Anda di halaman 1dari 10

TUMBUH KEMBANG ANAK Tumbuh kembang adalah semua aspek kemajuan yang dicapai manusia sejak konsepsi hingga

dewasa, keduanya me upakan p oses yang be beda namun saling be kai!an sa!u sama lain" #e !umbuhan adalah sua!u p oses pe ubahan $isik %ana!omis& yang di!andai dengan be !ambahnya uku an be bagai o gan !ubuh, ka ena adanya pe !ambahan dan pembesa an sel ' sel, sedangkan pe kembangan adalah sua!u p oses be !ambahnya kemampuan %skill& dalam s!uk!u dan $ungsi !ubuh yang lebih kompleks dalam pola yang !e a!u dan dapa! di amalkan, sebagai hasil da i p oses pema!angan" (" )ak!o $ak!o *ang Mempenga uhi #e !umbuhan dan #e kembangan )ak!o gene!ik Me upakan modal dasa dalam mencapai hasil akhi p oses !umbuhkembang anak" Melalui ins! uksi gene!ic yang !e kandung didalam sel !elu yang !elah dibuahi, dapa! di!en!ukan kuali!as dan kuan!i!as pe !umbuhan" #o!ensi gene!ic yang be mu!u hendaknya dapa! be in!e aksi dengan lingkungan seca a posi!i$ sehingga dapa! dipe oleh hasil akhi yang op!imal" #enyaki! ke!u unan yang disebabkan oleh kelainan k omosom sepe !i +ind om ,own, +ind om Tu ne , dan lain - lain" )ak!o lingkungan .ingkungan p ena!al *ang !e masuk $ak!o lingkungan p ena!al adalah gi/i ibu saa! hamil, adanya !oksin a!au /a! kimia, adiasi, s! ess, anoksia emb io, imuni!as, in$eksi dan lain - lain" .ingkungan pos! na!al Faktor biologis

*ang !e masuk didalamnya adalah

as %suku bangsa&, jenis

kelamin, umu , gi/i, pe awa!an keseha!an, kepekaan !e hadap penyaki!, penyaki! k onis, $ungsi me!abolisme, ho mone" Faktor fisik *ang !e masuk didalamnya adalah cuaca %musim, keadaan geog a$is&, keadaan umah, sani!asi, adiasi" Faktor psikososial *ang !e masuk didalamnya adalah s!imulasi, ganja an0hukuman yang waja , mo!i1asi belaja , kelua ga sebaya, sekolah, s! ess, cin!a dan kasih saying, kuali!as in!e aksi anak dan o ang !ua" Faktor keluarga dan adat istiadat *ang !e masuk didalamnya adalah peke jaan0pendapa!an kelua ga, pendidikan ayah dan ibu, jumlah sauda a, jenis kelamin dalam kelua ga, s!abili!as umah !angga, kep ibadian ayang dan ibu, adap! is!iada!, no ma, agama, dan lain - lain" 2" Kebu!uhan ,asa Anak Kebu!uhan $isik - biomedis %A+UH& Melipu!i pangan0gi/i, pe awa!an keseha!an dasa , pemukiman yang layak, higiene pe o angan, sandang, kesega an jasmani, ek easi dan lain - lain" Kebu!uhan emosi0kasih sayang %A+3H& #ada !ahun - !ahun pe !ama kehidupan, hubungan yang e a!, mes a dan sela as an!a a ibu0penggan!i ibu dengan anak me upakan sya a! mu!lak un!uk menjamin !umbuh kembang anak yang sela as baik $isik, men!al maupun psikososial"kasih sayang o ang !uanya akan mencip!akan ika!an yang e a! %Bounding& dan ke pe cayaan %Basic ! us!&" Kebu!uhan akan s!imulasi men!al %A+AH&

