Anda di halaman 1dari 11

1

1.0 PENGENALAN

Sarimah Ismail dan Abreza Atan (2011) menyatakan penyelesaian masalah merupakan
sebahagian daripada pemikiran. Ia dianggap sebagai fungsi intektual yang paling rumit,
penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi
serta mengawal kemahiran-kemahiran rutin yang lebih asas (Goldstein dan Levin, 1987).
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) merupakan satu program yang disarankan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah
di kalangan pelajar. Edward De Bono (1991), berpendapat keupayaan untuk terus berfikir secara
terbuka dan bebas semasa berdepan dengan situasi-situasi tidak menentu adalah tanda bagi
personaliti pemikiran kreatif.

Manusia bertindak mengikut situasi dan tidak menentu, iaitu situasi yang mungkin
menyebabkan ketegangan untuk berfikir kepada seseorang individu, dan menyebabkan mereka
tidak dapat berfikir secara kreatif. Beberapa orang penulis dan pengkaji (Sarnoff & cole, 1983
dan Torrance, 1984) berpendapat bahawa keupayaan untuk terus berfikir secara terbuka dan
bebas semasa berdepan dengan situasi-situasi tidak menentu adalah tanda bagi seseorang yang
mempunyai personaliti pemikiran kreatif.

Halangan pemikiran kreatif boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu halangan pemikiran
kreatif luaran dan halangan kreatif dalaman. Menurut Dewey (1989), dua jenis halangan
pemikiran kreatif dalaman yang menghalang manusia daripada terus berfikir secara bebas dan
terbuka semasa berdepan dengan situasi-situasi tidak menentu iaitu ketetapan rangsangan dan
ketetapan fungsi.

Dacey (1989), mendefinisikan ketetapan rangsangan sebagai keadaan di mana seseorang
yang berdepan dengan rangsangan tertentu akan hanya menumpukan perhatian kepada
rangsangan itu, sehingga tidak dapat membuka mindanya secara kreatif, untuk memikirkan
perkara-perkara selain daripada ransangan tersebut. Halangan ketetapan rangsangan inilah yang
menyebabkan seseorang itu hilang pemikiran kreatif semasa berdepan dengan situasi-situasi. Di
samping itu, hasil kajian yang dilakukan oleh Decey (1989) ke atas sekumpulan pelajar sekolah
2

menengah menunjukkan bahawa hampir 75% daripada pemikiran pelajar-pelajar tersebut kaku
dan tidak dapat memikirkan maklumat-maklumat lain kerana faktor ketetapan rangsangan.
Beliau mengulas bahawa pemikiran pelajar-pelajar terkongkong dengan rangsangan yang berada
di hadapan mereka, sehingga tidak dapat memikirkan maklumat-maklumat lain dengan lebih
kreatif. Torrance (1984) menyifatkan keadaan ini sebagai penutupan pra-matang, iaitu salah
satu halangan dimana seseorang itu tidak dapat membuka atau membebaskan pemikirannya, dan
berfikir lebih daripada rangsangan yang dihadapinya. Ketetapan fungsi pula didefinasi sebagai
keadaan di mana seseorang tidak berupaya membuka minda untuk berfikir lebih daripada fungsi
objek tertentu.

2.0 DEFINISI PENYELESAIAN MASALAH

Penyelesaian masalah boleh didefinisikan sebagai satu proses kognitif di mana maklumat
digunakan sebagai usaha mencari cara yang sesuai bagi mencapai sesuatu matlamat. Torrance
(1973), mendefinisikan penyelesaian masalah sebagai : Proses seseorang itu menjadi peka
terhadap masalah dan ini melibatkan seseorang individu itu cuba mencari penyelesaian masalah
dengan membuat andaian dan mengubah hidup.

Jauharah Hj Tak (1995), menyatakan manusia sedang mempelajari sesuatu apabila
berusaha menyelesaikan masalah. Ini adalah disebabkan di dalam proses penyelesaian masalah,
individu akan mencari kesimpulan tentang sesuatu perkara, mengaplikasikan masalah dengan
cara yang paling mudah, mempelajari undang-undang menyelesaikan masalah dan mencipta
beberapa pelan atau cadangan untuk menyelesaikan masalah. Proses ini menjadikan manusia
lebih bersikap matang.

