhira . 2. .u#uan Konseling Keluarga Islam (erdasarkan rumusan penger ian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islam ersebu di a as$ dapa dike ahui bah'a u#uan bimbingan dan konseling adalah un uk/4 a. Memban u indi!idu men%egah imbuln"a problem*problem "ang berkai an dengan pernikahann"a$ an ara lain dengan #alan/ )-. Memban u indi!idu memahami hakika pernikahan menuru Islam 2-. Memahami indi!idu memahami u#uan pernikahan menuru Islam
.hohari Musnamar$ Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami$ ,8og"akar a/ UII Press$ )992-$ hal. 13 3 .hohari$ Dasar-Dasar...$ hal. 1)
2

4-. Memban u indi!idu memahami pers"ara an*pers"ara an pernikahan menuru Islam :-. Memban u indi!idu memahami kesiapan dirin"a un uk men#alankan pernikahan ;-. Memban u indi!idu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ke en uan ,s"aria - Islam b.Memban u indi!idu men%egah imbuln"a problem*problem "ang berkai an dengan kehidupan berumah anggan"a$ an ara lain dengan/ )-. Memban u indi!idu memahami hakika ,berumah angga- menuru Islam 2- memban u indi!idu memahami u#uan hidup bekeluarga menuru Islam 4-. Memban u indi!idu memahami %ara*%ara membina kehidupan bekeluarga "ang sakinah$ ma'addah dan 'a rahmah menuru a#aran Islam. :-. Memban u indi!idu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah angga sesuai dengan a#aran Islam. %.Memban u indi!idu meme%ahkan masalah*masalah "ang berkai an dengan pernikahan dan kehidupan berumah angga$ an ara lain dengan #alan/ )- memban u indi!idu memahami problem "ang dihadapin"a 2- memban u indi!idu memahami kondisi dirin"a dan keluarga ser a lingkungann"a 4- memban u indi!idu memahami dan mengha"a i %ara*%ara menga asi masalah pernikahan dan rumah angga menuru a#aran Islam :- memban u indi!idu mene apkan pilihan upa"a peme%ahan masalah "ang dihadapin"a sesuai dengan a#aran Islam. kehidupan berkeluarga

d. Memban u indi!idu memelihara si uasi dan kondisi pernikahan dan rumah angga agar e ap baik dan mengembangkann"a agar #auh lebih baik$ "akni dengan %ara/ )- memelihara si uasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah angga "ang semula pernah erkena problem dan elah era asi agar idak men#adi permasalahan kembali. 2- mengembangkan si uasi dan kondisi pernikahan dan rumah angga men#adi lebih baik ,sakinah$ ma'addah$ dan 'a rahmah-

4. Persoalan*persoalan keluarga dalam perspek i& Islam Menuru A%hmad Mubarok$ problem di sepu ar perka'inan a au kehidupan berkeluarga biasan"a berada di seki ar/: a. Ekonomi keluarga "ang kurang er%ukupi b. Perbedaan 'a ak$ emperamen dan perbedaan kepribadian "ang erlalu a#am an ara suami0is eri %. Ke idakpuasan dalam hubungan seksual d. Ke#enuhan ru ini as e. <ubungan an ar keluarga "ang kurang baik &. Adan"a orang ke iga g. Menurunn"a perha ian dari kedua belah pihak suami is eri
Ahmad$ Konseling Islam dalam Keluarga ,Konseling Keluarga Islami) h p/00bermens%hool.'ordpress.%om0233903)0430aplikasi* eknik*psiko erapi*islam*dalam*keluarga0 ,di akses )1 No!ember 23)44