+!imulasi men!al me upakan cikal bakal dalam p oses belaja %pendidikan dan pela!ihan& pada anak" +!imulasi men!al ini mengembangkan pe kembangan men!al psikososial4 kece dasan, ke! ampilan, kemandi ian, kemandi ian k ea!i1i!as, agama, kep ibadian, mo al - e!ika, p oduk!i1i!as dan sebagainya" 5" 6i i ' ci i Tumbuh Kembang Anak Tumbuh kembang adalah p oses yang kon!inyu sejak da i konsepsi sampai ma!u i!as0dewasa, yang dipenga uhi oleh $ak!o bawaan dan lingkungan" ,alam pe iode !e !en!u !e dapa! adanya masa pe cepa!an a!au masa pe lamba!an, se !a laju !umbuh kembang yang be lainan dian!a a o gan o gan" #ola pe kembangan anak adalah sama pada semua anak, !e!api kecepa!annya be beda ana!a a anak sa!u dengan lainnya" #e kembangan e a! hubungannya dengan ma!u i!as sis!em susunan sa a$" A ah pe kembangan anak adalah se$alokaudal" 7e$lek p imi!i1e sepe !i e$leks memegang dan be jalan akan menghilang sebelum ge akan 1olun!ee !e capai" 8" )ase Tumbuh Kembang Masa Neona!us Masa ba u lahi , me upakan pe kembangan yang !e pendek dalam kehidupan" ,imulai sejak lahi dan be akhi umu 2 minggu" ,ibagi dalam 2 masa4 Masa pertunate, be langsung (9 - 5: meni! pe !ama sejak lahi sampai !ali pusa! dipo!ong" Masa neonate, !elah menjadi indi1idu yang !e pisah dan be di i sendi i" Masa ini !e jadi penyesuaian !e hadap lingkungan yang ba u" Ada 8 penyesuaian u!ama yang ha us dilakukan sebelum anak mempe oleh kemajuan

pe kembangan, yai!u4 pe ubahan suhu, pe na$asan, menghisap dan menelan se !a pembuangan melalui o gan sek esi" Keempa! penyesuaian !e sebu! !e liha! nya!a dengan penu unan be a! badan $isiologis selama minggu pe !ama ' kedua, yai!u 9; - (:; da i be a! badan lahi " Masa Bayi Masa an!a a usia ( bulan - ( !ahun" ,isebu! pe iode 1i!al, a !inya bahwa pe iode ini mempunyai makna mempe !ahankan kehidupannya un!uk dapa! melaksanakan pe kembangan selanju!nya" ,engan bebe apa kemampuan, yai!u4 ins!ing, e$lek, dan kemampuan belaja " a" 3ns!ing4 Kemampuan yang !elah ada sejak lahi , si$a!nya psiko$isis un!uk dapa! be eaksi !e hadap lingkungan melalui angsangan angsangan !e !en!u dengan ca a khas, !anpa beke ja a!au be piki lebih dahulu" 6on!ohnya4 eaksi senyum bila ibu mengajak bayi be bica a walaupun belum menge !i ka!a - ka!a yang diucapkan, bayi be eaksi ke!aku!an bila ada o ang yang mendeka!i dengan sikap ma ah" b" 7e$lek4 +ua!u ge akan yang !e jadi seca a o!oma!is a!au spon!an !anpa disada i, pada bayi no mal" Macam - macam e$lek pada usia bayi4 Tonic neck reflek4 ge akan spon!an o!o! kuduk pada bayi no mal" Bila bayi di!engku apkan maka seca a sepon!an akan memi ingkan kepalanya" Rooting reflek4 bila menyen!uh dae ah bibi maka akan sege a membuka mulu! dan memi ingkan kepala kea ah !e sebu!" Bila menyen!uhkan do! a!au pu!ing susu keujung mulu!nya, ge akan ini kemudian diiku!i dengan ge akan menghisap" Grasp reflek4 bila ja i ki!a menyen!uh !elapak !angan bayi, maka ja i ja inya akan langsung menggenggam dengan kua!" Moro reflek4 se ing disebu! sebagai e$lek emosional" Bila bayi diangka! seolah-olah menyambu! dan mendekap o ang yang yang

mengangka!nya !e sebu!" Bila bayi diangka! seca a kasa maka dia akan menangis dengan kua!" Startle reflek4 eaksi emosional bebe apa hen!akan dan ge akan sepe !i mengejang pada lengan dan !angan dan se ing diiku!i dengan !angis yang menunjukkan asa !aku!" Bisa disebabkan sua a-sua a yang ke as dengan !iba-!iba, cahaya yang kua! a!au pe ubahan suhu mendadak" Stapping reflek4 sua!u e$lek kaki spon!an apabila bayi diangka! !egak dan kakinya sa!u pe sa!u disen!uhkan pada sua!u dasa maka bayi akan melakukan ge akan melangkah, be si$a! e$lek seolah belaja be jalan" Dolls eyes reflek4 bila kepala bayi dimi ingkan maka ma!a juga akan be ge ak mi ing mengiku!i, sepe !i ma!a boneka" c" #e !umbuhan gigi Fase gigi sulung/susu Gigi pada bayi ba u lahi meskipun !idak keliha!an !api sudah ada dalam ahang" Gigi mulai !e liha! %!umbuh& pada usia < bulan dan lengkap usia 2,9-5 !ahun" =umlah gigi susu 2: buah, !e di i da i4 gigi se i %inci1us& 3 dan 33 > ? buah, gigi !a ing %caninus& > 8 buah, gigi ge aham %mola & 3 dan 33 > ? buah" Fase gigi peralihan Keadaan dimana gigi !e!ap0pe manen! !elah !umbuh disamping gigi sulung" Ku ang lebih pada usia < !ahun gigi pe manen! yang pe !ama akan !umbuh disamping gigi sulung" Tumbuhnya !e!ap dibelakang ge aham-ge aham gigi sulung yang !e akhi dan se ing dianggap gigi sulung juga" Kemudian an!a a umu <-(2 !ahun gigi suslung be angsu -angsu lepas dan digan!i dengan gigi pe manen!" Umu !e lepasnya gigi sulung4 gigi se i sulung !engah ki a-ki a @,9 !ahun" Gigi se i sulung samping ki a-ki a ? !ahun" Gigi !a ing ki a-ki a ((,9 !ahun" Gigi ge aham sulung 3 ki a-ki a (:,9 !ahun"