Penyelesaian masalah dari perspektif Edward Lee Thorndike (1874), dikaitkan dengan
perkaitan rangsangan dan tindak balas. Hubungan antara rangsangan dan tidak balas ini
dihasilkan melalui beberapa hukum iaitu hukum kesediaan, hukum kesan dan hukum latihan.
Hukum kesediaan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu : yang pertama apabila sesuatu bersedia
bertindak, ia berpuas hati. Keduanya, apabila sesuatu bersedia untuk bertindak, dan tiada
tindakan atau melakukannya maka akan berlaku kekecewaan. Ketiganya, apabila sesuatu tidak
3

bersedia bertindak, dan dipaksa untuk bertindak, ianya akan mengecewakan. Contohnya kucing
itu mengatur dan menyusun strategi untuk menangkap mangsanya. Kucing perlu menyiapkan
dirinya, kukunya dan cara mengintip sebelum ia melompat bagi menangkap seekor tikus untuk
dijadikan habuannya.

Secara umumnya, sesuatu ganjaran itu akan berkesan hanya jika ada kesanggupan untuk
menerimanya secara psikologi. Melakukan sesuatu dengan bersiap sedia adalah dianggap
kepuasan dan begitulah jika sebaliknya. contohnya, jika di bilik darjah, dikatakan murid akan
berpuas hati apabila sudah berada dalam keadaan bersedia bertindak. Apabila murid bersedia
bertidak tetapi tidak diambil tindakan maka dia akan berasa keceewa. Seterusnya murid belum
bersedia bertindak dan dipaksa bertindak maka murid akan mengalami kekecewaan.

Hukum kesan lebih merujuk kepada ikatan rangsangan dan gerak balas akan bertambah
kukuh jika terdapat kesan yang memuaskan (ganjaran), selepas sesuatu gerak balas dihasilkan.
Ganjaran ini boleh didapati dari aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Dengan kata lain,
mengikut hukum ini, jika sesuatu itu perlu dipelajari, sesuatu ganjaran mesti disajikan untuk
tingkahlaku yang diingini, dan sebaliknya jika sesuatu itu perlu dielakkan. Maka, dendaan mesti
mengikuti gerak balas yang tidak diingini itu. Contohnya, jika gerak balas itu diikuti dengan rasa
puas hati, kekuatan hubungan akan meningkat dan sekiraya gerak balas diikuti dengan rasa
kecewa, hubungan itu menurun. Peneguhan dan pengukuhan di sini ialah peningkatan
kebarangkalian bahawa respon itu akan berlaku. Sekiranya rangsangan berlaku, gerak balas juga
akan berlaku. (Anita E. Woolfook, 2004).

Misalnya, katakanlah apabila seseorang kanak-kanak mengucapkan salam kepada
gurunya, dia dibalas dengan senyuman dan ucapan yang sama. Pengalaman yang dialami oleh
kanak-kanak itu adalah menyenangkan. Tingkah laku tersebut pasti akan diulangi, sebaliknya
jika guru tidak mengendahkan amalan yang bersopan itu kanak-kanak berkenaan mungkin tidak
akan mengulangi amalan itu ketika berhadapan dengan guru untuk ke sekian kalinya. Hukum
latihan menyatakan bahawa sesuatu rangsangan dan gerak balas bertambah kukuh jika terdapat
latihan. Hukum latihan menyatakan rangsangan bahawa sesuatu rangsangan akan diteguhkan
dengan penggunaan, dan akan dilemahkan tanpa penggunaan. Penggunaan latihan yang
4

dimaksudkan melibatkan ganjaran yang berterusan. Mengikut hukum ini, latihan ini tanpa
ganjaran adalah tidak bermakna. Pengulangan tanpa ganjaran tidak mengakibatkan
pembelajaran. Thorndike merumuskan bahawa latihan itu bukan bermakna ulangan sebaliknya
membawa keadaan yang memuaskan untuk membawa prestasi yang betul.