h. +ominasi orang ua0mer ua i. Kesalahpahaman an ara kedua belah pihak Keluarga a au rumah angga$ oleh siapapun diben uk$ pada dasarn"a n"a un uk memperoleh kebahagiaan dan kese#ah eraan hidup. Keluarga diben uk un uk memadukan rasa kasih dan sa"ang di an ara dua makhluk berlainan #enis$ "ang berlan#u un uk men"ebarkan rasa kasih dan sa"ang keibuan dan kea"ahan erhadap seluruh anggo a keluarga. Problem*problem pernikahan dan keluarga ama ban"ak sekali$ dari "ang ke%il*ke%il sampai "ang besar*besar. +ari sekedar per engkaran ke%il sampai ke per%eraian dan kerun uhan kehidupam rumah men"ebabkan imbuln"a broken home. Pen"ebabn"a bisa er#adi dari kesalahan a'al pemben ukan rumah angga$ pada masa*masa sebelum dan men#elang pernikahan$ bisa #uga mun%ul di saa *saa mengarungi bah era kehidupan berumah angga. +engan ka a lain$ ada ban"ak &ak or "ang men"ebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah angga a au bekeluarga i u idak baik a au idak seper i "ang diharapkan. Ken"a aan akan adan"a problem "ang berkai an dengan pernikahan dan kehidupan keluarga$ "ang kerap kali idak bisa dia asi sendiri oleh "ang erliba dengan masalah ersebu $ menun#ukkan bah'a diperlukan adan"a ban uan konseling dari orang lain un uk uru ser a menga asin"a. Selain i u$ ken"a aan bah'a kehidupan pernikahan dan keluarga i u selalu sa#a ada problemn"a$ menun#ukkan pada perlun"a ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan bekeluarga. +ari berbagai problem kerumah anggaan a au keluarga$ u#uan konseling perka'inan a au keluarga "ai u agar klien dapa men#alani kehidupan berumah angga se%ara benar$ bahagia dan mampu menga asi problem "ang imbul dalam kehidupan perka'inan. Oleh karena i u$ maka konseling perka'inan pada prinsipn"a berisi dorongan un uk mengha"a i kembali prinsip*prinsip dasar$ hikmah$ u#uan dan un unan hidup berumah angga menuru a#aran Islam. Konseling diberikan agar suami a au is ri men"adari kembali posisi masing*masing dalam keluarga dan dorongan mereka un uk melakukan sesua u "ang erbaik bukan han"a un uk dirin"a sendiri$ api #uga un uk keluargan"a. :. Asas*asas konseling keluarga Islam angga "ang

Asas*asas bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami adalah landasan "ang di#adikan pegangan a au pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islam. +i an ara n"a sebagai beriku /; a. Asas kebahagian dunia dan akhira (imbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami$ seper i haln"a bimbingan dan konseling Islami umum$ di u#ukan pada upa"a memban u indi!idu men%apai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhira . +alam hal ini kebahagiaan di dunia harus di#adikan sebagai sarana men%apai kebahagiaan akhira $ seper i di&irmankan Allah/

Artinya dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka" ,=.S. Al*(a>arah$ 2/23)

Artinya: dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari mainmain dan senda gurau belaka! dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang berta"#a! $aka tidakkah kamu memahaminya% Kebahagiaan dunia dan akhira "ang ingin di%apai i u bukan han"a un uk seseorang anggo a keluarga$ melainkan un uk semua anggo a keluarga. b. Asas sakinah$ ma'addah dan 'a rahmah Pernikahan dan pemben ukan ser a pembinaan keluarga Islami di maksudkan un uk men%apai keadaan keluarga a au rumah angga "ang 5sakinah$ ma'addah$ 'arahmah$7 keluarga "ang en ram$ penuh kasih dan sa"ang. +engan demikian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami berusaha memban u indi!idu un uk men%ip akan kehidupan pernikahan dan rumah angga "ang sakinah$ ma'addah dan rahmah ersebu .
5

.hohari$ Dasar-Dasar...$ hal. 12*1?

Artinya:dan di antara tanda-tanda kekuasaan-&ya ialah Dia men'iptakan untukmu isteri-isteri dari (enismu sendiri, supaya kamu 'enderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di(adikan-&ya diantaramu rasa kasih dan sayang! ,=.S. Ar*Rum$ 43/2)-

%. Asas komuniksi dan mus"a'arah Ka en eraman keluarga "ang di dasari rasa kasih dan sa"ang akan er%apai manakala dalam keluarga senan iasa ada komunikasi dan musa"a'arah. +engan memperban"ak komunikasi segala isi ha i dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak$ idak ada hal*hal "ang menggan#al dan ersembun"i. (imbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami$ disamping dilakukan dengan komunikasi dan mus"a'arah "ang dilandasi rasa saling horma menghorma i dan disinari rasa kasih dan sa"ang$ sehingga komunikasi i u akan dilakukan dengan lemah lembu .