Fase gigi tetap/permanen d" #e kembangan panca ind a Perabaan +ejak lahi sudah mempunyai ind a pe abaan4 o Begi!u lahi me asa dingin lalu menangis o ,apa! me asakan pe abaan da i seseo ang dan me asa enak0aman a!au !idak" Penglihatan o Bayi hanya dapa! membedakan gelap dan !e ang, lamba! laun akan menjadi baik pada usia ( bulan dapa! mengiku!i sina " o Apabila sampai dengan usia 5 bulan belum dapa! mengiku!i a ah bayang-bayang sina pengliha!an" Pendengaran o #ada wak!u lahi belum ada pendenga an, se!elah ( bulan ba u dapa! menge!ahui le!ak le!ak sua a" o Apabila sampai dengan usia A-(: bulan belum bisa mendenga be a !i bayi !e sebu! be masalah dalam pendenga an" Penciuman Belum Rasa #anca inde a yang paling lamba! be kembang" +esudah (-2 !ahun" *ai!u se!elah mempunyai pe asaan like dan dislike" e" #e !umbuhan o!ak Kenaikan be a! o!ak anak %.a/ua di, (A?8& bisa membedakan bau kecuali menya!akan dengan kekhususan0pe asaannya" be a !i bayi !e sebu! be masalah dalam

#e !umbuhan o!ak !e cepa! adalah ! imes!e 333 kehamilan sampai 9 ' < bulan pe !ama se!elah lahi " =a ingan o!ak dan sys!em sya a$ !umbuh seca a maksimal selama 2 !ahun" $" #e kembangan $ungsional #e kembangan $ungsional a!au ke! ampilan, a !inya !ahap pe ge akan yang !e jadi ka ena koo dinasi a!au ke ja sama an!a a be macammacam pe ge akan melalui kema!angan belaja , kema!angan ala!-ala! !ulang, sumsum sya a$ dan pe bua!an p opo si !ubuh" Maka anak !elah siap un!uk menggunakan !ubuhnya seca a !e koo dinasi" # oses ini dimulai da i o!o!-o!o! kepala ke anggo!a badan" Ada 8 macam pe kembangan $ungsional, yai!u me angkak, duduk, be di i dan manipulasi" g" #e kembangan sosial Tingkah laku social dia !ikan bagaimana seo ang anak be in!e aksi !e hadap o ang-o ang seki!a nya, penga uh hubungan i!u pada di inya dan penyesuaian di inya !e hadap lingkungan" +ege a se!elah lahi hubungan bayi dan o ang seki!a nya mempunyai yang sanga! pen!ing" Hubungan ini !e jadi melalui sen!uhan a!au hubungan kuli!" Bulan kedua bayi mulai mengenal muka o ang yang paling deka! %ibu&" 3a mulai !e senyum sebagai sua!u ca a menga!akan kesenangannya" +eki!a umu < bulan mulai mengenal o ang-o ang diseki!a nya dan membedakan o ang-o ang yang asing baginya" Umu lebih da i @ bulan mulai kon!ak ak!i$ dengan o ang lain yai!u dengan menunjukkan kemauannya" 6on!ohnya4 be !e iak-!e iak min!a pe ha!ian, mulai