Hukum latihan menurut Thorndike terbahagi kepada dua bahagian iaitu : hubungan
antara rangsangan dan gerak balas, meneguhkan lagi kedua-duanya. Ini dinamakan hukum
gunaan, hubungan antara situasi dan gerak balas adalah lemah, bila latihannya dihentikan.
Seterusnya hukum ketidakgunaan peneguhan atau pengukuhan di sini ialah peningkatan tindakan
akan berlaku. Sekiranya rangsangan berlaku, gerak balas juga akan berlaku (Anita E. Woolfook,
1995). Hukum kesan merujuk kepada pengukuhan atau kelemahan pada hubungan rangsangan
dan gerak balas. Hubungan stimulus-respond juga dapat ditimbulkan atau didorong melalui
latihan yang berulang-ulang. Ini bermakna stimuli-respond akan lemah jika tidak berlaku latihan
berulang-ulang, kerana kegunaan respond terhadap stimuli akan sering berkaitan. Tetapi dari segi
terminologi yang moden, sekiranya rangsangan menghasilkan gerak balas yang kemudiannya
dikukuhkan, hubungan stimuli dan respond dikukuhkan atau dikuatkan, sekiranya sesuatu
rangsangan menghasilkan gerak balas yang membawa kepada hukuman, hubungan stimuli-
respond dilemahkan.

3.0 KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH

Suatu masalah dianggap sebagai masalah jika ia memenuhi tiga kriteria iaitu mesti ada
penerimaan, halangan dan penerokaan suatu masalah yang merupakan masalah kepada seseorang
individu yang lain. Dalam sesuatu masalah mesti terdapat tujuaan yang jelas untuk dicapai oleh
individu tersebut dan pasti terdapat halangan dalam mencapai tujuan itu. Penyelesaian masalah
pula boleh ditakrifkan sebagai proses yang terancang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki
dalam sesuatu masalah dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi,
kemahiran serta kefahaman untuk memenuhi tuntutan suatu situasi yang tidak lazim. Individu itu
dikehendaki mensintesis apa yang dipelajari dan mengalikasikannya kepada situasi yang baru
dan berlainan itu.

5

Seterusnya, ramai ahli pendidik telah mengemukakan pelbagai model untuk kemahiran
penyelesaian masalah. Polya (1957), telah mengemukakan satu model yang terdiri daripada
empat langkah utama iaitu memahami masalah, memperolehi rancangan penyelesaian,
menjalankan rangsangan penyelesaian menyemak semula. Berdasarkan model Polya ini,
pengkaji-pengkaji matematik lain telah mencadangkan banyak lagi model lain untuk
menyelesaikan masalah.

Dalam kajiannya ke atas pelajar kolej, Webb (1979) pula dapati langkah pertama yang
dilakukan oleh pelajar semasa menyelesaikan masalah ialah membaca soalan yang diberi. Ini
diikuti dengan strategi-strategi lain seperti melukis gambar rajah, menulis persamaan,
menggunakan algotrima dan mengesahkan jawapan.

3.1 KAJIAN LALU

Kajian yang dijalankan oleh Berinderjeet (1997) pula mendapati pelajar gagal dalam
penyelesaian masalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti :
i. Kurang pemahaman terhadap masalah yang dikemukakan
ii. Kurang pengetahuan untuk merancang strategi penyelesaian
iii. Ketidakupayaan pelajar untuk menterjemah masalah ke dalam bentuk matematik
iv. Mengaplikasi strategi yang tidak sesuai
v. Melakukan kesilapan ketika menukar masalah ke bentuk matematik
vi. Kesilapan komputasi
vii. Pengetahuan matematik yang kurang
viii. Salah dalam menafsir maklumat yang diberi

Namun tidak dinafikan bahawa sikap guru terhadap penyelesaian masalah sedikit
sebanyak akan mempengaruhi pelajarnya. Pengalaman guru sendiri dalam mempelajari
matematik di sekolah kurang menekankan kepada penyelesaian masalah, kaedah pengajaran
yang kurang menarik serta terlalu bergantung kepada buku teks. Guru yang kurang kemahiran
penyelesaian masalah gagal membimbing pelajarnya dalam menyelesaikan masalah. Bagi
sesetengah guru yang inovatif dan ingin mencuba kaedah lain biasanya menghadapi tekanan dan
6

kurang sokongan daripada pentadbir dan rakan sejawat sehingga sukar baginya untuk melakukan
sesuatu pembaharuan. Bagi mereka yang berjaya melakukan pengajaran dan berasaskan aktiviti,
mereka juga menghadapi halangan di mana mereka sendiri kurang berkemampuan dalam
kemahiran penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah kini merupakan fokus pendidikan di peringkat sekolah rendah dan
menengah. Guru merupakan komponen penting untuk menjayakan sesuatu kurikulum matematik
di dalam bilik darjah. Kualiti pendidikan matematik sangat bergantung kepada usaha guru dalam
bilik darjah. Oleh itu, guru harus bersedia berubah untuk membolehkan perubahan dalam
pengajaran.