Artinya: dan (ika kamu kha#atirkan ada persengketaan antara keduanya, $aka kirimlah seorang hakam)*+,- dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan! (ika kedua orang hakam itu bermaksud $engadakan perbaikan, nis'aya Allah memberi tau.ik kepada suami-isteri itu! /esungguhnya Allah $aha mengetahui lagi $aha $engenal! (ukan han"a dalam rangka meme%ah mun%uln"a problem$ dalam upa"a meme%ahkan masalah pernikahan dan kehidupan keluarga pun asas komunikasi dan mus"a'arah i u pen ing di#alankan$ bahkan kalau perlu ada pihak ke iga "ang diper%a"a oleh semua pihak un uk men#adi #uru damai di an ara mereka. d. Asas sabar dan a'akkal Se iap orang menginginkan kebahagian dengan apa "ang

dilakukann"a$

ermasuk dalam men#alankan pernikahan dan hidup

berumah angga. Namun demikian$ idak selaman"a segala usaha ikh iar manusia i u hasiln"a sesuai dengan apa "ang diinginkan. Agar kebahagian seke%il apapun e ap bisa dinikma i dalam kondisi apapun$ maka orang harus senan iasa bersabar dan ber a'akkal ,berserah diri- kepada Allah$ seper i dalam &irman Allah/

Artinya:dan bergaullah dengan mereka se'ara patut! kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 0maka bersabarlah1 karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 2adahal Allah men(adikan padanya kebaikan yang banyak!

(imbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami memban u indi!idu per ama ama un uk bersikap sabar dan a'akal dalam menghadai masalah*masalah pernikahan dan kehidupan berumah angga$ sebab dengan bersabar dan ber a'akkal akan diperoleh ke#ernihan pikiran$ idak ergesa gesa erburu na&su mengambil kepu usan$ dan dengan demikian akan erambil kepu usan akhir "ang lebih baik.

e. Asas man&aa ,maslaha Per#alanan pernikahan dan kehidupan bekeluarga idaklah senan iasa mulus seper i "ang diharapkan$ kerap kali di#umpai ba u sandungan dan kerikil*kerikil peme%ahan masalah a#am "ang men#adikan per#alanan kehidupan erhadap berbagai problem pernikahan dan berumah angga beran akan. Islam ban"ak memberikan al erna i& keluarga. +engan bersabar dan ber a'akkal dulu erlebih dahulu$ diharapkan pin u peme%ahan masalah pernikahan dan rumah angga maupun "ang diambil nan in"a oleh seseorang$ selalu berkibla kan pada men%ari man&aa "ang sebesar*besarn"a$ baik bagi indi!idu anggo a keluarga$ bagi keluarga se%ara keseluruhan$ dan bagi mas"araka se%ara umum$ ermasuk bagi kehidupan kemanusiaan.

@. Penu up Kesimpulan

Konseling keluarga adalah usaha memban u indi!idu anggo a keluarga un uk mengak ualisasikan po ensin"a a au mengan isipasi masalah "ang dialamin"a$ melalui sis em kehidupan keluarga$ dan mengusahakan akan er#adi perubahan perilaku "ang posi i& pada diri indi!idu "ang akan memberi dampak posi i& pula erhadap anggo a keluarga lainn"a. (imbingan konseling perka'inan adalah proses pemberian ban uan erhadap indi!idu agar dalam men#alankan perka'inan dan kehidupan berumah anggan"a bisa selaras dengan ke en uan dan pe un#uk Allah sehingga dapa men%apai kebahagian di dunia dan di akhira . .u#uan bimbingan dan konseling adalah un uk memban u indi!idu men%egah imbuln"a problem*problem "ang berkai an dengan pernikahann"a$ memban u indi!idu men%egah imbuln"a problem*problem "ang berkai an dengan kehidupan berumah anggan"a$ memban u indi!idu meme%ahkan masalah*masalah "ang berkai an dengan pernikahan dan kehidupan berumah angga$ dan memban u indi!idu memelihara si uasi dan kondisi pernikahan dan rumah angga agar e ap baik dan mengembangkann"a agar #auh lebih baik.

+AA.AR PUS.AKA Musnamar$ .hohari$ )992. 8og"akar a/ UII Press Susan.ho"ibah$KonselingKeluarga$.ersedia/balda ub ho"ibah.'ordpress.%om0konseling0kon seling*keluarga0 ,+i akses )1 No!ember 23)4Ahmad$ Konseling Islam dalam Keluarga ,Konseling Keluarga Islami) Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami$

h p/00bermens%hool.'ordpress.%om0233903)0430aplikasi* eknik*psiko erapi*islam*dalam* keluarga0 ,di akses )1 No!ember 23)4-