mempe ha!ikan apa yang dike jakan o ang diseki!a nya" Akhi bulan ke (: mulai mengob ol dengan ibunya dan meni ukan suku ka!a dan nada" Akhi !ahun pe !ama hubungan kon!ak o ang !ua dan bayinya sedemikian jauhnya sehingga dapa! diajak be main" Umu (? bulan dimulai adanya kesada an akan saya dan keinginan un!uk menjelajahi dan menyelidiki !e hadap lingkungan sanga! besa yang akan menimbulkan pe soalan, si anak akan akan mulai dihadapkan dengan o ang-o ang yang menye!ujui dan menghalangi maunya" Tahun kedua keinginan un!uk be di i sendi i dan penolakan !e hadap o!o i!as o ang dewasa ku ang mena ik, oleh ka ena i!u kehidupan anak !e pusa! dilingkungan umah" Maka dasa -dasa !ingkah laku socialnya dan sikap 'sikapnya disamai di umah" h" #e kembangan emosi Kebu!uhan u!ama aga mendapa!kan kepe cayaan dan kepas!ian bahwa si anak di!e ima dilingkungannya" Kehadi annya sanga! diinginkan dan dikasihi yang nan!inya menjadi dasa un!uk pecaya pada di i sendi i" ,imulai dengan hubungan yang e a! an!a a o ang !ua dan bayi4 mengelus-elus, memeluk" # oses selanju!nya ibu seca a sada a!au !idak sada menen!ukan ba!as banyaknya kepuasan yang akan dibe kan kepada si anak, ka ena dipenga uhi kebu!uhan-kebu!uhan kelua ga" Adanya ba!as-ba!as i!u menjadikan anak s! ess dan $ us!asi yang sewak!u-wak!u dapa! di ingankan oleh ibunya" Akiba! da i in!e aksi an!a a ibu dan anak ini o ganisasi men!al anak be kembang, yai!u anak belaja un!uk membedakan di inya dengan o ang lain" i" #e kembangan bahasa Ada 5 ben!uk p a bahasa no mal dalam pe kembangan bahasa, yai!u4 menangis, mengoceh, isya a!" ,alam 2 bulan pe !ama kehidupannya

masih banyak ca a menya!akan keinginan dengan menangis" Umu 5-8 bulan sua a-sua a be nada endah diucapkan pada saa! !e bangun" Akhi bulan ke 8 bayi dapa! diajak be main dan !e !awa ke as" Umu 9-< bulan mulai mengob ol dengan ca anya sendi i yai!u dengan mengelua kan sua a-sua a yang nadanya ke as, !inggi dan pe lahan" Umu A bulan bayi mulai mengelua kan suku ka!a yang diulang, sepe !i wawa, papa, mama, sebagai usaha pe !ama un!uk bica a" #ada umu (:-(( bulan bila di!anyakan dimana bapak, ibu a!au mainannya ia akan menca i dengan ma!a dan memalingkan kepalanya" #ada umu ((-(5 bulan mulai !e jadi pe ubahan pen!ing, ia mulai menghubungkan ka!a-ka!a" +eki!a umu ( !ahun sudah dapa! menge !i ka!a-ka!a, kalima!-kalima! sede hana seca a be ulang sehingga ia mendapa! kesempa!an un!uk mela!ih di inya" Masa Kanak-kanak a" Masa p a sekolah o #e kembangan $isik #e !umbuhan di !empo yang lamba!" Be a! badan be !ambah ku ang lebih :,9 ' 2,9 kg0!ahun" Tinggi badan be !ambah ku ang lebih @,9 cm0!ahun" o #e kembangan psikis Periode estitis yang berarti keindahan #e iode ini ada 5 ci i khas yang !idak ada pada pe iode lain, yai!u pe kembangan emosi dengan kegembi aan hidup, kebebasan dan $an!asi" Ke!iga unsu !e sebu! be kembang dalam ben!uk eksp esi pe mainan, dongeng, nyanyian dan melukis" Periode penggunaan lingkungan

3a !elah siap un!uk menjelajahi lingkungan" 3a !idak puas sebagai penon!on" 3a ingin !ahu lingkungannya" Periode trot! altor #e iode ke as kepala, sua!u pe iode dimana kemauannya suka dia!u , membandel dan !idak dapa! dipaksa" #e kembangan emosi me upakan pe iode yang di!andai dengan BTempe!an! umC yai!u asa !aku! yang kua!, ma ah, asa ingin !ahu, kasih sayang dan kegembi aan" b" Masa sekolah o #e iode in!elek!ual o Mina! o !he sense o$ accompli!hmen! %kemampuan menyesuaikan& o be main o pemahaman o mo al o hubungan kelua ga 7oyhana!y, !anggal 2 Ap il 2:(8" 3sy" TUMBUH KEMBANG ANAK. ,iakses

h!!p400isy oyhana!y"$iles"wo dp ess"com02:(:0:?0!umbuh-kembang-anak"pd$"