Akhir sekali, dalam penyelesaian masalah perlu untuk kita mengenalpasti dan
mendefinisikan dahulu permasalahan tersebut, serta analisis permasalahan, seterusnya menjana
alternatif dalam menangani permasalahan malah memilih alternatif penyelesaian yang tepat dan
terbaik. Setelah masalah dianalisis, dijana dan jalan penyelesaian juga sudah dipilih jadi haruslah
dilaksanakan pemilihan tersebut. Jika pemilihan ini tepat jadi tercapailah matlamat yang
diinginkan.

Tambahan lagi, terdapat lagi empat kaedah bagi penyelesaian masalah. Antaranya ialah :
kaedah inkuiri iaitu proses mencari maklumat, kaedah sumbangsaran iaitu pengumpulan dan
penghasilan idea, kaedah perbincangan iaitu idea dinilai dan kualiti idea itu penting dan kaedah
sinetik iaitu menggunakan teknik persamaan. Disini dinyatakan huraian mengenai kaedah-
kaedah penyelesaian :

i) Kaedah inkuiri proses mencari maklumat

Pendekatan inkuiri membolehkan murid menggunakan keperluan ingin tahu mereka untuk
meneroka sesuatu bidang ilmu. Matlamat dalam pendekatan ini adalah mengembangkan
kemahiran dan disiplin intelek yang perlu untuk membangkitkan soalan dan mencari jawapan
yang berpunca daripada rasa ingin tahu. Sesuatu pengajaran secara inkuiri dimulakan dengan
7

menyediakan satu situasi yang membingungkan. Individu yang menghadapi situasi secara tidak
langsung bermotivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

ii) Kaedah sumbangsaran pengumpulan dan penghasilan idea

Tujuan kaedah sumbangsaran adalah untuk menggalakkan murid menggunakan imaginasi
mereka secara kreatif. Objektif keseluruhannya bertujuan untuk mencari idea-idea baru serta
kombinasi idea. Murid digalakkan memberi sumbangan idea terhadap sesuatu kemahiran yang
diajar guru dalam bentuk jawapan, kesimpulan, fakta serta penerangan. Pemikiran yang kreatif
biasanya diarahkan kepada penyelesaian masalah-masalah tertentu, mencari cara baru untuk
bertindak dalam sesuatu situasi atau menghasilkan pelbagai interpretasi bagi sesuatu kejadian.
Secara amnya, peraturan sumbangsaran meliputi sebarang idea diterima, semua murid mesti aktif
dengan memberi pandangan, dilarang mengrikitik sebarang idea, idea-idea dinyatakan secara
spontan dan pelajar boleh menggunakan idea rakan untuk memperkembangkan idea yang
tersedia.

Keberkesanan sesuatu sesi sumbang saran bergantung kepada keadaan atau situasi seperti
guru menunjukkan sikap positif di samping meggalakkan pemikiran positif di kalangan murid,
murid mengambil bahagian secara aktif, guru sebagai pengadil, tidak menyebelahi mana-mana
individu atau kumpulan, idea yang dipilih haruslah diperkemaskan untuk dijadikan maklumat
serta digunakan sebaiknya. Oleh itu, murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran amat
digalakkan supaya memberi idea terhadap sesuatu permasalahan atau penyoalan oleh guru untuk
melatih mereka supaya memahami soalan dan permasalahan seterusnya dapat berkomunikasi
serta melatih mereka untuk berfikir.

iii) Kaedah perbincangan idea dinilai dan kualiti idea itu adalah penting

Menurut Ee Ah Meng (1977), menyatakan kaedah perbincangan boleh dilakukan dalam
kumpulan yang besar atau kecil, terbuka dan terbimbing. Melalui kaedah ini, guru dan pelajar
akan sama-sama mendapat manfaat, dimana guru dan pelajar akan dapat berkongsi idea dan ini
dapat memberi ilmu baru sama ada kepada pelajar atau guru. Selain itu, guru juga mudah untuk
8

memahami dan mengenali tahap kecerdasan seseorang pelajarnya serta memudahkan guru untuk
mengaplikasikan kaedah-kaedah pengajaran kepada pelajar yang mempunyai kepelbagaian
kecerdasan. Namun, harus diingatkan sesuatu aktiviti pengajaran mesti mempunyai perancangan
yang baik agar mencapai sasaran matlamat yang ditetapkan. Dalam merancang pengajaran yang
berkesan dan bermakna kepada pelajar, guru harus memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah
dan teknik yang sesuai untuk kegunaannya.

Pemilihan strategi secara bijak oleh guru mampu menjamin kelancaran serta
keberkesanan penyampaian sesuatu modul atau subjek. Perancangan untuk kaedah pengajaran
secara perbincangan haruslah mengambil kira faktor-faktor yang ada supaya aktiviti pengajaran
berjalan lancar. Jika diperhatikan dari kaedah pengajaran secara perbincangan, ia
menggambarkan teknik ini lebih banyak mendatangkan kebaikan kepada pelajar dan guru
berbanding dengan kelemahan yang ada apabila teknik ini diguna pakai. Dalam kaedah ini, ia
lebih menekankan kepada penglibatan guru dan pelajar. Jika kedua-dua belah pihak memberi
kerjasama yang baik ketika pengajaran berlaku, maka suasana pengajaran yang akan diwujudkan
jauh lebih baik berbanding menggunakan cara pengajaran seperti biasa. Dalam konteks
pengajaran secara perbincangan, ia lebih menekankan kepada pembelajaran berpusatkan pelajar.
Keadaan ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan.
Hasilnya, guru dan pelajar dapat mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran seperti yang
diperlukan dan dapat melahirkan pelajar yang lebih bersikap positif dan berdikari dalam
memperoleh sumber pengetahuan semasa proses pengajaran dijalankan.

iv) Kaedah sinetik menggunakan teknik persamaan

Kaedah sinetik ini mempunyai persaman dengan kaedah sumbangsaran tetapi berbeza dalam
sumbangan pendapat dan peluang menyuarakan idea dari pelajar. Idea yang diberikan mestilah
logik akal, munasabah dan bersesuaian. Kaedah penyelesaian masalah ini dikemukakan oleh
William J.J Gordon (1950), setelah membuat beberapa kajian tentang teori perkaitan dalam
penggabungan keativiti. Kaedah sinetik ini adalah satu kaedah yang menggunakan analogi dan
metafora dalam percubaan mencari penyelesaian dan idea-idea alternatif bagi mengatasi sesuatu
masalah. Dalam kajian Gordon melalui bukunya guide to creativity in problem solving telah
9

menyatakan terdapat empat arah berlaku kreatif dalam penyelesaian masalah secara sinetik iaitu
dengan peenghayatan, penglibatan penuh, penyelesaian masalah dengan masalah yang dihadapi,
bersabar dan bersikap toleransi dalam menerima segala input tentang masalah. Oleh itu, pada
keseluruhannya secara sinetik telah melibatkan pencarian pertalian antara benda-benda yang
tiada kaitan langsung sebagai cara penting untuk membina pandangan baru dalam
mengendalikan sesuatu masalah.

4.0 PENYELESAIAN MASALAH MENGIKUT PERSPEKTIF JOHN DEWEY

Dalam penyelesaian masalah, Dewey mengemukakan satu model yang dinamakan penyelesaian
masalah, di dalam model ini terdapat enam langkah Dewey iaitu :

4.1 Mengenalpasti masalah
Pendapat individu dikemukakan kepada ahli kumpulan secara jujur. Walaupun pendapat individu
berbeza, pendapat ahli-ahli kumpulan boleh digunakan dan diterima.

4.2 Penyelesaian masalah
Apabila dikemukakan penyelesaian am, seseorang itu tidak boleh bimbang untuk mengambil
risiko dan hendaklah menggunakan kreativiti masing-masing.

4.3 Satu penyelesaian diterima sebulat suara
Penyelesaian masalah itu dibawa dihadapan semua ahli kumpulan dan dibincangkan bersama.
Sesuatu penyelesaian itu mestilah diterima sebulat suara oleh ahli kumpulan. Hal ini kerana,
persetujuan ahli kumpulan sangat penting untuk mencari penyelesaian. Jika sesuatu penyelesaian
itu tidak diterima sebulat suara hal ini akan menyebabkan berlakunya perbalahan atau
pertelingkahan pendapat diantara ahli kumpulan. Jika keadaan ini berlaku masalah yang hadir itu
tidak akan dapat diselesaikan dan sebaliknya akan bertambah rumit.
10

4.4 Perkara-perkara yang hendak di ingatkan
Untuk mendapat persetujuan mengambil masa yang lama. Jika tiada persetujuan ianya bukan
bermakna gagal. Jika sebahagian penyelesaian diterima, fokus kepada bahagian itu sahaja.
Pastikan tiada agenda lain yang tersembunyi yang berkemungkinan menghalang persetujuan.

4.5 Penilaian
Semua ahli kumpulan hendaklah menerima cara penilaian yang dibuat. Tarikh harus ditetapkan
untuk menilai kejayaan atau kegagalan bagi penyelesaian masalah.

5.0 BIBLIOGRAFI

Langkah yang paling asas dan penting bagi membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah
yang dihadapi ialah dengan pengalaman yang berbentuk konsep dan prinsip tentang pelbagai hal.
Pelajar sepatutnya digalakkan menyatakan pendapat mereka dan pendapat itu perlu dihargai
demi menggalakkan pelajar menggunakan kemahiran berfikir sebanyak mungkin. Seterusnya,
kita boleh merumuskan bahawa kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal
menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang berfikir akan lebih cekap dalam menyusun
maklumat, idea dan membuat penyelesaian atau keputuan yang tepat untuk tindakan yang lebih
wajar.

Keupayaan seseorang pelajar berfikir dapat mempengaruhi cara pembelajaran dan
kepantasan serta keberkesanan pembelajaran. Keupayaan untuk memindahkan kemahiran yang
dipelajari kepada situasi-situasi lain merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan.
Maka, kemahiran berfikir sangat penting bagi meningkatkan penguasaan pengetahuan yang
dipelajari. Pelajar yang mahir melakukan operasi pemikiran berupaya meningkatkan kefahaman
dan memperkukuhkan pembelajaran. Kefahaman berkaitan dengan apa yang diajar akan
meningkat apabila pemikiran pelajar dicabar dan galakan diberikan untuk menggunakan minda
mereka (Philips, 1997). Sehubungan dengan ini, warganegara yang mempunyai peluang
pekerjaan tinggi, bertanggungjawab, produktiviti tinggi, berupaya mentadbir urusan individu
secara berkesan, sanggup belajar berterusan dan memperoleh kelebihan daripada budaya dapat
dilahirkan (Newmann, 1990).
11

6.0 RUJUKAN

JAUHARAH HJ TAK (1995), PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF DALAM
PENDIDIKAN, KUALA LUMPUR : DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

EDWARD LEE THORNDIKE (1874), THE ORIGINAL NATURE OF MAN, EDUCATIONAL PSYCHOLOGY,
VOL. NEW YORK

EE AH MENG (1997), PEDAGOGI II PELAKSANAAN PENGAJARAN, SHAH ALAM, SELANGOR : FAJAR
BAKTI SDN.BHD

AZLINA AZMAN & NORIAH MOHAMED (2009), PENYELESAIAN MASALAH, DALAM JURNAL PROGRAM
MENTOR MENTEE PROSES PENYELESAIAN MASALAH USM

MOHD. ISMAIL BIN OTHMAN (2013), PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF, SELANGOR, UNIVERSITI
SELANGOR

HTTP://IMS.OUM.EDU.MY/ECONTENT/SBFS1103/CONTENT/08100049SBFS1103/TOPIK%201%PENYELES
AIAN%MASALAH.PDF


HTTP://EPRINTS.UTHM.EDU.MY/723/


HTTP://EPRINTS.USM.MY/10296/1/KEBERKESANAN_KAEDAH_PENYELESAIAN_MASALAH_SECARA.pdf